PREDSJEDNIK

Nadležnosti

 • Predstavlja i zastupa Opštinu;
 • Predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine;
 • Donosi odluke , uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke;
 • Stara se i odgovoran/na je za izvršavanje prenešenih i povjerljivih poslova;
 • Utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora;
 • Imenuje i razrješava potpredsjednika opštine i gl. administratora uz saglasnost skupštine;
 • Daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština;
 • Imenuje i razrješava direktore agencija;
 • Postavlja i razrješava Menađžera
 • Imenuje i razrješava starješine organa lokalne uprave;
 • Podnosi skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave i službi najmanje jednom godišnje
 • Usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave , javnih službi i agencija čiji je osnivač,radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga , o čemu donosi odgovatajuće akte;
 • Vrši nadzor nad radom lokalne uprave;
 • Odgovoran /na je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;
 • Donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje buđžeta opštine
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.

 

Biografija

Sanel Balić, od oca Rifata i majke Esme rođene Redžić, rođen je 25.01.1991. godine u Beranama. Osnovnu školu je završio u Gusinju. Srednju školu je završio u srednjoj mješovitoj školi “Bećo Bašić” u Plavu, smjer Tehničar drumskog saobraćaja. Fakultet je završio na mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i stekao zvanje Inženjer drumskog saobraćaja.

Od 2016 godine zaposlen je opštini Gusinje na mjestu komunalnog-saobraćajnog inspektora.

Predsjednik je 00 Bošnjačke stranke u Gusinju od 2022. godine. Na poslednjim lokalnim izborima bio je nosilac liste Bošnjačke stranke i odbornik je u Skupštini opštine Gusinje. Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt

Email: predsjednik@opstinagusinje.me

telefon: +382 (0) 51  250  157