NOVI JAVNI OGLAS ZA POPIS STANOVNIŠTVA 2023 / SHPALLJE E RE PUBLIKE PËR REGJISTRIMIN E POPULLSISË