GLAVNI ADMINISTRATOR

 • Nadležnosti

Glavni administrator koordinira radom organa lokalne uprave i službi , stara se o zakonitosti , efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada , daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova,daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine. Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti opštine. Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se Služba glavnog administratora.Predsjednik opštine uz saglasnost Skupštine imenuje i razrješava glavnog administratora. Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet , položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje pet godina radnog iskustva. Imenuje se na osnovu javnog oglašavanja na period od četiri godine. Glavni administrator za svoj rad i rad Službe glavnog administratora odgovara predsjedniku opštine i Skupštini. Glavni administrator može biti razrješen dužnosti ukoliko poslove iz svoje nadležnosti ne obavlja zakonito , efikasno, ekonomično ili poslove vrši nesavjesno. Predlog za razrješenje može da podnese predsjednik opštine. Prijedlog za razrješenje sa obrazloženjem razloga dostavlja se skupštini u pisanoj formi , za davanje saglasnosti, i o tom prijedlogu u Skupštini se otvara rasprava.Inicijativu za pokretanje pitanja odgovornosti glavnog administratora može da podnese jedna trećina odbornika i ista se dostavlja predsjedniku opštine na izjašnjenje.Predsjednik opštine je dužan da se u roku od 30 dana izjasni o inicijativi i o tome pismeno obavjesti Skupštinu. Ukoliko predsjednik opšptine prihvati inicijativu za pokretane pitanja odgovornosti glavnog administratora u skupštini se otvara rasprava. Na sjednici Skupštine glavni administrator ima pravo da se izjasni o razlozima zbog kojih se traži njegovo razrješenje.

Služba glavnog administratora vrši stručne poslove iz okvira prava i dužnosti glavnog administratora , koji se odnose:

 • pravne i administrativno-tehničke poslove kojima se ostvaruje nadležnost glavnog administratora kao koordinatora rada organa lokalne uprave i službi u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi , Statutom opštine i drugim propisima;
 • rješavanje u drugostepenom upravnom postupku , po žalbama fizičkih i pravnih lica ;
 • rješava u drugostepenom postupku po izjavljenim žalbama na rješenja u kojima organi lokalne uprave odlučuju o zahtjevima za slobodan pristup informacijama,
 • postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama koje su u posjedu službe;
 • staranje o zakonitom , efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa i službi lokalne uprave;
 • davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa i službi lokalne uprave;
 • davanje mišljenja na Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave;
 • izvršavanje akata predsjednika opštine koje donosi u vršenju nadzora nad radom organa i službi lokalne uprave;
 • predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa i službi lokalne uprave;
 • predlaganje programa obuke lokalnih službenika i namještenika;
 • razmatranje pritužbi građana na rad organa i službi lokalne uprave ,zahtjeva da se starješina organa izjasni po istim , vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje u pritužbama;
 • podnošenje izvještaja o svom radu i ostvarivanju funkcija organa i službi lokalne uprave predsjedniku opštine (izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa u drugom stepenu)
 • obavještava javnost o svom radu i radu organa i službi lokalne uprave;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora u skladu sa Zakonom,Statutom opštine i drugim propisima.
 • ostvarenje neposredne saradnje sa NVO.

 

 • Kontakt

E-mail:  gl.administrator@opstinagusinje.me

telefon: +382 (0) 60 014 183