Podrška lokalnih politika u oblasti poboljšanja kvaliteta života vulnerabilnih grupa u našem društvu