Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Irfan Dervišević – Sekretar sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Kontakt

Tel: 067-610-518
067-668-134

E-mail: urbanizam@opstinagusinje.me

Rješenje za Selcu

VODIČ-za-slobodan-pristup-informacijama-Sekretarijat-za-uredjenje-prostora-i-imovinu (2)

Tebela-UTU-i za 2022

Tebela-UTU-i za 2021

Tebela-UTU za 2020

Aktivnosti
–     O pristupanju izrade detaljnog urbanistickog plana Opstine Gusinje.

 • O pristupanju izrade prostornog urbanistickog pana Opstine gusinje

 Sekretarijat za planiranje prostora, imovinu i zaštitu životne sredine

 • Poslovi i nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora i imovinu definisani su članom 22. Odluke o organizaciji i načinu  rada lokalne uprave opštine Gusinje.
 • Sekretarijat za uređenje prostora i imovinu vrši poslove uprave koji se odnose na:
 • – pripremu propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta; pripremu programa planiranja i uređenja prostora; praćenje stanja i vođenje dokumentacione osnove u cilju izrade planskih dokumenata i analize sprovođenja dokumenata; obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata; čuvanje prostorno planske dokumentacije, izdavanje izvoda iz planskih dokumenata; vođenje evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora, evidencije o izdatim uslovima za uređenje prostora, evidencije podataka o objektima koji su izgrađeni u skladu ili suprotno planskim dokumentima i o drugim podacima značajnim za planiranje, uređenje prostora, izgradnju privremenih objekata i izgradnju naseljenih mjesta;
 • – obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta; pripremu srednjoročnog i jednogodišnjeg programa izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta; vršenje poslova na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; vođenje evidencije i baze podataka o građevinskim parcelama;
 • – određivanje lokacije za izgradnju objekata na prostorima na kojima nije predviđeno donošenje detaljnih planova;
 • – rješavanje po zahtjevima za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata i za izdavanje upotrebne dozvole;
 • – rješavanje po zahtjevima za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za infrastrukturne objekte: vodovod, kanalizaciju, TT instalacije, elektroenergetske objekte, gradske saobraćajnice; davanje saglasnosti na projektnu ( tehničku) dokumentaciju;
 • – postupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na nadogradnju stambene zgrade; rješavanje po zahtjevima za izdavanje građevinske dozvole za pretvaranje zajedničkih ili posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor;
 • – utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 • – zaštitu prirode i prirodnih dobara; utvrđivanje uslova za rad na zaštićenim objektima prirode; procjenu uticaja na životnu sredinu; koordiniranje aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine od štetnih uticaja; pripremu programa zaštite životne sredine i izvještaja o ostvarivanju programa; predlaganje mjera za organizovanje zaštite od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti i stvaranje uslova za njihovo otklanjanje; sprovođene postupka proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; obezbjeđenje vršenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
 • – ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacija;
 • – pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnost i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.
 • – pripremu propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalne djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, odnosno korišćenja komunalnih proizvoda; pripremu programa i planova razvoja komunalne djelatnosti;
 • – obezbjeđivanje razvoja u obavljanju komunalne djelatnosti: snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, javna čistoća, održavanje javne rasvjete, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih površina, održavanje i uređivanje groblja; praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti, koje finansira Opština;
 • – praćenje poslova koji se odnose na ostvarivanje javnog interesa u ovoj oblasti;
 • – učestvovanje u sprovođenju programa privatizacije komunalnih preduzeća;
 • – vođenje evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova, njihovo obilježavanje i određivanje brojeva zgrada;
 • – vođenje evidencije komunalnih i otpadnih voda, korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i postrojenja;
 • – izradu Elaborata o postavljanju privremenih objekata; rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata; vršenje tehničkog pregleda i izdavanje odobrenja za upotrebu ovih objekata; izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa i svijetlećih reklama;
 • – utvrđivanje opštih uslova i izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina, postavljanjem žardinjera i drugih komunalnih objekata i na drugi način; rješavanje po zahtjevu za podizanje ograda, za prekopavanje javnih i zelenih površina; utvrđivanje tehničkih uslova i izdavanje odobrenja za postavljanje, radi iznajmljivanja, rekvizita za sportove na vodi;
 • – regulaciju i održavanje riječnih korita i riječnih kupališta i drugih javnih objekata;
 • – obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;
 • – pripremu propisa i drugih akata iz stambene oblasti; poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti lokalne samouprave koji se odnose na kontrolu poštovanja pravila kućnog reda; praćenje organizovanja organa u stambenim zgradama i preduzimanje mjera za organizovanje; vođenje registra upravnika i imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade; vođenje registra vlasnika stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova; ovjeravanje ugovora o zakupu stana; rješavanje u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne dijelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu;
 • – rješavanje po zahtjevima za postavljanje javnih česama i fontana;
 • – utvrđivanje uslova i određivanje lokacije za postavljanje spomenika, spomen obilježja i skulptura;
 • – praćenje stanja infrastrukture opštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaganje i preduzimanje odgovarajućih mjera; učestvovanje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture; učestvovanje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture; pripremu propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima) i njihovo održavanje; utvrđivanje visine naknade za korišćenje opštinskih puteva, mjerila za kategorizaciju opštinskih puteva; određivanje nekategorisanih puteva i uređivanja načina njihovog finansiranja, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja;
 • – davanje saglasnosti na projekat regulacije saobraćaja i izmjena u režimu saobraćaja; izdavanje saobraćajne saglasnosti; izdavanje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na saobraćajnicama; izdavanje odobrenja za kretanje motornim vozilima u zabranjenim zonama;
 • – određivanje vrsta parkirališta i uslova za njihovu lokaciju, izgradnju i korišćenje;
 • – određivanje autobuskih i taksi stajališta;
 • – utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda, oglasno- reklamnih panoa i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina; izdavanje odobrenja i uslova za prekopavanje javnih površina namijenjenih za saobraćaj vozila i pješaka;
 • – upravni nadzor nad javnim službama- preduzećima osnovanim radi obavljanja komunalnih djelatnosti; upravni nadzor kod subjekata koji vrše poslove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva; davanje mišljenja i pripremu predloga akata o davanju saglasnosti na odredbe Statuta i drugih akata kojim se uređuje način ostvarivanja javnog interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture subjekta čiji je osnivač Opština;
 • – ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • – pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.
 • – upravljanje, raspolaganje i zaštitu opštinske imovine, u skladu sa zakonom, Statutom i dobrom praksom ekonomskog i finansijskog menadžmenta;
 • – zaštitu imovinsko pravnih i drugih interesa Opštine, odnosno zastupanje Opštine pred nadležnim organima;
 • – predlaganje akata koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje Opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija; pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima; pokretanje postupka prenosa prava na građevinskom zemljištu i vršenje stručne obrade akata o prenosu prava na zemljištu i zaključenje istih, po ovlašćenju predsjednika Opštine;
 • – pripremu propisa i vršenje obrade akata i zaključenja istih po ovlašćenju predsednika Opštine, u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine (odluke, ugovori, rješenja);
 • – davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju imovinom koje pripremaju javne službe- preduzeća čiji je osnivač Opština;
 • – pripremu i po ovlašćenju predsjednika Opštine, zaključenje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta; pripremu i po ovlašćenju predsjednika Opštine zaključenje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekretarijata za preduzetništvo i razvoj;
 • – vođenje evidencije imovine Opštine i davanje podataka organima i službama Opštine na osnovu evidencije koju vodi; vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokretanje postupka za promjene upisa prava na nepokretnostima;
 • – pripremu predloga odluka o utvrđivanju opšteg- javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za Opštinu; pokretanje postupka eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupanje Opštine do okončanja postupka;
 • – rješavanje imovinsko pravnih odnosa; vođenje postupka i rješavanje imovinsko pravnih odnosa neizgrađenog građevinskog zemljišta, radi privođenja namjeni određenoj planom.
 • – učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;
 • – ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • – pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.