Kordinatorka TIKE g-dja Nihal Ersoy u posjeti Opštini Gusinje /KOORDINATORJA E TIKA-S ZNJ. NIHAL ERSOY NË VIZITË NË KOMUNËN E GUCISË