Vendimet e kuvendit

Në bazë të nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”,Numër 25/14) dhe nenin 30 të Kodit të etikës së përfaqësuesve dhe funksionarëve të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”,, nr. 29/17), Kuvendi i Komunës së Gucisë, në seancën e mbajtur më datën 03.11.2017 , miratoi këtë

 

V E N D I M

për Komisionin e Etikës së përfaqësuesve dhe funksionarëve të vetëqeverisjes lokale

Dispozitat themelore

 

Neni 1

          Me këtë Vendim themelohet Komisioni i Etikës së përfaqësuesve dhe funksionarëve të zgjedhur të vetëqeverisjes lokale (në tekstin e mëtejmë: Komisioni i Etikës), përcakton përbërjen, mandatin, procedurën e zgjedhjes së anëtarëve, mënyrën e punës, të drejtat dhe detyrimet e raportimit dhe të tjera çështje të rëndësishme për punën e Komisionit të Etikës, dhe për zbatimin e Kodit të Etikës së përfaqësuesve dhe funksionarëve të zgjedhur të vetëqeverisjes lokale (më tej: Kodi i Etikës).

Neni 2

          Komisioni i Etikës përcjellë zbatimin e Kodit të Etikës, procedurën për parashtresat dhe

iniciativat, sjell vendime për shkelje të Kodit të Etikës dhe të akteve të tjera, jep mendimet dhe sqarimet në lidhje me zbatimin e dispozitave të Kodit Etik, informon Kuvendin, kryetarin/ën e Komunës dhe publikimin për zbatim të dispozitave të Kodit Etik dhe

kryen detyra të tjera të përcaktuara me këtë Vendim.

Neni 3

          Komisioni i Etikës është i pavarur në ushtrimin e punëve të saj.

          Komisioni i Etikës për punën e vetë i përgjigjet Kuvendit të komunës.

Neni 4

          Puna e Komisionit të Etikës është publike, përpos në rastet kur ndryshe është përcaktuar me aktin e Komisionit të Etikës, në përputhje me dispozita.

Neni 5

          Mjetet për punë të Komisionit të Etikës sigurohen në Buxhetin e Komunës.

Neni 6

          Komisioni i Etikës i paraqet Kuvendit raport vjetor, deri në fund të dhjetorit

për vitin aktual.

Përbërja e Komisionit të Etikës

Neni 7

          Komisioni i Etikës ka një kryetar dhe katër anëtarë.

Neni 8

          Kryetari i Komisionit të Etikës përfaqëson Komisionin e Etikës, thërret mbledhjet dhe kryeson seancat, nënshkruan vendimet dhe aktet e tjera të miratuara nga Komisioni i Etikës, paraqet raportin vjetor në Kuvend dhe  kryen detyra të tjera në përputhje me këtë Vendim.

          Kryetari i Komisionit të Etikës në rast të pamundësisë apo mungesës së tij,

zëvendësohet nga një anëtar i caktuar nga ai.

          Kryetari zgjidhet nga radha e anëtarëve të Komisionit.

Neni 9

          Detyrat profesionale administrative për Komisionin e Etikës i kryen Shërbimi

i Kuvendit.

Kushtet për zgjedhjen si anëtar i Komisionit të Etikës

Neni 10

          Për anëtar të Komisionit të Etikës mund të jetë personi i cili:

– me punën dhe sjelljen e tij ka një reputacion dhe respekt në komunitetet e tyre,

– banon në territorin e komunës.

Neni 11

          Për anëtar të Komisionit të Etikës nuk mund të jetë një person i zgjedhur i cili:

– përfaqësues apo zyrtar i zgjedhur, në kuptim të dispozitave të Kodit të Etikës,

– zyrtar ose anëtar i një partie politike (Kryetari i partisë, anëtarët e

kryesisë, zëvendësit e tyre, anëtarët e bordeve ekzekutive dhe kryesore, si dhe të tjera funksione partiake);

– i dënuar për një krim me aktvendim të formës së prerë që e bën atë të papërshtatshëm për anëtarësim në Komisionin e Etikës.

Mandati

    Neni 12       

          Mandati i anëtarit të Komisionit të Etikës zgjatë katër vjet.

          Për anëtar të Komisionit Etika mund të zgjidhet një person dy mandate të njëpasnjëshme.

Përgjegjësia për zgjedhjen

Neni 13

          Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit Etike i zgjedh Kuvendi i komunës, me propozimin e trupit kompetent të Kuvendit – Komisioni për zgjedhjeve dhe emërimeve (në tekstin e mëtejmë: trupa punese).

Procedura e zgjedhjes

Neni 14

          Propozimi i kandidatëve inicohet me ftesë publike të shpallur nga trupa punuese kompetente e Kuvendit.

          Ftesa publike duhet të përfshijë: kush ka të drejtë të propozojë kandidatë, të cilët mund të propozohen si anëtar të Komitetit Etik, kufizime në zgjedhjen, afati i fundit për paraqitjen e kandidatëve, emiri i autoriteti të cilit duhet dorëzuar propozimet, si dhe çështje të tjera me rëndësi për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Etikës.

          Ftesa publike duhet të publikohet në të paktën një gazetë të përditshme, në faqen e internetit të komunës dhe mjete të tjera të përshtatshme.

          Afati i fundit për propozimin e kandidatëve është 30 ditë nga data e publikimit të ftesës.

Neni 15

 

          E drejta për të propozuar kandidatët kanë: qytetarët, grup qytetarësh, institucionet arsimore,institucionet shkencore dhe teknike, institucionet e kulturës, medias, sportit dhe organizatave jo-qeveritare.

          Propozuesit e autorizuar të përmendura në paragrafin l të këtij neni, mund të propozojnë  maksimum nga një kandidatë.

Neni 16

          Propozuesi i autorizuar, me propozimin, duhet për të paraqitur në vijim: emri dhe mbiemri i kandidatit,të dhëna të tjera personale në vendbanim, një biografi e shkurtër dhe arsyetimin e propozimit.

          Propozuesi i autorizuar, me propozimi paraqit:

– deklaratë të nënshkruan nga kandidati se i plotëson kushtet për anëtar të Komisionit të Etikës,në bazë të nenit ll të këtij Vendimi,

– dëshmia për vendbanimin e kandidatit,

– një deklaratë që kandidati pranon emërimin.

Neni 17

         Trupa punues brenda 15 ditëve nga afati për dorëzimin e propozimeve, përcakton propozimin për kandidatët për anëtarë të Komisionit të Etikës, i cili duhet të arsyetohet.

          Në përcaktimin e nominimit të kandidatëve, trupa punuese kujdeset për përfaqësimin e grave, rinisë dhe grupeve të tjera të komunitetit.

          Me propozimin e kandidatëve, trupa punues do t’i dorëzojë Kuvendit një raport me informacion mbi të gjithë kandidatët.

          Kuvendi brenda 60 ditëve nga marrja e emërimit, sjell vendim për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Etikës.

Neni 18

          Nëse kandidati i propozuar nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në këtë Vendim, ose nëse nuk ka dorëzuar numrin e kërkuar të kandidatëve, trupa punues bën ri thirrje publike për kandidim.

          Trupi punues është e obliguar kur përcakton listen e plotë të kandidatëve që të njëjtën në afat prej 15 ditësh ta dorëzoj në Kuvend.

Mbarimi i mandatit

Neni 19

          Anëtarit të Komisionit të Etikës do ti përfundojë mandate pas skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur.

          Anëtarit të Komisioni Etik mund mund ti pushojë mandate edhe para kohës për të cilën është zgjedhur, në rastin e:

– dorëheqjës,

– shkarkimit,

– paraqitja e rrethanave në të cilat nuk është në gjendje të ushtrojë të drejtat dhe detyrat e

anëtarit.

Neni 20

          Anëtari i Komisionit të Etikës paraqet dorëheqjen Kuvendit, gjë për të cilën duhet të informojë Komisioni Etik dhe propozuesin e autorizuar brenda tetë ditësh nga dita e dhënjës së dorëheqjës.

Neni 21

           Kuvendi do të shkarkojë një anëtar të Komisionit Etik, kur konstaton se:

–  në procedure e propozimit të vetë ka dhënë të dhëna të pa sakta apo dështuar për të siguruar

të dhënat dhe rrethanat që ishin me ndikim në zgjedhjen e tij,

–  nuk i ushtronë të drejtat dhe detyrat e anëtarit të Komisionit të Etikës për një periudhë që tejkalon gjashtë muaj;

– ka pasur ndryshim të rrethanave nga neni 10 dhe 11 të këtij Vendimi.

 

Neni 22

           Procedurën për shkarkimin e anëtarit të Komisionit të Etikës e fillon trupa punese.

           Në procesin e shkarkimit, anëtari i Komisionit të Etikës ka të drejtë për tu deklaruar në lidhja me arsyet e shkarkimit para trupit punues.

          Kuvendi, me propozimin e trupit punues, do të vendosë për shkarkimin e anëtarit të

Komisioni të Etikës.

Neni 23

          Në rast të ndërprerjes së mandatit të Komisionit të Etikës, para skadimit të afatit për

të cilën ai u zgjodh, trupa punues, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit  të mandatit, duhet të publikojë thirrje publike për kandidimin e kandidatëve si anëtar për Komision të Etikës.

          Mandati i anëtarit të sapozgjedhur të Komisionit Etik zgjat deri në afatin e skadimit të mandatit të Komisioni Etik, në pajtim me nenin 12 të këtij Vendimi.

Mënyra e punës së Komisionit të Etikës

Neni 24

          Komisioni Etik punon në seanca.

          Komisioni i Etikës mblidhet sipas nevojës,por së paku një herë në dy muaj.

          Vendimet dhe aktet e tjera në kuadër të juridiksionit të saj Komisioni i Etikës i merr me  shumicë të votave të të gjithë anëtarëve.

          Mënyra e punës, vendimmarrjes dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën e Komisionit Etik përcaktohen me Rregulloren e punës.

 

Të drejtat dhe detyrat e Komisionit të Etikës

Neni 25

          Komisioni i Etikës:

 1. krijon dhe mban një evidencë të përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve në pajtim me

dispozitat e Kodit Etik;

 1. ndërmarrë aktivitete për informimi të përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionerëve me

Kodin e Etikës dhe nënshkrimit të deklaratës së pranimit dhe të pajtueshmërisë me dispozitat e tij;

 1. monitor nëse përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët veprojnë në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës,
 2. mbledh informacione dhe të dhënat në lidhje me sjelljen e përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve në lidhje me Kodin e Etikës.
 3. vepron në bazë të parashtresave dhe iniciativave të qytetarëve, personave juridikë dhe të tjerave subjekte ose me nismën e vet,
 4. monitoron dhe analizon ngjarjet dhe fenomenet me rëndësi për zbatimin e suksesshëm të Kodit të Etikës,
 5. inicon miratimin e dispozitave të reja dhe ndryshimeve dhe plotësimeve të dispozitave

në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve,

 1. promovon zbatimin e Kodit të Etikës,
 2. bën trajnimin në lidhje me zbatimin e Kodit të Etikës, me vetinicijativë ose në bashkëpunim me institucionet, mediat dhe organizatat joqeveritare,
 3. propozon dhe ndërmerrë aktivitetet që lidhen me përmirësimin e aplikimit të

Kodit të Etikës

 1. jep mendime dhe informacion për palët e interesuara në lidhje me

zbatimin e Kodit të Etikës,

 1. të informojë Kuvendin dhe publikun për zbatimin e Kodit të Etikës,
 2. bashkëpunon me institucionet që punojnë në aktivitete të ngjajshme,
 3. kryen detyra të tjera të përcaktuara në këtë Vendim dhe në dispozita të tjera.

Neni 26

           Kur në punën e tij konstaton se veprimet e përfaqësuesve të zgjedhur, përkatësisht

funksionarit ka elemente të veprës penale apo të tjera, Komisioni i Etikës është e detyruar të informojnë në lidhje me këtë autoritetin kompetent për të marrë masat e duhura.

Neni 27

            Organet e vetëqeverisjes lokale, organet e administrates lokale dhe shërbimet publike janë të detyruar të bashkëpunojnë me Komisionin e Etikës, të sigurojë të dhëna dhe informacione dhe të ndihmojë Komisionin e Etikës ndihmë ne kërkesat e tij.

Evidenca e përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve

Neni 28

         Evidenca e përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve nga neni 25 pika l

përmban informacion mbi:

 1. l) përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionerët për të cilët aplikohet Kodi Etik (Të dhënat personale, emri i funksionit që ata kryejnë, si dhe informacion bazë për kryerjen e funksioneve – data e marrjes së detyrës, etj)

2) funksione të tjera të cilat ushtrojnë përfaqësuesit e zgjedhur, respektivisht funksionarët dhe punët që kryen (anëtarësimi në menaxhimin e kompanive dhe shërbimet publike, etj), në përputhje me dispozitat për parandalimin e konfliktit të interesit në kryerjen e funksioneve publike,

3) një deklaratë me shkrim të përfaqësuesit të zgjedhur ose funksionarit e pranimit dhe

respektimit me dispozitat e Kodit të Etikës,

4) mendimet dhe shpjegimet e Komisionit të Etikës të cilat përfaqësuesi i zgjedhur,

ose funksioneri i ka kërkuar,

5) të dhënat relevante në lidhje me respektimin e kodit nga përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët (p.sh.,parashtresat të cilat janë të lidhura me sjelljen e

Përfaqësuesve të zgjedhur apo funksionarve, vendimet e Komisionit të Etikës në

parashtresa, të dhënat e bashkëpunimit të përfaqësuesve të zgjedhur apo funksionarëve me

Komisioni Etik, masat e shqiptuara ndaj përfaqësuesve të zgjedhur përkatësisht funksionerit në bazë të dispozitave të tjera por në lidhje me dispozitat e Kodit të Etikës).

           Disa të dhëna nga evidencat që i përkasin përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionerëve mbahen konfidenciale (psh. të dhënat mbi parashtresat-ankesat kundër sjelljes së përfaqësuesit të zgjedhur dhe funksionerëve të cilët nuk janë sekret, dhe të dhëna të tjera në pajtim me dispozita).

           Përmbajtja e të dhënave të përmendura në paragrafin l të këtij neni do të përcaktoj Komisioni Etik.

Neni 29

             Evidenca do të bëhen në bazë të të dhënave të marra nga Komisioni i Etikës nga ushtruesit e iniciativës, organit ku përfaqësuesi I zgjedhur dhe funksionari kryen funksionin, organeve të tjera, si dhe nga vetë përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

            Autoritetet nga paragrafin l i këtij neni dhe përfaqësuesit e zgjedhur ose funksionarët duhet që për çdo ndryshim të të dhënave të rregjistruara në evidence ta njoftojë Komisionin Etik brenda 15 ditëve nga data e ndryshimit.

           Mosparaqitja e të dhënave Komisionit të Etikës për ndryshimin e të dhënave, brenda një periudhe nga paragrafi i mësipërm do të konsiderohet shkelje e Kodit të Etikës.

Njohja e përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve me Kodin e Etikës

Neni 30

           Komisioni i Etikës në afat prej 30 ditësh nga dita e konstitutimit u dorëzon të gjithë

përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionerëve tekstin e Kodit të Etikës dhe tekstit  e shkruar të

Deklaratës mbi pranimin dhe respektimin e dispozitave të tij.

           Përfaqësuesit të sapozgjedhur apo funksionarit, Komisioni i Etikës i dorëzon tekstin e Kodit të Etikës dhe tekstin e shkruar të Deklaratatës mbi pranimin dhe respektimit e dispozitave të saj, brenda shtatë ditëve nga data e zgjedhjes apo emërimit të tij.

          Përfaqësuesi i zgjedhur ose funklsionari do ta nënshkruaj deklaratën e pranimit dhe

respektimit të dispozitave të Kodit të Etikës brenda tri ditëve nga pranimi i saj.

           Komisioni i Etikës publikon rregullisht informacion rreth asaj se kush nga

përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët e ka nënshkrur dhe kush jo një deklaratë të tillë.

Edukimi për zbatimin e Kodit të Etikës

Neni 31

              Për zbatimin efektiv të Kodit të Etikës, Komisioni Etik organizon ose merë pjesë në seminare, simpoziume dhe diskutimet në lidhje me zbatimi i Kodit të Etikës dhe standardeve të sjelljes së bartësve të funksioneve publike.

Informimi i publikut në lidhje me Kodin e Etikës dhe zbatimin e tij

Neni 32

           Komisioni Etik informon publikun në lidhje me punën e saj dhe zbatimin e Kodit të Etikës.

          Informimi i publikut bëhet nëpërmjet konferencave për shtyp, tryezave të rrumbullakëta, kontakt emisioneve, web faqës dhe me mjete të tjera të përshtatshme.

           Kodi i Etikës publikohet në faqen e internetit të komunës, në vende të dukshme

në ndërtesën e komunës, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit, hapësirave zyrtare të shërbimeve publike dhe organizatave të themeluar nga komuna, ambientet e bashkësive lokale dhe në të tjera vende të përshtatshme.

 

Mbledhja e informatave dhe të dhënave nga përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët

Neni 33

           Komisioni i Etikës mund të kërkojë nga përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët

informacioni dhe të dhënat e nevojshme për të vendosur nëse përfaqësuesi i zgjedhur

dhe funksionari i respektojnë dispozitat e Kodit.

           Komisioni i Etikës mund të kërkojë nga përfaqësuesit e zgjedhur apo funksionarët informatat dhe të dhënat që janë të rëndësishme për zbatimin e Kodit të Etikës.

           Përfaqësuesi i zgjedhur përkatësisht funksionari janë të obliguar që Komisionit të Etikës më kërkesë të saj ti jap të dhëna dhe informacione të përmendur në paragrafin l dhe 2 më sipër, dhe do të lejojë qasje në dokumentacion në pronësi të tij, brenda afatit të përcaktuar nga Komisioni Etik, e cila nuk mund tëjetë më pak se shtatë ditë.

          Përfaqësuesi i zgjedhur apo funksionari është i obliguar për tu deklaruar mbi pyetje të veçanta para Komisionit të Etikës.

Neni 34

         Përfaqësues i zgjedhur ose funksionari mund të refuzojë për të dhënë informacion

Komisionit të Etikës, në rast se dhënja e të dhënave të tilla është ndërhyrje në privatsinë e tij apo jetën private të palëve të treta, nëse me këto të dhëna rrezikohet siguria dhe raste të tjera të arsyeshme të përfaqësuesve të zgjedhur apo funksionarëve,ose palëve të treta, dhe për një gjë të tillë është i detyruar të njoftojë Komisionin e Etikës në kohën e përcaktuar.

         Një përfaqësues apo funksionarë i zgjedhur është i detyruar të tregojë dhe arsyetoj shkurtimisht arsyet pse nuk mund të veproj sipas kërkesës së Komisionit të Etikës.

           Komisioni Etik, nëse e gjykon të nevojshme, do të informojë organin përgjegjës për

zgjedhjene apo emërimin e përfaqësuesve të zgjedhur ose funksionarëve, si dhe publikun për mosdhënjën e të  të dhënave dhe informacioneve të tilla.

          Komisioni i Etikës duhet, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të përfaqësuesit të zgjedhur apo funksionarit apo palëve të treta, të ketë kujdes që në mënyrë të paarsyeshme të mos cenoj dhe të shkelin të drejtën e privatësisë së tyre, kur ata kan në posedim informacione të tilla.

Neni 35

          Nëse përfaqësues i zgjedhur ose funksionari shprehimisht apo në mënyrë të heshtur refuzojnë të bashkëpunojnë me Komisionin e Etikës, ajo do të informojë autoritetin përgjegjës për zgjedhjen ose emërimin e tij dhe  publikun.

Parashtresat dhe iniciativat

Neni 36

           Qytetarët, personat juridikë dhe entitete të tjera mund ti paraqesin Komisionit të Etikës

parashtresa dhe iniciativa.

          Me parashtres tregohet shkelja e dispozitave të Kodit të Etikës nga

përfaqësuesit e zgjedhur apo funksionarët.

          Iniciativa mund të referojë çështje në lidhje me zbatimin e dispozitave nga pikëpamja e sjelljes etike apo ndryshimeve dhe plotësimeve të saj.

Neni 37

           Komisioni Etik informon publikun me rregullat e sjelljes së përfaqësuesve të zgjedhur

dhe funksionarët dhe zbatimin e Kodit të Etikës, si dhe mënyra në të cilën qytetarët,personat juridik dhe subjektet e tjera mund të paraqesin parashtresa apo iniciativa Komisionit të Etikës,

dhe për këtë të mos vuajnë pasoja negative.

Neni 38

          Kërkesa duhet të dorëzohet në formularin për parashtresa ose e shkruar në letët.

          Parashtresa apo iniciativa dorëzohen direkt, me postë, faks ose në forma elektronik.

          Komisioni i Etikës përcakton dhe do ta publikojë formularin e parashtresës për shkeljen e Kodit të Etikës.

          Përjashtimisht, personi i cili ka vështirësi në të shprehur ( personi analfabet ose me

aftësi të kufizuara), parashtresën mund ta komunikojnë gojarisht në procesverbal që përpilon një anëtar i Komisionit Etik ose zyrtari i autorizuar i Shërbimit të Kuvendit.

Neni 39

           Për parashtresa dhe iniciativa mund të vendosen një kuti e veçantë në ndërtesën e komunës si postë për Komisionin e Etikës.

          Komisioni Etik rregullon çështjet që lidhen me pamjen dhe mënyrën e instalimit,

konfidencialitetit të përmbajtjes dhe qasje të kufizuar në kutinë e postës.

Veprimi në bazë të parashtresave

Neni 40

          Komisioni Etik duhet të shqyrtoj të gjitha parashtresat e paraqitura.

          Nëse parashtresa është e paqartë, Komisioni i Etikës do ti kërkoj aplikantit që

brenda 15 ditësh të paraqesë shpjegime shtesë në mënyrë që të evitohën paqartësitë nga

parashtresa.

          Komisioni i Etikës, nëse ushtruesi i parashtresës nuk i përmbahet afatit brenda një periudhe të caktuar pas saj, nuk do të vazhdojë të veprojë mbi një parashtresë të tillë.

          Kur parashtresa nuk ka të bëjë me çështjet brenda kompetencave të saj,Komiteti Etik, brenda 15 ditëve nga dita e paraqitjes së saj, ti kthehet parashtresa ushtruesit të saj dhe ta

informoj atë se cili është organi përgjegjës për trajtimin e të njëjtës, në qoftë se i është e ditur.

Neni 41

 

           Ushtruesi mund ta tërheq parashtresën deri në vendimin e Komisionit të Etikës për

të njëjtën gjë.

           Nëse ushtruesi ka tërhequr parashtresën, Komisioni Etik konstaton se a ka kushte

për fillimin e procedurës sipas iniciativës së vet.  

Neni 42

           Komisioni i Etikës, kur konstaton se parashtresa është e bazuar, heton pretendimet e parashtresës, mbledhë informacionin e nevojshëm nga përfaqësuesi i zgjedhur ose funksionarit si dhe nga subjekte të tjera.

Neni 43

         Komisioni i Etikës, pas verifikimit të fakteve dhe rrethanave, do të vendosë se a

ka pasur shkelje të dispozitave të Kodit të Etikës.

         Vendimi i përmendur në paragrafin l të këtij neni duhet të përmbajë: emrin dhe të dhëna të tjera personale të përfaqësuesit të zgjedhur apo funksionarit, për të cilin është konstatuar se ai ose ajo e ka shkelur apo jo dispozitat e Kodit të Etikës, cilat dispozitat të Kodit të Etikës janë shkelur dhe shpjegimin e fakteve dhe rrethanave faktike.

         Në vendimin për konstatimin e shkeljeve të dispozitave të Kodit të Etikës, Komisioni i Etikës do të rekomandojë autoritetit kompetent për zgjedhjen apo emërimin e tij, për të marrë

masat brenda juridiksionit të tij.

Neni 44

         Vendimin Komisioni i Etikës në bazë të nenit 43, paragrafi l, ia dorëzon përfaqësuesit të zgjedhur ose funksionarit dhe organit përkatës kompetent për zgjedhjen apo emërimin e tij.

          Komisioni Etika për vendimin e përmendur në paragrafin l. të këtij neni do të informojë ushtruesin e parashtresës.

         Komisioni i Etikës mund të, në varësi të rrethanave të çështjes dhe shkallës së shkeljës së dispozitave të Kodit të Etikës dhe pasojat e tyre, të vendosi të shpallë publikisht një vendim ku është konstatuar shkelje dhe të përcaktojë mënyrën e bërjës publik.

Veprimi mbi bazën e një parashtrese anonime

Neni 45

         Komisioni i Etikës është i detyruar të veprojë në bazë të një parashtrese anonim, kur akuzat nga parashtresa së bashku me fakte të tjera në dispozicion dhe provat sigurojë

arsye të mjaftueshme për të zhvilluar procedurat e mëtejshme.

Procedura me iniciativën

Neni 46

         Komisioni i Etikës është i detyruar të veprojë në çdo iniciativë të paraqitur.

         Ushtruesi i iniciativës dhe publiku do të informohet me shkrim për rezultatin e

të njëjtës gjë.

Veprimi mbi bazën e vetiniciativës

Neni 47

         Komisioni i Etikës mund me iniciativën e tij për të nisur një procedurë për

përcaktimin nëse një përfaqësues i zgjedhur ose funksionar ka shkelur dispozitat e

Kodit të Etikës, ku në mënyrë analoge aplikohen dispozitat për shqyrtimin e parashtresave.

Analiza e të dhënave të publikuara dhe informacionit

Neni 48

         Komisioni Etik rregullisht monitoron dhe analizon të dhëna dhe informacione që janë merëndësi për vlerësimin e zbatimit të Kodit të Etikës, të cilat janë publikuar në media apo ju

nënshtrohen shqyrtimit nga organet, shërbimet publike dhe organizatat në komunë.

          Nëse të dhënat ose informacionet e përmendura në paragrafin l. të këtij neni nuk janë të sakta ose janë të paplota, Komisioni i Etikës kryen kontrolle shtesë për të njëjtat.

          Kur analizat japin informata të mjaftueshme për fillimin e procedurës para Komisioni të Etikës ose ndonjë organi tjera, Komisioni i Etikës në mënyrë të pavarur inicion procedurë

ose iniciativë, përkatësisht dorëzon autoritetit kompetent të gjitha dokumentet e nevojshme për të filluar procedura apo iniciativa.

Mendimet e Komisionit të Etikës

Neni 49

         Komisioni i Etikës është e obliguar që brenda shtatë ditësh nga dita kur përfaqësuesi i zgjedhur apo funksionari ka bërë kërkesën të japë opinionin e saj nëse një veprim që synon të ndermarrë është apo jo në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës.

         Mendimi i Komisioni Etik nuk e pengon fillimin e procedurave për përcaktimin e

përgjegjësive të përfaqësuesve të zgjedhur apo funksionarëve që kanë vepruar në bazë të mendimit nëse Komisioni Etik nuk ishin në dijeni të të gjitha faktet kur kishte dhënë mendimin e tillë.

         Komisioni i Etikës evidenton të dhënat në lidhje me mendimet e dhëna me përshkrim të situatës dhe fakteve relevante për dhënien e mendimeve në evidencat e referuara në nenin 28 të këtij Vendimi.

Lajmërimet

Neni 50

          Komisioni i Etikës është i detyruar të japë shpjegime për të gjithë të interesuarit në lidhje me zbatimin e Kodit të Etikës, përkatësisht ti orjentojë të subjektet te të cilat mund të arrihet deri të ato informacione.

Mbledhjen e të dhënave nga organet dhe organizatat

Neni 51

 

          Komisioni i Etikës ka të drejtë që nga autoriteti ku përfaqësues i zgjedhur ose funksionari kryen funksionin dhe nga organet zyrtare përgjegjëse për zgjedhjen apo emërimin e tyre të kërkoj dhe të marrë të gjitha informatat relevante për ushtrimin e detyrave të tyre.

          Komisioni i Etikës ka të drejtë që edhe nga organet dhe organizatat të tjera të mbledhë të dhënat e nevojshme për të ushtruar detyrat e saj.

          Nëse autoritetet dhe organizatat refuzojnë shprehimisht ose në mënyrë të heshtur refuzojnë të ofrojnë informacionin e kërkuar, Komisioni Etik duhet të njoftojë Kuvendin dhe publikun.

           Kuvendi, me kërkesë të Komisionit të Etikës do të marrë masa brenda juridiksionit të saj në mënyrë që të sigurojë informacionin e kërkuar.

Bashkëpunimin me komisionet etike

Neni 52

          Komisioni Etik bashkëpunon me komisionet e tjera etike, shkëmbimin e informacionit dhe informatat të nevojshme për trajtimin e parashtresave  dhe iniciativave, si dhe opinionet dhe shpjegime mbi zbatimin e dispozitave të Kodit të Etikës.

Shpërblimi i anëtarëve të Komisionit të Etikës dhe kompenzimi i shpenzimeve

Neni 53

          Anëtarët e Komisionit të Etikës kanë të drejtë për shpërblimin dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punën në Komisionin e Etikës.

          Shuma e shpërblimit e përmendur në paragrafin l të këtij neni do të përcaktohet nga Kuvendi I komunës më një vendim të veçantë.

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

Neni 54

          Për punën e Komisionit të Etikës do të sigurojë një hapësirë ​​për mbledhje, kushtet

materiale dhe kushte të tjera të veçanta.

Neni 55

          Trupi punues do të lëshojë një thirrje publike për emërimin e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve tëKomisionit të Etikës brenda 30 ditëve nga data e miratimit të këtij Vendimi.

 

Neni 56

         Komisioni i Etikës do të miratojë Rregulloren e punës brenda 30 ditëve nga dita e miratimit të këtij Vendimi.

Neni 57

           Pjesë integrale e këtij Vendimi përbën formulari i deklarimit të përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve e pranimit dhe respektimit të dispozitave të Kodit të Etikës.

Neni 58

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale “.

 

Numri: 001-25/17-1

Guci,më 03.11. 2017

 

Kuvendi i Komunës së Gucisë

 

                                                                                                                            Kryetar

                                                                                                                  Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”,numër 25/14), dhe nenin 25 të Kodit të etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokal (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”,, nr. 29/17), Kuvendi i Komunës së Gucisë, në seancën e mbajtur më datën 03.11.2017 , miratoi këtë

 

V E N D I M

për Komisionin e Etikës së zyrtatëve dhe shërbyesve lokal

Dispozitat themelore

 

Neni 1

          Me këtë Vendim themelohet Komisioni i Etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokal (në tekstin e mëtejmë: Komisioni i Etikës), përcakton përbërjen, mandatin, procedurën e zgjedhjes së anëtarëve, mënyrën e punës, të drejtat dhe detyrimet e raportimit dhe të tjera çështje të rëndësishme për punën e Komisionit të Etikës, dhe për zbatimin e Kodit të Etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokal (më tej: Kodi i Etikës).

Neni 2

          Komisioni Etik monitoron zbatimin e Kodit të Etikës nga zyrtarët dhe shërbyesit lokal dhe (në tekstin e mëtejmë: punonjësit),vepron sipas ankesave dhe iniciativave, merr vendime për shkelje të Kodit të Etikës dhe akteve të tjera, japin mendime dhe shpjegime në lidhje me zbatimin e dispozitave të Kodit të Etikës, informon Kuvendin dhe publikun mbi zbatimin e Kodit të Etikës dhe kryenë detyra të tjera të përcaktuara në këtë Vendimi.

Neni 3

          Komisioni i Etikës është i pavarur në ushtrimin e punëve të saj.

          Komisioni i Etikës për punën e vetë i përgjigjet Kuvendit të komunës.

Neni 4

          Puna e Komisionit të Etikës është publike, përpos në rastet kur ndryshe është përcaktuar me aktin e Komisionit të Etikës, në përputhje me dispozita.

 

Neni 5

          Mjetet për punë të Komisionit të Etikës sigurohen në Buxhetin e Komunës.

Neni 6

          Komisioni i Etikës i paraqet Kuvendit raport vjetor, deri në fund të dhjetorit

për vitin aktual.

Përbërja e Komisionit të Etikës

Neni 7

          Komisioni i Etikës ka një kryetar dhe katër anëtarë.

Neni 8

          Kryetari i Komisionit të Etikës përfaqëson Komisionin e Etikës, thërret mbledhjet dhe kryeson seancat, nënshkruan vendimet dhe aktet e tjera të miratuara nga Komisioni i Etikës, paraqet raportin vjetor në Kuvend dhe  kryen detyra të tjera në përputhje me këtë Vendim.

          Kryetari i Komisionit të Etikës në rast të pamundësisë apo mungesës së tij,

zëvendësohet nga një anëtar i caktuar nga ai.

          Kryetari zgjidhet nga radha e anëtarëve të Komisionit.

Neni 9

          Detyrat profesionale administrative për Komisionin e Etikës i kryen organi për menaxhimin dhe ngritjën e kuadrave në administratën lokale.

Neni 10

Për anëtarët e Komisionit të Etikës do të zgjidhen:

– l përfaqësues i grupit të qytetarëve;

-1 përfaqësues nga të punësuarit në organet e qeverisjes vendore;

– l përfaqësues nga të punësuarit në shërbimet publike (ndërmarrjet publike,

institucionet publike dhe organizatat të themeluara nga komuna);

– l një përfaqësues i shërbimit të mediave lokale;

– l përfaqësues i organizatave joqeveritare.

Neni 11

          Për anëtar të Komisionit të Etikës mund të jetë personi i cili:

– me punën dhe sjelljen e tij ka një reputacion dhe respekt në komunitetet e tyre,

– banon në territorin e komunës.

Neni 12

          Për anëtar të Komisionit të Etikës nuk mund të jetë një person i zgjedhur i cili:

– përfaqësues apo zyrtar i zgjedhur, në kuptim të dispozitave të Kodit të Etikës,

– zyrtar ose anëtar i një partie politike (Kryetari i partisë, anëtarët e

kryesisë, zëvendësit e tyre, anëtarët e bordeve ekzekutive dhe kryesore, si dhe të tjera funksione partiake);

– i dënuar për një krim me aktvendim të formës së prerë që e bën atë të papërshtatshëm për anëtarësim në Komisionin e Etikës.

Mandati

Neni 13 

          Mandati i anëtarit të Komisionit të Etikës zgjatë katër vjet.

          Për anëtar të Komisionit Etika mund të zgjidhet një person dy mandate të njëpasnjëshme.

Përgjegjësia për zgjedhjen

Neni 14

          Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit Etike i zgjedh Kuvendi i komunës, me propozimin e trupit kompetent të Kuvendit – Komisioni për zgjedhjeve dhe emërimeve (në tekstin e mëtejmë: trupa punese).

Procedura e zgjedhjes

Neni 15

          Propozimi i kandidatëve inicohet me ftesë publike të shpallur nga trupa punuese kompetente e Kuvendit.

          Ftesa publike duhet të përfshijë: kush ka të drejtë të propozojë kandidatë, të cilët mund të propozohen si anëtar të Komitetit Etik, kufizime në zgjedhjen, afati i fundit për paraqitjen e kandidatëve, emiri i autoriteti të cilit duhet dorëzuar propozimet, si dhe çështje të tjera me rëndësi për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Etikës.

          Ftesa publike duhet të publikohet në të paktën një gazetë të përditshme, në faqen e internetit të komunës dhe mjete të tjera të përshtatshme.

          Afati i fundit për propozimin e kandidatëve është 30 ditë nga data e publikimit të ftesës.

Neni 16

          Të drejtë për të propozuar kandidatët kanë: qytetarët, grup qytetarësh, të pënësuarit në administraten lokale, të punësuarit në shërbime publike të punësuarit në media lokale dhe organizata jo-qeveritare të cilat e kan selinë në territorin e komunës.

          Propozuesit e autorizuar të përmendura në paragrafin l të këtij neni, mund të propozojnë  maksimum nga një kandidatë.

Neni 17

          Propozuesi i autorizuar, me propozimin, duhet për të paraqitur në vijim: emri dhe mbiemri i kandidatit,të dhëna të tjera personale në vendbanim, një biografi e shkurtër dhe arsyetimin e propozimit.

          Propozuesi i autorizuar, me propozimi paraqit:

– deklaratë të nënshkruan nga kandidati se i plotëson kushtet për anëtar të Komisionit të Etikës,në bazë të nenit ll të këtij Vendimi,

– dëshmia për vendbanimin e kandidatit,

– një deklaratë që kandidati pranon emërimin.

Neni 18

         Trupa punues brenda 15 ditëve nga afati për dorëzimin e propozimeve, përcakton propozimin për kandidatët për anëtarë të Komisionit të Etikës, i cili duhet të arsyetohet.

          Në përcaktimin e nominimit të kandidatëve, trupa punuese kujdeset për përfaqësimin e grave, rinisë dhe grupeve të tjera të komunitetit.

          Me propozimin e kandidatëve, trupa punues do t’i dorëzojë Kuvendit një raport me informacion mbi të gjithë kandidatët.

          Kuvendi brenda 60 ditëve nga marrja e emërimit, sjell vendim për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Etikës.

Neni 19

 

          Nëse kandidati i propozuar nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në këtë Vendim, ose nëse nuk ka dorëzuar numrin e kërkuar të kandidatëve, trupa punues bën ri thirrje publike për kandidim.

          Trupi punues është e obliguar kur përcakton listen e plotë të kandidatëve që të njëjtën në afat prej 15 ditësh ta dorëzoj në Kuvend.

Mbarimi i mandatit

Neni 20

          Anëtarit të Komisionit të Etikës do ti përfundojë mandate pas skadimit të kohës për të cilën është zgjedhur.

          Anëtarit të Komisioni Etik mund mund ti pushojë mandate edhe para kohës për të cilën është zgjedhur, në rastin e:

– dorëheqjës,

– shkarkimit,

– paraqitja e rrethanave në të cilat nuk është në gjendje të ushtrojë të drejtat dhe detyrat e

anëtarit.

Neni 21

          Anëtari i Komisionit të Etikës paraqet dorëheqjen Kuvendit, gjë për të cilën duhet të informojë Komisioni Etik dhe propozuesin e autorizuar brenda tetë ditësh nga dita e dhënjës së dorëheqjës.

Neni 22

           Kuvendi do të shkarkojë një anëtar të Komisionit Etik, kur konstaton se:

–  në procedure e propozimit të vetë ka dhënë të dhëna të pa sakta apo dështuar për të siguruar

të dhënat dhe rrethanat që ishin me ndikim në zgjedhjen e tij,

–  nuk i ushtronë të drejtat dhe detyrat e anëtarit të Komisionit të Etikës për një periudhë që tejkalon gjashtë muaj;

– ka pasur ndryshim të rrethanave nga neni 10 dhe 11 të këtij Vendimi.

Neni 23

           Procedurën për shkarkimin e anëtarit të Komisionit të Etikës e fillon trupa punese.

           Në procesin e shkarkimit, anëtari i Komisionit të Etikës ka të drejtë për tu deklaruar në lidhja me arsyet e shkarkimit para trupit punues.

          Kuvendi, me propozimin e trupit punues, do të vendosë për shkarkimin e anëtarit të

Komisioni të Etikës.

Neni 24

          Në rast të ndërprerjes së mandatit të Komisionit të Etikës, para skadimit të afatit për

të cilën ai u zgjodh, trupa punues, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit  të mandatit, duhet të publikojë thirrje publike për kandidimin e kandidatëve si anëtar për Komision të Etikës.

          Mandati i anëtarit të sapozgjedhur të Komisionit Etik zgjat deri në afatin e skadimit të mandatit të Komisioni Etik, në pajtim me nenin 12 të këtij Vendimi.

Mënyra e punës së Komisionit të Etikës

Neni 25

          Komisioni Etik punon në seanca.

          Komisioni i Etikës mblidhet sipas nevojës,por së paku një herë në dy muaj.

          Vendimet dhe aktet e tjera në kuadër të juridiksionit të saj Komisioni i Etikës i merr me  shumicë të votave të të gjithë anëtarëve.

          Mënyra e punës, vendimmarrjes dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën e Komisionit Etik përcaktohen me Rregulloren e punës.

Të drejtat dhe detyrat e Komisionit të Etikës

Neni 26

          Komisioni i Etikës:

 1. krijon dhe mban një evidencë të punonjësve në pajtim medispozitat e Kodit Etik;
 2. ndërmarrë aktivitete për informimi e punonjësve me Kodin e Etikës dhe nënshkrimit të deklaratës së pranimit dhe të pajtueshmërisë me dispozitat e tij;
 3. monitor nëse punonjësit veprojnë në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës,
 4. mbledh informacione dhe të dhënat në lidhje me sjelljen e punonjësve në lidhje me Kodin e Etikës.
 5. vepron në bazë të ankesave dhe iniciativave të qytetarëve, personave juridikë dhe të tjerave subjekte ose me nismën e vet,
 6. monitoron dhe analizon ngjarjet dhe fenomenet me rëndësi për zbatimin e suksesshëm të Kodit të Etikës,
 7. inicon miratimin e dispozitave të reja dhe ndryshimeve dhe plotësimeve të dispozitave

në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e punonjësve,

 1. promovon zbatimin e Kodit të Etikës,
 2. bën trajnimin në lidhje me zbatimin e Kodit të Etikës, me vetinicijativë ose në bashkëpunim me institucionet, mediat dhe organizatat joqeveritare,
 3. propozon dhe ndërmerrë aktivitetet që lidhen me përmirësimin e aplikimit të

Kodit të Etikës

 1. jep mendime dhe informacion për palët e interesuara në lidhje me

zbatimin e Kodit të Etikës,

 1. të informojë Kuvendin dhe publikun për zbatimin e Kodit të Etikës,
 2. bashkëpunon me institucionet që punojnë në aktivitete të ngjajshme,
 3. kryen detyra të tjera të përcaktuara në këtë Vendim dhe në dispozita të tjera.

Neni 27

           Kur në punën e tij konstaton se veprimet e punonjësit ka elemente të veprës penale apo të tjera, Komisioni i Etikës është e detyruar të informojnë në lidhje me këtë autoritetin kompetent për të marrë masat e duhura.

Neni 28

            Organet e vetëqeverisjes lokale, organet e administrates lokale dhe shërbimet publike janë të detyruar të bashkëpunojnë me Komisionin e Etikës, të sigurojë të dhëna dhe informacione dhe të ndihmojë Komisionin e Etikës ndihmë ne kërkesat e tij.

Evidenca e punonjësve

Neni 29

         Evidenca e përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve nga neni 26 pika l

përmban informacion mbi:

 1. l) punonjësit për të cilët aplikohet Kodi Etik (Të dhënat personale, emri i funksionit që ata kryejnë, si dhe informacion bazë për kryerjen e funksioneve, etj)

2) funksione të tjera të cilat i ushtrojnë punonjësit,

3) një deklaratë me shkrim e punonjësve, e pranimit, respektimit dhe pajtimit me dispozitat e Kodit të Etikës,

4) mendimet dhe shpjegimet e Komisionit të Etikës të cilat punonjësve i ka kërkuar,

5) të dhënat relevante në lidhje me respektimin e kodit nga punonjësit (p.sh.,ankesat të cilat janë të lidhura me sjelljen e punonjësve, vendimet e Komisionit të Etikës në ankesa, të dhënat e bashkëpunimit të punonjësve me Komisioni Etik, masat e shqiptuara ndaj punonjësve në bazë të dispozitave të tjera por në lidhje me dispozitat e Kodit të Etikës).

           Disa të dhëna nga evidencat që i përkasin punonjësve mbahen konfidenciale (psh. të dhënat mbi ankesat kundër sjelljes së punonjësve të cilët nuk janë sekret, dhe të dhëna të tjera në pajtim me dispozita).

           Përmbajtja e të dhënave të përmendura në paragrafin l të këtij neni do ti përcaktoj Komisioni Etik.

Neni 30

             Evidenca do të bëhen në bazë të të dhënave të marra nga Komisioni i Etikës nga ushtruesit e iniciativës, organi i administratës lokale dhe shërbimeve publike ku punonjësi kryen punët dhe detyrat, organei për menaxhimin dhe avancimin e kuadrave si dhe nga vetë të punonjësit.

            Autoritetet nga paragrafin l i këtij neni dhe  punonjësit duhet që për çdo ndryshim të të dhënave të rregjistruara në evidence ta njoftojë Komisionin Etik brenda 15 ditëve nga data e ndryshimit.

           Mosparaqitja e të dhënave Komisionit të Etikës për ndryshimin e të dhënave, brenda një periudhe nga paragrafi i mësipërm do të konsiderohet shkelje e Kodit të Etikës.

Njohja e punonjësve me Kodin e Etikës    

Neni 31

           Komisioni i Etikës në afat prej 30 ditësh nga dita e konstitutimit u dorëzon të gjithë

punonjësve tekstin e Kodit të Etikës dhe tekstit  e shkruar të Deklaratës mbi pranimin dhe respektimin e dispozitave të tij.

           Punonjësve të sapopunësuar,Komisioni i Etikës u dorëzon tekstin e Kodit të Etikës dhe tekstin e shkruar të Deklaratatës mbi pranimin dhe respektimit e dispozitave të saj, brenda shtatë ditëve nga data e punësimit të tyre.

           Komisioni i Etikës publikon rregullisht informacion rreth asaj se kush nga

punonjësit e ka nënshkrur dhe kush jo një deklaratë të tillë.

Edukimi për zbatimin e Kodit të Etikës

Neni 32

              Për zbatimin efektiv të Kodit të Etikës, Komisioni Etik organizon ose merë pjesë në seminare, simpoziume dhe diskutimet në lidhje me zbatimi i Kodit të Etikës dhe standardeve të sjelljes të funksioneve.

Informimi i publikut në lidhje me Kodin e Etikës dhe zbatimin e tij

Neni 33

           Komisioni Etik informon publikun në lidhje me punën e saj dhe zbatimin e Kodit të Etikës.

          Informimi i publikut bëhet nëpërmjet konferencave për shtyp, tryezave të rrumbullakëta, kontakt emisioneve, web faqës dhe me mjete të tjera të përshtatshme.

           Kodi i Etikës publikohet në faqen e internetit të komunës, në vende të dukshme

në ndërtesën e komunës, në hapësirat e organeve të administrates locale dhe shërbimeve publike dhe organizatave të themeluar nga komuna, ambientet e bashkësive lokale dhe në të tjera vende të përshtatshme.

Mbledhja e informatave dhe të dhënave nga punonjësit

Neni 34

           Komisioni i Etikës mund të kërkojë nga punonjësve informacioni dhe të dhënat e nevojshme për të vendosur nëse punonjësit i respektojnë dispozitat e Kodit.

           Komisioni i Etikës mund të kërkojë nga punonjësve informatat dhe të dhënat që janë të rëndësishme për zbatimin e Kodit të Etikës.

           Punonjësit janë të obliguar që Komisionit të Etikës më kërkesë të saj ti japin të dhëna dhe informacione të përmendur në paragrafin l dhe 2 më sipër, dhe do të lejojë qasje në dokumentacion në pronësi të tyre, brenda afatit të përcaktuar nga Komisioni Etik, e cila nuk mund tëjetë më pak se shtatë ditë.

          Punonjësi është i obliguar për tu deklaruar në pyetje të veçanta para Komisionit të Etikës.

Neni 35

         Punonjësi mund të refuzojë për të dhënë informacion Komisionit të Etikës, në rast se dhënja e të dhënave të tilla është ndërhyrje në privatsinë e tij apo jetën private të palëve të treta, nëse me këto të dhëna rrezikohet siguria dhe raste të tjera të arsyeshme të punonjësve ,ose palëve të treta, dhe për një gjë të tillë është i detyruar të njoftojë Komisionin e Etikës në kohën e përcaktuar.

         Punonjësi është i detyruar të tregojë dhe arsyetoj shkurtimisht arsyet pse nuk mund të veproj sipas kërkesës së Komisionit të Etikës.

           Komisioni Etik, nëse e gjykon të nevojshme, do të informojë organin e administrates përkatësisht shërbimin publik në të cilën i punonjësi punon, organin e administrates kompetent për menaxhimin dhe avancimin e kuadrave, si dhe publikun për mosdhënjën e të dhënave dhe informacioneve të tilla.

          Komisioni i Etikës duhet, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të punonjësve apo palëve të treta, të ketë kujdes që në mënyrë të paarsyeshme të mos cenoj dhe të shkelin të drejtën e privatësisë së tyre, kur ata kan në posedim informacione të tilla.

Neni 36

          Nëse punonjësi shprehimisht apo në mënyrë të heshtur refuzojnë të bashkëpunojnë me Komisionin e Etikës, ajo do të informojë organin e administrates përkatësisht shërbimin publik në të cilën punonjësi punon, organin e administrates kompetent për menaxhimin dhe avancimin e kuadrave

Ankesat dhe iniciativat

Neni 37

           Qytetarët, personat juridikë dhe entitete të tjera mund të paraqesin Komisionit të Etikës

ankesa dhe iniciativa.

          Me ankesë tregohet shkelja e dispozitave të Kodit të Etikës nga punonjësit.

          Iniciativa mund të referojë çështje në lidhje me zbatimin e dispozitave nga pikëpamja e sjelljes etike apo ndryshimeve dhe plotësimeve të saj.

Neni 38

           Komisioni Etik informon publikun me rregullat e sjelljes së punonjësve dhe zbatimin e Kodit të Etikës, si dhe mënyra në të cilën qytetarët,personat juridik dhe subjektet e tjera mund të paraqesin ankesa apo iniciativa Komisionit të Etikës,dhe për këtë të mos vuajnë pasoja negative.

 

Neni 39

          Ankesa duhet të dorëzohet në formularin për ankesa ose e shkruar në letër.

          Ankesa apo iniciativa dorëzohen direkt, me postë, faks ose në forma elektronik.

          Komisioni i Etikës përcakton dhe do ta publikojë formularin e ankesave për shkeljen e Kodit të Etikës.

          Përjashtimisht, personi i cili ka vështirësi në të shprehur ( personi analfabet ose me

aftësi të kufizuara), ankesën mund ta komunikojnë gojarisht në procesverbal që e përpilon një anëtar i Komisionit Etik ose zyrtari i autorizuar i administrates lokale kompetnt për menaxhimin dhe avancimin e kuadrave.

Neni 40

           Për ankesa dhe iniciativa mund të vendosen një kuti e veçantë në ndërtesën e komunës si postë për Komisionin e Etikës.

          Komisioni Etik rregullon çështjet që lidhen me pamjen dhe mënyrën e instalimit,

konfidencialitetit të përmbajtjes dhe qasje të kufizuar në kutinë e postës.

Veprimi në bazë të ankesave

Neni 41

          Komisioni Etik duhet të shqyrtoj të gjitha ankesat e paraqitura.

          Nëse ankesa është e paqartë, Komisioni i Etikës do ti kërkoj aplikantit që brenda 15 ditësh të paraqesë shpjegime shtesë në mënyrë që të evitohën paqartësitë nga

ankesaesa.

          Komisioni i Etikës, nëse ushtruesi i ankesës nuk i përmbahet afatit brenda një periudhe të caktuar pas saj, nuk do të vazhdojë të veprojë mbi një ankesë të tillë.

          Kur ankesa nuk ka të bëjë me çështjet brenda kompetencave të saj,Komiteti Etik, brenda 15 ditëve nga dita e paraqitjes së saj, ti kthehet ankesën ushtruesit të saj dhe ta

informoj atë se cili është organi përgjegjës për trajtimin e të njëjtës, në qoftë se i është e ditur.

Neni 42

           Ushtruesi mund ta tërheq ankesën deri në vendimin e Komisionit të Etikës për

të njëjtën gjë.

           Nëse ushtruesi ka tërhequrankesën, Komisioni Etik konstaton se a ka kushte

për fillimin e procedurës sipas iniciativës së vet.  

Neni 43

           Komisioni i Etikës, kur konstaton se ankesa është e bazuar, heton pretendimet e ankesës, mbledhë informacionin e nevojshëm nga punonjësit si dhe nga  punonjës të tjera.

Neni 44

         Komisioni i Etikës, pas verifikimit të fakteve dhe rrethanave, do të vendosë se a

ka pasur shkelje të dispozitave të Kodit të Etikës.

         Vendimi i përmendur në paragrafin l të këtij neni duhet të përmbajë: emrin dhe të dhëna të tjera personale të punonjësve , për të cilin është konstatuar se ai ose ajo e ka shkelur apo jo dispozitat e Kodit të Etikës, cilat dispozitat të Kodit të Etikës janë shkelur dhe shpjegimin e fakteve dhe rrethanave faktike.

         Në vendimin për konstatimin e shkeljeve të dispozitave të Kodit të Etikës, Komisioni i Etikës do të rekomandojë eprorit të organit të administrates lokale,përkatësisht organit të shërbimeve publike në të cilën punonjësi punon, për të marrë masat brenda juridiksionit të tij.

Neni 45

         Vendimin Komisioni i Etikës në bazë të nenit 44, paragrafi l, ia dorëzon punonjësve, organit të administrates ,përkatësisht shërbimit public si dhe organit kompetent për menaxhimin dhe avancimin e kuadrave.

          Komisioni Etika për vendimin e përmendur në paragrafin l. të këtij neni do të informojë ushtruesin e ankesës.

         Komisioni i Etikës mund që, në varësi të rrethanave të çështjes dhe shkallës së shkeljës së dispozitave të Kodit të Etikës dhe pasojat e tyre, të vendosi të shpallë publikisht një vendim ku është konstatuar shkelje dhe të përcaktojë mënyrën e bërjës publik.

Veprimi mbi bazën e një ankese anonime

Neni 46

         Komisioni i Etikës është i detyruar të veprojë në bazë të një ankese anonim, kur akuzat nga ankesa së bashku me fakte të tjera në dispozicion dhe provat sigurojë arsye të mjaftueshme për të zhvilluar procedurat e mëtejshme.

Procedura me iniciativën

Neni 47

         Komisioni i Etikës është i detyruar të veprojë në çdo iniciativë të paraqitur.

         Ushtruesi i iniciativës dhe publiku do të informohet me shkrim për rezultatin e

të njëjtës gjë.

Veprimi mbi bazën e vetiniciativës

Neni 48

         Komisioni i Etikës mund me iniciativën e tij për të nisur një procedurë për

përcaktimin nëse një punonjës ka shkelur dispozitat e Kodit të Etikës, ku në mënyrë analoge aplikohen dispozitat për shqyrtimin e ankesave.

Analiza e të dhënave të publikuara dhe informacionit

Neni 49

         Komisioni Etik rregullisht monitoron dhe analizon të dhëna dhe informacione që janë me rëndësi për vlerësimin e zbatimit të Kodit të Etikës, të cilat janë publikuar në media apo ju

nënshtrohen shqyrtimit nga organet, shërbimet publike dhe organizatat në komunë.

          Nëse të dhënat ose informacionet e përmendura në paragrafin l. të këtij neni nuk janë të sakta ose janë të paplota, Komisioni i Etikës kryen kontrolle shtesë për të njëjtat.

          Kur analizat japin informata të mjaftueshme për fillimin e procedurës para Komisioni të Etikës ose ndonjë organi tjera, Komisioni i Etikës në mënyrë të pavarur inicion procedurë

ose iniciativë, përkatësisht dorëzon autoritetit kompetent të gjitha dokumentet e nevojshme për të filluar procedura apo iniciativa.

Mendimet e Komisionit të Etikës

Neni 50

         Komisioni i Etikës është e obliguar që brenda shtatë ditësh nga dita kur punonjësi ka bërë kërkesën të japë opinionin e saj nëse një veprim që synon të ndermarrë është apo jo në përputhje me dispozitat e Kodit të Etikës.

         Mendimi i Komisioni Etik nuk e pengon fillimin e procedurave për përcaktimin e

përgjegjësive të punonjësve që kanë vepruar në bazë të mendimit nëse Komisioni Etik nuk ishin në dijeni të të gjitha faktet kur kishte dhënë mendimin e tillë.

         Komisioni i Etikës evidenton të dhënat në lidhje me mendimet e dhëna me përshkrim të situatës dhe fakteve relevante për dhënien e mendimeve në evidencat e referuara në nenin 29 të këtij Vendimi.

 

Lajmërimet

Neni 51

          Komisioni i Etikës është i detyruar të japë shpjegime për të gjithë të interesuarit në lidhje me zbatimin e Kodit të Etikës, përkatësisht ti orjentojë të subjektet te

të cilat mund të arrihet deri të ato informacione.

Mbledhjen e të dhënave nga organet dhe organizatat

Neni 52

          Komisioni i Etikës ka të drejtë që nga organi i administrates lokale,përkatësisht shërbimit publik në të cilën punonjësi punon të kërkoj dhe të marrë të gjitha informatat relevante për ushtrimin e detyrave të tyre.

          Komisioni i Etikës ka të drejtë që edhe nga organet dhe organizatat të tjera të mbledhë të dhënat e nevojshme për të ushtruar detyrat e saj.

          Nëse autoritetet dhe organizatat refuzojnë shprehimisht ose në mënyrë të heshtur refuzojnë të ofrojnë informacionin e kërkuar, Komisioni Etik duhet të njoftojë Kuvendin dhe publikun.

           Kuvendi, me kërkesë të Komisionit të Etikës do të marrë masa brenda juridiksionit të saj në mënyrë që të sigurojë informacionin e kërkuar.

Bashkëpunimin me komisionet etike

Neni 53

          Komisioni Etik bashkëpunon me komisionet e tjera etike, shkëmbimin e informacionit dhe informatat të nevojshme për trajtimin e ankesave  dhe iniciativave, si dhe opinionet

dhe shpjegime mbi zbatimin e dispozitave të Kodit të Etikës.

Shpërblimi i anëtarëve të Komisionit të Etikës dhe kompenzimi i shpenzimeve

Neni 54

          Anëtarët e Komisionit të Etikës kanë të drejtë për shpërblimin dhe kompensimin e shpenzimeve lidhur me punën në Komisionin e Etikës.

          Shuma e shpërblimit e përmendur në paragrafin l të këtij neni do të përcaktohet nga Kuvendi i komunës më një vendim të veçantë.

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

Neni 55

          Për punën e Komisionit të Etikës do të sigurojë një hapësirë ​​për mbledhje, kushtet

materiale dhe kushte të tjera të veçanta.

Neni 56

          Trupi punues do të lëshojë një thirrje publike për emërimin e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve tëKomisionit të Etikës brenda 30 ditëve nga data e miratimit të këtij Vendimi.

Neni 57

         Komisioni i Etikës do të miratojë Rregulloren e punës brenda 30 ditëve nga dita e miratimit të këtij Vendimi.

Neni 58

           Pjesë integrale e këtij Vendimi përbën formulari i deklarimit të punonjësit i pranimit dhe respektimit të dispozitave të Kodit të Etikës.

Neni 59

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale “.

 

Numri: 001-25/17-2

Guci,më  03. 11. 2017

 

Kuvendi i Komunës së Gucisë

 

                                                                                                                      Kryetar

                                                                                                             Dzenadin Radoncic

 

DEKLARATA E PËRFAQËSUESIT TË ZGJEDHUR PËRKATËSISHT FUNKSIONARIT PËR PRANIMIN DHE RESPEKTIMIN E KODIT TË ETIKËS

 


Unë,____________________________________,përfaqësues i zgjedhur,

                   (emri dhe mbiemri  –  adresa)

 

përkatësisht_________________________________________________,

jam i njohur me dispozitat e Kodit të Etikës të përfaqësuesve  të zgjedhur

dhe funksionarëve dhe obligohem të ushtroj të drejtat dhe detyrat e mia në

bazë të funksionit që kryej dhe do tu përmbahem dhe respektoj dispozitat e

Kodit të Etikës.

 

Në Guci,më datën _______20____.

 

                                                                 Përfaqësuesi i zgjedhur-funksionari

                                                                        __________________________

                                                                          NPA:_____________________

 

DEKLARATA E ZYRTARËVE PËRKATËSISHT SHËRBYESIT LOKAL PËR PRANIMIN DHE RESPEKTIMIN E KODIT TË ETIKËS

 

 


Unë,____________________________________,zyrtar-shërbyes lokal,

                   (emri dhe mbiemri  –  adresa)

 

përkatësisht_________________________________________________,

jam i njohur me dispozitat e Kodit të Etikës zyrtarëve dhe shërbyesve lokal dhe

obligohem të ushtroj të drejtat dhe detyrat e mia në bazë të funksionit dhe punëve

që kryej dhe do tu përmbahem dhe respektoj dispozitat e Kodit të Etikës.

 

Në Guci,më datën _______20____.

 

                                                                                     zyrtari-shërbyesi lokal

                                                                        __________________________

                                                                          NPA:_____________________

 

Në bazë të nenit 23, paragrafi 2 dhe 3 të Ligjit për pagat e punonjësve në sektorin publik ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr.16 / 16,83/16 dhe 42/17), nenin 45, paragrafi 1, pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr.42 / 03,28 / 04,75 / 05, 13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr.88 / 09,38 / 12,10 / 14 dhe 03/16) dhe nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” , nr.25 / 14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur 03.11. 2017, miratoi këtë

 

V E N D I M

për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për pagat e funksionarëve lokalë të komunës së Gucisë

 

Neni 1

 

         Në Vendimin për pagat e funksionarëve lokalë të komunës së Gucisë(Gaz.Zyr e Malit të Zi-dispozitat komunale.nr.42 / 16 dhe 16/17), neni 3 ndryshohet si më poshtë:

 

    Funksioni                                               Koeficienti                                                                                                      

 

1.Kryetari i Komunës                                       15.56

2.Kryetari i Kuvendit                                       14.70

3.Nënkryetari i Komunës                                 13.83

4.kryeadministratori                                         13.83

 

Neni 2

 

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale “, dhe do të aplikohen për llogaritjen e të ardhurave personale nga data 01.07.2017.

 

Numër 001-25/17-3

Gucia,më 03.11. 2017.

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISE

                                                                                                    Kryetari i Kuvendit

                                                                                                     Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 23 paragrafi 1 dhe nenit 17 paragrafi 2 të Ligjit për pagat e punonjësve në sektorin publik ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr.16 / 16, 83/16,  21/17 dhe 42/17), neni 45, paragrafi 1, pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta zyrtare e RMZ “, nr.42 / 03,28 / 04,75 / 05, 13/06 dhe” Gazeta zyrtare e Malit të Zi “, nr.88 / 09,38 / 12,10 / 14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë   (“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”, nr.25 / 14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën03.11. 2017,miratoi këtë

 

V E N D I M

për plotësim ndryshime në Vendimin për pagat dhe të ardhurat e tjera të zyrtarëve dhe shërbyesëve komunal

 

Neni 1

                Në Vendimin për pagat dhe të ardhurat e tjera të zyrëtarëve dhe shërbyesëve të komunës së Gucisë(Gay,zyr e Malit të Zi-dispozitat komunale,nr.42 / 16 dhe 16/17), në nenin 3, paragrafi 1 koeficientët në tabelë me tituj profesioni për punë të nëngrupit: Kuadri i lartë drejtues dhe Kuadrit të ekspertëve drejtues, ndryshohen si më poshtë:

Kategoritë e vendeve të punës                      Titujt ne punë                                 Koeficijenti

Kuadri i lartë drejtues

 1. Sekretari i Kuvendit                                                                                    12,97
 2. Sekretari i Sekretariatit                                                                              12,97
 3. Drejtori i Drejtorisë për investime                                                            12,97
 4. Komandanti i Shërbimit për mbrojtje dhe shpëtim                               12,97
 5. Shefi i Policisë Komunale                                                                            12,97
 6. Udhëheqësi i auditimit të brendshëm                                                      11,67
 7. Shefi i Kabineti të Kryetarit të komunës                                                  11,67                       
 8. Ndihmësi i eprorit të organit                                                                      10.81
 9. Ndihmës i drejtuesit të departamentit dhe shërbimeve të veçanta   10,81

Kuadri i ekspertëve drejtues:

 1. Menaxheri                                                                                            12,97
 2. Këshilltari i Kryetarit të Komunës                                                    10,81
 3. Këshilltari i Kryetarit të Kuvendit                                                     10,81
 4. Këshilltari i eprorit të organit                                                            8,12
 5. Kryeinspektori                                                                                       8,12
 6. Personi kryesor zyrtar  i autorizuar                                                    8,12
 7. Shefi i Shërbimit për prokurime publike                                           8,12
 8. Drejtues i Departamentit apo tituj të tjerë  të përshtatshem       7.6

Neni 2

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale “, dhe do të jetë i zbatueshëm për llogaritjen e të ardhurave personale nga 01.07. 2017.

Numër: 001-25/17-4

Guci,më 03.11. 2017.

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                                        Kryetari i Kuvendit

                                                                                                                                         Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për sigurinë e komunakacionit në rrugë ( ” Gazeta e RMZ” nr 33/2012), nenit 35 paragrafi 1 pika 28 i Statutit të Komunës së Gucisë (Gazeta Zyrtare e MZ- Dispozitat komunale “, nr 25/14) në seancën e Kuvendit të komunës së Gucisë të mbajtur me datën 03.11.2017, miratoi këtë:

 

VENDIM

për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit mbi sigurinë e komunikacionit në komunën e Gucisë

 

Neni 1

          Në vendimin për sigurinë e komunikacionit në komunë e Gucisë (“Gazeta Zyrtare e MZ-dispozitat komunale”nr. 14/15.), në nenin 7. paragrafi 2 ndryshohet si me poshtë:

  “Përjashtim është se në këto rrugë mund të qarkullojnë automjetet që kryejnë furnizimin në kohë prej 07.00 në 11.00 ora dhe nga 16.00 deri në 18.00 ora, si dhe automjete të cilat kryejnë shërbime komunale në të njëjtën kohë.”

Neni 2

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale “.

Nr: 001-25/17-5

Guci, më 03.11.2017

            

                                           KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                      

                                                                                                                                       Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                                                       Dženadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 32 paragrafi 1 pika 26 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06 dhe ” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, Nr. 88/09 , 10/03, 73/10, 38/12, 10/14 dhe 3/16), në lidhje me nenin 53 të Ligjit të punës ( ” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10 , 59/11, 66/12 dhe 31/14), neni 35 i Ligjit për tregti të brendshme ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, nr. 49 / 08.40 / 11), neni 4 i Ligjit për kundërvajtje (” Gazeta zyrtare e RMZ ” nr. 1/11, 6/11, 39/11 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të ZI”, nr.32 / 14),Kuvendi i komunës së Gucisë, në seancën e mbajtur më 03.11.2017, miratoi këtë

 

V E N D I M

Për plotësimin e Vendimit për orarin e  punës

 

Neni 1

         Në Vendimin për orarin e punës ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”, nr. 36/16), pas nenit 31, shtohet një kapitull i ri “Sanksionet” dhe një nen i ri, i cili thotë:

Neni 32 ndryshohet si vijon:                                                       

“Gjobë në të holla prej 150 deri në 10,000 Euro do t’i shqiptohet personit juridik nëse:

– nuk e nxerr Vendimin mbi orarin e sajë të punës (neni 2),

– nuk e vendos orarin e  punës në hyrjen e lokaleve afariste (neni 4),

– nuk kryen veprimtarinë në periudhën e parashikuar nga ky Vendim ose me vendimin e organit drejtues,

– nuk merr miratimin e autoritetit kompetent të qeverisjes vendore për orët e punës më të gjatë se të parashikuara (neni 24.25, 26.27, 28.29);

– nuk e dorëzon Vendimin mbi orarin e punës në organin kompetent (neni 31).

        Për kundërvajtje të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, do të gjobitet sipërmarrësi në vlerë prej 50  deri në 3.000 euro, personi përgjegjës në personin juridik do të dënohet nga 20 deri në 1,000 euro.

Neni 2

 

     Neni i deritashëm 32 bëhet “Neni 33”.

 

Neni 3

   Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat Komunale”.

 

Numër: 001-25/17-6

Guci,më 03.11.2017.

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                          

 

                                                                                                                                             Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                                                             Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 42, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 03.11. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në Vendimin e Këshillit të drejtorëve për zgjedhjen e Demir Bajrovic ushtrues të detyrës së drejtorit të SHPK ‘’Veprimtaritë komunale’’Guci

Neni 1

         Ipet pëlqimi për zgjedhjen e Demir Bajrovic-jurist i diplomuar nga Gucia për ushtrues të detyrës së drejtorit të SHPK ‘’Veprimtaritë komunale’’-Guci, nr:04/17 i miratuar nga Bordi i drejtorëve me datën 08.07.2017.

Neni 2

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 Numër: 001-25/17-7

 Guci,më, 03.11. 2017.

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                                   Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                    Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 42, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 03.11. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në zgjedhjen e ushtruesit të detyrës së drejtorit të IP ‘’Qendra për kulturë’’-Guci

 

Neni 1

         Ipet pëlqimi për zgjedhjen Medina Hot-juriste e diplomuar për ushtruese të detyrës së drejtorit të IP ‘’Qenra për kulturë’’-Guci, nr: 001-02/17, miratuar nga Këshilli i ‘’Qendrës për kulturë’’ me datën 10. 07.2017.

Neni 2

 

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 Numri: 001-25/17-8

 Guci,më, 03.11. 2017.

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                                  Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                   Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 43, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 03.11. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në Programin e punës dhe Planin financiar nr:24 i miratuar nga Këshilli i drejtorëve  të SHPK ‘’Veprimtaritë komunale’’Guci me datën 24.10.2017.

Neni 1

         Ipet pëlqimi në Programin e punës dhe Planin financiar nr:24 i miratuar nga Këshilli i drejtorëve  të SHPK ‘’Veprimtaritë komunale’’Guci me datën 24.10.2017.

Neni 2

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 Numër: 001-25/17-9

 Guci,më, 03.11. 2017.

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                                       Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                        Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 43, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 03.11. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në çmimet e prodhimeve dhe shërbimeve nr:22 i miratuar nga Këshilli i drejtorëve  të SHPK ‘’Veprimtaritë komunale’’Guci me datën 23.10.2017.

Neni 1

         Ipet pëlqimi në çmimet e shërbimeve nr:26 i miratuar nga Këshilli i drejtorëve  të SHPK ‘’Veprimtaritë komunale’’Guci me datën 26.10.2017.

Neni 2

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 Numër: 001-25/17-10

 Guci,më, 03.11. 2017.

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                                   Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                    Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 45 dhe nenit 57, paragrafi 1, pika 6 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”. nr: 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, dhe”Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr: 88/09 , 03/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 03/16), neni 35 paragrafi 1 pika 19 dhe nenit 81 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale,” nr: 25/14) Kuvendi i komunës së Gusisë në seancën e mbajtur më 03.11. 2017, miratoi këtë

 

VENDIM

Për dhënien e pëlqimit për emërimin e Kryeadministratorit të komunës së Gucisë

Neni 1

   

               Ipet pëlqimi në Aktvendimin e Kryetarës së Komunës së Gucisë nr.002-3307  i datës 03.11.2017 për emërimin e Hasret Radoncic jurist i diplomuar për Kryeadministrator në komunën e Gucisë.

              Mandati të lartëpermendurit i zgjatë 4 vjet.

Neni 2

 

              Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

Numër: 001-25 / 17-11

Guci,më  03.11.2017

                                                            Kuvendi i komunës së Gusisë

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                               Kryetar

                                                                                                                                        Dzenadin Radoncic

 

Mali i Zi                                                                                                                                                                                            Komuna e Gucisë                                                                                                                                                              Kryetarja                                                                                                                                                                                  Numër: 02- 3307                                                                                                                                                                       Guci, 30.10.2017.god

Në bazë të nenit 57, paragrafi 1, pika 6 dhe nenit 75 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta zyrtare e RMZ”, nr.42 / 03,28 / 04,75 / 05 dhe 13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr.88 / 09,38 / 12,10 / 14 dhe 16/03), nenit 20,35,37 dh 38 të Ligjit për zyrtarët dhe shërbyesit shtetëror ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr.39 / 11,50 / 11,66 / 12, 34/14 dhe 53/14) dhe nenit 62, paragrafi 1, pika 6 e Statutit të Komunës së Gucisë ( “Gazeta zyrtare e Mali i Zi-dispozitat-komunale”nr:25/14)Kryetarja e komunës sjell:

A K T V E N D I M                                                                                                                                                                          për                                                                                                                                                                                      emërimin e Kryeadministratorit të Komunës së Gucisë

1.Hasret Radoncic, jurist i diplomuar nga Gucia, emërohët për Kryeadministrator të Komunës së Gucisë në periudhë prej katër (4) vjetësh,                                                                                                                                                                             2. Koeficienti të lartpërmendurit do ti përcaktohet sipas Vendimit për pagat e funksionarëve lokal.                                                           3. Vendimi hyn në fuqi ditën e dhënjës së pëlqimit nga Kuvendi i Komunës së Gucisë.

A R S Y E T I M I

Me Konkursin publik të shpallur në gazetën ditore ‘’Pobjeda’’ të datës 11.10.2017, është shpallur nevoja për të plotësuar vendin e lire për Kryeadministrator të Komunës së Gucisë, të përcaktuar me Rregullore për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në shërbimin e Kryeadministratorit, në të cilat dispozitat është dhënë pëlqimi nga Kryetarja e Komunës së Gucisë me datën 12.08.2015, regjistruar nën numrin 002- 68. Në shpalljen e konkurrimit të hapur është paraqitur Hasret Radonçiq jurist i diplomuar nga Gucia i cili plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të parapara me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Ligjin për zyrtarët dhe shërbyesit shtetëror, kushteve te parapara në Konkursin publike dhe Rregullores për Organizimin dhe dhe sistematizimin e vendeve të punës së shërbimit të Kryeadministratorit. Neni 57, paragrafi 1, pika 6 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta zyrtare e RMZ”, nr.42 / 03,28 / 04,75 / 05 dhe 13/06 dhe “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr.88 / 09,38 / 12 , 10/14 dhe 16/03), përcakton se kryetari/ja i/e komunës emëron dhe shkarkon nënkryetarin e komunës dhe kryeadministratorin, me miratimin e Kuvendit.

Nga të gjitha sa u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktvendimi.

Këshillë juridike: Kundër këtij Aktvendimi mund të apelohet në Komisionin për ankesa të Komunës së Gucisë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të Aktvendimit dhe përmes këtij organi.

DG: 1x ët emëruarit                                                                                                                                                                     1x Kuvendit të Komunës                                                                                                                                                                       1x kontabilitetit                                                                                                                                                                                         1x lëndës                                                                                                                                                                                            1x arkivit                                                                                                                                    Kryetarja

                                                                                   Vula                                                         Anela Çekiq d.v

 

MALI I ZI

KOMUNA E GUCISË

SHOQËRIA ME PËRGJEGJSI TË KUFIZUAR

“VEPRIMTARIA KOMUNALE”- GUCI

KËSHILLI I DREJTORVE

Numër:24

Guci 24.10.2017

 

Në bazë të nenit 16 pika 1 alinea 9 e Vendimit për formimin e Shoqërisë me përgjegjsi të kufizuar “Veprimtaritë Komunale”- Guci (Gazeta zyrtare e MZ- dispozitat komunale nr. 16/2017) si dhe në pajtim me nenin 32 pika 1 alineja 9 e Statutit, Këshilli i drejtorëve SHPK “Veprimtaritë Komunale”- Guci në mbledhjen e mbajtur me datën 24.10.2017 ka sjellë këtë

 

V E N D I M

 

 1. Miratohet Programi i Punës dhe Plani Financiar i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Veprimtaritë komunale” të Gucisë.

 

 1. Teksti i Programit të punës dhe i Planit financiar të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar ” Veprimtaritë komunale” të Gucisë është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.

 

 1. Ky Vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe zbatohet nga data e hyrjes në fuqi të Vendimit mbi zgjedhjen e Këshillit të Drejtorëve dhe Ushtruesit të detyrës së Drejtorit të.

 

                                                                                                                  Kryetar i Këshillit të Drejtorëve

                                                                                                                                      Edin Mulić d.v

K U V E N D I  I  K O M U N ËS  SË  G U C I S Ë

 

P R O G R A M I  I  P U N Ë S

S Ë

K U V E N D I T   TË  K O M U N ËS   S Ë   G U C I S Ë   P Ë R   V I T I N  2017

 

G U C I – 2017

 

1.PJESA TEMATIKE

 

 1. Programi i punës së Kuvendit tëKomunës së Gucisë për vitin 2017.
 2. Raporti vjetor i Kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale.

 

 1. EKONOMI  DHE  FINANCA

 

 1. Rregullorja për përmbajtjën e fletërregjistrimit të zejeve dhe mënyra e mbajtjes së evidencës së zejtarëve.
 2. Informata për furnizim me ujë të vendbanimeve në territorin e Komunës së Gucisë.
 3. Informata për gjendjën e rrjetit elektroenergjetik në Komunën e Gucisë.
 4. Informata për realizimin e të hyrave Buxhetore të Komunës për vitin 2017.

 

 1. URBANIZMI , NDËRTIMTARIA, VËPRIMTARIA KOMUNALE- BANESORE DHE PUNËT PRONËSORE-JURIDIKE

 

1.Raporti për gjendjen e rregullimit të teritorit për vitin 2017.

2.Plani i Investimeve dheProgrami i rregullimit te tokës së ndertimit dhe mirëmbajtja e objektëve te infrastrukturës në Komunën e Gucisë për vitin 2017.

3.Programi i rregullimit hapsinor për Komunën e Gucisë për vitin 2017.

4.Propozim vendime te ndryshme nga fusha e urbanizmit dhe planeve hapsinore.

 

 1. VEPRIMRARITË SHOQËRORE

 

1.Informata për realizimin e mbrojtjës shëndetësore në Komunën e Gucisë.

2.Informata për punën e institucioneve nga lëmia e arsimit parashkollor,fillor dhe të mesëm,si dhe suksesi i nxënësve për vitin shkollor 2016/17.

3.Informata për aktivitetin dhe financimin e sportit në Komunën e Gucisë.

 

 1. NORMATIVA

 

 1. Propozim vendimi për zgjedhjen e Komisionit Komunal Zgjedhor për Komunën e Gucisë.

2.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

3.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

4.Propozim vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për veprimtari shoqërore.

5.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit.

6.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore.

7.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për dispozita.

8.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal.

9.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit. 10.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për çështje fetare.

11.Propozim Vendimi për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave.

12.Propozim Vendimi për emërimin e sekretarit te Kuvendit të komunës së Gucisë.

13.Propozim Vendimi për Buxhetin  e Komunës së Gucisë dhe Plani i investimeve për vitin 2017.

14.Propozim Vendimi për taksën e qëndrimit.

15.Propozim Vendimi për themelimin e SHPK “ Komunalia” – Guci.

16.Propozim Vendimi për emërimin e Bordit të drejtorëve të SHPK; Komunalia”-Guci.

17.Propozim Vendimi për themelimin e Institucionit Publik “Qendra për Kulturë”-Guci.

18.PropozimVendimi për emërimin e këshillit të IP”Qendra për Kulturë”-Guci.

19.Propozim Vendimi për Policinë Komunale.

20.Propozim Vendimi për taksitë.

21.Propozim Vendimi për rrugët lokale dhe ato të pa kategorizuara.

22.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e SHPK “ Komunalia”-Guci.

23.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e IP”Qendra për kultur”-Guci.

24.Propozim Vendimi për financimin e sportit.

25.Propozim Vendimi për këshillin për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqevirsjës lokale në Komunën e Gucisë.

26.Propozim Vendimi për këshillin për bashkëpunim në mes vetëqeverisjës lokale dhe organizatave joqeveritare.

27.Propozim Vendimi për kushtet,mënyrën dhe procedura e pjesëmarrjes së banorëve lokalë në ushtrimin e punëve publike.

28.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

29.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

30.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për zytrarët dhe shërbyesit lokalë.

31.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të Etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokalë.

32.Propozim Vendimi për miratimin e planit të aksionit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale.

33.Propozim Vendimi për miratimin e programit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale në Komunën e Gucisë.

34.Propozim Vendimi për formimin e këshillit komunal për luftimin e korrupsionit.

35.Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjës lokale.

 1. Propozim Vendimi për Buxhetin e Komunës së Gucisë për vitin 2018.

37.Propozim Vendimi për ndryshim plotësimin e vendimin për pagat e funksionarëve lokal në komunën e Gucisë.

38.Propozim Vendimi për ndryshim plotësimin e vendimin për pagat dhepagesave të tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve në komunën e Gucisë.

39.Propozim Vendimi për ofrimin e ndihmës sociale.

 4o. Propozim Vendimi për inicimin e ndryshimeve në Statutin e komunës së Gucisë.

 1. Propozim Vendimi për plotësim-ndryshimin e Statutit të komunës Guci.
 2. Propozim Vendimi për mënyrën e kryerjes së funksionit të Kryetarit të Kuvendit të komunës së Gucisë.

 43.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në formimin e Bashkësive Lokale.

 44.Propozim Vendimi për kalimin e të drejtave të pronësisë

45.Plani lokal komunal për mbeturina dhe mbetjeve të parrezikshme të ndërtimit për Komunën e Gucisë për periudhën 2017-2020.

46.llogaria përfundimtare e Buzhetit të komunës së Gucisë për vitin 2015.

 

         Përpos vendimeve të cekura më sipër Kuvendi do procedojë edhe vendime të tjera me të cilat do harmonizohën vendimet e Komunës me Ligjet e reja të nxjerra nga Kuvendi i Malit të Zi si dhe me akte të tjera nënligjore por edhe vendime të propozuara nga propozuës të autorizuar. Për vitin e ardhshëm parashihën katër mbledhje të Kuvendit,por për shkak të numrit të madh të vendimeve dhe matrialeve të tjera që pritët të miratojë Kuvendi në mënyrë që të krijohët infrastruktura e nevojshme normative përKomunën e sapoformuar që të ketë mundësi ti ushtrojë kompetencat e saja, do të mbahen më shumë mbledhje të rregullta nëse për një gjë të tillë paraqitët nevoja.

 

6.KOHA E MBAJTJËS SË MBLEDHJEVE

 

Mbledhja e parë e Kuvendit  planifikohët të mbahet në muajin mars të vitit 2017 ku do të shqyrtohën këto matriale:

 1. Propozim vendimi për zgjedhjen e Komisionit Komunal Zgjedhor për Komunën e Gucisë.

2.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

3.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

4.Propozim vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për veprimtari shoqërore.

5.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit.

6.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore.

7.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për dispozita.

8.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal.

9.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit.

10.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për çështje fetare.

11.Propozim Vendimi për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave.

12.Propozim Vendimi për emërimin e sekretarit te Kuvendit të komunës së Gucisë.

13.Propozim Vendimi për buxhetin  e Komunës së Gucisë dhe Plani i investimeve për vitin 2017.

14.Propozim Vendimi për themelimin e SHPK “ Komunalia” – Guci.

15.Propozim Vendimi për emërimin e Bordit të drejtorëve të SHPK; Komunalia”-Guci.

16.Propozim Vendimi për themelimin e Institucionit Publik “Qendra për Kulturë”-Guci.

17.PropozimVendimi për emërimin e këshillit të IP”Qendra për Kultur”-Guci.

18.Propozim Vendimi për financimin e aktiviteteve në sport.

19.Programi i rregullimit hapësinor për Komunën e Gucisë për vitin 2017.

 1. Raporti vjetor i Kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale.

21.Programi i punës së Kuvendit  të komunës së Gucisë për vitin 2017.

22.Propozim Vendimi për ndryshim plotësimin e vendimin për pagat e funksionarëve lokal në komunën e Gucisë.

23.Propozim Vendimi për ndryshim plotësimin e vendimin për pagat dhepagesave të tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve në komunën e Gucisë.

24.Propozim Vendimi për ofrimin e ndihmës sociale.

 1. Propozim Vendimi për mënyrën e kryerjes së funksionit të Kryetarit të Kuvendit të komunës së Gucisë.

26.llogaria përfundimtare e Buzhetit të komunës së Gucisë për vitin 2015.

                PËRPUNUESIT:

14,16,20-Kryetari i Komunës.

13,22,23,24,26-Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa(13-Drejtoria për investime),

18-Sekretariati i administratës së përgjithshme dhe veprimtarive shoqërore.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,25,-këshilli për zgjedhje dhe emërime.

21-Shërbimi i Kuvendit.

19-Sekretariati për planifikim hapësinor dhe pronë.

      Mbledhja e dytë e Kuvendit planifikohët të mbahët në muajin maj të vitit 2017 ku do të shqyrtohën këto matriale:

1.Propozim Vendimi për Policinë komunale

2.Propozim Vendimi për taksitë.

3.Propozim Vendimi për rrugët lokale dhe ato të pa kategorizuara.

4.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e SHPK “Komunalia”-Guci.

5.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e IP”Qendra për kultur”-Guci.

6.Propozim Vendimi për Këshillin për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqevirsjës lokale në Komunën e Gucisë.

7.Propozim Vendimi për këshillin për bashkëpunim në mes organeve të vetëqeverisjës lokale dhe organizatave joqeveritare.

 1. Propozim Vendimi për kushtet,mënyrën dhe procedura e pjesëmarrjes së banorëve lokalë në ushtrimin e punëve publike.

9.Propozim Vendimi për taksën e qëndrimit.

1o. Propozim Vendimi për inicimin e ndryshimeve në Statutin e komunës së Gucisë.

 11.Propozim Vendimi për kalimin e të drejtave të pronësisë

12.Plani lokal komunal për mbeturina dhe mbetjeve të parrezikshme të ndërtimit për Komunën e Gucisë për periudhën 2017-2020.

                    PËRPUNUESIT:

6,7,8,-Sekretariati i administratës të përgjithshme dhe veprimtarive shoqërore.

2,9-Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa.

3,11,12-Sekretariati për planifikim hapësinor dhe pronë.

1-Sekretariati për punë inspektuese.

4-Bordi i drejtorëve të SHPK-së.

5.-Këshilli i IP.

10.-Krzetari i Kuvendit.

           Mbledhja e tretë e Kuvendit planifikohët të mbahet ne muajin tetor të vitit 2017 ku do të shqyrtohën këto matriale:

1.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

2.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

3.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për zytrarët dhe shërbyesit lokalë.

4.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokalë.

5.Propozim Vendimi për miratimin e planit të aksionit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale.

6.Propozim Vendimi për miratimin e Programit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale në Komunën e Gucisë.

7.Propozim Vendimi për formimin e këshillit komunal për luftimin e korrupsionit.

8.Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjës lokale.

 1. Informata për gjendjën e rrjetit elektroenergjetik në Komunën e Gucisë.

10.Informata për punën e institucioneve nga lëmia e arsimit parashkollor,fillor dhe të mesëm,si dhe suksesi i nxënësve për vitin shkollor 2016/17.

 1. Informata për realizimin e të hyrave buxhetore të Komunës për vitin 2017.
 2. Informata për furnizim me ujë të vendbanimeve në territorin e Komunës së Gucisë.

13.Informata për aktivitetin dhe financimin e sportit në komunën e Gucisëpër vitin 14. Propozim Vendimi për plotësim-ndryshimin e Statutit të komunës Guci.

2017.

15.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në formimin e Bashkësive Lokale.

             PËRPUNUESIT:

1,3,5,6,10,13-Sekretariati i administratës së përgjithshme dhe veprimtarive shoqërore.

11,12,-Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa.

2,4,7,8-Këshilli për zgjedhje dhe emërime.

9-Elektroekonomia e Malit të Zi.

10.-Komisioni për plotësim-ndryshimin e Statutit.

        Mbledhja e katërt e Kuvendit planifikohët të mbahët në muajin dhjetor të vitit 2017 ku do të shqyrtohën këto matriale:

 1. Propozim Vendimi për buxhetin e Komunës së Gucisë për vitin 2018.
 2. Programi i punës së Kuvendit  të komunës së Gucisë për vitin 2018.

                PËRPUNUËSIT:

2-Shërbimi i Kuvendit.

1-Sekretarijati për ekonomi, zhvillim dhe financa.

Nr.001-9/17-19

Guci,më 30.03.2017

KUVENDI  I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                  KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                       Dzenadin Radoncic

 

Mali i Zi                                                                                                                                                                                                               Komuna e Gucisë                                                                                                                                                                                                   Kuvendi i Komunës së Gucisë                                                                                                                                                                 Nr 001- 07/17                                                                                                                                                                                          Guci më, 07.03.2017.

Në bazë të nenit 54, të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale( “Gazeta zyrtare e RMZ’’ nr.42/03,28/04, 75/05,13/06, dhe“( “Gazeta zyrtare e MZ “nr.88/09,03/10,,75/10,38/12,10/14 dhe 03/16), dhe  nenit 46 të Statutit të Komunës së Gucisë (Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale nr.25 / 14):

THËRRAS

Mbledhje e parë të Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2017

Mbledhja do të mbahet më 15.03.2017në IP-Qendrën për Kulturë në Guci duke filluar nga ora 10

Për mbledhje propozoi këtë :

REND TË DITËS

-Verifikimi i mandatit të këshilltarëve

1.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

2.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

3.Propozim vendimi për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për veprimtari shoqërore.

4.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit.

5.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore.

6.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për dispozita.

7.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal.

                                                                                                                                                                             8.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit.

9.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për çështje fetare.

10.Propozim Vendimi për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave.                                                   

11.Pyetje dhe përgjigjje të këshilltarëve                                                                                                                                                    Në mbledhje të ftuar janë edhe përfaqësues të mediave.

                                                                                                                                                   Kryetari i Kuvendit

                                                                                                                                                    Dzenadin Radoncic 

 Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Komisionit për vetëqeverisjën lokale

 

Neni 1

         Për anëtar të Komisionit për vetëqeverisjës lokale zgjedhen:

 1. Ibrahim Omeragic-kryetar,
 2. Cekic Mesud-anëtare,
 3. Fadil Ulaj-anëtare,
 4. Asdren Çelaj-anëtar,
 5. Elvis Omeragic-anëtar.

Neni 2

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-1

 

Guci ,më 15.03.2017.

                                  

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                      KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                        Dzenadin Radoncic

 

                                                                   

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017, miratoi këtë:

 

VENDIM    

Për zgjedhjen e anëtarve të Komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të                                          mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa

 

Neni 1

                  Për anëtare të Komisionit për çështje komunale-banesore, mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa zgjedhen:

 1. Ferka Jarovic-kryetar,
 2. Sead Nikocevic-anëtare,
 3. Fahrudin Dervisevic-anëtar,
 4. Esad Feratovic-anëtar,
 5. Shaban Prelvukaj-anëtar.

                                                                         Neni 2

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-2

 

Guci, më 15.03.2017.

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                 KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                     Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Komisionit për veprimtari shoqërore

 

Neni 1

         Për anëtar të Komisionit për veprimtari shoqërore zgjedhen:

 1. Asdren Çelaj-kryetare,
 2. Semih Redzepagic-anëtar,
 3. Irfan Dervisevic-anëtar,
 4. Ragip Deljanin-anëtar,
 5. Mihailo Jovovic-anëtar.

Neni 2

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-3

 

Guci ,më 15.03.2017.

 

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                  KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                   Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ” nr.42/03, 28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12, 10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Këshillit për monitorimin dhe zbatimin e Kushtetutës dhe Ligjit

Neni 1

         Për anëtar të Këshillit për monitorimin dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit zgjedhen:

 

 1. Cekic Merdin-kryetar,
 2. Ahmed Deljanin-anëtar,
 3. Anela Llucevic-anëtar,
 4. Dzevat Feratovic-anëtar,
 5. Avni Dedushaj-anëtar.

Neni 2

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-4

 

Guci, më 15.03.2017.

                                                       KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                      

                                                                                                                KRYETARI I KUVENDIT                                                                                                                                                       

                                                                                                                    Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjes lokale(“Gaz. Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Këshillit për parashtresa, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore

Neni 1

             Për anëtar të Këshillit për parashtresa, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore zgjedhen:

 

 1. Naser Radoncic-kryetar,
 2. Refik Pirovic-anëtare,
 3. Bujar Hasangjekaj-anëtar.

Neni 2

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-5

 

Guci, më 15.03.2017.

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                  KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                      Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz. zyr. e RMZ”nr.42/03, 28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16) ,nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Këshillit për dispozita

Neni 1

         Për anëtar të Këshillit për dispozita zgjedhen:

 

 1. Amra Kanjiza-kryetare,
 2. Demir Bajrovic-anëtar,
 3. Myftar Balidemaj-anëtare,
 4. Sead Feratovic-anëtare,
 5. Florim Prelvukaj-anëtare.

 

Neni 2

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-6

 

Guci ,më 15.03.2017.

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                        KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                         Dzenadin Radoncic

 

     Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz. Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017 , miratoi këtë:

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Këshillit për bashkëpunim ndërkomunal

 

Neni 1

           Për anëtar të Këshillit për bashkëpunim ndërkomunal zgjedhen:

 

 1. Serif Feratovic-kryetar,
 2. Edin Mulic-anëtar,
 3. Fadil Ulajanëtare,
 4. Erdin Radoncic-anëtar,
 5. Tahir Gjonbalaj-anëtar.

Neni 2

 

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 Nr:001-7/17-7

 

Guci ,më 15.03.2017.                                        

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË                                                                                                         

                                                                                                                      KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                              Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04 ,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017 , miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Këshillit për mbrojtjën e mjedisit

 

Neni 1

 

         Për anëtar të Këshillit për mbrojtjen e mjedisit zgjedhen:

 

 1. Suad Djurkovic-kryetar,
 2. Zef Dushi-anëtar,
 3. Huso Brdakic-anëtar,
 4. Esmina Pasic-anëtar,
 5. Antigona Kukaj-anëtar.

Neni 2

         Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-8

 

Guci, më 15.03.2017.                                         

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                       KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                         Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të Komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të Këshillit për çështje fetare

Neni 1

         Për anëtar të Këshillit për çështje fetare zgjedhen:

 

 1. Ruzdija Radoncic-kryetar,
 2. Adel Damjanovic-anëtar,
 3. Refik Pirovic-anëtar,
 4. Veselin Vujacic-anëtar,
 5. Skender Hasangjekaj-anëtar.

Neni 2

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-9

 

Guci, më 15.03.2017.

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                 KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                      Dzenadin Radoncic

 

                                                                                         

             Në bazë të nenit 32. Të Ligjit për familjën („Gaz.zyr e RMZ“ nr. 1/o7.),nenit 35 të Statutit të Komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesav

 

Neni 1

            Për lidhjen e martesave në zyrën e ofiqaris në Guci zgjedhen këta këshilltar:

 

Neni 2

 1. Naser Radoncic,
 2. Irfan Dervisevic,
 3. Elvis Omeragic,
 4. Aiša Gacevic,
 5. Myftar Balidemaj,
 6. Lirim Goçaj.

 

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr:001-7/17-10

 

Guci më, 15.03.2017.

 

                                                        KUVENDI  I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                  KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                       Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gazeta zyrtare e Republikës së Malit të Zi”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09, 03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 30.12.2016, miratoi këtë:

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për zgjedhje dhe emërime

Neni 1

         Për anëtar të këshillit për zgjedhje dhe emërime zgjedhen:

 1. Demir Bajrovic-kryetar,

2 Sead Nikocevic-anëtar,

 1. Elvis Omeragic-anëtar,
 2. Aisa Gacevic-anëtare,
 3. Fadil Ulaj-anëtar,
 4. Asdren Çelaj-anëtar,

7.Anela Llucevic –anëtare.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale

Nr.001-26/16-1

Guci më,30.12.2016

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                             Ibrahim Omeragic

 

Në bazë të nenint 53 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz.zyrt e RMZ”, nr. 42/3, 28 /04 75/05, l3 /o6 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 88 / o9, O3 / 1o, 73 / 1o, 38/12, 1o /14 dhe O3 /16), më propozim të 14 këshilltarëve, Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur më 30. 12. 2o16.  miratoi këtë

 

V  E  N  D  I  M

PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË GUCISË

 

Neni 1

 

             Për Kryetar të Kuvendit të komunës së Gucisë zgjedhet  Dzenadin Radoncic,

për periudhën prej 4 vitësh.

 

Neni 2

 

            Kryetari i Kuvendit do të marrë detyrën me dhënjën e deklaratës solemne, dhe vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

Nr: 001-26 / 16

Guci,më 30.12.2ol6

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                           KRYESUESI I KUVENDIT,

 

                                                                                                                                  Ibrahim Omeragic

 

Në bazë të nenint 45 dhe 56 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz.zyrt e RMZ”, nr. 42/3, 28 /04 75/05, l3 /o6 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 88 / o9, O3 / 1o, 73 / 1o, 38/12, 1o /14 dhe O3 /16), më propozim të 14 këshilltarëve, Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur më 31. 12. 2o16.  miratoi këtë

 

V  E  N  D  I  M

PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS SË GUCISË

 

Neni 1

 

             Për Kryetar të komunës së Gucisë zgjedhet Anela Cekic, në  periudhë prej 4 vitësh.

 

Neni 2

 

            Kryetari i Komunës do të marrë detyrën me dhënjën e deklaratës solemne, dhe Vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

Nr: 001-27 / 16

Guci,më 31.12.2ol6

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                           KRYETARI I KUVENDIT,

 

                                                                                                                                 Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit  1,2,3 të Ligjit për tatimin në pronë të paluajtshme ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr.65 / 01 dhe “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi” nr.75 / 10 dhe 09/15), nenit 35, paragrafi 1, pika 8 e Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr. 25/14.), Kuvendi i komunës së Gucisë-Këshilli I mirëbesimit, në mbledhjen e mbajtur me datën,08.08.2016, miratoi këtë:

 

V  E  N  D  I  M

Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për  tatimin në pronë të paluajtshme

 

Neni 1

         Në Vendimin  për tatim në pronë të paluajtshme(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.14 / 15), pas paragrafit 1 të nenit 3, shtohen 6 paragrafe të reja si më poshtë:

          “Obligues tatimor në pronën e paluajtshme është pronari i pasurive të paluajtshme i regjistruar në kadastër të pasurisë së paluajtshme ose në të tjera regjistra të pasurive të paluajtshme me datën 1 janar të vitit për të cilin përcaktohet tatimi.

          Nëse më shumë se një person ka pronësinë mbi të njëjtën pronë, obligues tatimor të pasurive të patundshme është secili prej këtyre personave në proporcion me pjesën e tyre.

          Nëse disa persona kanë pronësinë e përbashkët në të njëjtën paluajtshmëri, secili prej këtyre personave është obligues tatimor i pasurisë në pjesë të barabarta.

          Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, nëse pronari i pronës është i panjohur, nuk është përcaktuar ose ka pushuar së ekzistuari, obligues tatimor të pasurive të paluajtshme është shfrytëzuesi i këtyre pronave të paluajtshme.

          Obliguesi tatimor i pasurive të paluajtshme të fituar në bazë të kontrate të të drejtave fiduciare të procesit të pronësisë ose kontratën e lizingut financiar është transferuesi fiduciar të të drejtave të pronësisë, ose përfituesi i lizingut.

          Pavarësisht nga paragrafi i dytë të këtij neni, tatimpaguesit e pasurive të patundshme në pronësi të shtetit, i cili në kadastra të pasurive të patundshme është i regjistruar si mbajtës i të drejtave për të përdorur, përdorimit të përhershëm të pasurisë së paluajtshme ose të drejtën për të përdorur pronën e paluajtshme në bazë të qirasë afatgjatë. “

 

Neni 2

          Në nenin 8, paragrafi 1 a),  numri “65”, ndryshohet me numrin”60″.

Neni 3

          Neni 10 ndryshohet si më poshtë:

         “Në vlerën e përcaktuar të tregut të pasurive të paluajtshme është aplikuar norma tatimore për ndërtesat në pronësi të personave fizikë :

-Objektet e banimit  dhe apartamente të cilat obliguesi tatimor i ka si banim kryesor prej ….0.25%

-objektet sekondare të banimit dhe apartamentet……………………………………………………………… 0.50%

-për objektet afariste dhe lokalet afariste që përdoren për qëllime komerciale………………….. 0.35%

-për garazha  dhe objektet ndihmëse……………………………………………………………………………………. 0.10%

-për objektet të vendosura në zonën e lokaliteteve turistike prioritare, në përputhje me dispozitat e Qeverisë, e të cilat janë në funkcion për 12 muaj të vitit, norma e tatimit është zbritur në krahasim me tatimin e vendosur për:

 1. a) –kategoria……….. ………… .. 4 **** 40%
 2. b) –kategoria mbi………………….4 **** 60%.

          Shkalla tatimore e përcaktuar në paragrafin e mësipërm të këtij neni do të rritet për:

1.Për objekt që nuk është ndërtuar në përputhje me lejen e ndërtimit:

          -me të cilën është zgjidhur çështjen e banimit ………… ..25%

          -me të cilën nuk e zgjidh çështjen e banimit……… ………. 60%.

2.Për objekt që është ndërtuar pa leje ndërtimi në zonën për të cilën ka dokumente të planifikimit:

          -me të cilën është zgjidhur çështjen e banimit ………… ..35%

           -me të cilën nuk është zgjidhur çështja e banimit……. ..70%.

3.Për objekt që nuk  përdoret në përputhje me qëllimin e paraparë në dokumentin e planifikimit:

           -me të cilën është zgjidhur çështjen e banimit ………… ..50%

           -me të cilën nuk është zgjidhur çështja e banimit……. ..70%.

4.Për objekt të ndërtuar në tokën e uzurpuar:

          -me të cilën është zgjidhur çështjen e banimit ………… ..75%

           -me të cilën nuk është zgjidhur çështja e banimit……. ..100%.

          Norma e tatimit të pronave të paluajtshme të tatimit të përcaktuar, bazë tatimore për tokë në pronësinë e personave fizikë janë:

-për tokën për ndërtimin  ………………. …………………… 0.30%

-për tokën bujqësore e cila  kultivohët……………… …… 0.25%

-Për tokën bujqësore që nuk kultivohët……………………0,30%,

-Për tokën pyjore……………………………………………………….0,25%,

-për toka të tjera……………………….. ……………………… ..0,25%

-Për tokë bujqësore që nuk kultivohët, sipërfaqja e së cilës tejkalon 150.000m2, përcaktohet norma e tatimit në vlerë prej 3% të vlerës së tregut të pasurisë së paluajtshme,

-për tokën ndërtimore që nuk përdoret me qëllimin e destinuar në përputhje me dokumentin e planifikimit, shkalla tatimore do të rritet me 150%, me përjashtim të tokës ndërtimore të destinuara për ndërtimin e objekteve industriale dhe të ndërtesave të destinuara për rishitje, për të cilat, pas kalimit të 5 viteve nga data e miratimit të dokumentit të planifikimit, përcaktohet  norma tatimore prej 3% të vlerës së tregut të pasurisë të paluajtshme.

 

Neni 4

          Në nenin 12, paragrafi 2, data “31 Maj” ndryshohet me datën “30 prill “.

          Në të njëjtin nen pas  paragrafit të 2 shtohet edhe ky paragraf:

         “Tatimin në pronë të patundshme paguhet nga tatimpaguesi në dy këste të barabarta, i pari i cili arrinë më 30 qershor, dhe i dyti më 31 tetor të vitit për të cilin përcaktohet tatimi.”

 

Neni 5

           Neni 15 ndryshohet si më poshtë:

          “Me gjobë në të holla nga 2,000 euro deri në 6,000 euro do të denohet për kundravajtje për shkelje noteri, nëse komunës së Gucisë në territorin e së cilës shtrihet paluajtshmëria e, nuk paraqet dokumentet (kontratat, vendimet, etj), nga të cilat  fitohet pronësia, ose të kalimit të pronësisë së pasurisë së paluajtshme, në afat prej 10 ditësh nga data e lidhjes së kontratës apo veprimit tjetër juridik, ose brenda 10 ditëve nga data kur vendimi merr formë të prerë.

          Me gjobë në të holla prej 250 euro  deri në 1000 euro do ti shqiptohet personit përgjegjës në  gjykatë ose organ shtetëror për kundravajtje nëse komunës së Gucisë në territorin e së cilës shtrihet paluajtshmëria nuk ia dërgon dokumentet (kontratat, vendimet, etj), nga të cilat fitohet, ose ndryshohet  pronësia në pasuri të paluajtshme, brenda 10 ditëve nga data e lidhjes së kontratës apo veprimit tjetër juridik, ose brenda 10 ditëve nga data kur vendimi mori formë të prerë.

          Me gjobë në të holla prej 2,000 euro deri në 20.000 euro, do të denohet për kundravajtje obliguesi tatimor-person juridik,nëse:

-nuk paguan detyrimin tatimor në dy këste të barabarta, i pari deri me 30 qershor dhe të dytën deri më 31 tetor, në vitin për të cilin përcaktohet tatimi;

-organit  të administratës  lokale kompetent për të përcaktuar dhe për të mbledhur tatimin si pronar i  pasurive të paluajtshme ,  nuk dorëzon  deklaratë tatimore për përcaktimin e tatimit brenda afatit prej 30 ditëve nga data e blerjes së pasurisë së paluajtshme;

-organit të administratës vendore nuk i dorëzon deklaratën tatimore për përcaktimin e tarimit për atë vit  deri më 31 mars të vitit kalendarik.

-për pronën e paluajtshme e cila është e vendosur në territorin e dy ose më shumë bashkësive të vetëqeverisjeve lokale e që nuk dorëzojnë  deklaratën tatimore tek organi kompetent në komunën e Gucisë  për pronat që janë të vendosura në territorin e saj, në përputhje me alinen 2 dhe 3 të këtij paragrafi;

-në deklaraten tatimore nuk  jep informacion të saktë dhe të plotë për përcaktimin e tatimit në pronë të paluajtshme;

-për veprën  e përmendur  nga alineja 1 e këtij paragrafi, do të denohet edhe personi përgjegjës në personin juridik dhe do të gjobitet në të holla prej 250 euro deri në 2,000 euro.

          Me gjobë në të holla prej 500 euro deri në 3000 euro denohet për kundravajtje obliguesi tatimor-sipërmarrës, nëse:

– nuk  paguan detyrimin tatimor në dy këste të barabarta, i pari deri më 30 qershor dhe i dyti deri më 31 tetor të vitit për të cilin është përcaktuar tatimi;

-organit të administratës lokale kompetent për të përcaktuar dhe për të mbledhur tatimin mbi  pronë të paluajtshme, pronari i pronës nuk dorëzon deklaratë tatimore për përcaktimin e tatimeve brenda 30 ditëve nga data e blerjes së pronës së paluajtshme;

-organit kompetent të administratës vendore nuk e dorëzon deklaratën tatimore për vlerësimin tatimor për atë viti deri më 31 mars të vitit kalendarik;

– për pronën e paluajtshme e cila është e vendosur në territorin e dy ose më shumë bashkësive të vetëqeverisjeve locale e që nuk dorëzojnë  deklaratën tatimore tek autoriteti kompetent për komunën e Gucisë  për pronat që janë të vendosura në territorin e saj, në përputhje me alinen 2 dhe 3 të këtij paragrafi;;

-në deklaratën tatimore nuk japin të dhëna dhe informacion të sakta dhe të plota për përcaktimin e tatimit në prone të paluajtshme. “

Neni 6

          Neni 16 ndryshohet si më poshtë:

         “Gjobë në të holla prej 250 euro deri në 2.000 euro do t’i shqiptohet denimi personit fizik nëse:

– nuk arrin të paguajë detyrimin tatimor në dy këste të barabarta, i pari deri më 30 qershor dhe i dyti deri më 31 tetor të vitit për të cilin përcaktohet tatimi;

-organit kompetent të administratës lokale për të përcaktuar dhe për të mbledhur tatimin mbi pronë të paluajtshme, pronari i pronës nuk dorëzojë deklaratën tatimore për përcaktimin e tatimit brenda 30 ditëve nga data e blerjes së pronës së paluajtshme;

-për prona të paluajtshme të cilat janë të vendosur në territorin e dy ose më shumë bashkësive të vetëqeverisjeve lokale nuk dorëzojnë deklaratën tatimore tek organi kompetent në komunën  e Gucisë, për pronat që gjendën në  territorin e saj;

-në deklaratën tatimore nuk jep të dhëna dhe informacion të sakta dhe të plota për përcaktimin e tatimit në pronë të paluajtshme. ”       

Neni 7

          Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Numri: 001-11/K / 16-4

Guci, më 08.08.2016 god.

 

KUVENDI  I  KOMUNËS  SË  GUCISË

                                                                                                                                       Kryetari i Këshillit

                                                                                                                                        dr Elvis Omeragic

 

Në bazë të nenit 33 dhe 34 të Ligjit për Buxhetin dhe përgjegjësinë fiskale („Gazeta zyrtare e MZ“,nr. 20/14), nenit 42 dhe 43 të Ligjit për financimin e vetëqeverisjes lokale („Gazeta zyrtare e RMZ“, nr. 42/03, 44/03 dhe „Gazeta zyrtare e MZ“, nr. 05/08, 51/08, 74/10) dhe nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë („Gazeta zyrtare e MZ-dispozitat komunale“,nr.25/14), Kuvendi i  komunës së Gucisë-Këshilli i mirëbesimit me datën 08.08.2016, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për Buxhetin e komunës së Gucisë për vitin 2016

 

 

 

I -PJESA E PËRGJITHSHME

 

 Neni 1

 

       Me Vendimin për Buxhetin e komunës së Gucisë (në tekstin e mëtejmë Buxheti), përcaktohen të hyrat dhe shpenzimet në shumën………………………………..843 699.00  eura   

         Të hyrat ndahen në:

         -shpenzimet rrjedhëse . . . . … .. … … …. .. .. .. .. … ….. .. .. .. . … .512 660,00 eura,

         -transfer institucioneve,individve,sektorit publik dhe joqeveritar….69 500,00 eura,

         -shpenzime kapitale……………………………………………………………….234 539,00 eura,

         -rezerva rrjedhëse e Buxhetit……………………………………………………10 000,00 eura,

         -rezerva e përherëshme e Buxhetit…………………………………………….17 000,00 eura.

         GJITHËSEJT………………………………………………………………………..843 699,00 eura.

 

Neni 2

 

         Të hyrat Buxhetore për vitin 2016 sipas burimeve,llojit dhe shpërndarjes së të ardhurave për qëllimet bazë përcaktohen në këto shuma si vijon:

 

TË HYRAT BUXHETORE:

 

        Plani për 2016.
Shifra ekonomike Përshkrimi shuma
71 Të hyrat rrjedhëse 264 850,00€
711 Tatimet 135 000,00€
  711-1   Tatimi në të ardhura të personave fizik 65 000,00€
    711-1-1 Tatimi në të ardhura personale të të punësuarve te  personat juridik 55 720,00€
    711-1-2 Tatimi në të ardhura personale të të punësuarve te  personat fizik 2 000,00€
    711-1-3 Tatimi për të ardhura të tjera përsonale 830,00€
    711-1-4 Tatimi mbi të ardhurat nga veprimtaritë e pavarura të të ardhurave reale 350,00€
    711-1-5 Tatimi mbi të ardhurat nga veprimtaritë e pavarura në shumë paushalle 1 400,00€
    711-1-6 Tatimi në të hyrat nga prona dhe të drejtat pronësore 1 700,00€
    711-1-7 Tatimi në të hyrat nga kapitali 800,00€
  711-1-9 Tatimi në të hyrat vjetore të raportuara 2 200,00€
  711-3   Tatimi në pronë 48 000,00€
    711-3-1 Tatimi në paluajtshëri 40 000,00€
    711-3-2 Tatimi në qarkullim të paluajtshmërisë 8 000,00€
  711-7   Tatimet lokale 22 000,00€
    711-7-5 Mbitaksë në tatimin e të ardhurave të personave fizik 22 000,00€
713 Taksat 50 150,00€
  713-1 Taksat administrative 6 150,00€
    713-1-2 Taksat lokale administrative 6 150,00€
  713-5 Taksat lokale komunale 44 000,00€
    713-5-1 Taksat lokale komunale 44 000,00€
  713-3 Taksa turistike e qendrimit 1 250,00€
    713-3-1 Taksa turistike e qendrimit 1 250,00€
  713-6 Taksa të tjera 2 750,00€
714 Kompenzimet 52 200,00€
  714-1   Kompenzimi nga shfrytëzimi i të mirave me interes të përgjithshëm 7 600,00€
    714-1-1 Kompenzimi për shfrytëzimin e ujit 1 100,00€
    714-1-2 Kompenzimi për nxerrjën e matrialit nga shtrati i lumenjve 6 000,00€
    714-1-3 Kompenzimi për mbrojtjen e ujërave nga ndotja 500,00€
  714-2   Kompenzimi për shfrytëzimin e të mirave naryrore 0,00€
    714-2-1 Kompenzimi për shfrytëzimin e pyjeve 0,00€
  714-5   Kompenzimi për shfrytëzimin e tokës për ndërtim 3 400,00€
    714-5-1 Kompenzimi për shfrytëzimin e tokës për ndërtim 3 400,00€
  714-6   Kompenzimi për rregullimin dhe ndërtim në tokën për ndërtim 35 000,00€
    714-6-3 Kompenzimi për rregullimin dhe ndërtim në tokën për ndërtim 35 000,00€
  714-8   Kompenzimi për rrugë 6 000,00€
    714-8-4-1 Kompenzimi vjetor për rregjisistrimin e automjeteve të komunikacionit rrugor,traktorëve dhe rimorkiove 6 000,00€
  714-9   Kompenzime të tjera 200,00€
    714-9-1 Kompenzime të tjera 200,00€
715 Të hyra të tjera 27 500,00€
  715-1   Të hyrat nga kapitali 6 000,00€
    715-1-3 Të hyrat nga renta 6 000,00€
  715-2   Denimet në të holla dhe të mirave material të konfiskuara 1 850,00€
    7152 Denimet në të holla dhe të mirave material të konfiskuara 1850,00€
  715-3   Të hyrat që organet fitojnë nga ushtrimi i veprimtarisë 3 200,00€
    715-3-1 Të hyrat nga veprimtaria e organeve 3 200,00€
  715-5   Të hyrat e tjera 12 450,00€
    715-5-4 Të hyrat e tjera 12 450,00€
721 Të hyrat nga shitja e pasurisë jofinanciare 20 000,00€
  721-1   Shitja e pasurisë së paluajtshme 20 000,00€
    721-1-2 Shitja e paluajtshmerisë në dobi të Buxhetit të Komunës 20 000,00€
732   Mjetet e bartura nga viti i kaluar 12 924,00€
741 Donacionet 55 000,00€
  741-1   Donacionet 55 000,00€
742 Transfertat (grantet) 437 849,00€
  742-1   Transfertat(grantet) nga Buxheti i Malit të Zi 72 000,00 €
  742-6   Transfertat nga fondi i egalizacionit 365 849,00€
75 Kreditë dhe huatë 53 076,00€
  751   Kreditë dhe huatë 53 076,00€
  751-1   Kreditë dhe huatë nga burimet vendore 53 076,00€
      BUXHETI  GJITHËSEJT 866 010,00€

 

 

 

SHPËNZIMET BUXHETORE :

 

Shifra ekonomike përshkrimi Plani për 2016.
4   shpenzimet
41   Shpenzimet rrjedhëse 512 660,00€
411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga  punëdhënësit 320 950,00€
  411-1 Të ardhurat personale neto 179 186,30 €
  411-2 Tatimi në të ardhrat personale neto 28 885,50 €
  411-3 Kontributet në llogari të të punësuarve 77 028,08 €
  411-4 Kontributi në logari të punëdhënësit 32 095,00€
  411-5 Mbitaksë në tatimin mbi të ardhurat personale 3 755,12€
412 Të hyrat e tjera personale 20 000,00€
  412-5 Dëmshpërblim 0,00€
  412-6 Pagesat për këshilltarë të kuvendit dhe anëtar të trupave punuese të kuvendit të komunës 17 000,00€
412-7 Pagesa të tjera 3 000,00€
413 Shpenzimet për material 39 080,00€
  413-1 Materiali administrativ 4 100,00€
  413-3 Materiali për destinim të posaçëm 3 250,00€
  413-4 Shpenzimet për energji 18 000,00€
  413-5 Shpenzimet për karburante 8 300,00€
  413-9 Të tjera shpenzime për material 5 430,00€
414 Shpenzimet për shërbime 76 780,00€
  414-1 Udhëtime zyrtare 7 000,00€
  414-2 Reprezentacijon 4 950,00€
  414-3 Shërbimet komunale 4 330,00€
  414-4 Shërbime bankare dhe diferencat per shkak të kursit negativ 2 500,00€
  414-6 Shërbimet për avokat,noterë, dhe shërbime juridike 1 800,00€
  414-7 Shërbimi i konsulencës,projekte dhe studime 48 500,00€
  414-8 Shërbimet për aftësimin profesional 2 900,00€
  414-9 Shërbime të tjera 4 800,00€
415 Shpenzimet për mirëmbajtje 6 900,00€
  415-2 Mirëmbajtja e rregulltë e objekteve ndërtimore 1 600,00€
  415-3 Mirëmbajtja e rregullt e paisjeve 5 300,00€
416 Kamatat 2 000,00€
  416-1 Kamata rezidentëve 2 000,00€
417 Renta 4 900,00€
  417-1 Qiraja për objekte 4 900,00€
418 Subvencionet 3 000,00€
  418-1 Subvencionet për prodhim dhe ofrim të shërbimeve 3 000,00€
419 Shpenzimet e tjera 39 050,00€
  419-1 Shpenzimet për pagimin e kontratave mbi vepër 2 800,00€
  419-2 Shpenzimet në lidhje me procedurat gjyqësore 5 200,00€
  419-3 Shpenzimet për mirëmbajtjen e softverit 2 300,00€
  419-4 Shpenzimet për sigurim 3 000,00€
  419-6 Shërbimet komunale 20 000,00€
  419-7 Gjobat 1 300,00€
  419-8 Taksat 750,00€
  419-9 Të tjera 1 700,00€
  419-9-1 Dita e Komunës 2 000,00€
  419-9-2 Zgjedhjet lokale në vitin  2016. 0,00€
43   Transfertat institucioneve, individëve,  sektorit publik dhe joqeveritarë 69 500,00€
431 Transfertat institucioneve, individëve, sektorit publik dhe joqeveritar 69 500,00€
  431-2 Transfertat për arsim 2 700,00€
  431-3 Transfertat institucioneve të kulturës dhe sportit 33 000,00€
  431-4 Transfertat  OJQ-ve 1 500,00€
  431-5-1 Transferi  partive politike 8 000,00€
  431-5-2 Mjetet për zgjedhje të rregullta lokale 0,00€
  431-6 Ndihmë sociale momentale 2 500,00€
  431-8 Transfereta të tjera individëve 300,00€
  431-9 Transferta të tjera institucioneve 19 000,00€
432 Transfere të tjera 2 500,00€
  432-6 Transfertat ndermarrjeve publike 2 500,00€
44 Shpenzime kapitale 234 539,00€
441 Shpenzime kapitale 235 539,00€
  441-1 Shpenzimet për infrastruktur me interesë të përgjithshëm 15 000,00€
  441-2 Shpenzimet për infrastruktur lokale 142 000,00€
  441-3 Shpenzimet për objekte ndërtimore 50 000,00€
  441-5 Shpenzimet për paisje 9 439,00€
441-9 Shpenzime të tjera kapitale 18 100,00€
46 Pagesa e borxheve 0,00€
461 Pagesa e borxheve 0,00€
  461-1 Pagesa e letrave me vlerë dhe kredive rezidentëve 0,00€
463 Pagesae obligimeve nga periudha e mëparshme ,00€
  463-0 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëparshme 0,00€
47 Rezervat 27 000,00€
471 Rezerva rrjedhëse e Buxhetit 10 000,00€
  471-0 Rezerva rrjedhëse e Buxhetit 10 000,00€
472 Rezerva e përhershme e buxhetit 17 000,00€
  472-0 Rezerva e përhershme e Buxhetit 17 000,00€
    GJITHËSEJT 843 699,00€

 

       

                        

EKZEKUTIMI I BUXHETIT

 

Neni 3

 

       Për ekzekutimin e buxhetit në tërësi është përgjegjës Kryetari i komunës së Gucisë (në tekstin e mëtejmë: Kryetari) i cili në të njëjtën kohë e mbikëqyrë dhe  jep udhëzime mbi ekzekutimin e buxhetit.

 

Neni 4

 

      Për përdorim ligjor të mjeteve të ndara buxhetore  përgjegjës është eprori i organit përgjegjës për punë të Buxhetit.

 

Neni 5

 

         Shfrytëzuesit e mjeteve të buxhetit duhet të paraqesin Kryetarit të Komunës planin e shpenzimeve mujore, tremujore të fondeve të lejuara e jo më vonë se dhjetë ditë pas miratimit të Buxhetit.

         Fondet e alokuara shfrytëzuesit e  Buxhetit i përdorin sipas orarit të përcaktuar nga plani i shpenzimeve buxhetore, të aprovuar nga Kryetari i Komunës.

        Nëse fondet e planifikuar nuk janë të mjaftueshme, shfrytëzuesit e Buxheti përgatisin dhe propozojnë Kryetarit të Komunës plotësime dhe ndryshime të fondeve të miratuara.

 

Neni 6

 

         Shfrytëzuesit e Buxhetit mund të negociojnë obligimet e parapara deri në shumën e mjeteve që me planin e shpenzimeve janë miratuar nga Kryetari i Komunës.

 

Neni 7

 

        Shfrytëzuesit e buxhetit mund ti riorjentojnë fondet e miratuara për shpenzime të posaçme, me miratimin e kryetarit të Komunës, në vlerë prej 10% të fondeve të parashikuara për qëllimet për të cilat sasia  ndryshohet.

 

Neni 8

 

       Detyrimet ndaj shfrytëzuesve të Buxhetin gjatë vitit buxhetor do të ushtrohet në raport me dinamiken e realizimit të të hyrave në përputhje me planet mujore, tremujore të shpenzimeve të Buxhetit, e të cilat duhet të jetë të balancuara.

 

Neni 9

 

       Në proceduren e ekzekutimit të Buxhetit shfrytëzuesit buxhetor të këtyre fondeve kanë të drejta dhe detyrime të përcaktuara me këtë buxhet dhe dispozita të tjera.

 

Neni 10

 

        Shfrytëzuesit e mjeteve të Buxhetit, të cilët me veprimtarinë e tyre kan gjeneruar të ardhura, përveç organeve komunale e që të ardhurat e tyre i derdhin në llogarinë e Buxhetit, kanë të drejtë të bëjnë riorjentimin e mjeteve nga buxheti në bazë të kërkesës dhe janë të detyruar që Sekretariatit për ekonomi, zhvillim dhe financa ti paraqesë raporte mujore mbi realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve me të dhënat mbi realizimin e programit të punës.

 

Neni 11

 

        Shfrytëzuesit e fondeve buxhetore në laminë komunale- banesore dhe fushat e transportit publik, do të financohet me shumën e fondeve të parapara buxhetore në bazë të planeve operative për periudhën kontabël për të cilin ka dhënë pëlqimin organin kompetent administrativ të nxerra në bazë të programit të zhvillimit dhe kryerjen e funksioneve publike.

Baza për drejtimin e mjeteve paraqesin raportet e shfrytëzuesve  mbi zbatimin e planit me mendimin e autoritetit kompetent nga paragrafi 1 të këtij neni.

 

Neni 12

 

         Realizimi i fondeve të planifikuara për investime do të realizohet në bazë të prioriteteve të planifikuara, me miratimin e Kryetarit të komunës.

         Bartësit e punëve nga paragrafin e mëparshëm janë të detyruar me kohë për të përgatitur dokumentacionin e nevojshëm (projekte, ofertat, kontratat, situata, etj) në lidhje me investimet e caktuara.

 

Neni 13

 

        Shfrytëzuesit buxhetor që janë bartës të aktiviteteve programore, kanë të drejtë në fonde për zbatimin e programit të veçantë, në bazë të planeve operative, të cilat janë të paktën 30 ditë para fillimit të zbatimit me pëlqimin paraprak të Kryetarit të Komunës së Gucisë e të dorëzuar tek autoriteti përgjegjës i Buxhetit për zbatimin.

 

Neni 14

 

        Nëse gjatë ekzekutimit të Buxhetit konstatohet se fondet e siguruara nga pozicionet e detajuara të Buxhetit nuk do të shpenzohen në tërësi ose pjesërisht, Kryetari i komunës së Gucisë mundet që këto fonde ti transferojë në rezervë aktuale të buxhetit.

 

Neni 15

 

     Në lidhje me përdorimin e mjeteve nga rezervat aktuale të buxhetit vendosë  Kryetari i Komunës së Gucisë. Kryetari i komunës së Gucisë mund të autorizojë sekretarin e Sekretariatit për ekonomi, zhvillimit dhe financa që të vendosë mbi përdorimin e fondeve nga buxheti aktual i rezervave deri në një sasi të caktuar.

 

Neni 16

 

         Nga totali i realizuar i të hyrave të Buxhetit për vitin 2016 ndahët më së shumti 2% në rezervë të përhershme të Komunës së Gucisë, duke marrë në konsideratë edhe mjetet e transferuar të pa shpenzuara nga viti i kaluar.

 

I – PJESA E POSAÇME

 

Neni 17

 

Ndarja buxhetore e fondeve në vlerë prej 866 010,00 eura për bartësit, shfrytëzuesit për qëllime të posaçme është kryer në pjesë të veçantë e që janë:

 

BILANCI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT

 

për periudhën nga 01/01/2016 deri 31/12/2016

 

01 -KABINETI I KRYETARIT/ËS TË KOMUNËS

 

Shifra.f Shifra ekonomike përshkrimi Plani për 2016.
  411   Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga  punëdhënësit 41 000,00€
0111   411-1 Të ardhurat neto 22 890,30€
0111   411-2 Tatimi ne të ardhura personale 3 690,00€
0111   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 9 840,00€
0111   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësit 4 100,00€
0111   411-5 Mbitaksë në tatimin e të ardhurave personale 479,70€
  413   Shpennzimet për material 5 300,00€
0111   413-1 Materiali administrativ 600,00€
0111   413-3 Material për q[llime të posaçme 1 000,00€
0111   413-5 Shpenzimet për karburante 3 000,00€
0111 413-9 Shpenzime të tjera për material 700,00€
  414   Shpenzimet për shërbime 10 500,00€
0111   414-1 Udhëtimet zyrtare 4 100,00€
0111   414-2 Reprezentacion 3 000,00€
0111   414-3 Shërbimet e komunikacionit 1 200,00€
0111   414-6 Për avokat,noter dhe shërbimi juridike 600,00€
0111   414-8 Shërbimet për aftësim profesional 400,00€
0111   414-9 Shërbime të tjera 1 200,00€
  415   Shpenzimet e mirëmbajtjes 1 900,00€
0111   415-2 Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 600,00€
0111   415-3 Mirëmbajtja e paisjeve 1 300,00€
  419   Shpenzime të tjera 4 050,00€
0111   419-1 Pagesa në bazë të kontratës mbi veprën 1 200,00€
0111   419-2 Shpenzimet për procedurat gjyqësore 800,00€
0111   419-3 Shpenzimet për mirëmbajtjen e softverit 300,00€
0111   419-7 Gjobat 1 000,00€
0111   419-8 Taksat 250,00€
0111   419-9 Të tjera 500,00€
  43   Transfertat institucioneve, individëve, sektorit public dhe joqeveritar 5 000,00€
  431   Transfertat institucioneve, individëve, sektorit public dhe joqeveritar 2 500,00€
0111   431-6 Ndihma sociale momentale 2 500,00€
  432 Transfertat të tjera 2 500,00€
0111   432-6 Transfertat për ndermarrje publike 2 500,00€
  441   Shpenzimet kapitale 1 000,00€
0111   441-5 Shpenzimet për paisje 1 000,00€
  463   Pagesa e obligimeve nga periudha e mëparshme 12 000,00€
0111   463-0 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëparshme 12 000,00€
      Gjithësejt 80 750,00 €
02 -Sekretarijati për administrat të përgjithshme  dhe veprimtari shoqërore
Shif. F Shifra ekonomike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga  punëdhënësit 68 400,00€
0133   411-1 Të ardhurat neto 38 187,72€
0133   411-2 Tatimi ne të ardhura personale 6 156,00€
0133   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 16 416,00€
0133   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësit 6 840,00€
0133   411-5 Mbitaksë në tatimin e të ardhurave personale 800,28€
  413 Shpenzimet për material 11 200,00€
0133   413-1 Materiali administrativ 600,00€
0133   413-4 Material për qëllime të posaçme 8 000,00€
0133   413-5 Shpenzimet për karburante 1 200,00€
0133   413-9 Shpenzime të tjera për material 1 400,00€
  414 Shpenzimet për shërbime 3 250,00€
0133   414-1 Udhëtimet zyrtare 500,00€
0133   414-2 Reprezentacioni 400,00€
0133   414-3 Shërbimet e komunikacionit 550,00€
0133   414-6 Për avokat, noter dhe shërbime juridike 200,00€
0133   414-8 Shërbimet për aftësim profesional 500,00€
0133   414-9 Shërbime të tjera 1 100,00€
  415 Shpenzimet e mirëmbajtjes 1 100,00€
0133   415-2 Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 600,00€
0133   415-3 Mirëmbajtja e paisjeve 500,00€
  417 Renta 2 500,00€
0133   417-1 Qiraja e objekteve 2 500,00€
  419 Shpenzime të tjera 9 100,00€
0133   419-2 Shpenzimet për procedurat gjyqësore 600,00€
0133   419-6 Shërbimet komunale 8 000,00€
0133   419-9 Të tjera 500,00€
  43   Transfertat institucioneve, individëve, sektorit public dhe joqeveritar 64 500,00€
  431 Transfertat institucioneve, individëve, sektorit public dhe joqeveritar 64 500,00€
0133   431-211 Transfertat arsimit 2 500,00€
0133   431-212 Për plane lokale dhe rininë 200,00€
0133 431-311 Transfertat institucioneve të kulturës 20 000,00€
0133 431-312 Transfertat insitucioneve të sportit 10 000,00€
0133 431-313 Manifestimet kulturore 2 000,00€
0133 431-314 Manifestimet sportive 1 000,00€
0133   431-4 Transfertat OJQ-ve 1 500,00€
0133   431-5 Transfertat partive politike 8 000,00€
0133   431-8 Të tjera transferta individëve 300,00€
0133 431-911 Transfertat  organizatës turistike 6 000,00€
431-912 Transfertat Kryqit të kuq 2 800,00€
431-913 Transfetatr bashkësive lokale 3 000,00€
431-915 Transfertat bashkësive fetare 2 000,00€
431-916 Plani lokal i veprimit për përfshirjen sociale 200,00€
431-919 Transfertat tjera për institucionet 5 000,00€
  441 Shpenzimet kapitale 2 689,00€
0133   441-5 Shpenzimet për paisje 2 689,00€
  463 Obligimete tjera nga periudha e mëparme 3 000,00€
0112   463-0 Obligimet e tjera nga periudhae mëparme 3 000,00€
  GJITHËSEJT 165 709,00€
03- Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa
Shif.F Shifra ekonimike përshkrimi  Plan për 2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga  punëdhënësit 54 850,00€
0112   411-1 Të ardhurat neto 30 622,75€
0112   411-2 Tatimi ne të ardhura personale 4 936,50€
0112   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 13 164,00€
0112   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësit 5 485,00€
0112   411-5 Mbitaksë në tatimin e të ardhurave personale 641,75€
  412 Pagesa të tjera personale 0,00€
0112   412-5 shpërblimet 0,00€
  413 Shpenzimet për material 2 500,00€
0112   413-1 Materiali administrativ 1050,00€
0112   413-3 Materiali për qëllime të posaçme 300,00€
0112   413-5 Shpenzimet për karburante 700,00€
0112   413-9 Shpenzime të tjera për material 450,00€
  414 Shpenzimet për shërbime 6 900,00€
0112   414-1 Udhëtime zyrtare 650,00€
0112   414-2 Reprezentacion 350,00€
0112   414-3 Shërbimet e komunikacionit 700,00€
0112   414-4 Shërbimet bankare dhe diferenca negative e kursit 2 500,00€
0112   414-8 Shërbimet për aftësim profesional 1 200,00€
0112   414-9 Shërbime të tjera 1 500,00€
  415 Shpenzimet për mirëmbajtje 600,00€
0112   415-2 Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 100,00€
0112   415-3 Mirëmbajtjam e paisjeve 500,00€
  416 Kamatat 2 000,00€
0112   416-1 Kamatat rezidentëve 2 000,00€
  418 Subvencionet 3 000,00€
0112   418-1 Subvencionet për prodhim dhe ofrim të shërbimeve 3 000,00€
  419 Shpenzime të tjera 5 400,00€
0112   419-1 Pagesa në bazë të kontratës mbi veprën 1 000,00€
0112   419-2 Shpenzimet për procedurat gjyqësore 500,00€
0112   419-3 Shpenzimet për mirëmbajtjen e softverit 500,00€
0112   419-4 Sigurimi 3 000,00€
0112   419-7 Gjobat 300,00€
0112   419-8 Taksat 100,00€
  441 Shpenzimet kapitale 1 000,00€
0112   441-5 Shpenzimet për paisje 1 000,00€
  46 Pagimi i borxheve 0,00€
  461 Pagimi i borxheve 0,00€
0112   461-1 Pagesa e letrave me vlerë dhe kreditë për rezidentët 0,00€
  463 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëparme 3 000,00€
0112   463-0 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëparme 3 000,00€
  47 Rezervat 27 000,00€
  471 Rezervat buxhetore momentale 10 000,00€
0112   471-0 Rezrvat buxhetore momentale 10 000,00€
  472 Rezerva e përhershme buxhetore 17 000,00€
0112   472-0 Rezerva e përhershme buxhetore 17 000,00€
  Gjithësejt 106 250,00€
04 -Sekretariati për planifikim hapësinor dhe pronë
Shif.F Shifra ekonimike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga punëdhënësit 22 400,00€
0620   411-1 Të ardhurat neto 12 505,92€
0620   411-2 Tatimi në të ardhurat personale 2 016,00€
0620   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 5 376,00€
0620   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësi 2 240,00€
0620   411-5 Mbitaksa ne tatimin e të ardhurave personale 262,08€
  413 Shpenzimet për material 1 050,00€
0620   413-1 Materiali administrativ 300,00€
0620   413-3 Materiali për qëllime të posaçme 200,00€
0620   413-5 Shpenzimet për karburante 300,00€
0620   413-9 Shpenzime të tjera për material 250,00€
  414 Shpenzimet për shërbime 15 230,00€
0620   414-1 Udhëtimet zyrtare 300,00€
0620   414-2 reprezentacion 150,00€
0620   414-3 Shërbimet e komunikacionit 280,00€
0620   414-6 Shërbimet e avokatit, noterit për shërbime juridike 600,00€
0620 414-7 Shërbimet e konsulences, projekteve dhe studimeve 13 500,00€
0620   414-8 Shërbimi për aftësim profesional 200,00€
0620   414-9 Shërbime të tjera 200,00€
  415 Shpenzimet për mirëmbajtje 250,00€
0620   415-2 Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 0,00€
0620   415-3 Mirëmbajtja e paisjeve 250,00€
  419 Shpenzime të tjera 1 200,00€
0620   419-2 Shpenzimet për procedura gjyqësore 1 000,00€
0620   419-8 Taksat 200,00€
  441 Shpenzimet kapitale 300,00€
0620   441-5 Shpenzimet për paisje 300,00€
  463 Pagesa e obligimeve nga periudhe e mëparme 0,00€
0620   463-0 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëparme 0,00€
  GJITHËSEJT 40 430,00€
 05 -Sekretariati për punë inspektuese
Shif,F Shifra ekonomike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga punëdhënësit 41 500,00€
0660   411-1 Të ardhurat neto 23 169,45€
0660   411-2 Tatimi në të ardhurat personale 3 735,00€
0660   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 9 960,00€
0660   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësi 4 150,00€
0660   411-5 Mbitaksa ne tatimin e të ardhurave personale 485,55€
  413 Shpenzimet për material 2 400,00€
0660   413-1 Materiali administrativ 350,00€
0660   413-5 Shpenzimet për karburante 400,00€
0660   413-9 Shpenzime të tjera për material 1650,00€
  414 Shpënzimet për shërbime 1 100,00€
0660   414-1 Udhëtimet zyrtare 200,00€
0660   414-2 Reprezentacioni 150,00€
0660   414-3 Shërbimet komunale 300,00€
0660   414-8 Shërbimet për aftësim profesional 200,00€
0660   414-9 Shërbime të tjera 250,00€
  415 Shpenzimet për mirëmbajtje 450,00€
0660   415-2 Mirëmbajtja e objekteve ndertimore 0,00€
0660   415-3 Mirëmbajtja e paisjeve 450,00€
  419 Shpenzime të tjera 1 200,00€
0660   419-2 Shpenzimet për procedura gjyqësore 1000,00€
0660   419-8 Taksat 100,00€
0660   419-9 Të tjera 100,00€
  441 Shpenzimet kapitale 400,00€
0660   441-5 Shpenzimet për paisje 400,00€
  463 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëp 0,00€
0660   463-0 Pagesa e oblig nga periudh e mëparshme 0,00€
      GJITHËSEJT 47 050,00€
6 -Drejtoria e planifikimit hapësinor dhe investimeve
Shif,F Shifra ekonomike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga punëdhënësit 22 800,00 €
0474   411-1 Të ardhurat neto 12729,24€
0474   411-2 Tatimi në të ardhura personale 2052,00€
0474   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 5472,00€
0474   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësit 2280,00€
0474   411-5 Mbitaksa në tatimin e të ardhurave personale 266,76€
  413 Shpenzimet për material 10 400,00 €
0474   413-1 Material administrativ 250,00 €
0474   413-3 Material për qëllime të posaçme 150,00 €
0474   413-4 Shpenzime për energji 9 000,00 €
0474   413-5 Shpenzime për karburant 800,00 €
0474   413-9 Shpenzime të tjera për material 200,00 €
  414 Shpenzimet për shërbime 36 300,00 €
0474   414-1 Udhtime zyrtare 500,00 €
0474   414-2 Reprezentacioni 300,00 €
0474   414-3 Shërbimet komunale 300,00 €
0474   414-7 Shërbimi I konsulencës, projekte dhe studime 35 000,00 €
0474   414-8 Shërbimi për aftësim profesional 200,00 €
  419 Shpenzime të tjera 12 800,00 €
0474   419-1 Pagesa për kontratën mbi veprën 600,00 €
0474   419-2 Shpenzimet për procedurat gjyqësore 200,00 €
0474   419-6 Shërbimet komunale 12 000,00 €
  441 Shpenzimet kapitale 229 000,00€
0474   441-1 Shpenzimet për infrastrukturën e interest të përgjithshme
(mirëmbajtja e rrugëve dhe sipërfaqeve publike)
15 000,00€
0474   441-211 Shpenzimet për infrastrukturen lokale(asfaltimi dhe sanimi) 45 000,00€
0474 441-212 Asfaltimi
(sanimi i asfaltit të dëmtuar)
10 000,00€
0474 441-213 Sinjalizimi  rrugëve

( sinjalizimi horizontal)

2 000,00€
0474 441-214 Ndriçimi (i rrugëve) 20 000,00€
0474 441-215 Ujësjellësit 20 000,00€
0474 441-216 Kanalizimet 15 000,00€
0474 441-217 Infrastruktura në fshatra 30 000,00€
0474   441-3 Shpenzimet për objektet e ndërtimit 50 000,00€
0474   441-5 Shpenzimet për paisje 2 000,00€
0474 441-9 Shpenzime të tjera kapitale
  463 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëp 0,00€
0474   463-0 Pagesa e oblig nga periudh e mëparshme 0,00€
  Gjithësejt 291  300,00€07- Shërbimi i Kuvendit
Shif,F Shifra ekonomike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga punëdhënësit 30 100,00 €
0111   411-1 Të ardhurat personale 16 804,83€
0111   411-2 Tatimi në të ardhura personale 2 709,oo€
0111   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 7 224,00€
0111   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësi 3 010,oo€
0111   411-5 Mbitaksa ne tatimin e të ardhurave personale 352,17€
0111 412 Të ardhura të tjera personale 20 000,00 €
0111   412-6 Kompenzimi për punën e këshilltarëve të Kuvendit dhe të trupave punuese 17 000,00€
0111 412-7 Komrenzime të tjera 3 000,00€
  413 Shpenzimet për material 2 250,00 €
0111   413-1 Materiali administrativ 400,00 €
0111   413-3 Materiali për qëllime të posaçme 1 200,00 €
0111   413-5 Shpenzimet për karburant 450,00 €
0111   413-9 Shpenzimet e tjera për material 200,00 €
  414 Shpenzimet për shërbime 1 150,00 €
0111   414-1 Udhëtimet zyrtare 350,00 €
0111   414-2 Reprezentacioni 300,00 €
0111   414-3 Shërbimet e komunikacionit 400,00 €
0111   414-8 Spenzimet për aftësim profesional 0,00€
0111   414-9 Shërbime të tjera 100,00 €
  415 Shpenzimet për mirëmbajtje 400,00 €
0111   415-2 Mirëmbajtja e objekteve 100,00 €
0111   415-3 Mirëmbajtja e paisjeve 300,00 €
  419 Shpenzime të tjera 2 400,00 €
0111   419-2 Shpenzimet rreth procedurave gjyqësore 100,00 €
0111   419-8 Taksat 100,00 €
0111 419-9 Të tjera 200,00 €
0111   419-9-1 Dita e komunës 2 000,00 €
0111   419-9-2 Zgjedhjet lokale 0,00€
  441 Shpenzimet kapitale 550,00€
0111   441-5 Shpenzimet për paisje 550,00€
  463 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëp 0,00€
0111   463-0 Pagesa e oblig nga periudh e mëparshme 0,00€
  Gjithësejt 56 850,00 €
08- Shërbimi për mbrojtje dhe shpëtim
Shif,F Shifra ekonomike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga punëdhënësit 15 400,00€
0320   411-1 Të ardhurat personale 8 597,82€
0320   411-2 Të ardhurat personale 1 386,00€
0320   411-3 Tatimi në të ardhura personale 3 696,00€
0320   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësi 1 540,00€
0320   411-5 Mbitaksa ne tatimin e të ardhurave personale 180,18€
  413 Shpenzimet për material 3 200,00 €
0320   413-1 Materiali administrativ 300,00 €
0320   413-3 Materiali për qëllime të posaçme 250,00 €
0320   413-4 Shpenzimet për energji 1 000,00 €
0320   413-5 Shpenzimet për karburant 1 250,00 €
0320   413-9 Ostali rashodi za materijal 400,00 €
  414 Shpenzimet për shërbime 1 200,00 €
0320   414-1 Udhëtimet zyrtare 200,00 €
0320   414-2 Reprezentacioni 150,00 €
0320   414-3 Shërbimet e komunikacionit 300,00 €
0320 414-6 Për avokat,noter dhe ndihmë juridike 200,00 €
0320   414-8 Shërbimet për aftësim profesional 200,00 €
0320 414-9 Shërbime të tjera 150,00 €
  415 Shpenzimet për mirëmbajtje 2 200,00 €
0320   415-2 Mirëmbajtja e objekteve 200,00 €
0320   415-3 Mirëmbajtja e paisjeve 2 000,00 €
0320 417 Renta 2 400,00
0320 417-1 Qiraja e objekteve 1 900,00 €
0320 417-2 Qiraja për paisje 500,00€
0320 417-3 Qiraja për tokë 0,00€
  419 Shpenzime tl tjera 2 900,00 €
0320   419-2 Shpenzimet për procedurat gjyqësore 1 000,00 €
0320 419-3 Mirëmbajtja e softverit 1 500,00 €
0320   419-9 Të tjera 400,00 €
  441 Shpenzimet kapitale 1 300,00 €
0320   441-5 Shpenzimet për paisje 1 200,00 €
0320 441-9 Shpenzime të tjera kapitale 100,00 €
  463 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëp 0,00€
0320   463-0 Pagesa e oblig nga periudh e mëparshme 0,00€
  GJITHËSEJT 28 600,00 €
09.Shërbimi i Kryeadministratorit
Shif,F Shifra ekonomike përshkrimi  Plani për2016.
  411 Bruto të ardhurat personale me kontribute të paguara nga punëdhënësit 24 500,00
0111   411-1 Të ardhurat personale 13 678,35€
0111   411-2 Tatimi në të ardhura personale 2 205,00€
0111   411-3 Kontributet e paguara nga të punësuarit 5 880,00€
0111   411-4 Kontributet e paguara nga punëdhënësi 2 450,00€
0111   411-5 Mbitaksa ne tatimin e të ardhurave personale 286,65€
  413 Shpenzimet për material 780,00 €
0111   413-1 Materiali administrativ 250,00 €
0111   413-3 Materiali për qëllime të posaçme 150,00 €
0111   413-5 Shpenzimet për karburant 200,00 €
0111   413-9 Shpenzimet e tjera për material 180,00 €
  414 Shpenzimet për shërbime 1 150,00 €
0111   414-1 Udhëtimet zyrtare 200,00 €
0111   414-2 Reprezentacioni 150,00 €
0111   414-3 Shërbimet e komunikacionit 300,00 €
0111   414-6 Për avokat,noter dhe ndihmë juridike 200,00 €
0111   414-9 Shërbime të tjera 300,00 €
  419 Shpenzime të tjera 0,00€
0111   419-2 Shpenzimet rreth procedurave gjyqësore 0,00€
0111   419-7 Gjobat 0,00€
0111   419-8 Taksat 0,00€
  441 Shpenzimet kapitale 300,00 €
0111   441-5 Shpenzimet për paisje 300,00 €
  463 Pagesa e obligimeve nga periudha e mëp 0,00€
0111   463-0 Pagesa e oblig nga periudh e mëparshme 0,00€
      GJITHËSEJT 26 730,00 €

 

BUXHETI KAPITAL

                                                           Plani për vitin 2016

Shifra ekonomike                                Përshkrimi                                            Shuma në euro

Të hyrat Kapitale                                                                                264 539,00

 

713-5-1   Taksat komunale lokale                                                                            44 000,00

714-6-3   Tarifa për ndërtim dhe rregullim te tokës së ndërtimit                         35 000.00

714-8-4    Rregj.vjetor i mjeteve të komunikacionit rrugor                                    6 000,00

721-1-2 Shitja e pasurive të patundshme në të mirë të buxhetit të komunës      20 000.00

741-1        Donacionet aktuale                                                                                 55 000.00

742-1       Transfertat nga buxheti i Malit të Zi                                                     51 463.00

751-1 huazimet dhe kreditë nga burime të brendshme                                       53 076,00

Shpenzimet kapitale                                                                           264 539,00

414-7 Shërbimet e konsulencës, projekte dhe studime                                        48 000.00

441-1 Shpenzimet për infrastrukturën e interesit të përbashkët                       15 000.00

441-2 Shpenzimet për infrastrukturën lokale                                                    142 000,00

441-3 Shpenzimet për objektet e ndërtimit                                                          50 000.00

441-5 Shpenzimet për pajisjet                                                                                9 439.00

441-9 Shpenzimet tjera kapitale                                                                                 100,00

463-0 Pagesa e detyrimeve nga periudha e mëparshme                                               0.00

KOMUNA  E GUCISË

Numër:001-11/0/16-1

Guci 2016

                                                                                                        Këshilli i mirëbesimit

                                                                                                                     Kryetari

                                                                                                                Elvis Omeragic

 

MALI I ZI

KOMUNA E GUCISË

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCIS

Nr.001-1/15-P

GUCI,31.03.2015.

 

                                                              P R O C E S V E R B A L I

 

Nga mbledhja e parë e Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2015,e mbajtur me datë 31.03.2015,me fillim në orën 10,00.

 

Mbledhjen e hapi Kryetari i Kuvendit Elvis Omeragic i cili përshëndeti këshilltarët,Kryetarën e Komunës,eprorët e organeve të administratës lokale dhe përfaqësuesit e mjeteve të informimit publik.Sekretari i Kuvendit duke i thirrur këshilltarët bëri verifikimin e prezencës dhe bëri të ditur se prezent janë të gjithë këshilltarët por që në vendet e zbrazëta të këshilltarëve të krijuara si pasojë e emërimit të Hasret Radoncic,Sefkija Bektesevic,Havaja Prelvukaj dhe Rakib Radoncic në një tjetër funksion publik në vend të tyre sipas raportit të KKZ-së u verifikohet mandati i këshilltarëve Fahrudin Dervisevic,Ruzdija Balic,Musa Goçaj dhe Sead Radoncic.Kryetari i Kuvendit konstatoi verifikimin e mandatit për të njëjtit dhe u urojë suksese në punë duke vazhduar punën pasi që kishte kuorum.

 

Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua njëzëri pa asnjë vërejtje.

 

Shpresa Kukiq proceduralisht e mori fjalën dhe në emër të klubit të këshilltarëve të LDnëMZ falenderoi për vendosjën e flamurit kombëtar shqiptar krahas simboleve të tjera në sallën e Kuvendit por shprehu pakënaqësi siç tha për shkeljën sistematike të të drejtave të shqiptarëve dhe gjuhës shqipe në mënyrë që për këtë mbledhje të Kuvendit është përkthyer vetëm një pjesë e vogël e materialit në gjuhën shqipe.Në buxhetin e propozuar dha vërejtje se nuk janë planifikuar mjetet për përkthyes si dhe me Planin e investimeve për vitin 2015 nuk janë planifikuar investime në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët,ndërsa propozim vendimi për ndërtimin e objekteve jashtë planeve detale urbanistike është i paqartë dhe kontradiktor dhe është kopje e vendimit që ka miratuar Kuvendi i komunës së Plavës në vitin 2011,atëherë kur ende nuk ishte aprovuar plani hapësinor për komunën e Plavës e i cili u miratue në muajin maj të vitit 2014.Në shenjë pakënaqësie për arsyet e mësipërme kur shkelet Kushtetuta,ligjet e Malit të Zi dhe Statuti i komunës së Gucisë klubi i këshilltarëve të LDnëMZ do ta lëshojmë këtë mbledhje të Kuvendit.

 

Fadil Ulaj shprehu kënaqësinë e veçantë që në sallën e Kuvendit të Komunës shohim për të parën here flamurin kombëtar shqiptar krahas flamujve të tjerë e që u qitën me marrëveshjen tonë me partnerët e koalicionit,si dhe më gëzon fakti se për herë të parë kemi të përkthyer në gjuhën shqipe aktet më të rëndësishme normative të Komunës së Gucisë e këto janë:Statuti i komunës së Gucisë,Rregullorja e punës së Kuvendit,programi i punës së Kuvendit të Komunës si dhe 12 vendime të tjera duke përfshirë rendin e ditës dhe raportet e trupave punuese të Kuvendit dhe e gjithë kjo falë punës dhe përkthimit vullnetar të sekretarit të Kuvendit Enver Dedushaj.Së shpejti administrata e Komunës do ta shpallë konkurs dhe do të pranohët përkthyesi i përhershëm për gjuhën shqipe.

 

     Me rastin e përcaktimit të rendit të ditës fjalën e mori Havaja Prelvukaj në cilësinë e ud. së sekretarit të sekretariatit për planifikim hapësinor dhe pronë e cila në emër të propozuesit të vendimit e që është Kryetarja e Komunës i informoi këshilltarët se pika 9 e rendit të ditës-propozim vendimi për vazhdimin e vlefshmërisë së vendimeve të planeve urbanistike në territorin e komunës së Gucisë tërhiqet nga rendi i ditës e në vend të sajë propozojë si pikë të rendi të ditës propozim vendimin për shfrytëzimin e planit hapësinor të komunës së Plavës në pjesën që përfshinë territorin e Gucisë,propozim i cili pranohët nga Kuvendi.

Kryetarja e Komunës Anela Cekic propozoi që të vihet në rend të ditës propozim vendimi për hyrjen e komunës së Gucisë në bashkësin e komunave të Malit të Zi, propozim që pranohët dhe Kuvendi njëzëri miratoi këtë:

 

REND TË DITËS

 

1.Propozim Rregullorja e punës së Kuvendit të komunës së Gucisë.

2.Propozim Vendimi për Buxhetin  e Komunës së Gucisë për vitin 2015.

3.Plani i investimeve në komunën e Gucisë për vitin 2015.

4.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit vjetor për  shfrytëzimin e rrugëve të komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara ne Komunën e Gucise..

5.Propozim Vendimi për tatim në pasuri të paluajtshme.

6.Propozim Vendimi për taksat administrative.

7.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit për rregullimin e tokës për ndërtim.

8.Propozim Vendimi për vula.

9.Propozim vendimi për shfrytëzimin e planit hapësinor të komunës së Plavës në pjesën që përfshihët territori i Gucisë.

10.Propozim Vendimi për tokën e ndërtimit.

11.Propozim vendimi për ndërtimin e objekteve jashtë zonës së përfshirë me plane detale urbanistike të Komunës së Gucisë.

 1. Propozim Vendimi për vendosjën, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme me karakter montazhi në territorin e Komunës së Gucisë.
 2. Propozim vendimi për vendosjen, përkatësisht ndërtimin dhe largimin e objekteve me qëllim aksesi dhe lëvizje të personave me lëvizëshmeri të kufizuar  dhe invaliditet.

14.Propozim Vendimi për rregullimin e qytetit dhe mirëmbjtjen e rendit komunal.

15.Propozim Vendimi për sigurinë e komunikacionit në territorin e Komunës së Gucisë.

16.Propozim Vendimi për bashkësit lokale.

17.Propozim Vendimi për kriteriumin, mënyrën dhe proceduren e ndarjes së mjeteve financiare për OJQ-të.

18.Propozim Vendimi për financimin e aktiviteteve në sport.

19.Programi i punës së Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2015.

20.Propozim Vendimi për emërimin e komisiomit komunal të zgjedhjeve për komunën e Gucisë.

21.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

22.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

23.Propozim vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

24.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për zgjedhje dhe emërime.

25.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit.

26.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore.

27.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për dispozita.

28.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal.

29.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit.

30.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për çështje fetare.

31.Propozim Vendimi për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave.

32.Propozim Vendimi për pagat dhe të ardhurat e tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve lokal në Komunën e Gucisë.

33.Propozim vendimi për hyrjen e komunës së Gucisë në bashkësinë e komunave të Malit të Zi.

34.Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve.

AR-1.Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim dhe Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim.

-Miratohet Rregullorja e punës së Kuvendit të komunës së Gucisë.

AR-2.Te kjo pikë e rendit të ditës fjalën hyrëse për arsyetim të propozim vendimit e mori Kryetarja e Komunës si propozuese e buxhetit pas së cilës këshilltari Said Cekic kërkoi që të bëhet për hirë të këshilltarëve dhe opinionit publik të bëhen publike emrat e eprorëve të organeve të administratës lokale në komunën e Gucisë e që një gjë të tillë e bëri Kryetari i Kuvendit me emër e mbiemër dhe funksionin që ushtrojnë.

Refik Pirovic theksoi që ky Kuvend nuk e ka miratuar Vendimin për financimin e përkohshëm të komunës së Gucisë dhe si ka mundësi se pa një vendim të tillë të bëhen disa pagesa.Kryetarja e Komunës i dha përgjigje duke theksuar se ka shfrytëzuar nenin 58 të Ligjit për vetëqeverisje lokale që i mundëson Kryetarit të komunës që përkohësisht në emër të kuvendit të nxjerr vendime dhe duke shfrytëzuar këtë mundësi ka nxerr vendimin për financimin e përkohshëm të komunës së Gucisë për muajin janar-mars të vitit 2015.

Fahrudin Dervisevic tha se krahas buxhetit për vitin 2015, ka qenë dashur që të sillet edhe raporti nga diskutimi publik si dhe dha vërejtje për mjetet e pa mjaftueshme financiare të planifikuara për sport dhe kulturë dhe pyeti sa janë të planifikuara për sport e sa për kulturë.

Rusmin Lalicic theksoi se përpos që nuk ka Vendim për financimin e përkohshëm të komunës së Gucisë për periudhën janar-mars nuk ka as vendim për financim për vitin e kaluar si dhe krahas këti propozim buxheti për këtë vit ka qenë e obliguar ta sillni edhe raportin e diskutimeve publike me një seri të dhënash të tjera që kërkohën me Ligjin për buxhet.Paraqiti edhe një mori vërejtjesh si propozim zgjidhje jologjike dhe gabime të shumta teknike në vendimet e propozuara.

Kryetari i Kuvendit propozoi që pika tjetër e radhës që është në rendin e ditës-Plani i investimeve për vitin 2015 në komunën e Gucisë të bashkohën me propozim buxhet nga shkaku se jane të lidhura dhe se diskutimët mund të bëhën njëkohësisht për të dy pikat.Propozimi i Kryetarit u pranua nga Kuvendi.

Edin Mulic dha vërejtjet e veta në buxhetin e propozuar posaçërisht për pozicionin e hyrjës së komunës borxh dhe marrjës së kredisë, kërkoi më shumë mjete për subvencionim të bujqësisë,ndërsa për Planin e investimeve tha se duhët ti barazoni cifrat sepse nuk po u përputhen.

Huso Brdakic i bëri disa pyetje përpunuesin të buxhetit dhe kërkoi shpjegim për disa pozicione në buxhet si dhe citoi nenin e Ligjit për organizimin territorial të Malit të Zi ku kërkohet që komuna e sapoformuar është e obliguar të sjell Vendimin për financimin e përkohshëm.

Mihailo Jovovic theksoi që me këtë buxhet jan planifikuar pak mjete për pjesën rurale të komunës dhe kërkoi që më tepër të investojmë në ekonomi dhe turizëm .Pati vërejtje në pastrimin e rrugës nga bora për Gërnçar e që në diskutimin e tijë pati reagim nga Esad Feratovic i cili kërkoi që këshilltarët ti përmbahen rendit të ditës e për të cilën gjë Jovovic dha shpjegim plotësues.

Fahrudin Dervisevic shprehu kënaqësinë e për aq mjete të planifikuara për investime dhe shprehu shumë lavdata për pregatitjen e Planit të investimeve në mënyrë profesionale.

Refik Pirovic i tha Kryetarës së Komunës se nuk i është përgjigj në pyetje se nga erdhën mjetet financiare dhe kërkoi që për arsim të ndahen më shumë mjete.

Said Cekic-Kryetarës së komunës i dha sygjerim  duke i thënë se ka qenë dashur që vendimin për financimin e përkohshëm ta sjell në Kuvend për verifikim dhe sa i përket buxhetit si akt që rregullon rrjedhat financiare në komunë i njëjti ka qenë dashtë të jetë në nivelin e Studimit të arsyeshmëris dhe të jetë më kërkues ndaj qeverisë.Sa i përket diskurimeve publike në lidhje me buxhetin tha se keni rrespektuar formalisht ligjin por do të duhej të pyetëshin qytetarët se ku i kan prioritetet për investime publike dhe në cilat vende.

Ragip Deljanin kërkoi që së pari duhët ti dëgjojmë përpunuesit e materialeve ose propozuesin e propozim vendimeve si dhe bëri disa pyetje në lidhje me buxhetin e propozuar e që të njëjtave pyetje u dha përgjigje ud-sekretari i sekretariatit për administrat të përgjithshme Sefkija Bektesevic në lidhje me transferet për institucione dhe sport.

Rakib Radoncic-ud i sekretarit të sekretariatit për ekonomi dhe financa në cilësinë e përpunuesit të buxhetit të propozuar dha përgjigje në pyetjet e parashtruara nga ana e këshilltarëve duke thënë se buxheti i këtij viti është buxheti i parë dhe se kemi pasur vështirësi për hartimin e tijë duke na munguar shumë parametra dhe dhëna të krahasueshme me ndonjë vit paraprak, ka gabime por megjithate ëshë i përpiluar sipas metodologjisë së kërkuar dhe në këtë propozim buxhet Qeveria ka dhënë pëlqimin.

Semso Jarovic-ud i drejtorit të drejtorisë për investime në cilësinë e përpunuesit të Planit të investimeve për komunën e Gucisë për vitin 2015, shprehu kënaqësinë që plani për investime për këtë vit kalon një milion euro,u dha përgjigje pyetjeve të këshilltarëve duke shpjeguar se në cilat objekte do të bëhen investimet dhe sa janë shamat e investimeve.

Fadil Ulaj theksoi se është e kuptueshme se këtë vit pjesa më e madhe do të shkojë në investimet që do të bëhën në qytet ngase gjysma e investimeve shkojnë për ndërtesën e komunës por megjithate duhët investuar edhe në pjesët rurale të territorit të komunës dhe investimet të jenë të shpërndara drejtë dhe të balancuara në të gjith territorin duke rrespektur prioritetin e investimeve aty ku ka nevojë më së shumti, kërkoi që këtë vit patjetër të investohët në shtëpin e kulturës në Vuthaj në mënyrë që të mbrohët nga shkatrrimi i mëtejm ngase disa vite na është premtuar në komunën e Plavës se do ta ndërtojnë por nga ai premtim nuk u bë asgjë.

Fjalën e morën edhe këshilltarët Fahrudin Dervisevic  i cili ka pyetur për financimin e sportit,Edin Mulic pyeti për shërbimet komunale dhe marrjën e huasë,Said Cekic tha se arsyetimi i buxhetit është shumë modest dhe kërkoi të ndahën më shumë mjete për bujqësi,për investime të pyetën qytetarët,Sadik Kukic pyeti se çka planifikohet të bëhet me objektin e dëmtuar në treg,Ragip Deljanin pyeti se çka do të investohet në shtëpin i rinisë në Doli dhe kur do ti kthehet destinimit,Huso Brdakic theksoi se fondacioni nga NY në objektin e ndërtesës së komunës ka investuar 30% nga shuma e përgjithshme e investimeve dhe se i njëjti është e gatshëm të investojë deri në atë shumë.

Ibrahim Omeragic theksoi se buxheti i propozuar është i matur në kohë dhe hapësirën për kohën në të cilën gjindemi dhe pa marrë parasyshë dëshirën tonë dhe nevojën për të qenë buxheti më i madh,e sa i përket investimeve tha se është i kënaqur ngase kurrë nuk kemi pasur investime në Guci në shumën prej një milion euro dhe se me këto investime të gjithë qytetarët do ta kenë më të mirë jetën.

Rusmin Lalicic informoi Kuvendin se Partia për Guci do ta votoi këtë propozim buxhet por dha disa vërejtje e sygjerime për Shërbimit të mbrojtjes sepse siç tha ky shërbim është i parapar me vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës së administratës lokale por për të njëjtën nuk janë planifikuar mjetet financiare me buxhet,tha se është bërë llogaritja e gabuar e pagave për të punësuarit,pyeti se a ndikon në këtë buxhet ndarja me komunën e Plavës dhe se këtë buxhet ka qenë e nevojshme ta përpiloni ngjajshëm me buxhetin nga studimi i arsyeshmërisë në të cilin Qeveria ka dhënë pëlqimin.

Esad Feratovic tha se është i kënaqur me propozim Buxhetin sikur edhe me Planin e investimeve dhe shpjegoi se numri i punëtorëve është marrë nga Rregullorja për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në të gjitha organet e formuara dhe se për ta ende nuk është bër asnjë llogatitje pagash.

Ruzdija Radoncic-buxheti është i vogël por dëshiroi që të realizohet,ka mundësi të ketë në te gabime dhe se disa pozicione mund të jenë harruar si për shembull kultura dhe ndihma për të rinjtë, studentet,sportin dhe kulturën,ndërsa cifrat për investime janë të kënaqëshme dhe uroi që vetëm të realizohen.

Rakib Radoncic përpunues i buxhetit të propozuar pranoi si qëllimmira disa sygjerime dhe vërejtje të dhëna nga këshilltarët, dha përgjigje në pyetjet dhe në fund kërkoi nga këshilltarët ta miratojnë buxhetin e propozuar.

Semso Jarovic u përgjigj në pyetjet e bëra për shpenzimet komunale,tha se është shfrytëzuar Përfundimi i Kuvendit të M të Z për ndërtesën e komunës,objekti në treg tha se do të rrenohët sepse është rrezikuar seriozishtë statika e sajë, së paku këtë vit shtëpia e kulturës në Vuthaj do të mbulohet e në shtëpin e rinisë ne Doli do ti shohim mundësit për investim nëse nuk ka probleme pronsore-juridike.

Kryetari i Kuvendit ftoi këshilltarët të fillojnë votimin dhe Kuvendi njëzëri sjell këtë Përfundim:

-Miratohet buxheti i Komunës së Gucisë për vitin 2015.

AR-3.Duke pasur parasysh se kjo pikë e rendit të ditës ishte bashkuar me pikën e mëparshme dhe se debati për te kishte përfunduar, Kryetari i Kuvendit e qetë në votim Planin e investimeve dhe Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Plani i investimeve në komunën e Gucisë për vitin 2015.

AR-4.Në lidhje me këtë pikë të rendit të ditës shpjegime dha rakib Radoncic në cilësinë e përpunuesit të propozim vendimit.

Fahrudin Dervisevic pati vërejtje se vendimet po përshkruhen nga komuna e Plavës dhe se taksat janë të larta dhe kjo është barrë për qytetarët e Gucisë e sidomos për subjektet afariste.

Huso Brdakic theksoi se taksat e propozuara janë të larta dhe bëri krahasimin e tyre me taksat e Podgoricës duke tërhequr vëmendjen te neni 22 ku janë parashikuar taksa të larta dhe joreale dhe se të njëjtave nuk mund tu përballojnë afaristët tanë. Propozoi që propozim vendimi të tërhiqet nga rendi i ditës dhe pasi të korrigjohet në pjesën ku do të vihet një çmim i barabart për të gjitha subjektet afariste pavarsisht sipërfaqës së objektit dhe të paguaj aq kohë sa shfrytëzohet në vit.

Ragip Deljanin në mes të tjerash tha se nuk mund të bëhet taksimi i njëjtë i objekteve me sipërfaqe të ndryshme.

Ruzdija Radoncic theksoi se te disa këshilltar po vërehet një popullizëm i tepruar dhe se taksat duhet të jenë në përputhje me ligj dhe të përaferta me komunat  në veriun e Malit të Zi.

Elvis Omeragic-duhet të mbrohen qytetarët por edhe komuna e re e sapoformuar dhe pajtohet se duhet të korrigjohen taksat e propozuara por jo edhe të tërhiqet vendimi nga se me këtë vendim janë të lidhura sistemet e mëdha siç janë Telekomi dhe Elektroekonomia dhe propozoi që të bëhet një pauz e shkurtër dhe komisioni për ekonomi do të propozonte uljen e tarifës së taksave.Fjalën e morën edhe këshilltatët Fahrudin Dervisevic,Huso Brdakic,Ruzdija Radoncic,Esad Feratovic dhe Rakib Radoncic i cili kërkoi që të tërhiqet komisioni për ekonomi dhe financa për të propozuar uljën e taksave.

Rakib Radoncic pas pauzës raportoi në Kuvend se komisioni për ekonomi dhe financa ka propozuar që taksat nga neni 21 dhe 22 ulën për 10%,dhe pas së cilës Kuvendi në mënyre unanime solli këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për përcaktimin e kompenzimit vjetor për  shfrytëzimin e rrugëve të komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara ne Komunën e Gucise.

AR-5.Te kjo pikë e rendit të ditës Kryetarja e Komunës theksoi se vendimi i propozuar ka gabime teknike por të njëjtat do të përmirësohen para se të dërgohen për tu publikuar në gazetën zyrtare dhe kërkoi që vendimi të miratohet.

Fahrudin Dervisevic pati vërejtje në lartësinë e tatimit të propozuar dhe në dispozitat ndëshkimore dhe pyeti se çka mund të bëhet për 400 hipoteka që u janë vënë qytetarëve të Gucisë pronar të pasurive të paluajtshme si pasojë e borxhit për tatim në komunën e Plavës dhe ça mund të bëj në lidhje me këtë problem komuna e Gucisë.

Rakib Radoncic u përgjigj në pyetje duke bër me dije se të gjitha obligimet dhe borxhet deri në këtë vit i takojnë komunës së Plavës ngase obligues tatimor është pronari i pasuris së paluajtshme që është pronar me datën 01.01 të ati viti për të cilin përcaktohet tatimi.Pranoi si të arsyeshëm propozimin e Ragip Deljanin që Doli të kaloi në zonën e 4 dhe propozimi që të ulet përqindja në nenin 10 te tokat pyjore ku nga 0,30 zbritet në 0,15%, pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për tatim në pasuri të paluajtshme.

AR-6.Te kjo pikë e rendit të ditës Huso Berdakic propozoi që tarifa numër 20 të hiqët në mënyrë që edhe ne të japim pak kontribut për të rinjtë, më pas fjalën e mori Said cekic dhe Rakib Radoncic si përpunues i vendimit të propozuar theksoi se hiqet neni 14 dhe 17,pastaj fjalia “vërejtje”si dhe neni 19 përpos paragrafit të fundit.

Kryetari i Kuvendit propozim vendimin e hedh në votim dhe Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim.

-Miratohet Vendimi për taksat administrative.

AR-7.Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për përcaktimin e kompenzimit për rregullimin e tokës për ndërtim.

AR-8. Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për vula.

Said cekic propozoi që për shkak të lodhjës së këshilltarëve dhe rëndësisë së vendimeve që duhet të shqyrtohen të ndëpritet kjo mbledhje e Kuvendit për ta vazhduar ndonjë ditë tjetër.Fjalën e moren edhe Ruzdija Radoncic dhe Ibrahim Omeragic, më pas Kryetari i Kuvendit i   informoi këshilltarët se vazdimi i kësaj mbledhje do të mbahet me datën 02.04.2015(e enjte),me fillim në orën 12,00.Mbledhja përfundoi në orën 14,30.

VAZHDIMI I MBLEDHJES SË PARË TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË GUCISË

02.04.2015(e enjte),ora 12,00.

Pasi që u bë verifikimi i pranisë së këshilltarëve me thirrje u konstatue se përveç 4 këshilltarëve të LD në MZ mungojnë edhe këshilltarët Rusmin Lalicic dhe Ragip Deljanin.

AR-9.Te kjo pikë e rendit të ditës Fahrudin Dervisevic pyeti se a mund të bëjnë kërkesa qytetarët e qendrës së Gucisë për të marrë leje ndërtimi në bazë të këtij Vendimi pasi të miratohet.

Said Cekic pyeti se cilat plane urbanistike  janë në fuqi dhe sa sipërfaqe përfshijnë,a është marrë ndonjë veprim që të fillohet hartimi i planit hapësinor vetëm për komunën e Gucisë.

Havaja Prelvukaj u dha përgjigje pyetjeve të këshilltarëve dhe theksoi se planet urbanistike që ishin të vlefshme me 23 korrik të vitit 2013, në kohën kur u miratuan pletësim ndryshimet e Ligjit për planifikim hapësinor dhe ndërtimin e objekteve sipas fuqisë ligjore u vazhdohet vlefshmëria deri sa të aprovohen planet e reja.

Elvis Omeragic tha se qëllimi i këtij vendimi është që të mos kemi zbrazëtirë dhe me qëllim që tu ndihmohet qytetarëve,Said Cekic theksoi se plani hapësinor i Plavës është i mirë sepse është pregatitur nga ekspertë dhe se nuk duhet shumë mund që të ndahet veçmas për komunën e Gucisë, pas kësaj Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet vendimi për shfrytëzimin e planit hapësinor të komunës së Plavës në pjesën që përfshihët territori i Gucisë.

AR-10. Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për tokën e ndërtimit.

AR-11.Havaja Prelvukaj ud. e sekretarit të Sekretariatit për planifikim hapësinor dhe pronë në emër të Kryetarës së Komunës e tërhoqi  këtë vendim të propozuar nga rendi i ditës nga fakti se propozim vendimi për ndërtimin e objekteve jashtë zonës së përfshirë me plane detale urbanistike të Komunës së Gucisë është i lidhur ngushtë me pikën 9 të propozuar në rend të ditës e që e njëjta është hequr nga rendi i ditës në fillim të seances së Kuvendit.

AR-12.  Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për vendosjën, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme me karakter montazhi në territorin e Komunës së Gucisë.

AR-13. Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për vendosjen, përkatësisht ndërtimin dhe largimin e objekteve me qëllim aksesi dhe lëvizje të personave me lëvizëshmeri të kufizuar  dhe invaliditet.

AR-14. Te kjo pikë e rendit të ditës Edin Mulic theksoi se para këtij vendimi ka qenë dashur që të bihet vendimi për themelimin e NP për shërbime komunale  e meqenëse nuk pati të lajmëruar të tjerë për diskutim, më pas Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për rregullimin e qytetit dhe mirëmbjtjen e rendit komunal.

AR-15.Huso Brdakic pyeti se zyrtarët e Komunës kur do ti parkojnë automjetet në parkingun e shtëpis së kultures në rrethojat e së cilës ka financuar Fondacioni nga NY dhe kështu ta lirojnë trotuarin e këmbësorëve.

Refik Pirovic kërkoi që të vihën shenjat e komunikacionit në rrugë dhe të shenohen rrugët njëdrejtimshe dhe ato dydrejtimshe sepse për shkak të parkimit të palejuar këtë vit nuk kemi mundur ti pastrojmë rrugët nga bora, ndërsa Said cekic kërkoi që në diskutim të kyçën edhe peëpunuesit e propozim vendimeve dhe pas së cilës Kuvendi me 16 vota PRO, 7- kundër dhe 1- i përmbajtur sjell këtë përfundim:

-Miratohet Vendimi për sigurinë e komunikacionit në territorin e Komunës së Gucisë.

AR-16.Te kjo pikë e rendit të ditës Fahrudin Dervisevic apeloi te qytetarët që të marrin iniciativa dhe të formojnë sa më shumë bashkësi locale pas së cilës Kuvendi me 17 vota PRO dhe 7 të përbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për bashkësit lokale.

AR-17.Te kjo pikë e rendit të ditës Fahrudin Dervishevic pyeti se me këtë vendim  a janë të përfshirë edhe OJQ-të që u ndihmojnë pessonave të vjetër nga se edhe Kryetari i Kuvendit ka marrë pjesë në bisedime me Karitasin.

Asmina Omeragic shpjegoi funkcionimin e OJQ-ve dhe theksoi se ky vendim ka të bëjë me OJQ-të që formohen  dhe veprojn në komunën tonë dhe tha se propozim vendimi plotëson të gjitha kriterët për financimin e OJQ-ve.

Kryetari i Kuvendit theksoi se do ti kërkoi kolegjiumit të Kuvendit që në mbledhjet  e kuvendit të kemi një pikë të rendit të ditës për të gjitha temat,pasi nuk pati të tjerë këshilltar të paraqitur për diskutim, Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për kriteriumin, mënyrën dhe proceduren e ndarjes së mjeteve financiare për OJQ-të.

AR-18.Te kjo pikë e rendit të ditës fjalën e mori Huso Brdakic i cili theksoi që vendimi nuk është i harmonizuar dhe se disa nene janë kontradiktor dhe kërkoi që vendimi i propozuar të tërhiqet nga rendi i ditës.Fahrudin Dervisevic në emër të klubit të PDS kërkoi që të shtohet një nen me të cilin Kumuna do të ishte themeluese e të gjitha klubeve sportive të cilat janë të formuara dhe veprojnë në Komunën e Gucisë.Shefkija Bektesevic u dha përgjigje pyetjeve dhe shpjegoi vendimin e propozuar pas së cilit përseri morën fjalën Huso Brdakic,Fahrudin Dervisevic dhe Sadik Kukic pas së cilit u dha një pushim i shkurtë për konsultime. Kryetarja e Komunës si propozuese e vendimit e tërhoqi nga rendi i ditës vendimin e propozuar për këtë pike të rendit të ditës.

AR-19.Te kjo pikë e rendit të ditës arsyetim të shkurtë dha sekretari i Kuvendit pas së cilit nuk pati këshilltarë të lajmëruar për diskutim dhe Kuvendi në mënyrë unanime solli këtë Përfundim:

-Miratohet Programi i punës së kuvendit të Komunës së Gucisë për vitin 2015.

AR-20.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për emërimin e komisiomit komunal të zgjedhjeve për komunën e Gucisë në këtë përbërje:

1.Hasim Radoncic-kryetar i KKZ,

-Irfan Dervisevic-zëvendës kryetar,

Merima Hot-sekretar i KKZ,

2.Merima Balic-anëtar,

-Dzafer Feratovic-zëvendës anëtar,

3.Ragip Goçaj-anëtar,

-Havaja Prelvukaj-zëvendës anëtar,

4.Latifa Gacevic-anëtar,

-Ahmet Deljanin-zëvendës anëtar,

5.Shaban Balidemaj-anëtar,

-Sadri Balidemaj-zëvendës anëtar.

AR-21.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vetëqeverisjen lokale në këtë përbërje:

1.Sadik Kukiq,

2.Muradija Seferagic,

3.Asmina Omeragic,

4.Edin Mulic,

5.Ahmet Gjonbalaj.

AR-22.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa në këtë përbërje:

1.Esad Feratovic,

2.Ferka Jarovic,

3.Fadil Ulaj,

4.Bujar Hasangjekaj,

5.Ragip Deljanin.

AR-23.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vëprimtari shoqërore në këtë përbërje:

1.Aisa Gacevic,

2.Ahmet Gjonbalaj,

3.Sabo Radoncic,

4.Fahrudin Dervisevic,

5.Ruzdija Balic.

AR-24.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim. Said Cekic pyeti se cili ishte kriteriumi për propozimin e kandidatëve në këtë këshill kur dihet se 1/3 e këshilltarëve në Kuvend  i ka Partia për Guci. Kryetari i komisionit shpjegoi se në këtë këshill janë përfaqësuesit e klubeve të këshilltarëve në Kuvend e të njëjtën gjë e konfirmoi edhe kryetari i kuvendit i cili theksoi se Kuvendi deri tani ka 7 klube. Pasi nuk pati të tjerë të paraqitur për diskutim, Kuvendi me 16 vota PRO dhe 8 të përmbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për zgjedhje dhe emërime në këtë përbërje:

1.Ibrahim Omeragic,

2.Ruzdija Radoncic,

3.Sadik Kukiq,

4.Fadil Ulaj,

5.Sabo Radoncic,

6.Asdren Çelaj,

7.Mihailo Jovovic.

AR-25.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit në këtë përbërje:

1.Demir Bajrovic,

2.Sabo Radoncic,

3.Musa Gocaj,

4.Isak Cekic,

5.Asdren Çelaj.

AR-26.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit  për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore në këtë përbërje:

1.Merima Balic,

2.Seniha Omeragic,

3.Refik Pirovic.

AR-27.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për dispozita në këtë përbërje:

1.Asmina omeragic,

2.Luan Balidemaj,

3.Sajma Redzepagic,

4.Shpresa Kukiq,

5.Arijana Malagic.

AR-28.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal në këtë përbërje:

1.Edin Mulic,

2.Tahir Gjonbalaj,

3.Esmina Pasic,

4.Miftar Balidemaj,

5.Naser Radoncic.

AR-29.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit në këtë përbërje:

1.Gani Kukaj,

2.Huso Brdakic,

3.Ruzdija balic,

4.Xhevat Lecaj,

5.Sefkija Nikocevic.

AR-30.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për çështje fetare në këtë përbërje:

1.Erdan Radoncic,

2.Suad Djurkovic,

3.Senad Radoncic,

4.Refik Pirovic,

5.Skender Hasangjekaj.

AR-27.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon këshilltarët të cilët do të marrin pjesë në lidhjen e martesave si në këtë propozim vendim.Huso Brdakic pyeti se në bazë të cilave kritere janë caktusr 6 këshilltar kur në propozim vendim i kemi 5 e në këtë pyetje u përgjigj Kryetari i komisionit i cili tha se ditën kur është mbajtur mbledhja e komisionit ishin të pranishëm të gjithë anëtarët dhe se vendimi u miratua në mënyrë unanime. Kuvendi me 16 vota pro dhe 8 të përmbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave në këtë përbërje:

1.Muradija Seferagic,

2.Ruzdija Radoncic,

3.Musa Goçaj,

4.Sadik Kukiq,

5.Mihailo Jovovic

6.Shpresa Kukiq

AR-32.Te kjo pikë e rendit të ditës Kryetarja e Komunës dha arsyetim në lidhje me propozim vendimin pas së cilës Kuvendi me 16 vota pro dhe 8 të përmbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohe Vendimi për pagat dhe të ardhurat e tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve lokal në Komunën e Gucisë.

AR-33.Te kjo pikë e rendit të ditës Kryetarja e Komunës dha arsyetim në lidhje me propozim vendimin pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohe Vendimi për hyrjen e komunës së Gucisë në bashkësinë e komunave të Malit të Zi.

AR-34.Pyetjet e këshilltarëve.

Huso Brdakic parashtroi dy pyetje:

1.Kur është formuar Shërbimi i Kuvendit të komunës së Gucisë, me cilin vendim dhe sa të punësuar ka në Shërbim të Kuvendit.

2.Kur Kuvendi i komunës së Gucisë do ta hartoi dhe ta ketë në rend të ditës Vendimin për angazhimin e këshilltarëve profesionist në funksionet kyçe në komunën e Gucisë.

Kryetari i Kuvendit duke shfrytëzuar mundësinë që i jep Rregullorja e Kuvendit ju përgjigj menjëherë pyetjeve duke theksuar se Shërbimi i Kuvendit është themeluar me vendim të këtij Kuvendi në dhjetor të vitit të kaluar dhe të gjitha punët i kemi kryer unë dhe sekretari i Kuvendit e që ndonjë here duke na ndihmuar edhe eprorët e organeve të pushtetit ekzekutiv e sa i përket shkrimit nuk ka asgjë sekrete këtu se të gjitha të dhënat janë publike ku shifet qartë se nga Fondacioni për Guci Huso Brdakic ka pranuar honorare dhe paraqitën cifrat e sakta që mund ti shifni në internet.E sa i përket pyetjës së dytë këtë më së miri e përcakton Rregullorja e punës së Kuvendit se kush dhe si mund të propozohen vendimet dhe aktet e tjera.

Huso Brdakiq dha koment në përgjigjen e dhënë dhe tha se është i kënaqur kur më në fund e din se kushë qendron pas një shkrimi të tillë ndërsa Kryetari i Kuvendit tha se ka qenë dashtë që një gjë të tillë ta dijë më herët se kush është Kryetar i Kuvendit.

Ruzdija Radoncic bëri një pyetje:

1.Deri kurë qytetarët e komunës së Gucisë e posaçerisht në fshatra do të durojnë furnizimin jo të rregullt me energji elektrike.

Mihailo Jovovic bëri dy pyetje:

1.Sa punëtor janë të punësuar në IP-Shtëpia e kulturës dhe në NP-për veprimtari komunale në Plavë e që kanë vendbanim të përhershëm në Guci.Më jepni përgjigje se sa punëtor janë punësuar pas zgjedhjeve lokale dhe të cilit nacionaliteti i përkasin.

2.Çka planifikoni për popullatën ortodokse-serbe në lidhje me punësimin e tyre kur dihet se ishin 100% për komunën e Gucis edhe pse nuk participojmë në pushtet, ngase duhet që Gucia të jetë ajo që është në realitet, Gucia multietnike.

Fahrudin Dervisevic bëri dy pyetje:

1.Kush është investitor i zgjerimit të rrugës lokale që shpie për Gërbaj dhe se investitori a posedon dokumentacionin e nevojshëm teknik si dhe lejen e ndërtimit nga organet kompetente të komunës së Gucisë. A e dini sa është parallogaria e punimeve që kryhen dhe a ka pasur të shpallur tender për kryerjen e punimeve.

2.A dihet se në cilën faze gjendet lënda e Radoncic Sucurije, Radoncic Beke, Feratovic Ruzda dhe Radoncic Abdulaha-Duca, dhe çfarë masash keni marrë rreth lejes së paligjshme të lëshuar e cila ka shkaktuar dëme të mëdha pronarëve të përmendur më lartë,mendoj se në këtë situat kemi treguar dobësinë tone ndaj investitorit i cili në bazë të lejes së lëshuar bën kaos urbanistik si në aspektin e rrezikimit të pronarëve të banesave ashtu edhe në aspektin e shkatërrimit të ndërtesës.A duhet ne që me një procedur të tillë të pakujdesshme të investitorit i cili shkatërron në qendër te Gucisë atë që për ne është e shenjtë e ajo është Gucia dhe qytetarët e Gucisë nëse lejojmë që objekti ti kthehet destinimit e që për ne do të ishte disfat e rëndë dhe paaftësi e institucioneve kompetente që të ballafaqohen me ndërtimin e paligjshëm.

Said Cekic bëri pyetje se në cilën faze gjendën negociatat me komunën e Plavës rreth ndarjës së territorit dhe marrëveshjeve të tjera. Në pyetje u përgjigj Kryetarja e Komunës e cila theksoi se kemi pasur dy takime në nivelin e kryetarëve të komunave dhe të kryeadministratorëve dhe kemi rënë dakord që të formojmë komisionet.U përgjigj edhe në pyetjen e këshilltarit Mihailo Jovovic.

Kryetari i Kuvendit theksoi se komisioni për caktimin e kufijve ka pasur tri takime dhe jemi në procedur të krijimit të një hartë në të cilën do të gjendën kufijtë e territorit që të jetë e pranueshëm për ne, do ta krahasojmë me hartën që posedon dhe pretendon Plava se ku duhet të jenë kufijt dhe pastaj të shohim se cila pjesë e territorit është kontestuese dhe ku.Said cekic bëri koment në përgjigjet e dhëna dhe theksoi se egzistojnë hartat e studimit të arsyeshmërisë dhe ato janë një bazë e mirë fillestare por në fund të fundit është Arbitrazhi vendimin e të cilit do ti pranojmë.

Mbledhja përfundoi në orën 14,00.

Pjesë përbërse e këtij procesverbali është edhe video inçizimi.

       Sekretari i Kuvendit                                                                                                 Kryetari i Kuvendit

       Enver Dedushaj                                                                                                        dr Elvis OmeragicMALI I ZI

KOMUNA E GUCISË

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCIS

Nr.001-1/15-P

GUCI,31.03.2015.

 

                                                              P R O C E S V E R B A L I

 

Nga mbledhja e parë e Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2015,e mbajtur me datë 31.03.2015,me fillim në orën 10,00.

 

Mbledhjen e hapi Kryetari i Kuvendit Elvis Omeragic i cili përshëndeti këshilltarët,Kryetarën e Komunës,eprorët e organeve të administratës lokale dhe përfaqësuesit e mjeteve të informimit publik.Sekretari i Kuvendit duke i thirrur këshilltarët bëri verifikimin e prezencës dhe bëri të ditur se prezent janë të gjithë këshilltarët por që në vendet e zbrazëta të këshilltarëve të krijuara si pasojë e emërimit të Hasret Radoncic,Sefkija Bektesevic,Havaja Prelvukaj dhe Rakib Radoncic në një tjetër funksion publik në vend të tyre sipas raportit të KKZ-së u verifikohet mandati i këshilltarëve Fahrudin Dervisevic,Ruzdija Balic,Musa Goçaj dhe Sead Radoncic.Kryetari i Kuvendit konstatoi verifikimin e mandatit për të njëjtit dhe u urojë suksese në punë duke vazhduar punën pasi që kishte kuorum.

 

Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua njëzëri pa asnjë vërejtje.

 

Shpresa Kukiq proceduralisht e mori fjalën dhe në emër të klubit të këshilltarëve të LDnëMZ falenderoi për vendosjën e flamurit kombëtar shqiptar krahas simboleve të tjera në sallën e Kuvendit por shprehu pakënaqësi siç tha për shkeljën sistematike të të drejtave të shqiptarëve dhe gjuhës shqipe në mënyrë që për këtë mbledhje të Kuvendit është përkthyer vetëm një pjesë e vogël e materialit në gjuhën shqipe.Në buxhetin e propozuar dha vërejtje se nuk janë planifikuar mjetet për përkthyes si dhe me Planin e investimeve për vitin 2015 nuk janë planifikuar investime në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët,ndërsa propozim vendimi për ndërtimin e objekteve jashtë planeve detale urbanistike është i paqartë dhe kontradiktor dhe është kopje e vendimit që ka miratuar Kuvendi i komunës së Plavës në vitin 2011,atëherë kur ende nuk ishte aprovuar plani hapësinor për komunën e Plavës e i cili u miratue në muajin maj të vitit 2014.Në shenjë pakënaqësie për arsyet e mësipërme kur shkelet Kushtetuta,ligjet e Malit të Zi dhe Statuti i komunës së Gucisë klubi i këshilltarëve të LDnëMZ do ta lëshojmë këtë mbledhje të Kuvendit.

 

Fadil Ulaj shprehu kënaqësinë e veçantë që në sallën e Kuvendit të Komunës shohim për të parën here flamurin kombëtar shqiptar krahas flamujve të tjerë e që u qitën me marrëveshjen tonë me partnerët e koalicionit,si dhe më gëzon fakti se për herë të parë kemi të përkthyer në gjuhën shqipe aktet më të rëndësishme normative të Komunës së Gucisë e këto janë:Statuti i komunës së Gucisë,Rregullorja e punës së Kuvendit,programi i punës së Kuvendit të Komunës si dhe 12 vendime të tjera duke përfshirë rendin e ditës dhe raportet e trupave punuese të Kuvendit dhe e gjithë kjo falë punës dhe përkthimit vullnetar të sekretarit të Kuvendit Enver Dedushaj.Së shpejti administrata e Komunës do ta shpallë konkurs dhe do të pranohët përkthyesi i përhershëm për gjuhën shqipe.

 

     Me rastin e përcaktimit të rendit të ditës fjalën e mori Havaja Prelvukaj në cilësinë e ud. së sekretarit të sekretariatit për planifikim hapësinor dhe pronë e cila në emër të propozuesit të vendimit e që është Kryetarja e Komunës i informoi këshilltarët se pika 9 e rendit të ditës-propozim vendimi për vazhdimin e vlefshmërisë së vendimeve të planeve urbanistike në territorin e komunës së Gucisë tërhiqet nga rendi i ditës e në vend të sajë propozojë si pikë të rendi të ditës propozim vendimin për shfrytëzimin e planit hapësinor të komunës së Plavës në pjesën që përfshinë territorin e Gucisë,propozim i cili pranohët nga Kuvendi.

Kryetarja e Komunës Anela Cekic propozoi që të vihet në rend të ditës propozim vendimi për hyrjen e komunës së Gucisë në bashkësin e komunave të Malit të Zi, propozim që pranohët dhe Kuvendi njëzëri miratoi këtë:

 

REND TË DITËS

 

1.Propozim Rregullorja e punës së Kuvendit të komunës së Gucisë.

2.Propozim Vendimi për Buxhetin  e Komunës së Gucisë për vitin 2015.

3.Plani i investimeve në komunën e Gucisë për vitin 2015.

4.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit vjetor për  shfrytëzimin e rrugëve të komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara ne Komunën e Gucise..

5.Propozim Vendimi për tatim në pasuri të paluajtshme.

6.Propozim Vendimi për taksat administrative.

7.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit për rregullimin e tokës për ndërtim.

8.Propozim Vendimi për vula.

9.Propozim vendimi për shfrytëzimin e planit hapësinor të komunës së Plavës në pjesën që përfshihët territori i Gucisë.

10.Propozim Vendimi për tokën e ndërtimit.

11.Propozim vendimi për ndërtimin e objekteve jashtë zonës së përfshirë me plane detale urbanistike të Komunës së Gucisë.

 1. Propozim Vendimi për vendosjën, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme me karakter montazhi në territorin e Komunës së Gucisë.
 2. Propozim vendimi për vendosjen, përkatësisht ndërtimin dhe largimin e objekteve me qëllim aksesi dhe lëvizje të personave me lëvizëshmeri të kufizuar  dhe invaliditet.

14.Propozim Vendimi për rregullimin e qytetit dhe mirëmbjtjen e rendit komunal.

15.Propozim Vendimi për sigurinë e komunikacionit në territorin e Komunës së Gucisë.

16.Propozim Vendimi për bashkësit lokale.

17.Propozim Vendimi për kriteriumin, mënyrën dhe proceduren e ndarjes së mjeteve financiare për OJQ-të.

18.Propozim Vendimi për financimin e aktiviteteve në sport.

19.Programi i punës së Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2015.

20.Propozim Vendimi për emërimin e komisiomit komunal të zgjedhjeve për komunën e Gucisë.

21.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

22.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

23.Propozim vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vetëqeverisjen lokale.

24.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për zgjedhje dhe emërime.

25.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit.

26.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore.

27.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për dispozita.

28.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal.

29.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit.

30.Propozim Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për çështje fetare.

31.Propozim Vendimi për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave.

32.Propozim Vendimi për pagat dhe të ardhurat e tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve lokal në Komunën e Gucisë.

33.Propozim vendimi për hyrjen e komunës së Gucisë në bashkësinë e komunave të Malit të Zi.

34.Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve.

AR-1.Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim dhe Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim.

-Miratohet Rregullorja e punës së Kuvendit të komunës së Gucisë.

AR-2.Te kjo pikë e rendit të ditës fjalën hyrëse për arsyetim të propozim vendimit e mori Kryetarja e Komunës si propozuese e buxhetit pas së cilës këshilltari Said Cekic kërkoi që të bëhet për hirë të këshilltarëve dhe opinionit publik të bëhen publike emrat e eprorëve të organeve të administratës lokale në komunën e Gucisë e që një gjë të tillë e bëri Kryetari i Kuvendit me emër e mbiemër dhe funksionin që ushtrojnë.

Refik Pirovic theksoi që ky Kuvend nuk e ka miratuar Vendimin për financimin e përkohshëm të komunës së Gucisë dhe si ka mundësi se pa një vendim të tillë të bëhen disa pagesa.Kryetarja e Komunës i dha përgjigje duke theksuar se ka shfrytëzuar nenin 58 të Ligjit për vetëqeverisje lokale që i mundëson Kryetarit të komunës që përkohësisht në emër të kuvendit të nxjerr vendime dhe duke shfrytëzuar këtë mundësi ka nxerr vendimin për financimin e përkohshëm të komunës së Gucisë për muajin janar-mars të vitit 2015.

Fahrudin Dervisevic tha se krahas buxhetit për vitin 2015, ka qenë dashur që të sillet edhe raporti nga diskutimi publik si dhe dha vërejtje për mjetet e pa mjaftueshme financiare të planifikuara për sport dhe kulturë dhe pyeti sa janë të planifikuara për sport e sa për kulturë.

Rusmin Lalicic theksoi se përpos që nuk ka Vendim për financimin e përkohshëm të komunës së Gucisë për periudhën janar-mars nuk ka as vendim për financim për vitin e kaluar si dhe krahas këti propozim buxheti për këtë vit ka qenë e obliguar ta sillni edhe raportin e diskutimeve publike me një seri të dhënash të tjera që kërkohën me Ligjin për buxhet.Paraqiti edhe një mori vërejtjesh si propozim zgjidhje jologjike dhe gabime të shumta teknike në vendimet e propozuara.

Kryetari i Kuvendit propozoi që pika tjetër e radhës që është në rendin e ditës-Plani i investimeve për vitin 2015 në komunën e Gucisë të bashkohën me propozim buxhet nga shkaku se jane të lidhura dhe se diskutimët mund të bëhën njëkohësisht për të dy pikat.Propozimi i Kryetarit u pranua nga Kuvendi.

Edin Mulic dha vërejtjet e veta në buxhetin e propozuar posaçërisht për pozicionin e hyrjës së komunës borxh dhe marrjës së kredisë, kërkoi më shumë mjete për subvencionim të bujqësisë,ndërsa për Planin e investimeve tha se duhët ti barazoni cifrat sepse nuk po u përputhen.

Huso Brdakic i bëri disa pyetje përpunuesin të buxhetit dhe kërkoi shpjegim për disa pozicione në buxhet si dhe citoi nenin e Ligjit për organizimin territorial të Malit të Zi ku kërkohet që komuna e sapoformuar është e obliguar të sjell Vendimin për financimin e përkohshëm.

Mihailo Jovovic theksoi që me këtë buxhet jan planifikuar pak mjete për pjesën rurale të komunës dhe kërkoi që më tepër të investojmë në ekonomi dhe turizëm .Pati vërejtje në pastrimin e rrugës nga bora për Gërnçar e që në diskutimin e tijë pati reagim nga Esad Feratovic i cili kërkoi që këshilltarët ti përmbahen rendit të ditës e për të cilën gjë Jovovic dha shpjegim plotësues.

Fahrudin Dervisevic shprehu kënaqësinë e për aq mjete të planifikuara për investime dhe shprehu shumë lavdata për pregatitjen e Planit të investimeve në mënyrë profesionale.

Refik Pirovic i tha Kryetarës së Komunës se nuk i është përgjigj në pyetje se nga erdhën mjetet financiare dhe kërkoi që për arsim të ndahen më shumë mjete.

Said Cekic-Kryetarës së komunës i dha sygjerim  duke i thënë se ka qenë dashur që vendimin për financimin e përkohshëm ta sjell në Kuvend për verifikim dhe sa i përket buxhetit si akt që rregullon rrjedhat financiare në komunë i njëjti ka qenë dashtë të jetë në nivelin e Studimit të arsyeshmëris dhe të jetë më kërkues ndaj qeverisë.Sa i përket diskurimeve publike në lidhje me buxhetin tha se keni rrespektuar formalisht ligjin por do të duhej të pyetëshin qytetarët se ku i kan prioritetet për investime publike dhe në cilat vende.

Ragip Deljanin kërkoi që së pari duhët ti dëgjojmë përpunuesit e materialeve ose propozuesin e propozim vendimeve si dhe bëri disa pyetje në lidhje me buxhetin e propozuar e që të njëjtave pyetje u dha përgjigje ud-sekretari i sekretariatit për administrat të përgjithshme Sefkija Bektesevic në lidhje me transferet për institucione dhe sport.

Rakib Radoncic-ud i sekretarit të sekretariatit për ekonomi dhe financa në cilësinë e përpunuesit të buxhetit të propozuar dha përgjigje në pyetjet e parashtruara nga ana e këshilltarëve duke thënë se buxheti i këtij viti është buxheti i parë dhe se kemi pasur vështirësi për hartimin e tijë duke na munguar shumë parametra dhe dhëna të krahasueshme me ndonjë vit paraprak, ka gabime por megjithate ëshë i përpiluar sipas metodologjisë së kërkuar dhe në këtë propozim buxhet Qeveria ka dhënë pëlqimin.

Semso Jarovic-ud i drejtorit të drejtorisë për investime në cilësinë e përpunuesit të Planit të investimeve për komunën e Gucisë për vitin 2015, shprehu kënaqësinë që plani për investime për këtë vit kalon një milion euro,u dha përgjigje pyetjeve të këshilltarëve duke shpjeguar se në cilat objekte do të bëhen investimet dhe sa janë shamat e investimeve.

Fadil Ulaj theksoi se është e kuptueshme se këtë vit pjesa më e madhe do të shkojë në investimet që do të bëhën në qytet ngase gjysma e investimeve shkojnë për ndërtesën e komunës por megjithate duhët investuar edhe në pjesët rurale të territorit të komunës dhe investimet të jenë të shpërndara drejtë dhe të balancuara në të gjith territorin duke rrespektur prioritetin e investimeve aty ku ka nevojë më së shumti, kërkoi që këtë vit patjetër të investohët në shtëpin e kulturës në Vuthaj në mënyrë që të mbrohët nga shkatrrimi i mëtejm ngase disa vite na është premtuar në komunën e Plavës se do ta ndërtojnë por nga ai premtim nuk u bë asgjë.

Fjalën e morën edhe këshilltarët Fahrudin Dervisevic  i cili ka pyetur për financimin e sportit,Edin Mulic pyeti për shërbimet komunale dhe marrjën e huasë,Said Cekic tha se arsyetimi i buxhetit është shumë modest dhe kërkoi të ndahën më shumë mjete për bujqësi,për investime të pyetën qytetarët,Sadik Kukic pyeti se çka planifikohet të bëhet me objektin e dëmtuar në treg,Ragip Deljanin pyeti se çka do të investohet në shtëpin i rinisë në Doli dhe kur do ti kthehet destinimit,Huso Brdakic theksoi se fondacioni nga NY në objektin e ndërtesës së komunës ka investuar 30% nga shuma e përgjithshme e investimeve dhe se i njëjti është e gatshëm të investojë deri në atë shumë.

Ibrahim Omeragic theksoi se buxheti i propozuar është i matur në kohë dhe hapësirën për kohën në të cilën gjindemi dhe pa marrë parasyshë dëshirën tonë dhe nevojën për të qenë buxheti më i madh,e sa i përket investimeve tha se është i kënaqur ngase kurrë nuk kemi pasur investime në Guci në shumën prej një milion euro dhe se me këto investime të gjithë qytetarët do ta kenë më të mirë jetën.

Rusmin Lalicic informoi Kuvendin se Partia për Guci do ta votoi këtë propozim buxhet por dha disa vërejtje e sygjerime për Shërbimit të mbrojtjes sepse siç tha ky shërbim është i parapar me vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës së administratës lokale por për të njëjtën nuk janë planifikuar mjetet financiare me buxhet,tha se është bërë llogaritja e gabuar e pagave për të punësuarit,pyeti se a ndikon në këtë buxhet ndarja me komunën e Plavës dhe se këtë buxhet ka qenë e nevojshme ta përpiloni ngjajshëm me buxhetin nga studimi i arsyeshmërisë në të cilin Qeveria ka dhënë pëlqimin.

Esad Feratovic tha se është i kënaqur me propozim Buxhetin sikur edhe me Planin e investimeve dhe shpjegoi se numri i punëtorëve është marrë nga Rregullorja për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në të gjitha organet e formuara dhe se për ta ende nuk është bër asnjë llogatitje pagash.

Ruzdija Radoncic-buxheti është i vogël por dëshiroi që të realizohet,ka mundësi të ketë në te gabime dhe se disa pozicione mund të jenë harruar si për shembull kultura dhe ndihma për të rinjtë, studentet,sportin dhe kulturën,ndërsa cifrat për investime janë të kënaqëshme dhe uroi që vetëm të realizohen.

Rakib Radoncic përpunues i buxhetit të propozuar pranoi si qëllimmira disa sygjerime dhe vërejtje të dhëna nga këshilltarët, dha përgjigje në pyetjet dhe në fund kërkoi nga këshilltarët ta miratojnë buxhetin e propozuar.

Semso Jarovic u përgjigj në pyetjet e bëra për shpenzimet komunale,tha se është shfrytëzuar Përfundimi i Kuvendit të M të Z për ndërtesën e komunës,objekti në treg tha se do të rrenohët sepse është rrezikuar seriozishtë statika e sajë, së paku këtë vit shtëpia e kulturës në Vuthaj do të mbulohet e në shtëpin e rinisë ne Doli do ti shohim mundësit për investim nëse nuk ka probleme pronsore-juridike.

Kryetari i Kuvendit ftoi këshilltarët të fillojnë votimin dhe Kuvendi njëzëri sjell këtë Përfundim:

-Miratohet buxheti i Komunës së Gucisë për vitin 2015.

AR-3.Duke pasur parasysh se kjo pikë e rendit të ditës ishte bashkuar me pikën e mëparshme dhe se debati për te kishte përfunduar, Kryetari i Kuvendit e qetë në votim Planin e investimeve dhe Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Plani i investimeve në komunën e Gucisë për vitin 2015.

AR-4.Në lidhje me këtë pikë të rendit të ditës shpjegime dha rakib Radoncic në cilësinë e përpunuesit të propozim vendimit.

Fahrudin Dervisevic pati vërejtje se vendimet po përshkruhen nga komuna e Plavës dhe se taksat janë të larta dhe kjo është barrë për qytetarët e Gucisë e sidomos për subjektet afariste.

Huso Brdakic theksoi se taksat e propozuara janë të larta dhe bëri krahasimin e tyre me taksat e Podgoricës duke tërhequr vëmendjen te neni 22 ku janë parashikuar taksa të larta dhe joreale dhe se të njëjtave nuk mund tu përballojnë afaristët tanë. Propozoi që propozim vendimi të tërhiqet nga rendi i ditës dhe pasi të korrigjohet në pjesën ku do të vihet një çmim i barabart për të gjitha subjektet afariste pavarsisht sipërfaqës së objektit dhe të paguaj aq kohë sa shfrytëzohet në vit.

Ragip Deljanin në mes të tjerash tha se nuk mund të bëhet taksimi i njëjtë i objekteve me sipërfaqe të ndryshme.

Ruzdija Radoncic theksoi se te disa këshilltar po vërehet një popullizëm i tepruar dhe se taksat duhet të jenë në përputhje me ligj dhe të përaferta me komunat  në veriun e Malit të Zi.

Elvis Omeragic-duhet të mbrohen qytetarët por edhe komuna e re e sapoformuar dhe pajtohet se duhet të korrigjohen taksat e propozuara por jo edhe të tërhiqet vendimi nga se me këtë vendim janë të lidhura sistemet e mëdha siç janë Telekomi dhe Elektroekonomia dhe propozoi që të bëhet një pauz e shkurtër dhe komisioni për ekonomi do të propozonte uljen e tarifës së taksave.Fjalën e morën edhe këshilltatët Fahrudin Dervisevic,Huso Brdakic,Ruzdija Radoncic,Esad Feratovic dhe Rakib Radoncic i cili kërkoi që të tërhiqet komisioni për ekonomi dhe financa për të propozuar uljën e taksave.

Rakib Radoncic pas pauzës raportoi në Kuvend se komisioni për ekonomi dhe financa ka propozuar që taksat nga neni 21 dhe 22 ulën për 10%,dhe pas së cilës Kuvendi në mënyre unanime solli këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për përcaktimin e kompenzimit vjetor për  shfrytëzimin e rrugëve të komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara ne Komunën e Gucise.

AR-5.Te kjo pikë e rendit të ditës Kryetarja e Komunës theksoi se vendimi i propozuar ka gabime teknike por të njëjtat do të përmirësohen para se të dërgohen për tu publikuar në gazetën zyrtare dhe kërkoi që vendimi të miratohet.

Fahrudin Dervisevic pati vërejtje në lartësinë e tatimit të propozuar dhe në dispozitat ndëshkimore dhe pyeti se çka mund të bëhet për 400 hipoteka që u janë vënë qytetarëve të Gucisë pronar të pasurive të paluajtshme si pasojë e borxhit për tatim në komunën e Plavës dhe ça mund të bëj në lidhje me këtë problem komuna e Gucisë.

Rakib Radoncic u përgjigj në pyetje duke bër me dije se të gjitha obligimet dhe borxhet deri në këtë vit i takojnë komunës së Plavës ngase obligues tatimor është pronari i pasuris së paluajtshme që është pronar me datën 01.01 të ati viti për të cilin përcaktohet tatimi.Pranoi si të arsyeshëm propozimin e Ragip Deljanin që Doli të kaloi në zonën e 4 dhe propozimi që të ulet përqindja në nenin 10 te tokat pyjore ku nga 0,30 zbritet në 0,15%, pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për tatim në pasuri të paluajtshme.

AR-6.Te kjo pikë e rendit të ditës Huso Berdakic propozoi që tarifa numër 20 të hiqët në mënyrë që edhe ne të japim pak kontribut për të rinjtë, më pas fjalën e mori Said cekic dhe Rakib Radoncic si përpunues i vendimit të propozuar theksoi se hiqet neni 14 dhe 17,pastaj fjalia “vërejtje”si dhe neni 19 përpos paragrafit të fundit.

Kryetari i Kuvendit propozim vendimin e hedh në votim dhe Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim.

-Miratohet Vendimi për taksat administrative.

AR-7.Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për përcaktimin e kompenzimit për rregullimin e tokës për ndërtim.

AR-8. Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për vula.

Said cekic propozoi që për shkak të lodhjës së këshilltarëve dhe rëndësisë së vendimeve që duhet të shqyrtohen të ndëpritet kjo mbledhje e Kuvendit për ta vazhduar ndonjë ditë tjetër.Fjalën e moren edhe Ruzdija Radoncic dhe Ibrahim Omeragic, më pas Kryetari i Kuvendit i   informoi këshilltarët se vazdimi i kësaj mbledhje do të mbahet me datën 02.04.2015(e enjte),me fillim në orën 12,00.Mbledhja përfundoi në orën 14,30.

VAZHDIMI I MBLEDHJES SË PARË TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË GUCISË

02.04.2015(e enjte),ora 12,00.

Pasi që u bë verifikimi i pranisë së këshilltarëve me thirrje u konstatue se përveç 4 këshilltarëve të LD në MZ mungojnë edhe këshilltarët Rusmin Lalicic dhe Ragip Deljanin.

AR-9.Te kjo pikë e rendit të ditës Fahrudin Dervisevic pyeti se a mund të bëjnë kërkesa qytetarët e qendrës së Gucisë për të marrë leje ndërtimi në bazë të këtij Vendimi pasi të miratohet.

Said Cekic pyeti se cilat plane urbanistike  janë në fuqi dhe sa sipërfaqe përfshijnë,a është marrë ndonjë veprim që të fillohet hartimi i planit hapësinor vetëm për komunën e Gucisë.

Havaja Prelvukaj u dha përgjigje pyetjeve të këshilltarëve dhe theksoi se planet urbanistike që ishin të vlefshme me 23 korrik të vitit 2013, në kohën kur u miratuan pletësim ndryshimet e Ligjit për planifikim hapësinor dhe ndërtimin e objekteve sipas fuqisë ligjore u vazhdohet vlefshmëria deri sa të aprovohen planet e reja.

Elvis Omeragic tha se qëllimi i këtij vendimi është që të mos kemi zbrazëtirë dhe me qëllim që tu ndihmohet qytetarëve,Said Cekic theksoi se plani hapësinor i Plavës është i mirë sepse është pregatitur nga ekspertë dhe se nuk duhet shumë mund që të ndahet veçmas për komunën e Gucisë, pas kësaj Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet vendimi për shfrytëzimin e planit hapësinor të komunës së Plavës në pjesën që përfshihët territori i Gucisë.

AR-10. Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për tokën e ndërtimit.

AR-11.Havaja Prelvukaj ud. e sekretarit të Sekretariatit për planifikim hapësinor dhe pronë në emër të Kryetarës së Komunës e tërhoqi  këtë vendim të propozuar nga rendi i ditës nga fakti se propozim vendimi për ndërtimin e objekteve jashtë zonës së përfshirë me plane detale urbanistike të Komunës së Gucisë është i lidhur ngushtë me pikën 9 të propozuar në rend të ditës e që e njëjta është hequr nga rendi i ditës në fillim të seances së Kuvendit.

AR-12.  Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për vendosjën, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme me karakter montazhi në territorin e Komunës së Gucisë.

AR-13. Te kjo pikë e rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për vendosjen, përkatësisht ndërtimin dhe largimin e objekteve me qëllim aksesi dhe lëvizje të personave me lëvizëshmeri të kufizuar  dhe invaliditet.

AR-14. Te kjo pikë e rendit të ditës Edin Mulic theksoi se para këtij vendimi ka qenë dashur që të bihet vendimi për themelimin e NP për shërbime komunale  e meqenëse nuk pati të lajmëruar të tjerë për diskutim, më pas Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për rregullimin e qytetit dhe mirëmbjtjen e rendit komunal.

AR-15.Huso Brdakic pyeti se zyrtarët e Komunës kur do ti parkojnë automjetet në parkingun e shtëpis së kultures në rrethojat e së cilës ka financuar Fondacioni nga NY dhe kështu ta lirojnë trotuarin e këmbësorëve.

Refik Pirovic kërkoi që të vihën shenjat e komunikacionit në rrugë dhe të shenohen rrugët njëdrejtimshe dhe ato dydrejtimshe sepse për shkak të parkimit të palejuar këtë vit nuk kemi mundur ti pastrojmë rrugët nga bora, ndërsa Said cekic kërkoi që në diskutim të kyçën edhe peëpunuesit e propozim vendimeve dhe pas së cilës Kuvendi me 16 vota PRO, 7- kundër dhe 1- i përmbajtur sjell këtë përfundim:

-Miratohet Vendimi për sigurinë e komunikacionit në territorin e Komunës së Gucisë.

AR-16.Te kjo pikë e rendit të ditës Fahrudin Dervisevic apeloi te qytetarët që të marrin iniciativa dhe të formojnë sa më shumë bashkësi locale pas së cilës Kuvendi me 17 vota PRO dhe 7 të përbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për bashkësit lokale.

AR-17.Te kjo pikë e rendit të ditës Fahrudin Dervishevic pyeti se me këtë vendim  a janë të përfshirë edhe OJQ-të që u ndihmojnë pessonave të vjetër nga se edhe Kryetari i Kuvendit ka marrë pjesë në bisedime me Karitasin.

Asmina Omeragic shpjegoi funkcionimin e OJQ-ve dhe theksoi se ky vendim ka të bëjë me OJQ-të që formohen  dhe veprojn në komunën tonë dhe tha se propozim vendimi plotëson të gjitha kriterët për financimin e OJQ-ve.

Kryetari i Kuvendit theksoi se do ti kërkoi kolegjiumit të Kuvendit që në mbledhjet  e kuvendit të kemi një pikë të rendit të ditës për të gjitha temat,pasi nuk pati të tjerë këshilltar të paraqitur për diskutim, Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për kriteriumin, mënyrën dhe proceduren e ndarjes së mjeteve financiare për OJQ-të.

AR-18.Te kjo pikë e rendit të ditës fjalën e mori Huso Brdakic i cili theksoi që vendimi nuk është i harmonizuar dhe se disa nene janë kontradiktor dhe kërkoi që vendimi i propozuar të tërhiqet nga rendi i ditës.Fahrudin Dervisevic në emër të klubit të PDS kërkoi që të shtohet një nen me të cilin Kumuna do të ishte themeluese e të gjitha klubeve sportive të cilat janë të formuara dhe veprojnë në Komunën e Gucisë.Shefkija Bektesevic u dha përgjigje pyetjeve dhe shpjegoi vendimin e propozuar pas së cilit përseri morën fjalën Huso Brdakic,Fahrudin Dervisevic dhe Sadik Kukic pas së cilit u dha një pushim i shkurtë për konsultime. Kryetarja e Komunës si propozuese e vendimit e tërhoqi nga rendi i ditës vendimin e propozuar për këtë pike të rendit të ditës.

AR-19.Te kjo pikë e rendit të ditës arsyetim të shkurtë dha sekretari i Kuvendit pas së cilit nuk pati këshilltarë të lajmëruar për diskutim dhe Kuvendi në mënyrë unanime solli këtë Përfundim:

-Miratohet Programi i punës së kuvendit të Komunës së Gucisë për vitin 2015.

AR-20.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për emërimin e komisiomit komunal të zgjedhjeve për komunën e Gucisë në këtë përbërje:

1.Hasim Radoncic-kryetar i KKZ,

-Irfan Dervisevic-zëvendës kryetar,

Merima Hot-sekretar i KKZ,

2.Merima Balic-anëtar,

-Dzafer Feratovic-zëvendës anëtar,

3.Ragip Goçaj-anëtar,

-Havaja Prelvukaj-zëvendës anëtar,

4.Latifa Gacevic-anëtar,

-Ahmet Deljanin-zëvendës anëtar,

5.Shaban Balidemaj-anëtar,

-Sadri Balidemaj-zëvendës anëtar.

AR-21.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vetëqeverisjen lokale në këtë përbërje:

1.Sadik Kukiq,

2.Muradija Seferagic,

3.Asmina Omeragic,

4.Edin Mulic,

5.Ahmet Gjonbalaj.

AR-22.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa në këtë përbërje:

1.Esad Feratovic,

2.Ferka Jarovic,

3.Fadil Ulaj,

4.Bujar Hasangjekaj,

5.Ragip Deljanin.

AR-23.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për komision si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit për vëprimtari shoqërore në këtë përbërje:

1.Aisa Gacevic,

2.Ahmet Gjonbalaj,

3.Sabo Radoncic,

4.Fahrudin Dervisevic,

5.Ruzdija Balic.

AR-24.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim. Said Cekic pyeti se cili ishte kriteriumi për propozimin e kandidatëve në këtë këshill kur dihet se 1/3 e këshilltarëve në Kuvend  i ka Partia për Guci. Kryetari i komisionit shpjegoi se në këtë këshill janë përfaqësuesit e klubeve të këshilltarëve në Kuvend e të njëjtën gjë e konfirmoi edhe kryetari i kuvendit i cili theksoi se Kuvendi deri tani ka 7 klube. Pasi nuk pati të tjerë të paraqitur për diskutim, Kuvendi me 16 vota PRO dhe 8 të përmbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për zgjedhje dhe emërime në këtë përbërje:

1.Ibrahim Omeragic,

2.Ruzdija Radoncic,

3.Sadik Kukiq,

4.Fadil Ulaj,

5.Sabo Radoncic,

6.Asdren Çelaj,

7.Mihailo Jovovic.

AR-25.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit në këtë përbërje:

1.Demir Bajrovic,

2.Sabo Radoncic,

3.Musa Gocaj,

4.Isak Cekic,

5.Asdren Çelaj.

AR-26.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit  për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore në këtë përbërje:

1.Merima Balic,

2.Seniha Omeragic,

3.Refik Pirovic.

AR-27.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për dispozita në këtë përbërje:

1.Asmina omeragic,

2.Luan Balidemaj,

3.Sajma Redzepagic,

4.Shpresa Kukiq,

5.Arijana Malagic.

AR-28.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal në këtë përbërje:

1.Edin Mulic,

2.Tahir Gjonbalaj,

3.Esmina Pasic,

4.Miftar Balidemaj,

5.Naser Radoncic.

AR-29.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit në këtë përbërje:

1.Gani Kukaj,

2.Huso Brdakic,

3.Ruzdija balic,

4.Xhevat Lecaj,

5.Sefkija Nikocevic.

AR-30.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon kandidatët për këshill si në këtë propozim vendim ,pas së cilit Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit për çështje fetare në këtë përbërje:

1.Erdan Radoncic,

2.Suad Djurkovic,

3.Senad Radoncic,

4.Refik Pirovic,

5.Skender Hasangjekaj.

AR-27.Te kjo pikë e rendit të ditës kryetari i komisionit për zgjedhje dhe emërime Ibrahim Omeragic informoi këshilltarët se komisioni në mbledhjen e sajë të mbajtur me datën 27.03.2015,ka sjell këtë vendim me të cilin propozon këshilltarët të cilët do të marrin pjesë në lidhjen e martesave si në këtë propozim vendim.Huso Brdakic pyeti se në bazë të cilave kritere janë caktusr 6 këshilltar kur në propozim vendim i kemi 5 e në këtë pyetje u përgjigj Kryetari i komisionit i cili tha se ditën kur është mbajtur mbledhja e komisionit ishin të pranishëm të gjithë anëtarët dhe se vendimi u miratua në mënyrë unanime. Kuvendi me 16 vota pro dhe 8 të përmbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për zgjedhjen e e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave në këtë përbërje:

1.Muradija Seferagic,

2.Ruzdija Radoncic,

3.Musa Goçaj,

4.Sadik Kukiq,

5.Mihailo Jovovic

6.Shpresa Kukiq

AR-32.Te kjo pikë e rendit të ditës Kryetarja e Komunës dha arsyetim në lidhje me propozim vendimin pas së cilës Kuvendi me 16 vota pro dhe 8 të përmbajtur sjell këtë Përfundim:

-Miratohe Vendimi për pagat dhe të ardhurat e tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve lokal në Komunën e Gucisë.

AR-33.Te kjo pikë e rendit të ditës Kryetarja e Komunës dha arsyetim në lidhje me propozim vendimin pas së cilës Kuvendi në mënyrë unanime sjell këtë Përfundim:

-Miratohe Vendimi për hyrjen e komunës së Gucisë në bashkësinë e komunave të Malit të Zi.

AR-34.Pyetjet e këshilltarëve.

Huso Brdakic parashtroi dy pyetje:

1.Kur është formuar Shërbimi i Kuvendit të komunës së Gucisë, me cilin vendim dhe sa të punësuar ka në Shërbim të Kuvendit.

2.Kur Kuvendi i komunës së Gucisë do ta hartoi dhe ta ketë në rend të ditës Vendimin për angazhimin e këshilltarëve profesionist në funksionet kyçe në komunën e Gucisë.

Kryetari i Kuvendit duke shfrytëzuar mundësinë që i jep Rregullorja e Kuvendit ju përgjigj menjëherë pyetjeve duke theksuar se Shërbimi i Kuvendit është themeluar me vendim të këtij Kuvendi në dhjetor të vitit të kaluar dhe të gjitha punët i kemi kryer unë dhe sekretari i Kuvendit e që ndonjë here duke na ndihmuar edhe eprorët e organeve të pushtetit ekzekutiv e sa i përket shkrimit nuk ka asgjë sekrete këtu se të gjitha të dhënat janë publike ku shifet qartë se nga Fondacioni për Guci Huso Brdakic ka pranuar honorare dhe paraqitën cifrat e sakta që mund ti shifni në internet.E sa i përket pyetjës së dytë këtë më së miri e përcakton Rregullorja e punës së Kuvendit se kush dhe si mund të propozohen vendimet dhe aktet e tjera.

Huso Brdakiq dha koment në përgjigjen e dhënë dhe tha se është i kënaqur kur më në fund e din se kushë qendron pas një shkrimi të tillë ndërsa Kryetari i Kuvendit tha se ka qenë dashtë që një gjë të tillë ta dijë më herët se kush është Kryetar i Kuvendit.

Ruzdija Radoncic bëri një pyetje:

1.Deri kurë qytetarët e komunës së Gucisë e posaçerisht në fshatra do të durojnë furnizimin jo të rregullt me energji elektrike.

Mihailo Jovovic bëri dy pyetje:

1.Sa punëtor janë të punësuar në IP-Shtëpia e kulturës dhe në NP-për veprimtari komunale në Plavë e që kanë vendbanim të përhershëm në Guci.Më jepni përgjigje se sa punëtor janë punësuar pas zgjedhjeve lokale dhe të cilit nacionaliteti i përkasin.

2.Çka planifikoni për popullatën ortodokse-serbe në lidhje me punësimin e tyre kur dihet se ishin 100% për komunën e Gucis edhe pse nuk participojmë në pushtet, ngase duhet që Gucia të jetë ajo që është në realitet, Gucia multietnike.

Fahrudin Dervisevic bëri dy pyetje:

1.Kush është investitor i zgjerimit të rrugës lokale që shpie për Gërbaj dhe se investitori a posedon dokumentacionin e nevojshëm teknik si dhe lejen e ndërtimit nga organet kompetente të komunës së Gucisë. A e dini sa është parallogaria e punimeve që kryhen dhe a ka pasur të shpallur tender për kryerjen e punimeve.

2.A dihet se në cilën faze gjendet lënda e Radoncic Sucurije, Radoncic Beke, Feratovic Ruzda dhe Radoncic Abdulaha-Duca, dhe çfarë masash keni marrë rreth lejes së paligjshme të lëshuar e cila ka shkaktuar dëme të mëdha pronarëve të përmendur më lartë,mendoj se në këtë situat kemi treguar dobësinë tone ndaj investitorit i cili në bazë të lejes së lëshuar bën kaos urbanistik si në aspektin e rrezikimit të pronarëve të banesave ashtu edhe në aspektin e shkatërrimit të ndërtesës.A duhet ne që me një procedur të tillë të pakujdesshme të investitorit i cili shkatërron në qendër te Gucisë atë që për ne është e shenjtë e ajo është Gucia dhe qytetarët e Gucisë nëse lejojmë që objekti ti kthehet destinimit e që për ne do të ishte disfat e rëndë dhe paaftësi e institucioneve kompetente që të ballafaqohen me ndërtimin e paligjshëm.

Said Cekic bëri pyetje se në cilën faze gjendën negociatat me komunën e Plavës rreth ndarjës së territorit dhe marrëveshjeve të tjera. Në pyetje u përgjigj Kryetarja e Komunës e cila theksoi se kemi pasur dy takime në nivelin e kryetarëve të komunave dhe të kryeadministratorëve dhe kemi rënë dakord që të formojmë komisionet.U përgjigj edhe në pyetjen e këshilltarit Mihailo Jovovic.

Kryetari i Kuvendit theksoi se komisioni për caktimin e kufijve ka pasur tri takime dhe jemi në procedur të krijimit të një hartë në të cilën do të gjendën kufijtë e territorit që të jetë e pranueshëm për ne, do ta krahasojmë me hartën që posedon dhe pretendon Plava se ku duhet të jenë kufijt dhe pastaj të shohim se cila pjesë e territorit është kontestuese dhe ku.Said cekic bëri koment në përgjigjet e dhëna dhe theksoi se egzistojnë hartat e studimit të arsyeshmërisë dhe ato janë një bazë e mirë fillestare por në fund të fundit është Arbitrazhi vendimin e të cilit do ti pranojmë.

Mbledhja përfundoi në orën 14,00.

Pjesë përbërse e këtij procesverbali është edhe video inçizimi.

       Sekretari i Kuvendit                                                                                                 Kryetari i Kuvendit

       Enver Dedushaj                                                                                                        dr Elvis Omeragi

 

K U V E N D I  K O M U N Ë S  S Ë   G U C I S Ë

 

P R O G R A M I  I  P U N Ë S

S Ë

K U V E N D I T   T Ë K O M U N Ë S    S Ë   G U C I S Ë   P Ë R   V I T I N  2015

 

G U C I , dhjetor-2014

 

1.PJESA TEMATIKE

 1. Programi i punës së Kuvendit Komunal të Gucisë për vitin 2016.
 2. Raporti vjetor i Kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale.
 3. Raporti i punës së Shërbimit të Kuvendit për vitin 2014.
 4. Informata për punë eorganeve të inspekcionit (i tregut, sanitar,pylltarisë,bujqësisë,ekonomisë së ujrave,turizmit,i punësdhe rregullimit të territorit).
 5. Informata për gjendjën e sigurisë në territorin e Komunës se Gucisë.
 6. EKONOMI  DHE  FINANCA
 7. Rregullorja për përmbajtjën e fletërregjistrimit të zejeve dhe mënyra e mbajtjes së evidencës së zejtarëve.
 8. Informata për përgatitjën e sezonës turistike për vitin 2015.
 9. Informata për furnizim me ujë të vendbanimeve në territorin e Komunës së Gucisë.
 10. Informata për gjendjën e rrjetit elektroenergjetik në Komunën e Gucisë.
 11. Informata për realizimin e të hyrave Buxhetore të Komunës për vitin 2015.

 

 1. URBANIZMI , NDËRTIMTARIA, VËPRIMTARIA KOMUNALE- BANESORE DHE PUNËT PRONËSORE-JURIDIKE

1.Raporti për gjendjene rregullimit të teritorit për vitin 2015.

2.Plani i Investimeve dheProgrami i rregullimit te tokës së ndertimit dhe mirëmbajtja e objektëve te infrastrukturës në Komunën e Gucisë për vitin 2015.

3.Programi njëvjeçar i planifikimit dhe rregullimit hapsinor për Komunën e Gucisë për vitin 2015.

4.Propozim vendime te ndryshme nga fusha e urbanizmit dhe planeve hapsinore.

 

 1. VEPRIMRARITË SHOQËRORE

1.Informata për realizimin e mbrojtjës shëndetësore në Komunën e Gucisë.

2.Informata për punën e enteve nga lëmia e arsimit parashkollor,fillor dhe të mesëm,si dhe suksesi i nxënësve për vitin shkollor 2014/15.

3.Informata për aktivitetin dhe financimin e sportit në Komunën e Gucisë.

 

 1. NORMATIVA

1.Propozim Vendimi për Buxhetin  e Komunës së Gucisë për vitin 2015.

2.Propozim Vendimi për tatim në pasuri të paluajtshme.

3.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit vjetor për rregjistrimin e automjeteve motorike,traktorëve dhe rimorkiove që paguhën për shfrytëzimin e rrugëve të komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara,si dhe lartësin e kompenzimit që paguhët për shfrytzimin e tokës së rrugës që u takon rrugëve të Komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara.

4.Propozim Vendimi për taksat administrative.

5.Propozim Vendimi për tokën për ndërtim.

6.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit për rregullimin e tokës për ndërtim.

7.Propozim Vendimi për taksën e qëndrimit.

8.Propozim Vendimi për vula.

9.Propozim Vendimi për themelimin e Ndërmarrjës Publike për “Shërbime Komunale” – Guci.

10.Propozim Vendimi për emërimin e këshillit punëdrejtuës të NP për” Shërbime publike Komunale”-Guci.

11.Propozim Vendimi për themelimin e Institucionit Publik “Qendra për Kulturë”-Guci.

12.PropozimVendimi për emërimin e këshillit të IP”Qendra për Kulturë”-Guci.

13.Propozim Vendimi për Policinë Komunale.

16.Propozim Vendimi për rregullimin e qytetit dhe mbrojtjen e rendit komunal.

17.Propozim Vendimi për sigurinë e komunikacionit në territorin e Komunës së Gucisë.

18.Propozim Vendimi për taksitë.

19.Propozim Vendimi për orarin e punës.

20.Propozim Vendimi për rrugët lokale dhe ato të pa kategorizuara.

21.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e NP për “Shërbime Komunale”-Guci.

22.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e IP”Qendra për kultur”-Guci.

23.Propozim Vendimi për financimin e sportit.

24.Propozim Vendimi për këshillin për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqevirsjës lokale në Komunën e Gucisë.

25.Propozim Vendimi për këshillin për bashkëpunim në mes vetëqeverisjës lokale dhe organizatave joqeveritare.

26.Propozim Vendimi për kriteriumin, mënyrën dhe proceduren e ndarjes së mjeteve financiare për OJQ-të.

27.Propozim Vendimi për kushtet,mënyrën dhe procedura e pjesëmarrjes së banorëve lokalë në ushtrimin e punëve publike.

28.Propozim Vendimi për miratimin e kodit të etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

29.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

30.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për zytrarët dhe shërbyesit lokalë.

31.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të Etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokalë.

32.Propozim Vendimi për miratimin e planit të aksionit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale.

33.Propozim Vendimi për miratimin e programit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale në Komunën e Gucisë.

34.Propozim Vendimi për formimin e këshillit komunal për luftimin e korrupsionit.

35.Propozim Vendimi për emrimin e këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjës lokale.

 1. Propozim Vendimi për Buxhetin e Komunës së Gucisë për vitin 2016.

37.Propozim Vendimi për emrimet e trupave punuese të kuvendit komunal të Gucisë.

         Përpos vendimeve të cekura më sipër Kuvendi do procedojë edhe vendime të tjera me të cilat do harmonizohën vendimet e Komunës me Ligjet e reja të nxjerra nga Kuvendi i Malit të Zi si dhe me akte të tjera nënligjore por edhe vendime të propozuara nga propozuës të autorizuar. Për vitin e ardhshëm parashihën katër mbledhje të Kuvendit,por për shkak të numrit të madh të vendimeve dhe matrialeve të tjera që pritët të miratojë Kuvendi në mënyrë që të krijohët infrastruktura e nevojshme normative përKomunën e sapoformuar që të ketë mundësi ti ushtrojë kompetencat e saja, do të mbahen më shumë mbledhje të rregullta nëse për një gjë të tillë paraqitët nevoja.

 

6.KOHA E MBAJTJËS SË MBLEDHJEVE

Mbledhja e parë e Kuvendit  planifikohët të mbahet në muajin marstë vitit 2015 ku do të shqyrtohën këto matriale:

 

1.Propozim Vendimi për buxhetin  e Komunës së Gucisë për vitin 2015.

2.Propozim Vendimi për tatim në pasuri të patundshme.

3.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit vjetor për rregjistrimin e automjeteve motorike,traktorëve dhe rimorkiove që paguhen për shfrytëzimin e rrugëve të komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara,si dhe lartësin e kompenzimit që paguhet për shfrytzimin e tokës së rrugës që u takon rrugëve të Komunës si dhe të atyre të pa kategorizuara.

4.Propozim Vendimi për taksat administrative.

5.Propozim Vendimi për tokën për ndërtim.

6.Propozim Vendimi për përcaktimin e kompenzimit për rregullimin e tokës për ndërtim.

7.Propozim Vendimi për taksën e qëndrimit.

8.Propozim Vendimi për vula.

9.Propozim Vendimi për themelimin e Ndërmarrjës Publike  “Shërbime Komunale” – Guci.

10.Propozim Vendimi për emërimin e këshillit punëdrejtuës të NP për” Shërbime Komunale”-Guci.

11.Propozim Vendimi për themelimin e Institucionit Publik “Qendra për Kulturë”-Guci.

12.PropozimVendimi për emërimin e këshillit të IP”Qendra për Kultur”-Guci.

13.Propozim Vendimi për Policinë Komunale.

14.Propozim Vendimi për themelimin e Shërbimit për mbrojtje dhe shpëtim.

15.Propozim Vendimi oër bashkësit lokale.

 1. Informata për punë e organeve të inspekcionit (i tregut, sanitar,pylltarisë,bujqësisë,ekonomisë së ujrave,turizmit,të punës dhe planifikimit hapësinor).
 2. Informata për gjendjën e sigurisë në territorin e komunës se Gucisë.

18.Plani i investimeve dhe programi i planifikimit të tokës së ndërtimit dhe mirëmbajtja e objektëve të infrastrukturës në Komunën e Gucisë për vitin 2015.

 1. Informata për përgatitjën e sezonës turistike për vitin 2015.

20.Informata për realizimin e mbrojtjës shëndetësore në Komunën e Gucisë.

 1. Raporti i punës së Shërbimit të Kuvendit për vitin 2014.

22.Programi njëvjeçar i planifikimit dhe rregullimit hapësinor për Komunën e Gucisë për vitin 2015.

 1. Raporti vjetor i Kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale.

24.Propozim Vendimi për emërimet e trupave punuese të Kuvendit Komunal të Gucisë.  

 

                PËRPUNUESIT:

9,14,23-Kryetari i Komunës.

1,2,3,4,7,8,19-Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa,

11,15-Sekretariati i administratës së përgjithshme dhe veprimtarive shoqërore.

13.Sekretariati për punë inspektuese.

16-Ministritë përkatëse të Malit të Zi dhe organet e tyre të inspeksionit.

17-MPB.

18-Drejtoria për planifikimin hapësinor dhe investime.

20-Shtëpia e shëndetit.

21-Shërbimi i Kuvendit.

5,6,22-Sekretariati për planifikim hapësinor dhe pronë.

 

 Mbledhja e dytë e Kuvenditplanifikohët të mbahët në muajin majtë vitit 2015 ku do të shqyrtohën këto matriale:

1.Propozim Vendimi për rregullimin e qytetit dhe mbrojtjen e rendit komunal.

2.Propozim Vendimi për sigurinë e komunikacionit në territorin eKomunës së Gucisë.

3.Propozim Vendimi për taksitë.

4.Propozim Vendimi për orarin e punës.

5.Propozim Vendimi për rrugët lokale dhe ato të pa kategorizuara.

6.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e NP për “Shërbime publike Komunale”-Guci.

7.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e IP”Qendra për kultur”-Guci.

8.Propozim Vendimi për financimin e sportit.

9.Propozim Vendimi për këshillin për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqevirsjës lokale në Komunën e Gucisë.

10.Propozim Vendimi për këshillin për bashkëpunim në mes organeve të vetëqeverisjës lokale dhe organizatave joqeveritare.

11.Informata për punën e enteve nga lëmia e arsimit parashkollor,fillor dhe të mesëm,si dhe suksesi i nxënësve për vitin shkollor 2014/15.

12.Propozim Vendime të ndryshme nga fusha e urbanizmit dhe planeve hapësinore.

 

                    PËRPUNUESIT:

9,10,11-Sekretariati i administratës të përgjithshme dhe veprimtarive shoqërore.

3,4,8-Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa.

1,2,5,12-Sekretariati për planifikim hapësinor dhe pronë.

6-Këshilli punëdrejtës i NP.

7.Këshilli i IP.

 

           Mbledhja e tretë e Kuvendit planifikohët të mbahet ne muajin tetor të vitit 2015 ku do të shqyrtohën këto matriale:

1.Propozim Vendimi për kriteriumin, mënyrën dhe proceduren e ndarjes së mjeteve financiare për OJQ-të.

2.Propozim Vendimi për kushtet,mënyrën dhe procedura e pjesëmarrjës së banorëve lokalë në ushtrimin e punëve publike.

3.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

4.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të etikës për përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët.

5.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të Etikës për zytrarët dhe shërbyesit lokalë.

6.Propozim Vendimi për emërimin e komisionit të etikës për zyrtarët dhe shërbyesit lokalë.

7.Propozim Vendimi për miratimin e planit të aksionit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale.

8.Propozim Vendimi për miratimin e Programit për luftë kundër korrupsionit në organet e vetëqeverisjës lokale në Komunën e Gucisë.

9.Propozim Vendimi për formimin e këshillit komunal për luftimin e korrupsionit.

10.Propozim Vendimi për emërimin e këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjës lokale.

 1. Informata për gjendjën e rrjetit elektroenergjetik në Komunën e Gucisë.
 2. Informata për realizimin e të hyrave buxhetore të Komunës për vitin 2015.
 3. Informata për furnizim me ujë të vendbanimeve në territorin e Komunës së Gucisë.

14.Informata për aktivitetin dhe financimin e sportit në komunën e Gucisë.

 

             PËRPUNUESIT:

1,2,3,5,7,8,14-Sekretariati i administratës së përgjithshme dhe veprimtarive shoqërore.

12,13-Sekretariati për ekonomi, zhvillim dhe financa.

4,6,9,10-Këshilli për zgjedhje dhe emërime.

11-Elektroekonomia e Malit të Zi.

 

        Mbledhja e katërt e Kuvendit planifikohët të mbahët në muajin dhjetor të vitit 2015 ku do të shqyrtohën këto matriale:

 1. Propozim Vendimi për buxhetin e Komunës së Gucisë për vitin 2016.
 2. Programi i punës së Kuvendit Komunal të Gucisë për vitin 2016.

3.Plani i Investimeve dheprogrami i rregullimit te tokës së ndërtimit dhe mirëmbajtja e objektëve te infrastrukturës në Komunën e Gucisë për vitin 2016.

 1. Raporti vjetor i Kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2015.

                PËRPUNUËSIT:

2-Shërbimi i Kuvendit.

3-Drejtoria e planifikimit hapësinor dhe investimeve.

1-Sekretarijati për ekonomi, zhvillim dhe financa.

4-Kryetari i Komunës.

 

Guci, 2014

KUVENDI KOMUNAL I GUCISË

                                                                                     KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                          dr  Elvis Omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gazeta zyrtare e Republikës së Malit të Zi”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për zgjedhje dhe emërime

Neni 1

         Për anëtar të këshillit për zgjedhje dhe emërime zgjedhen:

 1. Ibrahim Omeragic-kryetar,

2 Ruzdija Radoncic-anëtar,

 1. Fadil Ulaj-anëtar,
 2. Sabo Radoncic-anëtar,
 3. Asdren Çelaj-anëtar,
 4. Mihailo Jovovic-anëtar,
 5. Sadik Kukaj-anëtar.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale

Nr.001-1/15-24

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                              dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjenlokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të   Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 02.04.2015, miratoi këtë:

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e Kushtetutës dhe Ligjit

 

Neni 1

 

         Për anëtar të këshillit për përcielljën dhe zbatimin e kushtetutës dhe ligjit zgjedhen:

 1. Demir Bajrovic-kryetar,
 2. Sabo Radoncic-anëtar,
 3. Musa Goçaj-anëtar,
 4. Isak Cekic-anëtar,
 5. Asdren Çelaj-anëtar.

Neni 2

 

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr.001-1/15-25

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                          dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjes lokale(“Gaz. Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

 

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore

 

Neni 1

 

         Për anëtar të këshillit për parashtrime,propozime dhe mbikëqyrje shoqërore zgjedhen:

 1. Merima Balic-kryetare,
 2. Seniha Omeragic-anëtare,
 3. Refik Pirovic-anëtar.

Neni 2

 

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr.001-1/15-26

Guci më,02.04.2015

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                             dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz. zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për dispozita

 

Neni 1

         Për anëtar të këshillit për dispozita zgjedhen:

 1. Asmina Omeragic-kryetare,
 2. Luan Balidemaj-anëtar,
 3. Sajma Redyepagic-anëtare,
 4. Shpresa Kukiq-anëtare,
 5. Arijana Malagic-anëtare.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-27

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                            dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz. Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2015, miraroi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal

 

Neni 1

 Për anëtar të këshillit për bashkëpunim ndërkomunal zgjedhen:

 1. Edin Mulic-kryetar,
 2. Tahir Gjonbalaj-anëtar,
 3. Esmina Pasic-anëtare,
 4. Miftar Balidemaj-anëtar,
 5. Naser Radoncic-anëtar.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-28

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                              dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2014, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për mbrojtjën e mjedisit

 

Neni 1

 

         Për anëtar të këshillit për mbrojtjen e mjedisit zgjedhen:

 1. Gani Kukaj-kryetar,
 2. Huso Brdakic-anëtar,
 3. Ruzdija Balic-anëtar,
 4. Xhevat Lecaj-anëtar,
 5. Sefkija Nikocevic-anëtar.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-29

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                             dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të Komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të këshillit për çështje fetare

 

Neni 1

         Për anëtar të këshillit për çështje fetare zgjedhen:

 1. Erdan Radoncic-kryetar,
 2. Suad Djurkovic-anëtar,
 3. Senad Radoncic-anëtar,
 4. Refik Pirovic-anëtar,
 5. Skender Hasangjekaj-anëtar.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-30

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI IKOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                             dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për vetëqeverisjën lokale

 

Neni 1

         Për anëtar të komisionit për vetëqeverisjës lokale zgjedhen:

 1. Sadik Kukaj-kryetar,
 2. Muradija Seferagic-anëtare,
 3. Asmina Omeragic-anëtare,
 4. Edin Mulic-anëtar,
 5. Ahmet Gjonbalaj-anëtar.

 

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-21

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI IKOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                           dr Elvis omeragic

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2015, miratoi këtë:

 

                                                                       V E N D I M                                                                                Për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të                   mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa

 

Neni 1

     Për anëtare të komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa zgjedhen:

 

 1. Esad Feratovic-kryetar,
 2. Ferka Jarovic-anëtare,
 3. Fadil Ulaj-anëtar,
 4. Bujar Hasangjekaj-anëtar,
 5. Ragip Deljanin-anëtar.

                                                                         Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Nr. 001-1/15-22

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                                dr Elvis omeragic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04,75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12 dhe 10/14),nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën,02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për zgjedhjen e anëtarve të komisionit për veprimtari shoqërore

 

Neni 1

         Për anëtar të komisionit për veprimtari shoqërore zgjedhen:

 1. Aisa Gacevic-kryetare,
 2. Ahmet Gjonbalaj-anëtar,
 3. Sabo Radoncic-anëtar,
 4. Fahrudin Dervisevic-anëtar,
 5. Ruzdija Balic-anëtar.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-23

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                               dr Elvis omeragic

 

 Në bazë të nenit 32. Të Ligjit për familjën („Gaz.zyr e RMZ“ nr. l/o7.),nenit 35 të Statutit të Komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën——–2015, miratoi këtë:

V E N D I M

Për zgjedhjen e këshilltarëve që marrin pjesë në lidhjën e martesave

Neni 1

            Për lidhjen e martesave në zyrën e ofiqaris në Guci zgjedhen këta këshilltar:

 1. Ruzdija Radoncic,
 2. Muradija Seferagic,
 3. Musa Goçaj,
 4. Sadik Kukaj,

5.Mihailo Jovovic,

 1. Shpresa Kukiq.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr.001-1/15-31

Guci më,02.04.2015

                                                        KUVENDI  I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                            dr Elvis omeragic

 

KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE-GUCI

 

Në bazë të nenit 24 dhe 25 të Ligjit për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve,(“Gaz.Zyr, e RMZ,nr.04/98,05/98,17/98,14/00,09/01,41/02,46/02,48/06. dhe Gazeta zyrtare e Malit te Zi, nr.46/11,14/14”),dhe nenit 35 të Statutit të Komunës se Gucisë (“Gazeta zyrtare e Malit teZi-dispozitat komunale,nr.25/14”),Kuvendi i Komunës së Gucisë në seancën e mbajtur me datën 02.04.2015, miratoi këtë:

 

V E N D I M

Për emërimin e Komisionit Komunal Zgjedhor

 

N e n i  1

              Emërohet Komisioni Komunal Zgjedhor në përbërje të përhershme:

a)Për kryetar:

 1. Hasim Radoncic ,jurist i diplomuar,

    Irfan Dervisevic,zëvendës i kryetarit,jurist i diplomuar,

 1. b) Për sekretar
 2. Merima Hot ,juriste e diplomuar,

c).Për anëtar:

 1. Merima Balic,jurist e diplomuar,

   Dzafer Feratovic, jurist i diplomuar-zëvendës,

 1. Ragip Goçaj,jurist i diplomuar,

    Havaja Prelvukaj,juriste e diplomuar-zëvendëse,

 1. Ljatifa Gacevic,jurist e diplomuar,

   Ahmet Deljanin, jurist i diplomuar-zëvendës,

 1. Shaban Balidemaj,jurist i diplomuar,

    Sadri Balidemaj,jurist i diplomuar-zëvendës.

N e n i  2

Përpos personave të emëruar, në përbërje të Komisionit Komunal Zgjedhor bëjnëpjesë edhe nga një anëtar përfaqësues të autorizuar nga listat zgjedhore.

N e n i  3

 Komisioni Komunal Zgjedhor emërohet për përiudhe 4 vjeçare.

N e n i  4

       Vendimi hyn ne fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit  të Vendimit  ne “Gazetën zyrtare të Malit të ZI-dispozitat komunale”.

Nr.001-1/15-24

Guci, 02.04.2015.                   

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                            Kryetari i Kuvendit

                                                                 dr Elvis Omeragic

 

KOMISIONI KOMUNAL I ZGJEDHJEVE-GUCI

Kon.tel:069-038-586

 

Në bazë të nenint 45 dhe 56 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz.zyrt e RMZ”, nr. 42/3, 28 /04 75/05, l3 /o6 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 88 / o9, O3 / 1o, 73 / 1o, 38/12, 1o /14 dhe O3 /16), më propozim të  19 këshilltarëve, Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur më 30. 12. 2o16.  miratoi këtë

 

V  E  N  D  I  M

PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS SË GUCISË

 

Neni 1

 

             Për Kryetar të komunës së Gucisë zgjedhet  Anela Cekic, në periudhë prej 4 vitësh.

 

Neni 2

 

            Kryetari i Komunës do të marrë detyrën me dhënjën e deklaratës solemne, dhe Vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

Nr: 001-27 / 16

Guci,më 30.12.2ol6

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                           KRYETARI I KUVENDIT,

 

                                                                                                                               Dzenadin Radoncic

 

KARRIGA E ZBRAZËT

PJESËMARRJA E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE

         Me qëllim të afirmimit të një shoqërie të hapur dhe demokratike dhe rëndësisë shoqërore që kanë organizatat joqeveritare për interes dhe nevoja të popullatës lokale në pajtim me Ligj dhe Statut të Komunës më për së afërmi rregullohet procedura dhe mënyra e pjesmarrjës së përfaqësuesve të organizatës joqeveritare në raportet e realizimit të vetëqeverisjës lokale.                Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare realizohët me pjesmarrjën e sektorit joqeveritar në punën e Kuvendit të Komunës dhe trupave punuese në mënyrë që Kryetari i Kuvendit siguron organizatave joqeveritare pjesëmarrjën e përfaqësuesve dhe përfaqësuesve të autorizuar në shqyrtimët dhe debatin për çështje me rëndësi për organizatat joqeveritare dhe popullatën lokale pa të drejtë në vendimmarrje.

         Pjesëmarrja sigurohët në bazë të kërkesës zyrtare të organizatave joqeveritare që i dërgohët Kryetarit të Kuvendit më së voni 5 ditë para ditës së mbajtjës së mbledhjes së Kuvendit e që nënkupton edhe kërkesën për të marrë pjesë edhe në punën e trupës punuese kompetente.

         Kërkesa e organizatave joqeveritare nënkupton të drejtën e pjesmarrjës në punën e Kuvendit përkatësisht në trupat punuese kompetente për pikë të caktuar të rendit të ditës dhe ku shënohët emri i përfaqësuesit si dhe përmbledhje e shkurtër e interesit për pjesmarrje. Përfaqësuesi i autorizuar mund ti përfaqësoj disa organizata joqeveritare për ndonjë pikë të caktuar të rendit të ditës.

         Nëse dy ose më shumë organizata joqeveritare paraqesin kërkesë për të marrë pjesë në punën e Kuvendit përkatësishtë të trupave punuese kompetente për të njëjtën pikë të rendit të ditës, pjesmarrjën e përfaqësuesit (karriga e zbrazët) do ta caktojnë organizatat joqeveritare të interesuara në procedur para Kryetarit të Kuvendit.  Organizatat joqeveritare në raport me rendin e ditës të propozuar për mbledhje mund të paraqesin propozim dhe mendim më së voni 5 ditë para ditës kur mbahët mbledhja e Kuvendit.Propozimet dhe mendimet i dërgohën Kryetarit të Kuvendit, Kryetarit të Komunës, propozuesve kompetent dhe trupave punuese kompetente.

         Për propozimet dhe mendimet Kuvendi nuk vendos vetëm se kur ato i pranon propozuesi përkatësisht trupa punuese kompetente, kur ato bëhën pjesë perbërse e propozimit të propozuesit ose trupës punuese kompetente.

         Të drejtat dhe detyrimet e organizatave joqeveritare në Kuvend janë identike me të drejtat dhe detyrimet e këshilltarëve pa të drejtë në vendimmarrje dhe të drejtës për shpenzime.

Në bazë të nenit 45 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr.e RMZ ” nr. 42/03,28/04,75/05,13/06 dhe“Gaz.Zyr. e MalittëZi”.nr.88/09,03/10,38/12,10/14),nenit 35 të Statutit të Komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.25/14),Kuvendi i Komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 31.03.2015, miratoi:

 

R  R  E  G  U  L  L  O  R  E N

E

PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË GUCISË

 

DISPOZITAT THEMELORE

Neni 1

         Me këtë Rregullore për së afërmi rregullohet: konstitutimi,organizimi,mënyra e punës dhe vendimmarrjës së Kuvendit,mënyra e realizimit të të drejtave dhe obligimeve të këshilltarëve,procedura e nxerrjës së akteve,procedura e pjesëmarrjës së qytetarëve në punën e Kuvendit si dhe çështje të tjera më rëndësi për punën e Kuvendit(në tekstin e mëtejm:Kuvendi).

Neni 2

         Çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë Rregullore mund të rregullohen me vendim apo me përfundim të posaçëm të Kuvendit.

 

1 .MBLEDHJA KONSTITUTIVE E KUVENDIT

Neni 3

         Mbledhjën konstitutive të Kuvendit e thërret Kryetari i Kuvendit nga përbërja e kaluar e Kuvendit në afat prej 30 ditësh nga dita e mbajtjës së zgjedhjeve.

         Për konstitutimin e Kuvendit zbatohen afatet e përcaktuara me Ligj.

         Mbledhjen e parë të Kuvendit deri në zgjedhjën e Kryetarit të Kuvendit e kryeson këshilltari më i vjetër prezent.

Neni 4

 

        Në mbledhjen konstitutive të Kuvendit bëhet verifikimi i mandateve të këshilltarëve dhe zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit.

 1. VERIFIKIMI I MANDATEVE

Neni 5

         Verifikimi i mandateve të këshilltarëve bëhet në bazë të raportit të komisionit komunal zgjedhor.

         Kryesuesi konstaton se Komisioni komunal zgjedhor ka dorëzuar raportin për zgjedhjet e mbajtura, raport të cilin e shpallë për verifikimin e mandateve të këshilltarëve të sapozgjedhur.

         Për verifikimin e mandateve nuk votohet.

Neni 6

         Verifikimi i mandateve të këshilltarëve me rastin e plotësimit të vendeve të zbrazeta të këshilltarëve gjatë mandatit të Kuvendit,bëhet sipas mënyrës dhe procedurës së paraparë me këtë Rregullore.

 

ORGANIZIMI I KUVENDIT

 

1.Kryetari i Kuvendit

1)Propozimi dhe zgjedhja

Neni 7

         Kandidatin për Kryetar të Kuvendit mund ta propozojnë së paku 1/3 e këshilltarëve.

         Këshilltari mund të merr pjesë në propozimin e vëtëm një kandidati.

Neni 8

         Propozimi i kandidatit për Kryetar të Kuvendit i dorzohët kryesuesit në formë të shkruar dhe duhët të jetë e nënshkruar nga propozuesit.

         Propozimi përmban: emrin dhe mbiemrin e kandidatit, biografin e shkurtë,përkatësia partiake,arsyetimin si dhe emri e mbiemri i propozuesit.

         Së bashku me propozimin dorëzohët edhe deklarata e kandidatit për pranimin e kandidaturës.

Kryesuesi ju dorëzon të gjitha propozimët e bëra për Kryetar të Kuvendit këshilltarëve.

Nëse ka disa kandidat  kryesuesi përpilon listën e kandidatëve sipas rendit alfabetik të mbiemrit të kandidatëve.

Neni 9

         Për kandidaturat e propozuara hapët debat.

         Raportuesi në emër të propozuesve ka të drejtë që gojarisht ta arsyetoj propozimin.

Neni 10

         Kryetari i Kuvendit zgjedhët me votim publik me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i këshilltarëve.

         Kur Kuvendi vendos që votimi për Kryetar të Kuvendit të jetë publik, votimi bëhet duke thirrur këshilltarët që të deklarohën individualisht me fjalët:”pro”,”kundër”ose “i përmbajtur”.

Neni 11

         Për mbajtjën e votimit të fshehtë Kuvendi me propozim të kryesuesit formon komisionin prej 3 anëtarësh nga radha e këshilltarëve.

         Përbërja e komisionit i përgjigjët përbërjes partiake në Kuvend.

         Anëtar i komisionit nuk mund të jetë këshilltari që është kandidat për Kryetar të Kuvendit.

         Nëse për Kryetar të Kuvendit është i propozuar vetëm një kandidat dhe nuk e ka fituar shumicën e nevojshme të votave procedura e votimit përsëritët me kandidat ose me kandidatët e rinjë.

         Nëse janë propozuar dy kandidat dhe asnjëri nuk ka fituar votat e mjaftueshme procedura përsëritet me kandidatë të rinjë.

         Votimi i fshehtë për zgjedhjën e Kryetarit të Kuvendit bëhët sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje me të cilat rregullohët procedura e marrjës së vendimeve me votim të fshehtë.

Neni 12

         Pas përfundimit të votimit kryesuesi bënë publike rezultatin e votimit për Kryetar të Kuvendit dhe shpallë se cili kandidat është zgjedhur.

Neni 13

Kryetari i Kuvendit merr detyrën pas dhënjës së deklaratës solemne me ç’rast fillon ta udhëheq mbledhjën.

         Teksti i deklaratës solemne është:”Solemnisht obligohëm që detyrën e Kryetarit të Kuvendit do ta ushtroj në përputhje me Kushtetut,Ligj dhe Statutin e Komunës”.

Neni 14

2) Fushëveprimi i punës

         Kryetari i Kuvendit:

-thërret Kuvendin dhe e kryeson gjatë punës,

-kujdesët për organizimin dhe mënyrën e punës si dhe jep inicijativa për përmirësimin e punës së Kuvendit,

-përfaqëson Kuvendin,

-kujdesët për zbatimin e Rregullores së Kuvendit,

-kujdesët për punën në kohë dhe të koordinuar të trupave të punës,

-kujdesët që puna e Kuvendit të jetë publike,

-nënshkruan aktet e Kuvendit dhe

-kryen edhe punë të tjera në pajtim me ligj,Statut dhe këtë Rregullore.

Neni 15

         Kur Kryetari i Kuvendit mungon, mbledhjën e Kuvendit e kryeson këshilltari që caktohët me shkrim nga Kryetari i Kuvendit.

 

3) Kolegiumi

Neni 16

         Kryetari i Kuvendit mundet të formoj kolegiumin.

         Kolegiumi përbëhet nga Kryetari i Kuvendit, kryetarët e klubeve të këshilltarëve ,Sekretari i Kuvendit e sipas nevojës edhe kryetarët e trupave punuese.

         Në kolegium sipas nevojës thirrët edhe Kryetari i Komunës,Nënkryetarët e Komunës, Kryeadministratori dhe përsona të tjerë.

         Kolegiumi shqyrton çështje rrethë organizimit të punës së Kuvendit ,trupave punuese dhe merr masa për përmirësimin e punës së tyre, konsultohen për thirrjën e mbledhjës së Kuvendit dhe propozim të rendit të ditës,merr pjesë në përpilimin e programit të punës së Kuvendit, kujdesët dhe është përgjegjës për zbatimin e kësaj rregulloreje dhe procedurave në Kuvend,sipas nëvojës gjatë punës së Kuvendit ose me kërkesë të Kryetarit të Kuvendit apo të ndonjë klubi këshilltarësh shqyrton çështje për punë dhe procedur gjatë seancës si dhe çështje të tjera në lidhje me punën e Kuvendit dhe trupave punuese të saj.

         Kolegiumi mblidhet sipas nevojës por më së paku njëherë në 3 muaj.

4) Pushimi i funksionit

Neni 17

         Kryetari i Kuvendit mund të shkarkohët edhe para kohës për të cilën është zgjedhë:

-me dorëheqje,

-shkarkimi nga ana e Kuvendit dhe

-sipas fuqisë ligjore.

4.1 Dorëheqja

Neni 18

         Kryetari i Kuvendit i jep dorëheqjën Kuvendit në formë të shkruar.

         Kuvendi konstaton dorëheqjën e dhënë të Kryetarit të Kuvendit në mbledhjën e parë me çka edhe i pushon mandati Kryetarit të Kuvendit.

4.2) Shkarkimi

Neni 19

         Kryetari i kuvendit shkarkohët nëse:

– nuk i ushtron punët në pajtim me ligj,Statut dhe aktetë tjera,

-me sjelljët e tij diskrediton autoritetin e funksionit që ushtron,

-shpërdoron funksionin dhe

-në raste të tjera kur Kuvendi vlerëson se është i papërshtatshëm për ushtrimin e funksionit.

Neni 20

         Propozimin për shkarkimin e Kryetarit të Kuvendit mund ta paraqesin së paku 1/3 e këshillrarëve .

         Propozimi për shkarkim të Kryetarit të Kuvendit i dorëzohët Kuvendit në formë të shkruar dhe arsyet për çka kërkohët dhe propozohët shkarkimi.

         Kryetari i Kuvendit ka të drejtë të deklarohët në lidhje me arsyet për të cilat kërkohët shkarkimi.

         Vendimi për shkarkim të Kryetarit të Kuvendit mirrët me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i këshilltarëve.

Neni 21

         Çështja e ripropozimit për shkarkim nuk mund të shtrohët në afat prej 6 muajsh nga dita e votimit për shkarkim.

Neni 22

         Kuvendi emëron Komisionin nga radha e këshilltarëve për të mbledhur të dhëna dhe informata në lidhje me arsyet që përmban propozimi për shkarkimin e Kryetarit të Kuvendit.

         Komisioni ka 3 anëtar, njëri nga të cilët duhët të jetë nga radha e këshilltarëve që kanë propozuar shkarkimin.

Neni 23

         Komisioni është i obliguar që në mbledhjën e radhës ti raportoj Kuvendit për të dhënat dhe informacionët e mbledhura.

Neni 24

       Mbledhjën e Kuvendit në të cilën votohet për shkarkim Kryetari i Kuvendit është i obliguar ta thërras në afat më së largu prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit.

       Me ftesën për mbledhje Kryetari i Kuvendit, këshilltarëve u dërgon edhe propozimin për shkarkim.

Neni 25

         Në rastin kur Kryetari i Kuvendit nuk e thërret mbledhjen e Kuvendit në afat sipas nenit 24 të kësaj Rregulloreje,Kuvendin do ta thërras propozuesi për shkarkim.

Neni 26

         Për propozimin e shkarkimit të Kryetarit të Kuvendit hapët debat.

         Debati është publik.

Neni 27

         Për shkarkimin e Kryetarit të Kuvendit,Kuvendi vendos me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të këshilltarëve.

         Nëqoftëse Kuvendi nuk e aprovon propozimin për shkarkim të Kryetarit të Kuvendit procedura nuk mund të përseritët në afat prej 6 muajsh.

4.3) Pushimi i mandatit sipas fuqisë Ligjore

Neni 28

         Dispozitat Ligjore për pushimin e mandatit  sipas fuqisë Ligjore që kanë të bëjnë me Kryetarin e Komunës aplikohën edhe për Kryetar të Kuvendit.

5) Votëbesimi

Neni 29

         Kryetari i Kuvendit mundet që Kuvendit ti paraqesë votëbesimin për vetën.

         Votimi për votëbesim të Kryetarit të Kuvendit bëhët me thirrjën publike të këshilltarëve.

         Votimi për votëbesim bëhet në mënyrë që këshilltarët deklarohën me “pro”,”kundër”ose “i permbajtur”.

         Vendimin për shkarkim, Kuvendi e merr me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i këshilltarëve.

         Gjatë procedurës së votimit për votëbesimin përkatësisht për mosdhënjen e besimit Kryetarit të Kuvendit ,seancën e kryeson këshilltari të cilin e cakton Kuvendi.

 1. Sekretari i Kuvendit

Neni 30

         Kuvendi ka Sekretarin i cili kujdesët për kryerjën e punëve profesionale si dhe punë të tjera në lidhje me thirrjën dhe mbajtjën e mbledhjeve të Kuvendit dhe trupave punuese e posaçerisht:

-përgatit mbledhjet e Kuvendit dhe trupave punuese.

-koordinon me Kryeadministratorin aktivitetët e organeve  të administratës lokale për përgatitjën e mbledhjeve,

-organizon dhe udhëheq Shërbimin e Kuvendit,

-kujdesët për kryerjën e punëve profesionale dhe punëve të tjera në lidhje me thirrejen dhe mbajtjën e mbledhjes së Kuvendit dhe trupave punuese,

-është përgjegjës për mbajtjën e procesverbalit dhe rregjistrimëve fonografike,

-është përgjegjës për publikimin dhe distribuimin e vendimeve dhe akteve të tjera të përgjithshme të Kuvendit,

-përgatit kërkesën për planifikimin e mjetëve në buxhet për nëvojat e punës së Kuvendit, trupave punuese dhe shërbimëve profesionale,

-lejon pagesat e shpenzimeve për punën e Kuvendit ,trupave punuese,këshilltarëve dhe shërbimimëve profesionale të Kuvendit,

-paraqet raportin komisionitkompetent për shpenzimin e mjetëve financiare të lejuara.

-ndihmon Kryetarin e Kuvendit në punë dhe

-kryën edhe punë të tjera të përcaktuara me Statut dhe akte të tjera.

Neni 31

         Sekretarin e Kuvendit e emëron dhe e shkarkon Kuvendi me propozimin e Kryetarit të Kuvendit me shumicën e votave nga numri i pergjithshëm i këshilltarëve.

         Për Sekretar mund të zgjidhet personi që ka të kryer fakultetin e drejtësisë, që ka të dhënë provimin profesional për punë në organet e shtetit dhe së paku 5 vite përvojë pune.

         Mandati Sekretarit të Kuvendit i zgjat sa zgjat edhe mandati i Kuvendit.

Neni 32

         Sekretari për punën e vetë i përgjigjët Kryetarit të Kuvendit dhe Kuvendit.

         Sekretari i Kuvendit mund të shkarkohët edhe para kohe për të cilën është emëruar : me shkarkim nga Kuvendi,shpërndarjen e Kuvendit ose me kërkesën e tij personale.

         Sekretari i Kuvendit mund të shkarkohët në qoftë se punët nga fushëveprimi i vetë nuk i kryen në mënyrë të ligjshme dhe efikase.

         Sekretari i Kuvendit ka të drejtë që në mbledhjen e Kuvendit të deklarohët rreth arsyeve të pretenduara për shkarkim.

Neni 33

        Propozimin për shkarkimin e Sekretarit të Kuvendit mund ta paraqes Kryetari i Kuvendit ose së paku 1/3 e këshilltarëve.

        Procedurën e shkarkimit të Sekretarit të Kuvendit e inicon Kryetari i Kuvendit.

         Për konfirmimin e egzistimit të shkaqëve të shkarkimit Kuvendi emëron Komisionin.

Neni 34

         Sekretari i Kuvendit mund të jap dorëheqje.

         Kuvendi konstaton dorëheqjën e Sekretarit të Kuvendit në mbledhjen e parë të radhës kur edhe i pushon mandati Sekretarit të Kuvendit.

3 . Klubet e këshilltarëve

Neni 35

         Këshilltarët kanë të drejtë të formojnë klubin e këshilltarëve.

         Këshilltari ka të drejtë të jetë anëtar vetëm i një klubi këshilltarësh.

         Klubin e këshilltarëve e përbëjnë së paku dy këshilltar,si rregull të të njëjtës parti,koalicioni partiak ose grupe qyretarësh.

         Në qoftë se këshilltarët nga lista zgjedhore nuk mund ta formojnë të vetëm klubin e këshilltarëve ,atëherë mund ta formojnë me këshilltarët e tjetrës listë zgjedhore ose ti bashkohën ndonjë klubi tjetër të formuar këshilltarësh.

         Për formimin dhe përbërjën e klubeve të këshilltarëve Kryetari i Kuvendit informon Kuvendin në afat prej 7 ditësh nga dita e zgjedhjes së Kryetatit të Kuvendit.

Neni 36

         Klubi i këshilltarëve konstitutohet në atë mënyrë kur Kryetarit të Kuvendit i dorëzohët rregjistri i anëtarve të klubit të cilen e nënshkruan çdo anëtar i klubit, në rregjistër posaçërisht shënohet kryetari i klubit dhe zëvendësi i tij.

Neni 37

         Në qoftë se këshilltarët nuk bëjnë konstitutimin e klubit të këshilltarëve në pajtim me këtë Rregullore nuk mund ti shfrytzojnë të drejtat e përcaktuara me këtë Rregullore e që ju takojnë klubeve të këshilltarëve.

Neni 38

         Klubin e këshilltarëve e përfaqëson kryetari i klubit.

         Kryetarin e klubit e zëvendëson në rastin kur mungon  zëvendësi i kryetarit të klubit.

Neni 39

         Gjatë mbledhjes së Kuvendit, klubi i këshilltarëve mund ta autorizojë anëtarin e klubit ta përfaqësoj klubin e këshilltarëve në lidhje me ndonjë pikë të caktuar të rendit të ditës.

         Në qoftë se klubin e këshilltarëve e përfaqëson zëvendës kryetari i klubit i ka të gjitha të drejtat dhe obligimet si edhe kryetari i klubit.

Neni 40

         Kryetari i klubit të këshilltarëve në formë të shkruar e lajmëron Kryetarin e Kuvendit mbi ndryshimët në përbërjen e klubit të këshilltarëve.

         Në rastin e bashkangjitjës së anëtarëve të ri klubit të këshilltarëve i dorëzon Kryetarit të Kuvendit deklaratat e tyre të nënshkruara për të ju bashkuar atij klubi.

Neni 41

         Kuvendi Komunal në pajtim me mundësit i siguron klubit të këshilltarëve shfrytëzimin e hapsirave në objekte gjatë seancave të Kuvendit.

Neni 42

         Punët profesionale si dhe ato administrative-teknike për nëvojat e këshilltarëve në lidhje me ushtrimin e funksionit të këshilltarit i kryën Shërbimi i Kuvendit.

4 . Trupat punuese të Kuvendit

Neni 43

         Për kryërjen e punëve në mënyre efikase dhe racionale nga kompetencat e sajformohën komisionet dhe këshillat si trupa të përhershëm dhe grupe punuese si trupa të përkohshëm të Kuvendit(në tekstin e mëtejm:trupat punuese).

         Fushëveprimi, mënyra e punës dhe vendimmarrja, përberja dhe emërimi i trupave punuese si dhe çështje të tjera me rëndësi për punën e tyre përcaktohën me vendim për formimin e trupave punuese.

         Përbërja e trupave punuese i përgjigjët përbërjës partiake të këshilltarëve në Kuvend.

Neni 44

         Zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të trupave punuese bëhët në bazë të listës së kandidatëve .

         Lista e kandidatëve përmban kryetarin dhe po aq kandidat sa edhe zgjedhen.

         Kryetari dhe anëtarët e trupave punuese zgjedhen për periudhë 4 vjeçare.

         Mandati kryetarit dhe anëtarëve të trupave punuese zgjatë deri sa të zgjasë mandati Kuvendit, përkatësisht deri sa të shkarkohën nga detyra në të cilën janë zgjedhur.

Neni 45

         Listën e kandidatëve për kryetar dhe anëtarë të trupave punuese e paraqetë këshilli për zgjedhje dhe emërime në konsultim me klubet e këshilltarëve.

         Për listën e kandidatëve për kryetar dhe anëtarë të trupave punuese vendoset me votim publik.

         Në rastin e votimit për listë ,votohët për listë si tërsi duke u deklaruar me “pro” listës dhe “kundër” listës.

         Për listën e kandidatëve për kryetar dhe anëtarë të trupave punuese Kuvendi vendosë si tërsi me votim publik dhe me shumicën e votave të keshilltarëve të pranishëm.

Neni 46

         Nëse lista e kandidatëve për kryetar dhe anëtarë të trupave punuese nuk fiton shumicën e nëvojshme të votave , votimi përsëritët.

         Para se votimi të përsërirët, propozuesi mund ta tërheqë ose ta ndryshoj listën e propozuar.

         Para rivotimit, votohët për propozimin e mëparshëm ose listën e ndryshuar.

        Nëse në votimin e përseritur lista nuk fiton votat e mjaftuëshme atëherë propozohët lista e re.

Neni 47

         Zgjedhja e mëvonshme e kryetarit ose ndonjë anëtari të trupave punuese bëhët në bazë të propozimit individual.

Neni 48

         Kryetari i trupës punuese organizon punën e trupës punuese ,merr iniciativa për shqyrtimin e çështjeve të caktuara nga fushveprimi i trupës punuese ,kujdesët për informimin e trupës punuese dhe këshilltarëve për problemet nga fushëveprimtaria e trupës punuese ,bashëkpunon me kryetarët e trupave punuese të tjera të Kuvendit, me eprorët e organeve dhe shërbimeve të administratës lokale,me përfaqësuësit e institucioneve përkatëse për përgatitjën e pyetjeve të cilat do të shqyrtohën në mbledhjen e trupës punuese , përgatit dhe thërret mbledhjen e trupës punuese ,propozon rendin e ditës për mbledhje,kryeson mbledhjen,kujdesët për zbatimin e përfundimëve dhe mendimeve të trupës punuese si dhe punë të tjera që i caktohën nga Kuvendi.

Neni 49

         Trupat punuese punojnë në seanca.

         Mbledhjët e trupave punuese i thërret kryetari i trupës punuese me vetë iniciativë , nëse një gjë të tillë kërkon Kryetari i Kuvendit ose ¼ e anëtarëve të trupës punuese e që bëjnë të ditur se cila çështje duhët të vihët në rend të ditës për mbledhje.

         Nëse kryetari nuk e thërret mbledhjën e trupës punuese ,mbledhjën do ta thërras Kryetari i Kuvendit .

         Në rastin kur mungon kryetari i trupës punuese mbledhjën e kryeson anëtari të cilin e cakton trupa punuese.

Neni 50

         Propozimin për rend të ditës me materialin përkatës kryetari i trupës punuese u dorëzon anëtarëve  të trupes punuese si rregull 5 ditë para ditës së caktuar për mbajtjën e mbledhjës.

Neni 51

         Trupa punuese mund të vendosë nëse në mbledhje marrin pjesë shumica e anëtarëve e vendimi mirrët me shumicën e votave të anëtarëve prezent.

Neni 52

         Trupa punuese është e obliguar që me kërkesën e Kryetarit të Kuvendit të shqyrtojë çdo çështje nga fushëveprimi i saj dhe përpilon e ja dërgon raportin, çështjet nga fushëveprimi mund ti shqyrtojë edhe me vetëiniciativë dhe sipas nëvojës përpilon raport për Kuvend.

         Raporti i trupës punuese përmban mendimet në lidhje me pyetjën që shqyrtohet si dhe propozimet për zgjidhjën e asaj çështje.

         Në raportin e trupës punuese shënohën edhe mendimët e veçuara të ndonjë anëtari gjatë marrjës së qëndrimëve për çështje të caktuar ,kur anëtarët një gjë të tillë kërkojnë që këto të shënohën në raport.

Neni 53

         Trupa punuese ka të drejtë të kërkoj nga organët e administratës lokale ,organizatave dhe institucioneve të dhëna dhe informata të nëvojshme për punë me të cilat këto organe disponojnë ose janë të obliguara ti mbledhin dhe ti prëzentojnë.

Neni 54

         Trupa punuese për çështjet nga fushëveprimi i saj bashkëpunon me trupat punuese përkatëse të Kuvendit të Malit të Zi dhe në marrëveshje me to mund të organizojë shqyrtimin dhe analizimin e çështjëve të caktuara si dhe bashkëpunimit.

Neni 55

         Në mbledhjët e trupave punuese kanë të drejtë të marrin pjesë përfaqësuësit e organeve të administratës lokale përkatësishtë të organizatave dhe bashkësive që ushtrojnë veprimtari publike kurë në mbledhje shqyrtohën çështje nga veprimtaria e atyre organeve ose organizatave të bashkësive si dhe ushtruësi i propozimit kur shqyrtohët propozimi i tij me qëllim që të japë arsyetim profesional.

         Në punimet e trupave punuese mundin me thirrje të marrin pjesë edhe persona të shkencës, kulturës,ekspertë dhe përsona publik.

Neni 56

          Kur trupa punuese e dorëzon raportin ,nga radha e anëtarëve të vet e cakton raportuësin.

         Raportuësi i trupës punuese në bazë të përfundimeve e  të mendimeve të trupës punuese ose me kërkesën e Kryetarit të Kuvendit arsyeton mendimet,qëndrimet dhe propozimet e trupës punuese.

         Raportuësi i trupës punuese nuk mund të deklarohët për çështje që trupa punuese nuk e ka dhënë mendimin ose qëndrimin e vetë,nëse këso çështjesh lajmërohën gjatë debatit në seancë të Kuvendit, raportuësi mund të kërkojë nga Kuvendi që ta shtyjë shqyrtimin e asaj çështje derisa trupa punuese ta shqyrtojë.

         Debati për çështje të tilla do të shtyhët edhe nëse Kuvendi kërkon nga trupa punuese që në lidhje me atë çështje të japë mendim dhe të marrë qëndrim.

Neni 57

         Trupa punuese mundët që në mbledhje të thërret përfaqësuësit e bashkësive lokale si dhe përfaqësuësit e organizatave e institucioneve publike në mënyrë që të njihën me mendimin e tyre për çështjën që shqyrtohët në mbledhje.

Neni 58

         Anëtarëve të trupave punuese të zgjedhur nga radhët e shkencëtarëve, personave publik,punëtorëve të kulturës dhe ekspertëve,përpos kompenzimit të shpenzimeve mund tu caktohët edhe shpërblim i posaçëm për punë në trupen punuese në pajtim me vendimin e posaçëm të Kuvendit.

Neni 59

         Për punën e trupave punuese në seancë mbahët procesverbali i cili përmban të dhënat kryesore për punën ne seancë, për çështjet që janë shqyrtuar si dhe mendimët e dhëna , qëndrimet e miratuara nga trupa punuese e posaçërishtë mendimet, propozimet dhe përfundimet.

Procesverbali i miratuar nënshkruhët nga kryetari i trupës punuese.

Këshillat e Kuvendit

Neni 60

         Kuvendi ka këto këshilla:

1.këshilli për zgjedhje dhe emërime,

2.këshilli për përcielljën dhe zbatimin e Kushtetutës dhe Ligjit,

3.këshilli për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore,

4.këshilli për dispozita,

5.këshilli për bashkëpunim ndërkomunal ,

6.këshilli për mbrojtjën e mjedisit ,

7.këshilli për çështje fetare.

lV.1. Këshilli për zgjedhje dhe emërime

Neni 61

         Këshilli për zgjedhje dhe emërime bën propozimin dhe përcakton kandidatët për bartës të funksioneve që zgjedh dhe emëron Kuvendi,përgatit dhe propozon Kuvendit propozimet në lidhje me zgjedhjën dhe shkarkimin e anëtarëve të trupave punuese të Kuvendit.

         Nxjerr në kuadër të kompetencave të saj akte për kompenzimin dhe për të ardhurat personale të këshilltarëve dhe funksionarëve që zgjedh dhe emëron Kuvendi.

         Propozon akte me të cilat rregullohët çështja e të drejtave dhe detyrimeve të këshilltarëve dhe funksionarëve që i zgjedh, emëron dhe shkarkon Kuvendi.

         Shqyrton edhe çështje të tjera të përcaktuara me dispozita të posaçme.

Listën e kandidatëve për kryetar dhe anëtarë të këshillit për zgjedhje dhe emërime e paraqet kryetari i kuvendit në bazë të propozimit të klubeve të këshilltarëve në mbledhjën konstitutive.

lV.2.Këshilli për përcjelljën dhe zbatimin e Kushtetutës dhe ligjit

Neni 62

         Këshilli për përcjelljën dhe zbatimin e Kushtetutës dhe ligjit analizon realizimin e Kushtetutës dhe Statutit ,shqyrton çështje parimore në lidhje me harmonizimin e vendimeve të Kuvendit me Kushtetutën, Ligje dhe Statut dhe me qendrimete marra njofton Kuvendin,përcjellë, analizon funksionimin dhe zhvillimin e sistemit politik në Komunë, nxitë iniciativa dhe propozon Kuvendit shqyrtimin e çështjëve dhe marrjën e masave  në planin e realizimit të sistemit të vetëqeverisjës lokale në Komunë, funksionimin e organeve lokale, të drejtorive ,organizimin e institucioneve dhe organizatave publike në Komunë.

         Këshillin e përbëjnë kryetari dhe 4 anëtarë.

lV.3.Këshilli për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore

Neni 63

         Këshilli për parashtrime, propozime dhe mbikëqyrje shoqërore shqyrton parashtrimet dhe propozimet e qytetarëve të drejtuara Kuvendit Komunal ose drejtuar Kuvendit Komunal nga Kuvendet e komunave të tjera dhe Kuvendit të Malit të Zi, shqyrton fenomenët në të cilat qytetarët sygjerojnë me parashtrimet e tyre drejtuar Kuvendit, ndërmerr masat e nëvojshme në evitimin e atyre parregullësive dhe për këtë dërgon raport në Kuvend me propozimet përkatëse, përcjellë dhe analizon fenomenët në lidhje me zbatimin e politikave dhe Ligjeve që kanë të bëjnë për mënyrën e realizimit tëtë drejtave dhe detyrimeve të organeve të qeverisjes lokale,organizatave dhe institucioneve publike.

         Me qellim të hulumtimit të pretendimëve të paraqitura në parashtrime ose propozime , këshilli mund ti kërkojë raport dhe informata organevetë administratës lokale, organeve të tjera me punën e së cilës ka të bëj parashtrimi ose propozimi.

         Këshilli ka obligim që për qëndrimin e vetë dhe masat e ndërmarra ta lajmëroj ushtruësin e parashtrimit ose propozimit më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të parashtrimit përkatësisht propozimit.

        Këshillin e përbëjnë kryetari dhe 2 anëtarë.

lV.4.Këshilli për dispozita

Neni 64

        Këshilli për dispozita shqyrton propozim vendimet dhe dispozita të tjera nga kompetenca e Kuvendit nga aspekti i përputhshmërisë me Kushtetutë,Ligje, Statut e sistemin juridik dhe i jep Kuvendit propozime dhe mendimet e veta.

        Këshillin e përbëjnë kryetari dhe 4 anëtarë.

lV.5.Këshilli për bashkëpunim ndërkomunal

Neni 65

       Këshilli për bashkëpunim ndërkomunal inicon të gjitha llojët e bashkëpunimit ekonomik, kulturor,sportiv si edhe lloje të tjera bashkëpunimi me komunat në fqinjësi dhe me komuna të tjera.

         Këshilli analizon dhe nxitë të gjitha llojët e bashkëpunimit, si dhe përcjellë realizimin e programeve të miratuara për bashkëpunim.

         Këshillin e përbëjnë kryetari dhe 4 anëtarë.

lV. 6.Këshilli për mbrojtjën e mjedisit

Neni 66

       Këshilli për mbrojtjën e mjedisit shqyrton çështje dhe fenomene në lidhje me sigurimin e kushtëve për mbrojtjën dhe zhvillimin e natyrës dhe vlerave të fituara me punë , pengimin dhe menjanimin e pasojave të dëmshmetë cilat me ndotjën e ajrit, tokës dhe ujit ose në mënyra të tjera rrëzikohën këto vlera ku vihët në rrezik jeta dhe shëndeti i njerëzve.

         Për realizimin e detyrave të veta këshilli bashkëpunon me organizatat përkatëse dhe institucione, merr iniciativ për vëprimtari të ndryshme shoqërore në mbrojtjën e natyrës dhe mjedisit jetësor ,i jep kuvendit propozime për marrjën e masave për rregullimin e raporteve në këtë lami.

         Këshillin e përbëjnë kryetari dhe 4 anëtarë.

lV. 7.Këshilli për çështje fetare

Neni 67

         Këshilli për çështje fetare mirrët me sigurimin e barazisë së plotë dhe lirisë në ushtrimin e ritëve fetare dhe çështjeve fetare përkatësishtë në mes Kuvendit Komunal dhe bashkësive fetare , shqyrton dhe propozon dhënje të ndihmës materiale bashkësive fetare për riparimin dhe ndërtimin e objektëve të bashkësisë fetare , si dhe çështje të tjera që janë të lidhura me bashkësitë fetare.

         Këshillin e përbëjnë kryetari dhe 4 anëtarë.

KOMISIONET E KUVENDIT

Neni 68

         Kuvendi ka këto komisione:

1.Komisioni për vetëqeverisje lokale,

2.Komisioni për çështje komunale-banesore,mbrojtje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa

3.Komisioni i për vëprimtari shoqërore.

         Komisionet kanë nga 5 anëtarë të cilët zgjidhën nga radha e këshilltarëve.

1.Komisioni për vetëqeverisje lokale

         Komisioni për vetëqeverisje lokale shqyrton dhe debaton çështje nga kompetenca e kuvendit e që kanë të bëjnë për :kushtetutshmërin dhe ligjshmërin, funksionimin e sistemit të vetëqeverisjës lokale në Komunë,të drejtat dhe obligimet e Komunës në sistemin e vetëqeverisjës lokale, bashkësive lokale dhe formave të tjera të vetëqeverisjës lokale,sistemit zgjedhor, tubimet dhe takimet publike të qytetarëve,bashkimin e qytetarëve,referendumin,gjëndjen e sigurisë në Komunë,punën e organeve të administratës lokale dhe çështje të tjera nga lëmia e vetqëverisjës lokale.

         Komisioni shqyrton propozim vendimet dhe akte të tjera nga këto fusha si dhe çështje të tjera nga kompetenca e Kuvendit kur një gjë të tillë e kërkon Kuvendi ose Kryetari i Kuvendit.

2.Komisioni për çështje komunale-banesore,mbrojtje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

Neni 70

            Komisioni për çështje komunale-banesore,mbrojtje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa shqyrton dhe propozon çështje që kan të bëjnë për: programe zhvillimore në fushën komunale-banesore,ndërtimin,shfrytëzimindhe mirëmbajtjën e rrugëve lokale,rrugicave dhe objektëve të tjera publike,shfrytëzimin e tokës së ndërtimit në qytet,objektëve afariste,zhvillimin e vendbanimevedhe zhvillimin e veprimtarisë me interes të përgjithshëm për popullsinë lokale, planët urbanistike,, programe për rregullimin urbanistik të territorit në Komunë,ruajtjën dhe zhvillimin e natyrës , pylltaris, gjuetis,të mirave publike me interes të përgjithshëm,terësit e objekteve,shesheve,parqet,qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve, buxhetin komunal, llogarinë  përfundimtare, taksat dhe kompenzime të tjera, huat, financimi i Komunës dhe nevojave të përbashkëta, mbrojtja nga zjarri dhe fatkeqësi të tjera elementare, realizimi i interesit publik në organizatat publike dhe institucione si dhe çështje të tjera nga kjo lëmi.

3.Komisioni për vëprimtari shëqërore

Neni 71

        Komisioni për vëprimtari shëqërore shqyrton dhe debaton çështje nga kompetenca e Kuvendit e që kanë të bëjnë me: shkollimin dhe edukimin, kulturën, kulturën fizike, sigurimin shëndetësor dhe social si dhe kujdesin për fëmijë, informimin publik, punën e organizatave humanitare, mbrojtjën e luftëtarëve, invalidve si dhe mbrojtjën e invalidëve civil të luftës, punësimin dhe çështje të tjera nga kjo lëmi.

         Komisioni shqyrton edhe propozim vendime dhe akte të tjera nga kjo lëmi si dhe çështje të tjera nga kompetenca e Kuvendit  kur këtë e kërkon Kuvendi ose Kryetari i Kuvendit.

V.MËNYRA E PUNËS DHE VENDIMMARRJËS

1.Thirrja e mbledhjes së Kuvendit

Neni 72

         Kuvendin e thërret sipas nevoje Kryetari i Kuvendit por më së paku një herë në 3 muaj.

         Kryetari e thërret mbledhjen sipas iniciativës së vetë, me kërkesë të Kryetarit të Komunës , 1/3 e këshilltarëve ose me iniciativën e numrit të caktuar të qytetarëve të përcaktuar me Statut në afat prej 15 ditësh nga dita e dërgimit të iniciativës ose kërkesës.

         Nëse Kuvendin nuk e thërret Kryetari i Kuvendit në afat nga paragrafi 2. i këtij neni Kuvendin e thërret ushtruesi i kërkesës ose iniciativës.

        Në rastin nga paragrafi 3. i këtij neni Kuvendin e kryeson këshilltari që caktohët nga ushtruesi i kërkesës ose iniciativës.

 1. Përmbajtja e ftesës për mbledhje

Neni 73

        Ftesa për mbledhjen e Kuvendit përmban: datën e mbajtjës,koha e fillimit të mbledhjes,vendi i mbajtjës dhe propozimi për rend të ditës.

         Ftesa për mbledhje duhët tu dërgohët këshilltarëve më së voni 7 deri në 10 ditë para ditës së caktuar për mbajtjën e mbledhjes me propozim të rendit të ditës.

         Në propozimin e rendit të ditës për mbledhje mund të hyjnë vetëm propozim aktet të cilat janë të përpiluara në pajtim me Ligj, Statut dhe këtë Rregullore.

         Kuvendi nuk mund të vendos për çështje për të cilat materiali përkatës nuk ju është dorëzuar këshilltarëve.

         Me ftesën për mbledhje dërgohët edhe materiali për rend të ditës me procesverbal nga mbledhja e kaluar.

         Kuvendi nuk mund të vendosë për çështje që nuk ka mendim të trupave punuese të Kuvendit nese me këtë Rregullore nuk është përcaktuar ndryshe.

         Përjashtim bënë kur materiali për rendin e ditës së propozuar nuk i është bashkangjitur ftesës, mund të dorzohët në afat më të shkurtër ose edhe në mbledhje.

         Shkaqët për dorëzimin e materialit në afat më të shkurtër nga ai i përcaktuari duhët të ipët në formë të shkruar.

Neni 74

         Përjashtim bëhët në rastet urgjente kur Kryetari i Kuvendit mund ta thërras mbledhjen e Kuvendit edhe në afat më të shkurtër se 10 ditë dhe rendin e ditës e propozon në mbledhje.

Neni 75

        Ftesa për mbledhje të Kuvendit me propozim për rendin e ditës dhematerialin për mbledhje përpos këshilltarëve i dërgohët edhe Kryetarit të Komunës , Kryeadministratorit, propozuesve të matërialeve,deputetëve nga Gucia, sipas nëvojes edhe eprorve të organeve të administratës lokale, udhëheqësve publik të shërbimëve themelues i së cilave është Kuvendi e sipas nëvojes edhe personave të tjerë.

        Në punën e Kuvendit mund të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare si edhe qytetarë të interesuar.

         Organizatat joqeveritare dhe qytetarët që janë të interesuar të marrin pjesë në mbledhjën e Kuvendit është e nevojshme ta paraqesin kërkesën për pjesmarrje në mbledhjën e Kuvendit më së voni 5 ditë para mbajtjës së mbledhjës.

         Kryetari i Kuvendit në pajtim me mundësit që ofron lokali ku mbahët mbledhja dhe nëvojes për sigurim të kushteve optimale për punën e Kuvendit , do tu mundësoj pjesëmarrje në mbledhje dhe subjektëve të interesuara dhe në mënyrën më të përshtatshme do ti lajmëroj 2 ditë para mbajtjës së mbledhjes së Kuvendit.

 1. Materialet dhe lajmërimet

Neni 76

          Materialet dhe lajmërimet për mbajtjën e mbledhjes Kryetari i Kuvendit ua dërgon mjetëve të informimit publik , shërbimit kompetent për publikim në web-faqën e Komunës.

          Kryetari i Kuvendit mund të vendosë që ftesën dhe materialet për rendin e ditës të propozuar tjua jep edhe subjekteve të tjera të interesuara.

 1. Rrethanat e jashtëzakonshme

Neni 77

         Në rastët kur paraqitën rrethanat e jashtëzakonshme ku rrëzikohët jeta dhe shëndeti i njerëzve si dhe pasuria në vlera të mëdha, Kryetari i Kuvendit mund ta thërras mbledhjën e Kuvendit në afat më të shkurtër se 10 ditë dhe rendin e ditës ta propozoj në mbledhje.

         Në rend të ditës mund të gjendën vetëm pikat që kanë të bëjnë me paraqitjën e rrethanave të jashtëzakonshme.

         Rrjedha dhe procedura e debatit dhe ajo e vendimmarrjës mund të rregullohet në fillim të mbledhjes me qellim që të jetë sa më e shkurtë dhe e thjeshtë varësisht nga shkaqët e thirrjës së mbledhjës dhe urgjencës për marrjën e vendimit.

 1. Rrjedha e mbledhjës

1.Kuorumi

Neni 78

         Mbledhjën e Kuvendit e kryeson Kryetari i Kuvendit.

         Kryetari i Kuvendit e hapë mbledhjen e kuvendi dhe vërteton se a egziston kuorum për punë dhe vendimmarrje.

         Me kuorum në kuptimin e kësaj rregullorje konsiderohët prezenca e shumicës së këshilltarëve nga numri i përgjithshëm i tyre.

         Kuorumi përcaktohët me thirrje ose në ndonjë mënyr tjetër nëse Kuvendi ashtu vendos.

         Thirrjën e emrave të këshilltarëve e bën Sekretari ose personi të cilin ai e cakton.

       Kryetari i Kuvendit informon se cilët këshilltarë kanë paralajmëruar mungesën dhe cilët persona janë të ftuar të marrin pjesë në mbledhje.

2.Ndërprerja dhe shtyrja

Neni 79

         Nëse gjatë mbledhjes Kryetari i Kuvendit vërteton se nuk ka kuorum për punë ndërpret mbledhjen derisa nuk sigurohët kuorumi dhe cakton kohën e vazhdimit të mbledhjes.

         Kryetari i kuvendit mund ta ndërpresë mbledhjen kur vlerëson se është e nevojshme që për çështje të caktuara që janë në rend të ditës së Kuvendit duhët të bëhën konsultime dhe të sigurohët mendimi i nëvojshëm.

Nëse edhe pas kalimit të kohës nga paragrafi 1. i këti neni nuk ka kuorum Kryetari i Kuvendit e shtynë mbledhjën për një ditë të caktuar ose në kohë të pacaktuar e ftesën për mbledhje u dërgohët këshilltarëve që mungojnë.

         Nëse mbledhja shtyhët për kohë të pacaktuar,Kryetari i Kuvendit thërret kryetarët e klubeve të këshilltarëve në afat prej 3 ditësh nga dita e shtyrjës me qëllim për përcaktimin e teminit për mbajtjën e mbledhjës së Kuvendit por që mbledhja e shtyrë e Kuvendit duhët të thirrët më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e shtyrjës.

        Për shtyrjën e mbledhjes lajmërohën këshilltarët.

 1. Miratimi i procesverbalit

Neni 80

         Para se të kalohët në aprovimin e rendit të ditës për mbledhje, miratohët procesverbali nga mbledhja e kaluar e Kuvendit.

         Këshilltari mund të paraqesë vërejtje në procesverbal dhe të kërkoj që të bëhën plotësime dhe ndryshime përkatëse.

         Për arsyeshmërinë e vërejtjëve vendos Kuvendi pa debat.

         Kryetari i Kuvendit konstaton se është miratuar procesverbali pa vërejtje përkatësishtë me ndryshimet dhe plotësimet e pranuara.

 1. Pauza gjatë punës

Neni 81

         Kryetari i Kuvendit jep pauzë nëse këtë e kërkojnë rrethanat gjatë punës së kuvendit ose një gjë të tillë e kërkon klubi i këshilltarëve.

         Pauza nuk mund të zgjat më shumë se 60 minuta.

lll.Aprovimi i rendit të ditës.

3.Propozimi për ndryshim dhe plotsim

Neni 82

         Pas miratimit të procesverbalit aprovohet rendi i ditës.

         Kryetari i Kuvendit jep sqarimet e nevojshme në lidhje me rendin e ditës së propozuar.

         Propozuesi i autorizuar mundët në mbledhjen e Kuvendit të propozoj që në rendin e ditës së Kuvendit të vihët çështje e caktuar por është i obliguar ta arsyeroj ngutshmërin e atij propozimi.

         Për vendosjën e ndonjë çështje në rend të ditës nga paragrafi 3. i këtij neni vendoset veçmas pa debat.

         Nëse ka të bëjë me propozimin për plotsimin e rendit të ditës që kërkon të mirrët vendim apo ndonjë akt tjetër, propozimin me aktin përkatës dhe materialin e jep në Kuvend.

2.Vendosja për propozim të ndryshim plotsimit të rendit të ditës

Neni 83

         Kuvendi vendos veçmas për çdo propozim për ndryshimin dhe plotsimin e rendit të ditës , e së pari për propozimet që ndonjë pikë të hiqët nga rendi i ditës e pastaj për propozimet për plotsimin e rendit të ditës dhe në fund votohët si tërsi rendi i ditës.

Neni 84

         Nëqoftëse trupa punuese kompetente kërkon që ndonjë pikë e rendit të ditës të hiqët nga rendi i ditës për shkak se i mungon baza juridike Kuvendi vendosë pa debat.

Neni 85

         Kryetari i Kuvendit shpallë rendin e ditës për mbledhjen e Kuvendit të miratuar.

lV. Puna në mbledhje

                                                                              Debati

Neni 86

         Pas miratimit të rendit të ditës kalohët të debatohët për çështjet që janë në rend të ditës sipas renditjës.

         Kryetari i Kuvendit mundët që me qëllim të efikasitetit dhe racionalitetit të punës të propozoj ndryshim në renditje ose bashkimin e pikave të caktuara, për çka vendos Kuvendi.

Neni 87

         Në mbledhjen e Kuvendit askush nuk mund të flas para se ta kërkon fjalën dhe ta marrë nga Kryetari i Kuvendit ,nëse ndryshe nuk është përcaktuar me këtë Rregullore.

  Kryetari i Kuvendit i jepë fjalën këshilltarit ose pjesëmarrësve të  tjetër sipas radhës së paraqitjës.

2.Arsyetimi hyrës

(propozuesi,raportuesi i trupes punuese)

Neni 88

         Në fillim të debatit për propozim aktin ,propozuesi gjegjësishtë përfaqësuësi i propozuesit  mund të japë arsyetim hyrës në kohëzgjatëje prej 10 minutash e gjatë debatit kur jep përgjigje në pyetje më së shumti 3 minuta për çdo pyetje,e pasi të përfundojë debati ka të drejtë në fjalën përfundimtare por jo më gjatë se 5 minuta.

         Pas propozuesit përkatësishtë përfaqësuësit të propozuesit në debat mund të marr pjesë raportuesi i trupes punuese e cila e ka shqyrtuar atë çështje për të cilën debatohët e i cili në punimet e trupes punuese e ka veçuar mendimin, Kryetari i Komunës nëse ai nuk është propozues në kohë prej 5 minutave.

          Pastaj fjalën e marrin këshilltarët sipas radhës së paraqitur.

         Raportuesi i trupes punuese mund të flasë edhe jashtë radhës nëse e lypë nëvoja gjatë debatit.

3.Shkelja e Rregullorës

Neni 89

         Këshilltari që kërkon të flas për shkelje të Rregullorës ose për shkeljën e rendit të ditës (intërvenimi procedural),Kryetari i Kuvendit ja jep fjalën posa ta kërkoj por që këshilltari është i obliguar të thirrët në dispozitën e Rregullorës për të cilë konsidëron se është shkelë dhe nuk mund të zgjatë më shumë se 3 minuta.

         Kryetari i Kuvendit është i obliguar të japë spjëgim për vërejtjën e dhënë.

         Nëse këshilltari nuk është i kënaqur me spjegimin e dhënë, Kryetari i Kuvendit thërret këshilltarët që të deklarohën për egzistimin e shkeljës.

4.Prezëntimi

Neni 90

         Prezëntimi i këshilltarit ose pjesëmarrësit tjetër në debat nuk mund të zgjatë më shum se 10 minuta.

         Këshilltari apo pjesëmarrësi tjetër në debat mund ta marrë fjalën për herë të dytë vetëm kur të ketë kryër lista e pjesëmarrësve të cilët diskutojn për herë të parë, por se herën e dytë nuk mund të flasin më gjatë se 5 minuta.

Neni 91

         Përfaqësuesi i organizatës joqeveritare i cili merr pjesë me ftesë në mbledhje ka të drejtë të paraqesë propozim dhe mendim për pikën e propozuar të rendit të ditës për të cilën është i ftuar në mbledhje por që paraqitja e ti nuk mund jet me shumë se 10 minuta, pa të drejtë në vendimmarrje (karriga e zbrazët).

4.Replika

Neni 92

         Këshilltarit që i është permend emri ose përsonaliteti në kontekstin negativ ka të drejtë ta kërkoj dhe ta marrë fjalën (e drejta e replikës)që ja jep Kryetari i Kuvendit menjëher pasi të ketë përfunduar diskutimin këshilltari parafolës.

         Të drejtën nga paragrafi 1 i këti neni ka kryetari i klubit përkatësisht përfaqësuesi i autorizuar i klubit të këshilltarëve nëse është permend klubi i tyre ose partia, përkatësisht koalicioni.

         Të drejtë replike ka edhe Kryetari i Komunës ose përfaqësuesi i autorizuar i Kryetarit të Komunës nëse është permend Kryetari i Komunës gjegjësisht organët e administratës lokale ose shërbimet publike themeluës i së cilave është Komuna.

         Replika bëhët me qëllim spjegimi e sqarimit të nevojshëm dhe nuk mund të zgjatë më shumë se 3 minuta.

         Replika në replikë është e lejuar në kohëzgjatje prej 1 minute.

         Të drejt në replikë ka edhe propozuesi përkatësisht përfaqësuesi i propozuesit të akteve për të cilën bëhët debat si dhe pjesëmarrësit e tjerë në mbledhje në pajtim me këtë Rregullore.

         Pjesëmarrësi i cili sillët në kundërshtim me këtë nen, Kryetari i Kuvendit ia merr fjalën pasi të ja ketë tërhequr vërejtjën.

6.Obligimi për të ju përmbajtur rendit të ditës

Neni 93

Këshilltari apo pjesmarrësi tjetër në debat mund të flasë vetëm për çështjen që është në rend të ditës,e nëse diskutuesi largohët nga rendi i ditës, Kryetari i Kuvendit ia terheqë vërejtjën.

         Nëse diskutuesi edhe pasi që i është tërhequr vërejtja nuk i përmbahët rendit të ditës, Kryetari i Kuvendit ia merr fjalën.

Neni 94

         Kur nuk ka të lajmëruar të tjerë për diskutim, Kryetari i Kuvendit e shpallë të mbyllur debatin.

V.Mbajtja e rendit në mbledhje

1.Masat për mbajtjën e rendit

Neni 95

         Për rendin në mbledhjen e Kuvendit kujdeset Kryetari i Kuvendit.

         Për prishjën e rendit në mbledhje mund të ipet masa e vërejtjes, e marrjes së fjalës dhe largimi nga mbledhja.

2.Obligimi i respektimit të dinjitetit

Neni 96

         Këshilltarët dhe pjesmarrësit tjerë në diskutim janë të obliguar ta respektojnë dinjitetin e këshilltarit në Kuvend dhe se njëri tjetrit ti drejtohen me fjalë të zgjedhura mirëkuptimi e respekti.

         Nuk lejohët përdorimi i shprehjëve fyese dhe nxjerrja e të dhënave e vlerësimeve nga jeta private e këshilltarëve dhe përsonave të tjerë.

         Nuk është e lejuar pengimi i këshilltarit ose ndonji përsoni tjetër kur ai diskuton.

Të drejtuarit këshilltarit bëhët me emër dhe mbiemër.

3.Masa e vërejtjes dhe marrja e fjalës

Neni 97

         Masa e vërejtjës i shqiptohet këshilltarit i cili me sjelljen e vetë duke marrë fjalën pa leje , me pengimin e këshilltarit kur fletë ose me sjellëje të tjera të ngjajshme prishë rendin në mbledhje dhe shkelë dispozitat e kësaj Rregulloreje.

         Masa e marrjës së fjalës i shqiptohet këshilltarit i cili me diskutim prishë rendin në mbledhje ose shkelë dispozitat e kësaj Rregulloreje e që në atë mbledhje ju ka tërhequr vrejtja dy herë që të mos e prishë rendin në mbledhje përkatësisht të mos shkelë dispozitat e kësaj Rregulloreje.

         Masa e marrjës së fjalës shqiptohet menjëherë këshilltarit pa vërejtje paraprake i cili përdor fjalë që fyejnë dinjitetin e këshilltarëve dhe personave të tjerë në Kuvend ose nxjerrë të dhëna e vlerësime fyese për institucione  si dhe nga jeta private e këshilltarëve dhe personave të tjerë.

         Masën e vërejtjës dhe të marrjës së fjalës e shqipton Kryetari i Kuvendit.

4.Masa e largimit

Neni 98

          Masa e largimit nga mbledhja i shqiptohet këshilltarit i cili nuk respekton vendimin e Kryetarit të Kuvendit për marrjen e fjales pas vrejtjës së dytë të dhënë ose që në ndonjë mënyrë tjetër prishë rendin në mbledhje.

         Për masën e marrë të largimit të këshilltarit nga mbledhja vendos Kuvendi në bazë të propozimit nga Kryetari i Kuvendit pa debat.

         Këshilltarit të cilit i është shqiptuar masa e largimit nga mbledhja e Kuvendit është i obliguar që menjëherë ta lëshojë mbledhjën dhe nuk mund të merrë pjesë në punën e asaj mbledhje, e nëse këshilltari refuzon të largohët nga mbledhja Kryetari i Kuvendit do të urdhëroj personave zyrtar që atë këshilltar ta largojnë nga mbledhja.

         Masa e shqiptuar shënohet në procesverbal.

         Masa e largimit nga mbledhja ka të bëjë vetëm për atë ditë të punës në të cilën është shqiptuar masa.

Neni 99

         Kryetari i Kuvendit do ta ndërpres për pakë kohë mbledhjën nëse me masa të parapara në dispozita nuk mundet të mbajë rend në mbledhje.

         Ndërprerja e mbledhjës mund të caktohët  në kohëzgjatje prej më së shumti 30 minutave.

Dispozitat për mbajtjën e rendit në mbledhjen e Kuvendit që kanë të bëjnë për këshilltarët zbatohën edhe për pjesmarrësit e tjerë në punën e Kuvendit e të njejtin zbatim gjenë edhe në punën e trupave punuese të Kuvendit.

5.Vendimmarrja

Neni 100

         Kuvendi vendos nëse në mbledhje janë prezent shumica nga numri i përgjithshëm i këshilltarëve  ndërsa vendimet mirrën me shumicen e votave të këshilltarëve prezent me perjashtim kurë me dispozitat e Statutit të Komunës është përcaktuar kurë vendimet mirrën me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i këshilltarëve.

         Kuvendi me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i këshilltarëve miraton: Statutin, Rregulloren e punës së Kuvendit Komunal, vendimet në lidhje me buxhetin e Komunës,vendimet në lidhje me marrjën e kredive për Komunën, dhënja e pëlqimit për marrje të kredive nga organizatat,institucionet dhe shërbimet publike themelues i së cilave është Komuna, vendimi për shpalljën e referendumit, planet urbanistike-hapsinore, vendimet për bartjen e së drejtës së prones së paluajtshme,vendimi për eksproprijim, plani shumëvjeçar i investimëve, vendimet për zgjedhjen dhe shkarkimin e Kryetarit të Kuvendit dhe Kryetarit të Komunës, vendimi për zgjedhjen dhe shkarkimin e këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjës lokale, si dhe në raste të tjera të parapara me ligj dhe Statut.

2.mënyra e votimit

Neni 101

         Votimi është publik përpos në rastet kur Kuvendi vendos të jetë i fshehtë.

2.1.Votimi publik

Neni 102

         Para se të kalohët në votim Kryetari i Kuvendit përcakton se a egziston kuorumi dhe fton këshilltaret të fillojnë votimin.

 Votimi publik bëhët me ngritjen e dores.

         Votimi publik mund të bëhët edhe me thirrje me propozimin e Kryetarit të Kuvendit ose  nëse një gjë të tillë e kërkon klubi i këshilltarëve.

         Këshilltari voton duke u deklaruar  “pro”,”kundër”ose “i përmbajtur”.

         Numërimin e votave e bënë Sekretari i Kuvendit ose personi që ai e cakton.

         Pas përfundimit të votimit Kryetari i Kuvendit konfirmon rezultatin e votimit dhe shpallë vendimin duke bër të ditur se a është miratuar apo jovendimi.

2.2.Votimi i fshehtë

Neni 103

         Kuvendi me propozimin e Kryetarit të Kuvendit ose me propozimin e këshilltarëve mund të vendos që votimi të jetë i fshehtë.

         Votimi i fshehtë bëhet me fletëvotim që shtypët në numër aqë sa ka edhe këshilltarë e që duhët të jenë të tënjëjtës madhësi, formë, ngjyrë, si edhe të vulosura.

         Për çdo përseritje të votimit në fletëvotim shënohët shenja e atij votimi ose fletëvotimi shtypët në tjetër ngjyrë.

          Për shtypjen dhe vulosjën e fletëvotimeve përgjegjës është Sekretari i Kuvendit.

Neni 104

         Nëse për propozim akte votimi është i fshehtë, fletëvotimi përmban emrin e atij akti e nën emrin e aktit në anën e majtë fjala “pro”, ndërsa në anën e djathtë “kundër”.

         Këshilltari voton duke rrethuar fjalën “pro”, ose fjalën” kundër”.

Neni 105

         Në rastin e zgjedhjeve dhe emërimeve fletëvotimi përmban emrat e kandidatëve dhe para emrit të çdonjërit prej tyre vendosët numri rendor.

         Votimi bëhet duke rrethuar numërin rendor para emrit të kandidatit për të cilin këshilltari voton.

         Nëse në fletvotim ka më shumë kandidat nga numri i atyre që zgjedhën mund të votohet me së shumti për aq kandidat sa edhe zgjedhën.

         Nëse në fletëvotim është vetëm një kandidat për të cilin votohët,  në vend të numrit rendor para emrit shenohën fjalët “pro” dhe “kundër”, ndersa votohët duke rrethuar njëren nga flalët.

Neni 106

         Me votimin e fshehtë udhëheq komisioni i përbër nga 3 anëtar nga radha e këshilltarëve.

         Komisionin në punë e ndihmon Sekretari i Kuvendit .

         Komisionin nga paragrafi 1. i këtij neni e zgjedh Kuvendi me propozim të Kryetarit të Kuvendit ose nga kryesuesi i Kuvendit.

Neni 107

         Para fillimit të votimit Kryetari i Kuvendit përkatësisht kryesuesi jep sqarimet e nëvojshme mbi mënyrën e votimit dhe cakton kohën për pauzë për përcaktimin e rezultateve të votimit.

Neni 108

         Sekretari i Kuvendit bënë thirrjën e këshilltarëve, dorzon fletëvotimin dhe evidenton se cili këshilltar ka pranuar fletëvotimin.

         Pasi ka votuar këshilltari përsonalisht fletëvotimin e paluar e hedhë në kutin e votimit.

Neni 109

         Pas përfundimit të votimit komisioni për votim fillon në përcaktimin e rezultatëve të votimit në të njëjtën hapsirë të objektit ku edhe është zhvilluar votimi.

         Para hapjes së kutisë së votimit numërohën fletëvotimet e pa përdorura.

Neni 110

         Komisioni për votim përpilon raport të shkurtër për rezultatet e votimit të fshehtë e që përmban të dhënat për numrin e fletëvotimeve të dorëzuara, fletëvotimet e gjetura në kutinë e votimit ,fletëvotimet e përdorura,  fletëvotimet e vlefshme dhe të pa vlefshme, numri i votave “pro” dhe “kundër”, përkatësisht numri i votave për kandidatët veç e veç si dhe konstatimi a është miratuar propozim vendimi përkarësisht se cili kandidat është zgjedhur.

Neni 111

         Fletëvotim i pavlefshëm konsiderohët nëse është: fletëvotim i paplotësuar,fletëvotimi nëse është i plotësuar në atë mënyrë që nuk mundësh me siguri ta përcaktosh se për ke ka votuar këshilltari si dhe fletëvotimi në të cilin janë rrethuar më shumë kandidat se sa duhët të zgjedhen.

Neni 112

         Pas përfundimit të votimit Kryetari i Kuvendit përkatsisht kryesuesi shpallë rezultatin e votimit se a është miratuar propozimi dhe a është bër zgjedhja.

         Rinumrimi i votave për të njëjtin propozim mund të përsëritët vetëm një herë.

         Rezultatët e votimit shënohën në procesverbal.

 

PROCESVERBALI

1.Përmbajtja

Neni 113

         Për punën në Kuvend mbahët procesverbali.

         Procesverbali përmban të dhënat elementare për punën në mbledhje, propozimet e dhëna dhe përfundimet e miratuara në mbledhje.

         Në procesverbal shënohët edhe rezultati i votimit për çështjet e caktuara.

         Për përpilimin e procesverbalit kujdesët Sekretari i Kuvendit.

Procesverbali  u dërgohet këshilltarve së bashku me ftesë për mbledhjën e radhës.

         Procesverbali i miratur nënshkruhët nga Sekretari dhe Kryetari i Kuvendit.

Rregjistrimi fonografik

Neni 114

          Në mbledhjen e Kuvendit bëhët video inçizim.

 

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E KËSHILLTARËVE

1.Verifikimi i mandateve

Neni 115

         Të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara me Ligj, Statut dhe këtë Rregullore, këshilltari i fiton ditën e verifikimit të mandatit.

         Verifikimi i mandatit bëhët kur Kuvendi njoftohët me raportin e Komisionit komunal zgjedhor.

        Për verifikimin e mandateve Kuvendi nuk voton.

2.Të drejtat dhe detyrimet

Neni 116

         Këshilltari ka të drejta dhe obligime të:

-merrë pjes në mbledhjen e Kuvendit dhe të trupave punuese,

-propozoj Kuvendit shqyrtimin e çështjeve të caktuara nga kompetenca e sajë,

-miratojë vendime dhe akte të tjera si dhe amendamente në propozim vendime,

-bënë pyetje këshilltari,

-ruan sekretin dhe të dhënat e tjera të natyrës sekrete,

-bënë edhe punë të tjera në pajtim me Ligjin, Statutin dhe këtë Rregullore,

-të drejtat nga ky nen këshilltarët nga radhët e pakicave nacionale i shfrytzojnë edhe në gjuhën dhe shkrimin e asaj pakice nacionale.

3.Sigurimi i kushteve për punë

Neni 117

           Për nevojat e ushtrimit të funksionit të këshilltarit,Kryetari i Kuvendit,kryetari i trupës punuese të Kuvendit si dhe Sekretari i Kuvendit sigurojnë kushtet për punë në mënyrë që këshilltarit ti :

-ofrorjnë ndihmënë hartimin e propozimeveqë i dërgon Kuvendit dhe trupave punuese,

-ndihmojnë në kryerjën e punëve të tjera që i besohën trupave punuese ose Kuvendit,

-sigurojnë shfrytëzimin e dokumentacionit të nëvojshëm për çështje nga fushveprimi i punës së Kuvendit dhe trupave punuese,

-japin sqarime profesionale për çështjët nga fushëveprimtaria e Kuvendit dhe sigurojnë mendime profesionale nga organet, drejtorit dhe shërbimet.

Neni 118

         Këshilltari ka të drejtë të marrë pjesë në punën e trupave punuese të Kuvendit ku nuk është anëtar pa të drejtë vendimmarrje.

4.Letërnjoftimi i këshilltarit

Neni 119

         Këshilltarëve u ipet letërnjoftimi i këshilltarrit, përmbajtjën dhe formën e së cilës e përcakton Kryetari i Kuvendit.

         Sekretari i Kuvendit kujdesët për dhënjën dhe evidentimin e letërnjoftimeve të dhëna.

5.E drejta në kompenzim për punë dhe shpenzime të udhtimit

Neni 120

         Këshilltari ka të drejtë në kompenzim për punë dhe ti kompenzohën shpenzimet e udhtimit në pajtim me vendimin e posaçëm të Kuvendit.

6.Pushimi i mandatit

Neni 121

         Këshilltarit i pushon mandati me dhënjën e dorëheqjës dhe në raste të tjera të parapara me ligj.

         Këshilltari jep dorëheqje në formë të shkruar dhe i dërgohët Kryetarit të Kuvendit.

         Kryetari i Kuvendit dorëheqjën ja u dërgon këshilltarëve dhe Komisionit komunal zgjedhor.

         Kuvendi në mbledhjën e parë konstaton pushimin e mandatit për këshilltarin që ka dhënë dorëheqje si edhe për situatat e tjera të parapara me ligj.

7.Plotësimi i vendeve të zbrazëta të këshilltarëve

Neni 122

         Me rastin e plotësimit të vendit të zbrazët për këshilltar gjatë mandatit të Kuvendit verifikimi i mandateve bëhët në bazë të raportit të Komisionit komunal zgjedhor.

         Verifikimi i mandatit bëhët kur Kuvendi njoftohët me raportin e Komisionit komunal zgjedhor.

         Për verifikimin e mandatit Kuvendi nuk voton.

8.Pyetja e këshilltarit

Neni 123

         Këshilltari ka të drejtë të bëjë pyetje këshilltari në mbledhjen e Kuvendit : Kryetarit të Kuvendit, Kryetarit të Komunës, Kryeadministratorit,eprorëve të organeve të administratës lokale, udhëheqësve të shërbimëve publike themeluës i së cilave është Komuna .

         Pyetja e këshilltarit mund ti referohët punës së organeve të vetëqevetisjës lokale, organeve të administratës lokale si dhe organizatave të shërbimëve publike themeluës i së cilave është Komuna.

Neni 124

         Këshilltari ka të drejtë që në mbledhjen e Kuvendit të bëj më së shumti dy pyetje.

Koha për paraqitjën e pyetjës nuk mund të jetë më e gjatë se 3 minuta.

         Këshilltari pyetjën e bën në fund të mbledhjes.

         Pyetja e këshilltarit parashtrohët me gojë dhe dorzohët në formë të shkruar Kryetarit të Kuvendit dhe mund të jetë e arsyetuar (se kujt i drejtohët).

         Për pyetjen e këshilltarit nuk mund të hapet debat.

9.Përgjigjja në pyetjën e këshilltarit

Neni 125

         Përgjigjja në pyetjën e këshilltarit sipas mundësis ipët menjëherë ose në mbledhjen e parë të radhës në formë të shkruar.

         Këshilltari i cili ka bërë pyetjën e në të cilën ka marrë pergjigjën ka të drejt që në kohën prej dy minutave të komentoj përgjigjën e dhënë dhe mund të bëjë pyetje plotësuese.

Neni 126

         Përgjigjja në pyetjën plotësuese ipet menjëher ose në mbledhjen e radhës pas paraqitjës së pyetjës së këshilltarit.

         Me përgjigjjën në pyetjen plotësuese përfundon procedura e përgjigjës ne pyetje të këshilltarit.

 

AKTET E KUVENDIT DHE PROCEDURA E MIRATIMIT SË TYRE

1.Aktet e Kuvendit

Neni 127

         Në ushtrimin e punëve përbrenda fushave të kompetencave të veta ,përpos Statutit Kuvendi sjell vendime, aktvendime dhe akte të tjera.

         Me Vendim vendoset për të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, formohën shërbime publike si dhe vendoset për çështje të tjera në pajtim me Ligjin dhe Statutin e Komunës.

         Me aktvendim vendoset për çështje individuale në pajtim me ligj dhe dispozita të tjera.

         Me përfundim vendoset për çështje të caktuara të rëndësishme për përcaktimin dhe udhëheqjën e politikave.

         Me deklarat dhe rekomandim paraqitët qendrimi ne raport me ndonjë çështje sistematike nga kompetencat e saj, përkatsisht çështje që kanë të bëjnë me organe dhe shërbime publike.

         Kuvendi mund të nxjerr plan-programe dhe akte të tjera nga kompetenca e vetë.

         Kuvendi me propozim të këshillit për dispozita bënë interpretimin autentik të dispozitave dhe akteve të tjera nga kompetenca e vetë.

2.E drejta e propozimit të Vendimeve

Neni 128

   Të drejtën e propozimit të Vendimeve, akteve të përgjithshme dhe dispozitave të tjera e ka Kryetari i Komunës, këshilltari ose numër i caktuar i qytetarëve të percaktuar me Statutin e Komunës.

3.Procedura e rregullt për marrjën e Vendimeve

Neni 129

       Procedura për marrjën e Vendimeve fillon me dorzimin e propozim vendimit i cili duhët të jetë e arsyetuar .

         Arsyetimi përmban: bazën ligjore për marrjën e vendimit,arsyen e sjelljes dhe spjegimin e instituteve themelore juridike, pasojat që shkaktohën me aprovimin e një vendimi të tillë si dhe çështje të tjera në lidhje me vendimin e propozuar.

         Nëse me vendimin e propozuar krijohen obligime financiare për buxhetin e Komunës në arsyetim duhët të vlerësohet sasia e mjetëve për zbatimin e vendimit si dhe mënyra e sigurimit të atyre mjetëve.

Neni 130

         Me propozim Vendim për ndryshimplotsimin e vendimit dorëzohet edhe teksti i dispozitave të vendimit,ndryshimi i të cilave kërkohët.

         Propozim Vendimi i dergohët Kryetarit të Komunës për dhënjen e mendimit kur ai nuk është propozuës.

Neni 131

         Me propozim të këshilltarit përkatësisht të propozuesit të aktit në situatat kur rregullohën çështje me rëndësi të posaçme për qytetarë dhe subjekte të tjera, Kuvendi mund të vendos që akti i propozuar të shqyrtohët si projekt akt.

4.Shqyrtimi i propozim Vendimeve në trupa punuese

Neni 132

         Para shqyrtimit të propozim vendimit në mbledhjen e Kuvendit propozuës i së cilës është Kryetari i Komunës,propozim vendimin e shqyrton trupa punuese në fushëveprimin e së cilës bie çështja që rregullohet me vendim(në tekstin e mëtejm:trupa punuese kompetente,komisioni dhe këshilli).

          Për propozim Vendimin propozues i së cilës është këshilltari ose numër i caktuar i qytetarëve, Kryetari i Komunës jep mendimin para se ai propozim të shqyrtohët në trupen punuese.

         Kryetari i Komunës ka obligim të jepë mendimin nga paragrafi i mësipër dhe ja dorëzon trupës punuese kompetente në afat i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 10 ditë nga dita e pranimit të propozim Vendimit.

         Kryetari i Komunës në mendimin e vet mund të propozoj që propozim vendimi të miratohët në tërsi, të miratohët në tekstin e ndryshuar në raport me tekstin fillestar të propozuesit ose që propozim Vendimi të mos miratohët.

         Propozim Vendimi u dorzohëtkëshilltarëve në mbledhjen e parë të radhës pasi të jetë marrë mendimi.

Neni 133

         Këshilli për dispozita pas shqyrtimit të trupes punuese kompetente shqyrton projektet dhe propozimet e vendimeve si dhe akteve të tjera të cilat i nxjerr Kuvendi nga aspekti i përputhshmërisë së akteve me Kushtetutën, sistemin juridik, Statutin e Komunës si dhe aspektin e përpunimit juridik.

Neni 134

         Pas shqyrtimit të propozim vendimit në trupen punuese kompetente i dërgohet raporti Kuvendit për qëndrimet e marra në lidhje me propozim vendimin.

         Trupa punuese kompetente mundët në raportin e saj ti propozoj Kuvendit që ta miratoj propozim vendimin në tërsi,ta miratoj vendimin në tekstin e ndryshuar në raport me tekstin fillestar të propozuar nga propozuesi ose që propozim vendimi të mos miratohët fare .

        Nëse cilado trup punuese e Kuvendit,kompetente për shqyrtimin e propozim vendimeve ose materialeve të tjera nuk mblidhet, të njëjtat do të shqyrtohen nga ndonjë tjetër trup punuese e përafërm për nga kompetencat me ato.

Neni 135

         Raportet e trupave punuese u dorëzohën këshilltarëve dhe propozuesve të akteve në fillim të mbledhjes.

Neni 136

         Ushtruesi i propozim vendimit përkatsisht përfaqësuesi i tij në fillim të debatit në mbledhje të Kuvendit jep një sqarim të detajizuar dhe arsyeton propozim Vendimin ndërsa gjatë debatit jep spjegime dhe raporton e deklarohët në lidhje me propozimet dhe mendimet e dhëna.

         Raportuesi i trupes punuese e cila e ka shqyrtuar propozim Vendiminnë mbledhjën e Kuvendit arsyeton qëndrimet dhe mendimet e trupes punuese.

5.Debati për propozim Vendim në mbledhjen e Kuvendit

Neni 137

         Për propozim Vendimin në Kuvend zhvillohët debat.

         Debati zhvillohët për tërsinë e vetëm kur Kuvendi vendos që për propozimin të debatohet në parim dhe për çështje të veçanta.

         Nëse gjatë debatit janë dhënë numër i konsidëruëshëm i sygjerimëve dhe propozimeve për ndryshime të zgjidhjeve të caktuara dhe kur në propozim Vendim janë paraqit numër i madh i amendamenteve të cilat propozuesi nuk i ka pranuar, Kuvendi mundët me propozim të Kryetarit të Komunës ose me kërkesë të propozuesit të vendos që të shtyjë votimin për propozim vendimin në mënyrë që propozuesi dhe trupat punuese kompetente përseri ta shqyrtojnë propozim vendimin dhe të marrin qëndrim për vërejtjët dhe propozimet, ti harmonizojë amendamentet me tekstin e propozim Vendimit dhe Kuvendit ti dërgoj propozimet përfundimtare.

         Pas përfundimit të debatit dhe votimit për amendamente fillon votimi për propozim vendim si tërsi.

         Propozim Vendimin mund ta  tërheqë propozuesi në çdo kohë deri sa të mosë ketë përfunduar debati për propozim Vendim.

 1. Amendamentet

Neni 138

         Propozimin për ndryshimin dhe plotsimin Vendimit bëhet në formë amendamenti me shkrim që i dorëzohët Kryetarit të Kuvendit dhe duhët të jetë e arsyetuar.

         Amendamente mund të paraqesin të gjithë propozuesit e autorizuar që mund të propozojnë vendime si dhe trupat punuese të Kuvendit.

         Ushtruasi i amendamenteve është i obliguar që në arsyetim të amendamentit të sqarojë se për zbatimin e amendamentit a ka nevojë të sigurohën mjete financiare shtesë.

         Amendamentet dorëzohen më së voni 48 orë para fillimit të mbledhjes në të cilën do të shqyrtohët propozim vendimi.

         Në raste të veçanta amendamenti mund të paraqitet edhe gjatë debatit për propozim vendim.

Neni 139

         Amendamenti në propozim Vendim u dërgohet këshilltarëve, propozuesve, Kryetarit të Komunës nëse ai nuk është propozues dhe trupes punuese nëse ajo nuk është ushtrues i amendamentit.

         Trupa punuese kompetente është e obliguar ta shqyrtoj amendamentin i cili është paraqit në propozim Vendim dhe ti propozoj Kuvendit se cilin amendament ta pranoj e cilin ta refuzoj.

Neni 140

         Kuvendi vendos për amendamente sipas radhës së neneve të propozim Vendimit për të cilat janë paraqitë.

         Nëse për të njëjtin nen janë paraqit shumë amendamente, së pari vendoset për amendamentin me të cilin propozohet heqja e ati neni e pastaj për amendamentet me të cilat propozohet ndryshimi i ati neni.

         Nëse është paraqit amendament në amendament së pari votohët për amendamentin që është paraqit në amendament.

         Amendamentin që paraqet propozuesi i vendimit ose që propozuesi i vendimit e ka pranuar bëhet pjesë përbërse e propozim Vendimit dhe për te Kuvendi nuk vendos.

7.Nxerrja e akteve me procedur të përshpejtuar

Neni 141

         Vendimet në raste të caktuara mund të nxirren edhe me procedur të përshpejtuar.

         Me procedurë të përshpejtuar mund të nxirret vendimi nëse me këte duhët të rregullohen çështje dhe raporte si pasoj e rrethanave të cilat nuk kanë mundur të parashikohën e mosnxjerrja e vendimit me procedur të përshpejtuar mund të shkaktonte pasoja të dëmshme.

         Propozuesi i Vendimit është i detyruar që në arsyetim të propozim vendimit ti shtjelloj arsyet për të cilat është e nevojshme që vendimi të mirrët me procedur të përshpejtuar.

Neni 142

         Propozim vendimi për të cilin është propozuar që të nxirret me procedurë  të përshpejtuar mund të vihët në rend të ditës së Kuvendit nëse është dorëzuar 24 orë para fillimit të mbledhjes së Kuvendit.

         Nëse Kuvendi pranon propozimin që vendimi të bihët me procedur të përshpejtuar caktohët koha në të cilën trupa punuese kompetente do ta shqyrtojnë propozim Vendimin dhe ta bëjë raportin, si dhe afatin në të cilin Kryetari i Komunës nëse nuk është propozues të japë mendimin për propozim Vendimin.

Neni 143

         Kur trupa punuese kompetente shqyrton propozim Vendimin për nxerrjën e së cilës është propozuar procedura e përshpejtuar, Kuvendi mund të vendos që debati për propozim Vendim të fillojë menjëherë dhe pa raport të shkruar por që raportuesi i trupes punuese paraqet gojarisht qendrimin në Kuvend.

          Nëse trupa punuese nuk e sjellë raportin ne afatin e dhënë debati për Vendimin mund të bëhet në Kuvend edhe pa raport të trupes punuese.

         Amendamenti në propozim Vendim që nxerrët me procedurë të përshpejtuar mund të paraqitet deri në përfundimin e debatit.

     Për amendamentin deklarohët trupa punuese kompetente si dhe Kryetari i Komunës.

 1. Procedura për miratimin e akteve të tjera

Neni 144

         Miratimi i akteve të tjera bëhet në mënyrë dhe sipas procedorës së parapar edhe për nxerrjën e Vendimeve.

        Së bashku me propozim aktin dorëzohët edhe dokumentacioni i nëvojshëm  në pajtim me Ligj, Statut dhe vendime të Kuvendit.

 1. Procedura sipas iniciativës qytetare

Neni 145

         Organi të cilit i është dërguar iniciativa qytetare mënjëherë pasi ta ketë pranuar ja dërgon Komisionit për vetëqeverisje lokale të cilët në afat prej tri ditësh do ta procedojnë te këshilli për dispozita.

         Këshilli për dispozita në procedurën paraprake do ta vlerësoj tërsin e iniciativës , përputhshmërin ligjore dhe statutare të propozimit më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të iniciativës.

         Nëse këshilli për dispozita vlerëson se iniciativa është e kompletuar e në pajtim me Ligj dhe Statut  atë ja dërgon organit kompetent të administratës lokale që të jepë mendim në lidhje me te.

        Organi kompetent i administrarës lokale ka obligim që mendimin ta jepë në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit.

Neni 146

         Kuvendi është i obliguar që për iniciativën qytetare të deklarohët me përfundim për pranimin e iniciativës ose mospranimin e saj në mbledhjen e parë të Kuvendit pasi ta ketë pranuar mendimin.

         Nëse pranohët iniciativa qytetare, Kuvendi do ta ngarkoj organin kompetent të administratës lokale që në afat prej 60 ditësh të pregatit propozim aktin për rregullimin e çështjes që është objekt i iniciativës qytetare.

         Organi për përgatitjen e aktit nga paragrafi i mësipërm është i obliguar ti mundësoj pjesmarrje përfaqësuesit të iniciativës qytetare.

         Për propozim aktin nga paragrafi 2 i këti neni vendos Kuvendi.

   Nëse Kuvendi nuk e pranon propozim aktin për të njëjtin propozim mund të organizohët referendum në afat prej 90 ditësh nga dita kur është nxjerrë vendimi për mospranim.

10.Procedura sipas kërkesës ose propozimit të Këshillit për mbrojtje dhe zhvillim të vetëqeverisjës lokale

Neni 147

           Këshillit për mbrojtje dhe zhvillim të vetëqeverisjës lokale ka të drejtë që organeve shtetrore,organeve të vetëqeverisjës lokale dhe shërbimeve publike tu paraqesë propozime për avansimin dhe zhvillimin e vetëqeverisjës lokale ,ngritjën e kualitetit të shërbimeve publike, mbrojtjën me Kushtetutë dhe ligj të drejtat e garantuara të Komunës dhe mbrojtjën e të drejtave dhe lirive të popullsisë lokale.

         Organet dhe shërbimet nga paragrafi 1. i këti neni janë të obliguara që të deklarohën për propozimin e Këshillit në afat prej 60 ditësh nga dita e paraqitjës së propozimit.

         Kuvendi në mbledhjën e parë të radhës pas deklarimit të pranuar, shqyrton dhe deklarohët për kërkesën ose propozimin e Këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjës lokale.

         Kur shqyrtohët kërkesa apo propozimi i Këshillit, Kryetari i Kuvendit në mbledhjën e Kuvendit thërret kryetarin ose perfaqësuesin e Këshillit.

11.Procedura për dhënjën e interpretimit autentik

Neni 148

         Propozimin për interpretimin autentik të Vendimit mund ta paraqesë propozuesi i Vendimit.

         Propozimi për dhënjen e interpretimit autentik të Vendimit përmban dispozitën për të cilën kërkohët të bëhet interpretimi dhe shkaqët për të cilat kërkohet interpretimi i saj.

         Propozimi për dhënjën e interpretimit i dërgohët Kryetarit të Kuvendit e ai ua dërgon Këshilltarëve dhe këshillit për dispozita.

Neni 149

         Këshilli për dispozita pas pranimit të propozimit përgatit propozimin për interpretim autentik të cilin ja dërgon Kuvendit.

         Në shqyrtimin e propozimit për interpretim autentik aplikohën dispozitat e kësaj Rregolloreje që kanë të bëjnë për shqyrtimin e propozim vendimit.

 1. Procedura për ndryshimin e Statutit

Neni 150

         Për propozimin që inicohët ndryshimi i Statutit vendos Kuvendi.

   Procedura për ndryshimin e Statutit fillohët me propozim Vendim për ndryshimin e Statutit.

Neni 151

         Propozimin që të inicohët ndryshimi i Statutit mund ta paraqesin edhe 1/3 e këshilltarëve në Kuvend, Kryetari i Komunës ose numër i caktuar i qytetarëve të përcaktuar me Statutin e Komunës.

Neni 152

           Propozim vendimi për inicimin e ndryshimit të Statutit i dërgohët Kryetarit të Kuvendit e ai ua dërgon këshilltarëve, trupave punuese dhe Kryetarit të Komunës nëse ai nuk është propozues.

         Propozimi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të vihët në rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit para kalimit të afatit prej 10 ditësh nga dita kur u është dërguar këshillrarëve.

Neni 153

         Për propozim vendimin që inicohët ndryshimi i Statutit zhvillohët debat.

     Me përfundimin e debatit Kuvendi vendos se a pranohët propozim vendimi.

Neni 154

         Kur miratohët propozim vendimi për inicimin e ndryshimit të Statutit, Kuvendi ngarkon komisionin për mbikqyrje të Kushtetutës e Statutit që ta përgatit tekstin e projekt Vendimit për ndryshimin dhe plotsimin e Statutit dhe përcakton afatin që projektin ta dorëzoj në Kuvend, ndërsa Kuvendi emëron komisionin me detyrë që ta pregatitë tekstin e propozim Statutit.

Neni 155

         Procedura për nxerrjen e vendimit për ndryshimin e Statutit është identike sikurse me rastin e nxerrjës së vendimit për Statut.

Neni 156

          Për nxerrjen e vendimit për ndryshimin e Statutit, Kuvendi vendos me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të të gjithë këshilltarëve.

         Kuvendi mund të vendos që ndryshimi i Statutit të bëhet sipas procedurës që vlejnë edhe për aktet e tjera të përgjithshme nëse ndryshimet bëhën për tu harmonizuar me dispozita që nxjerrin organet shtetrore.

 

VII. PROCEDURA PËR SHQYRTIMIN, ZBATIMIN E LIGJEVE DHE AKTEVE TË TJERA

Neni 157

         Për përcjelljën e realizimit të politikave të përcaktuara dhe zbatimit të ligjeve, dispozitave dhe akteve të tjera si dhe obligimi i organeve të administratës lokale ne lidhje me zbatimin e atyre dispozitave e akteve me qëllim vlerësimi të gjendjës në fusha të caktuara të jetës shoqërore, Kuvendi me propozim të Kryetarit të Komunës shqyrton raporte, analiza e informata të përgatitura nga organe dhe shërbimet publike të administratës lokale.

Neni 158

         Kryetari i Komunës paraqet Kuvendit raportin e punës dhe realizimin e funksionit të vetëqeverisjës lokale, më së voni deri me 31 mars të vitit vijues për vitin e kaluar.

Neni 159

         Në lidhje me shqyrtimin e raporteve, analizave dhe informatave Kuvendi mund të:

-nxjerrë përfundime për pranimin e tyre,

-nxjerrë përfundime për nëvojen e ndryshimit dhe plotsimit të akteve të shqyrtuara,

-nxjerrë perfundim me të cilin rregullon dhe obligon organet kompetente të Komunës dhe jepë orjentimet e duhura për punën e mëtutjeshme,

-merrë iniciativë për inicimin e procedurës ndaj përsonave përgjegjës për mosnxerrjën ose moszbatimin e vendimeve, dispozitave dhe akteve të tjera të përgjithshme nga kompetenca e Kuvendit.

 1. BASHKËPUNIMI  PARLAMENTAR

Neni 160

         Kuvendi dhe trupat punuese të sajë bashkëpunojnë me Kuvendin e Malit të Zi dhe Kuvendet e bashkësive të tjera vetëqeverisësedhe trupave punuese të tyre në shkëmbimin e informatave, dokumentacionit dhe materialeve të tjera, vizitat e ndërsjella të përfaqësuesve të Kuvendit dhe trupave punuese të tyre si dhe formave të tjera të bashkëpunimit të ndërsjell.

 1. DORËHEQJA

Neni 161

         Kur dorëheqje jep Kryetari i Komunës si dhe funksionarët zgjedhjen dhe emërimin e të cilëve e propozon Kryetari i Komunës, dorëheqja u dërgohët këshilltarëve, dorëheqja nuk mund të ipet nëse është filluar procedura për votbesim përkatësisht procedura për shkarkim.

         Kuvendi në mbledhjen e parë konstaton që Kryetari ose njonjë tjetër funksionar ka dhënë dorëheqje dhe nuk ka debat.

 

PUNA PUBLIKE E KUVENDIT

Neni 162

         Puna e Kuvendit dhe trupave punuese të saj është publike.

         Televizioni dhe mjetet tjerë elektronike të informimit publik kanë të drejtë ta transmetojnë drejtpërdrejtë mbledhjen e Kuvendit për të cilën gjë kujdesët Sekretari i Kuvendit.

         Kuvendi siguron kushtet që televizioni dhe mjetët tjera të informimit publik të cilat bëjn transmetimin e mbledhjës së Kuvendit që të marrin video-sinjalinnë kohë reale.

         Për realizimin e ndërsjellë të të drejtave dhe detyrimeve Kuvendi me televizionet dhe mjetët tjera elektronike të informimit publik lidhin kontratë të posaçme.

         Mbledhja e Kuvendit dhe trupave punuese është e mbyllur për publik kur materiali përmban të dhëna të cilat me Ligj përcaktohën si sekret zyrtar.

Neni 163

         Kuvendi informon opinionin për punën e vetë, temat që do të shqyrtohën dhe vendimet që nxjerrë.

         Disa propozim akte për të cilat debatohet mund të publikohen edhe në mjete të informimit publik ose në publikime të posaçme, në informatorin e kuvendit-biltenin dhe në web-sajtin e Komunës.

Neni 164

         Konferencë për shtyp në Kuvend mund të mbajë Kryetari i Kuvendit, kryetari i trupes punuese të Kuvendit, kryetari i klubit të këshilltarëve ose këshilltari i autorizuar nga klubi.

Neni 165

         Për zbatimin e këtyre dispozitave që kanë të bëjnë me punën publike të Kuvendit kujdesën Kryetari dhe Sekretari i Kuvendit.

 

PROGRAM  I PUNË  SË KUVENDIT

Neni 166

         Kuvendi sjellë programin e punës për vitin kalendarik.

         Në programin e punës përcaktohën punët dhe detyrat e Kuvendit dhe përmbajtja  e tyre thelbësore, bartësit e punëve dhe afatët për shqyrtimin e çështjeve të caktuara.

Neni 167

         Në pregatitjën e hartimit të programit të punës së Kuvendit mirrën propozim mendimet për çështje që duhët të përfshihën në programin e punës nga: Kryetari i Komunës, këshilltarët, trupat punuese, klubet e këshilltarëve,shërbimet publike, bashkësit lokale dhe organizatat joqeveritare.

Neni 168

         Kryetari i Kuvendit përcakton Programin e punës së Kuvendit e që i dërgohët Kuvendit në shqyrtim dhe aprovim.

        Kuvendi ka obligim që Programin e punës për vitin e ardhshëm ta sjellë deri me 31 dhjetor të vitit vijues.

 

PJESËMARRJA E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE

Neni 169

         Me qëllim të afirmimit të një shoqërie të hapur dhe demokratike dhe rëndësisë shoqërore që kanë organizatat joqeveritare për interes dhe nevoja të popullatës lokale në pajtim me Ligj dhe Statut të Komunës më për së afërmi rregullohet procedura dhe mënyra e pjesmarrjës së përfaqësuesve të organizatës joqeveritare në raportet e realizimit të vetëqeverisjës lokale.

Neni 170

         Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare realizohët me pjesmarrjën e sektorit joqeveritar në punën e Kuvendit të Komunës dhe trupave punuese në mënyrë që Kryetari i Kuvendit siguron organizatave joqeveritare pjesëmarrjën e përfaqësuesve dhe përfaqësuesve të autorizuar në shqyrtimët dhe debatin për çështje me rëndësi për organizatat joqeveritare dhe popullatën lokale pa të drejtë në vendimmarrje.

Neni 171

         Pjesëmarrja sigurohët në bazë të kërkesës zyrtare të organizatave joqeveritare që i dërgohët Kryetarit të Kuvendit më së voni 5 ditë para ditës së mbajtjës së mbledhjes së Kuvendit e që nënkupton edhe kërkesën për të marrë pjesë edhe në punën e trupës punuese kompetente.

         Kërkesa e organizatave joqeveritare nënkupton të drejtën e pjesmarrjës në punën e Kuvendit përkatësisht në trupat punuese kompetente për pikë të caktuar të rendit të ditës dhe ku shënohët emri i përfaqësuesit si dhe përmbledhje e shkurtër e interesit për pjesmarrje.

         Përfaqësuesi i autorizuar mund ti përfaqësoj disa organizata joqeveritare për ndonjë pikë të caktuar të rendit të ditës.

Neni 172

         Nëse dy ose më shumë organizata joqeveritare paraqesin kërkesë për të marrë pjesë në punën e Kuvendit përkatësishtë të trupave punuese kompetente për të njëjtën pikë të rendit të ditës, pjesmarrjën e përfaqësuesit (karriga e zbrazët) do ta caktojnë organizatat joqeveritare të interesuara në procedur para Kryetarit të Kuvendit.

Neni 173

         Organizatat joqeveritare në raport me rendin e ditës të propozuar për mbledhje mund të paraqesin propozim dhe mendim më së voni 5 ditë para ditës kur mbahët mbledhja e Kuvendit.

         Propozimet dhe mendimet i dërgohën Kryetarit të Kuvendit, Kryetarit të Komunës, propozuesve kompetent dhe trupave punuese kompetente.

         Për propozimet dhe mendimet Kuvendi nuk vendos vetëm se kur ato i pranon propozuesi përkatësisht trupa punuese kompetente, kur ato bëhën pjesë perbërse e propozimit të propozuesit ose trupës punuese kompetente.

Neni 174

         Të drejtat dhe detyrimet e organizatave joqeveritare në Kuvend janë identike me të drejtat dhe detyrimet e këshilltarëve pa të drejtë në vendimmarrje dhe të drejtës për shpenzime.

SHËRBIMI I KUVENDIT

Neni 175

         Me qëllim të kryërjës së punëve profesionale dhe punëve të tjera për nëvojat e Kuvendit, trupave punuese të kuvendit, Kryetarit dhe Sekretarit të Kuvendit në ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve në Kuvend, Kuvendi nxjerrë vendimin për formimin e Shërbimit të Kuvendit.

 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 176

            Me hyrjën në fuqi të kësaj Rregulloreje çfuqizohët Rregullorja e përkohshme e punës së Kuvendit të Komunës së Gucisë (“Gaz.zyr.e Malit të Zi-dispozitat komunale”nr.23/14).

Neni 177

          Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr:001-1/15/1

Guci më,31.03.2015

KUVENDI I KOMUNËS  SË GUCISË

                                                                                                                         KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                           dr Elvis Omeragic

PROGRAMI I PUNËS DHE PLANI FINANCIAR

I

SHOQËRIISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “VEPRIMTARITË KOMUNALE” GUCI

PËR VITIN 2017

 

GUCI, Tetor 2017

 

PROGRAMI I PUNËS – AKTIVITETET

Programi i punës së SHPK-së “Veprimtaritë komunale” Guci (në tekstin e mëtutjeshëm të Shoqëria) për vitin 2017 është i ndarë për tre muaj, dhe janë paraqitur veprimet që do të kryhen ose që tashmë janë marrë në mënyrë që të krijohen kushtet për funksionimin normal të Shoqërisë si dhe punën që punonjësit e Shoqërisë do të kryejnë në periudha të caktuara.

 

Me Programin e Shoqërisë për vitin 2017, janë planifikuar aktivitetet e mëposhtme për të lehtësuar mbledhjen e fondeve të planifikuara për funksionimin normal të shoqërisë.

Shoqërisë do të kryejë aktivitete, të cilat i besohen nga komunën e Gucisë, me iniciativën e vet në përputhje me Ligjin dhe Statutin e Shoqërisë, në aktiviteteve për të cilat është regjistruar.

Ofrimi i shërbimeve me përfundim të datës 31.10.2017 në komunën e Gucisë është bërë nga SHPK “Veprimtaritë komunale” e Plavës ,për të cilat shërbime janë dhënë fonde nga buxheti i komunës së Gucisë.

 

Veprimtaritë e Shoqërisë janë:

Pastrimi dhe fshirja e rrugëve, trotuareve, urave, shkallëve dhe parkingjeve;

Mirëmbajtja e zonave publike të gjelbra, lëndinave;

Mbledhja, transportimi dhe asgjësimi i mbeturinave komunale;

Shpërndarja e ujit të pijshëm dhe mirëmbajtja e furnizimit me ujë të qytetit;

Mirëmbajtja e rrugëve lokale dhe të pakategorizuara në periudhën e dimrit dhe të verës

Mirëmbajtja e ndriçimit

Shërbimet e artizanateve

Pjesëmarrja në realizimin e punëve publike.

I Tremujori i Parë

Tremujori i parë mbulon muajt janar, shkurt dhe mars.

Më 30 maj 2017, Kuvendi i Komunës së Gucisë, në seancën e dytë, miratoi Vendimin për themelimin e Shoqërisë, si dhe Vendimin për emërimin e Këshillit të Drejtorëve.

 

II Tremujori i Dytë

Tremujori i dytë përfshin muajt prill, maj, qershor.

Këshilli i Drejtorëve më datën 24 prill 2017 ka miratuar Statutin e Shoqërisë dhe më 23 qershor 2017, Kuvendi i Komunës së Gucisë në seancën e tij të tretë miratoi Vendimin për dhënjen e pëlqimit të Statutit të Shoqatës.

III Tremujori i tretë

Tremujori i tretë mbulon muajt e korrikut, gushtit dhe shtatorit.

Më 8 korrik 2017, Këshilli i Drejtorëve të SHPK “Veprimtaritë komunale” Guci emëroi ushtruesin e detyrës së Drejtorit  Demir Bajroviq, duke krijuar kështu kushtet për regjistrimin e Shoqërisë.

Drejtori i Përgjithshëm mori të gjitha veprimtaritë brenda kompetencave të tij me qëllim që sa më shpejt që të ishte e mundur të grumbullohej dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e Shoqërisë. Më 1 gusht 2017, Shoqëria u regjistrua zyrtarisht në RQSE të Malit të Zi.

Pas regjistrimit të Shoqërisë janë përgatitur aktet, vendimet, planet, programet etj.

IV Tremujori i katërt

Tremujori i katërt për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor.

Gjatë kësaj periudhe, theksi është vënë në krijimin e parakushteve, dmth marrjen e vendimeve që janë jetike për funksionimin e Shoqërisë. Kjo i referohet faktit se themeluesi i Shoqërisë në këtë rast Kuvendi i Komunës së Gucisë ta jep pëlqimin me listën e çmimeve të shërbimeve të përcaktuara nga Këshilli i Drejtorëve.

Në këtë periudhë, përveç aktiviteteve të renditura më lart, aktivitetet kryesore do të jenë në përgatitjen më të mirë për periudhën e dimrit.

Përgatitja e rrugëve lokale, kanaleve, largimin e bimëve që pengojne qarkullimin e makinerisë që do të pastrojnë borën në rrugë.

Sigurimi i sasive të mjaftueshme të zhavorit në seksionet kritike të rrugëve të lira. Sigurimi i sasisë së kërkuar të kripës. Përgatitja e mekanikës që në kohë dhe gjendje të rregullt të pritet dimëri.

Punimet e nevojshme në furnizimin me ujë të burimit si dhe në rrjetin e ujësjellësit do të kryhen në mënyrë që shpërndarja e ujit të pijshëm të jetë e saktë dhe e rregullt.

 

AKTIVITETET TJERA

 

Përveç këtyre “Veprimtaritë komunale”, Guci do të kryejë të gjitha detyrimet e tjera që rrjedhin nga Ligji dhe Statuti i Shoqërisë.

Testet e cilësisë së ujit do të kryhen rregullisht.

Pastaj, llogaritja dhe faturimi i shërbimeve për grumbullimin, transportimin dhe hedhjen e mbeturinave komunale do të kryhet rregullisht, dhe pastaj për ujin e konsumuar.

Do të punohet në miratimin e akteve, planeve, programeve, buxheteve etj. Do të llogaritet dhe do të paraqitet edhe aplikacioni i TVSH-së.

Do të miratohet Plani i festave, Plani i punës, Plani financiar, Plani i prokurimit publik etj. Kompania gjithashtu do të kryejë të gjitha detyrat e tjera për të cilat lind nevoja.

 

                                                                                                                                         UD DREJTORIT

                                                                                                                                     Demir Bajrovic d.v.

 

PLANI FINANCIAR

 

Paraqitja Tabelare e Planit financiar për vitin 2017.

DESTINIMET E                                                                               MJETET E NEVOJSHME NË €

I  TË HYRAT                                                                                                       

– Buxheti i Komunës së Gucisë                                                                           11.000,00

– Të hyrat vetanake

-Të hyrat nga mbledhja e mjeteve nga shërbimet komunale                        15.000,00

– Të ardhura nga donacionet                                                                                  1.500,00

– Të hyrat ngafitimi i mirëmbajtjes dimërore të rrugëve                                                  4,500.00

-Të hyrat nga shërbimet e mirëmbajtjes së hapësirës publike                                        2,500.00

– Të hyrat nga shërbimet e tregut                                                                                            100.00

 

                                                        TË HYRAT TOTALE:                                                        34,600.00

 

II SHPENZIMET

 1. Të ardhurat bruto dhe kontributet në barrën e punëdhënësit

                                                                                                                                TOTALI: 27,000.00

 1. Shpenzimet për materialet dhe shërbimet

– Kostoja e furnizimeve të zyrës                                                                        150,00

– Shpenzimet e shërbimeve postare                                                                  10,00

– Kostoja e mallrave higjienike                                                                            50,00

 1. Shpenzimet për udhëtime zyrtare                                                                100,00
 2. Shpenzimet për internet dhe tel. shërbim                                                  150,00
 3. Kostot e mirëmbajtjes së pajisjeve                                                                50,00
 4. Shpenzimet për material                                                                               150,00
 5. Kostot e analizës së ujit                                                                                 250,00

8.Kontratat                                                                                                           300,00

 1. Krijimi dhe mbajtja e programit                                                                    50,00

 

                                                                                                             TOTALI: 1,260.00

 

 1. Shpenzimet për pajisjet dhe makinerinë

– Mirëmbajtja e rregullt e makinerisë, pjesëve rezervë                                     300,00

– Karburanti (naftë + benzinë)                                                                            2.000,00

– Regjistrimi i automjeteve                                                                                1.600,00

– Blerja e klorit                                                                                                        400,00

– Vajrat dhe lubrifikantët                                                                                      150.00

– Pajisjet                                                                                                                  100,00

– Paisjet hidraulike dhe kanalizime                                                                    200,00

– Gomat                                                                                                                 1300.00

                                                                                                               TOTALI: 6.050,00

                                 SHPENZIMET TOTALE 34,310.00

 

                                                                                                                                            UD DREJTORIT

                                                                                                                                         Demir Bajrovic d.v.

 

R A P O R T

I PUNËS SË KRYETARES SË KOMUNËS

DHE ORGANEVE TË ADMINISTRATËS LOKALE

PËR VITIN 2016

 

Guci, Mars 2017

 

HYRJE

Raporti i punës së kryetares së Komunës dhe organeve të administratës lokale dhe shërbimeve për vitin 2016 është i punuar në përputhje me dispozitat e nenit 57. Ligjit për vetëqeverisje lokale me të cilin është përcaktuar që kryetari/ja e Komunës një herë në vit i raporton Kuvendit të komunës dhe qytetarëve rreth punës dhe funksionimit të administratës lokale.

Raporti i punës jep një përmbledhje të aktiviteteve si dhe punës së kryetarës së komunës, duke shikuar në pyetjet kryesore që kan të bëjnë me funksionimin e vetëqeverisjes lokale si dhe arritjen e interesit publik në Komunë.

Para qasjes së përpunimit të raportit për vitin 2016, kam analizuar raportet e punës së organeve të administratës lokale, ashtu që në këtë material në mënyrë gjithëpërfshirse mund të shiqohet funksionimi i vetëqeverisjes lokale në të gjitha segmentet e saj. Gjithashtu materiali përmban edhe informata dhe të dhëna rreth punës së kryetares, detyrave dhe realizimeve të organeve në vitin 2016, aktivitetet e realizuara që burojnë nga dokumentacioni strategjik qendror, lokal, etj.

Duke ushtruar punën e kryetares së komunës, qëllimi im ishte të krijoj supozime  juridike e materiale për funksionim të organeve të administratës lokale, që njëherit ka krijuar edhe mundësinë që në bazë të dispozitave ligjore të mundësohet përmbushja e interesave dhe kërkesave të qytetarëve.

Puna e kryetares së komunës ka qenë e drejtuar në arritjen e punëve normative, realizim, mbikqyrje, organizim dhe funksionim pritokolar.

Raporti është i konceptuar në këto segmente:

-PUNË NORMATIVE

-PUNËT E BUXHETIT

-PUNËT NË NDERTIMIN DHE REVITALIZIMIN E INFRSTRUKTURËS

-DOKUMENTACIONI PROJEKTUES

-ADMINISTRATA LOKALE- ORGANIZIMI, FUNKSIONIMI DHE MBIKQYRJA

-MARDHËNIET DHE BASHKËPUNIMI

-PUNA PUBLIKE DHE TRANSPARENTE

-MASAT PËR PËRMIRËSIMIN E PUNËS SË ADMINISTRATËS LOKALE

 

PUNËT NORMATIVE

Duke i propozuar vendime dhe akte tjera Kuvendit të komunës, e që ishin parakusht për krijimin e funksionimit të administratës dhe vetëqeverisjes lokale, është kryer funksionimi normativo-juridik i kryetarës së komunës në vitin 2016.

Në bazë të Planprogramit të punës për vitin 2016, kryetarja e komunës ka propozuar rregulloret si vijojnë:

 1. Harmonizimi i akteve normative të nivelit lokal me ligjet e akteve tjera.
 2. Propozim-vendimi nga fusha e financave dhe të hyrave publike.
 3. Propozim-vendimi për sjelljen e dokumentacionit planifikues në Komunën e Gucisë.
 4. Propozim-vendimi për tokën e ndertimit në qytet.
 5. Propozim-vendimi i rëndësisë së përgjithshme për funksionimin,formimin dhe rregullimin e administratës lokale.

Kryetarja e Komunës në bazë të përgjegjësisë së funksionit të vet, varësisht nga situata konkrete dhe nevojave, ka sjellë vendime, rregullore, aktvendime për realizim të punëve nga përgjegjsia e vetëqeverisjes lokale si dhe ekzekutimin e punëve te bartura dhe të besuara.

 

PUNET E BUXHETIT

Me vendimin për Buxhetin e komunës së Gucisë për vitin 2016  ishin të planifikuara mjetet prej 843699,00 Eura.

E rikujtoj që Vendimin për Buxhet e ka miratuar Këshilli i të besuarve i cili është formuar nga ana e Qeverisë së Malit të Zi për shkak të mosfunksionimit të Kuvendit të Komunës së Gucisë, është miratuar në Gusht 2016.

Nga të hyrat e planifikuara, në fund të vitit 2016 janë realizuar 513048,98 Euro

Shpenzimet perfundimtare në vitin 2016 kan qenë 403520,10 Euro.

Bazuar në Ligjin për Buxhet dhe përgjegjësisë fiskale, si dhe Ligjit për financim të vetëqeverisjes lokale është siguruar raportimi drejt Ministrisë së Financave përmes raportimit të rregullt.

Sekretariati ka përgatitur, planifikuar dhe përpunuar Vendimin për Buxhet të Komunës së Gucisë për vitin 2016.

Ka mbajtur librin kryesor dhe librin e trezorit.

Ka përgatitur aktvendimet dhe akte tjera të përgjegjësisë së vet.

Ka përgatitur raporte, shkresa- Agjensionit për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe sektorit joqeveritar.

Shërbimi për pagim të të hyrave lokale në periudhën raportuese.

Janë përpunuar dhe shtypur 4916 Vendime për tatim në patundshmëri.

-Tatim në patundshmëri 22067,50 Euro për objekte dhe  22338,45 Euro për tokë.

-Taksa administrative 4225,44 Euro

-Mbitaksë e tatimit në të ardhura të personave fizik 2288,28 Euro

-Kompenzim për shfrytëzimin e rrugëve komunale 11437,30 Euro

-Të hyra tjera 6383,75 Euro

Si arsye kryesore të inkasimit të dobët e cilësoj: mungesen e vendimeve të nevojshme për inkasim (arsyet janë politike), mos ndarja totale nga Komuna e Plavës si dhe arsye tjera objektive.

-Janë dhënë 20 leje për punë.

-Janë realizuar 35 inspektime në subjektet afariste.

-Janë perpunuar 79 kërkesa për pension të pleqërisë.

-Janë përpunuar 17 kerkesa për subvencione të blegtorisë dhe prodhimit bujqësor.

-Janë enutanazua 10 lopë të infektuara.

-Janë kshilluar dhe orjentuar 37 qytetar në ftesem publike IPARD Like.

 

PUNËT NË NDERTIM DHE REVITALIZIM  TË INFRASTRUKTURËS

INVESTIMET E FINANCUARA ME MJETE VETANAKE

 • Rregullimi i rrjedhes së ujrave  6500,00 Euro
 • Rrugët lokale, mirëmbajtje dhe sanime të vogla  5200,00 Euro
 • Mbushja e gropave me asfalt (rajonet rurale)  3700,00 Euro
 • Pastrim të hapsinave publike  36000,00 Euro
 • Mirëmbajtje të ndriçimit të qytetit dhe shpenzime të energjisë elektrike 21000,00 Euro
 • Investime të ndryshme të imëta  1500,00 Euro

   GJITHSEJ                           73.900,00 Euro

INVESTIMET QË I KA REALIZUAR DPP-ja NË KOMUNËN E GUCISË

 • Përfundimin e punëve në urën e këmbësorëve  30000,00 Euro
 • Modernizimin e rrugëve lokale, shtrimin e asfaltit me trashsi 6cm dhe gjatësi 2km  80000,00 Euro
 • Investimet në ndertimin e objektit administrativ të komunës   150000,00 Euro
 • Mushjen e gropave me asfalt   5000,00 Euro

GJITHSEJT       265000,00 Euro

 

INVESTIMET E REALIZUARA NGA DREJTORIA PËR KOMUNIKACION SI DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

 • Asfaltimi, gjegjësisht veshja me asfalt e 700m rruge në rrugen regjionale Guci-Plavë investim prej 48000,00 Euro- drejtoria për komunikacion.
 • Vazhdimi i punimeve në projektin për rregullimin e Burimeve të Ali Pashës- Euro Gucia nga New Yorku dhe përfaqësuesit e Evropes Përëndimore në vlerë prej 23000,00 Euro

GJITHSEJT 71000,00 Euro

 

INVESTIMET NË DOKUMENTACIONIN PROJEKTUES TEKNIK

 • Drejtoria për punë publike  5000,00 Euro
 • Komuna e Gucisë  5000,00 Euro
 • Përpunimi i bazës gjeodezike dhe elaborateve- Komuna e Gucisë  3900,00 Euro

GJITHSEJT 13900,00 Euro

 

ADMINISTRATA LOKALE- ORGANIZIMI, FUNKSIONIMI DHE MBIKQYRJA

Në bazë të rregullave ligjore si kryetare komune kam mbikqyrur punën e punonjësve të administratës, kam drejtuar dhe i kam këshilluar për punë sa më kualitative duke dhënë sherbime për qytarët, përderisa administratori kryesor ka koordinuar punen e administratës dhe ai në bazë të rregullores dhe përshkallëzimit mban përgjegjsi për punën ligjore të administratës. Vlen të theksohet se Administratori, Kryetarja e Komunës si dhe Kryetari i Kuvendit ishim anëtarë të komisionit të Arbitrazhit për ndarjen e Komunave Plavë e Guci, komision ky i formuar nga Qeveria e Malit të Zi.

Administratori kryesor ka bërë punët nga përgjegjësitë e veta.         Ka marrë pjesë në punimet e dhënies së mendimit për propozimet e akteve normative të organeve. Organeve lokale iu është dhënë ndihmë profesionale për kryerjen e punëve profesionalisht.

 

Në bazë të nenit 9 të Vendimit mbi themelimin e Këshillit për Bashkëpunim të Vetëqeverisjes Lokale dhe Organizatave Joqeveritare (Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale nr. 29/17), Këshilli për zgjedhje dhe emërime i Kuvendit të Komunës së Gusisë, shpall

 

F T E S Ë  P U B L I K E
për propozimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit për bashkëpunim të vetëqeverisjes lokale dhe organizatave joqeveritare

          

1.Organizatat joqeveritare që kanë selinë ose operojnë në territorin e komunës së Gucisë ftohen të propozojnë anëtar për Këshillin për bashkëpunim të vetëqeverisjes lokale dhe organizatave joqeveritare

Nga një organizatë joqeveritare në Këshillin mund të emërohet vetëm një përfaqësues. Organizatë joqeveritare mund të propozojë vetëm një kandidat për anëtar të Këshillit.

 1. Kandidatin për anëtar të Këshillit mund ta propozojë një organizatë jo-qeveritare që plotëson kushtet e mëposhtme:

 – që është regjistruar në regjistrin e organizatave joqeveritare, të paktën një vit para publikimit të thirrjes;

– që ka selinë apo vepronë në territorin e komunës së Gucisë;

– se në vitin e kaluar, në fushat e referuara  ka realizuar një ose më shumë projekte, ose ka marrë pjesë në së paku një fushatë apo zbatuar të paktën dy aksione;

– që në organin e menaxhimit të OJQ-së, nuk ka anëtarë të partive politike dhe zyrtarëve publikë, në aspektin e kuptimit të  dispozitave për parandalimin e konfliktit të interesit.

3.Organizata jo-qeveritare është e obliguar që me propozimin e kandidatëve, organit kompetent të punës së Kuvendit ti paraqesë dëshmitë e mëposhtme:

1). Një kopje e vërtetuar e Aktvendimit mbi regjistrimin në regjistrin e administratës shtetërore kompetent për regjistrimin dhe evidentimin e të dhënave të OJQ-ve,

2). Statutin e organizatës të vertetuar;

3). Dëshmi mbi projektet e realizuara ose aktiviteteve në vitin e mëparshëm: të marrëveshjes së financimit, broshura, galeri, fletëpalosjeve, artikujt e gazetave dhe të ngjashme;

4). Deklarata e personit të autorizuar për të përfaqësuar organizaten joqeveritare që në organet drejtuese të organizatave jo-qeveritare nuk ka anëtar të partive politike, zyrtarë publikë, në aspektin e kuptimit të dispozutave për parandalimin e konfliktit të interesit dhe të zyrtarëve dhe të punësuarve lokal,

 5). Kopje të vërtetuar të llogarive përfundimtare (bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit) për vitin e kaluar.

 4.Kandidati i organizatës jo-qeveritare, si anëtar i Këshillit mund të jetë një person i cili:

– banon në territorin e komunës;

– të ketë përvojë në aktivitetet e përmendura për vetëqeverisjen lokale;

– të mos jetë anëtar i ndonjë partie politike apo funksioar publik, dhe

– nuk është i punësuar / në organet e vetëqeverisjes lokale dhe shërbimet publike.

5.Organizatë jo-qeveritare që propozon kandidatin për anëtar të Këshillit, përveç dokumentacionit të përmendur në pikën 4, është e detyruar të paraqesë për kandidatin si më poshtë:

– kopje e vërtetuar e kartës së identitetit-letërnjoftimit;

– biografia e kandidatit me informacion në lidhje me posedimin e përvojës në organizatat jo-qeveritare në fushën e veprimtarisë për të cilën kandidohet;

– deklaratë se kandidati nuk është anëtar i ndonjë partie politike apo funksionar publik;

 -deklaratë se kandidati nuk është i punësuar në organet e administratës lokale ose shërbimin publik të themeluar nga komuna,

– deklaratë që kandidati pranon emërimin si anëtar i Këshillit.

6.Afati i fundit për propozimin e kandidatëve është 30 ditë nga data e publikimit të ftesës në adresën e Kuvendit të komunës së Gucisë-Këshillit për zgjedhje dhe emërime.

Guci,më 01.11.2017

                                                                                                            Këshilli për zgjedhje dhe emërime

                                                                                                                                Kryetar

                                                                                                                          Demir Bajroviq

Në përputhje me Nenin 15 të Vendimit për themelimin e Këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeveris lokale (Gazeta Zyrtare e Malit të Zi –dispozitat komunale, nr.29 / 17), Këshilli për zgjedhje dhe emërime i Kuvendit të Komunës së Gucisë, shpall:

 

 F T E S Ë  P U B L I K E

për propozimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqeverisjes lokale

         

Ftojmë institucionet, ndërmarrjet, organizatat joqeveritare, shoqatat dhe qytetarët që të propozojnë anëtarët e Këshillit për zhvillimin dhe mbrojtjen e vetëqeverisjes lokale.

Anëtarët e këshillit zgjidhen nga radhët e qytetarëve të shquar dhe të dalluar të komunës dhe ekspertë në fusha të rëndësishme për pushtetin lokal.

Propozimi për kandidimin e anëtarit të Këshillit përfshinë edhe një deklaratë e pranimit të nomimit të kandidatit.

Këshilli për zgjedhje dhe emërime duhet të krijojë një listë të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, duke përcaktuar listen e kandidatëve për anëtar të Këshillit, duke siguruar përfaqësim proporcional të ekspertëve nga të gjitha fushat me rëndësi për vetëqeverisjen lokale.

Për anëtar të Këshillit nuk mund të zgjidhen: – deputetë ose këshilltarët – funksionarët lokalë, krerët e administratave lokale dhe drejtuesit e shërbimeve publike të themeluara nga komuna – të zgjedhurit dhe të emëruarit në Qeverinë e Republikës së Malit të Zi dhe organe të administratës shtetërore, – funksionarët e partive politike (kryetarët e partive, anëtarët e kryesisë, zëvendësit e tyre, anëtarët e këshilleve kryesore dhe ekzekutive, si dhe zyrtarë të tjerë të partisë.) – personat që janë dënuar për veprat penale kundër detyrës zyrtare, personi që pavarësisht dënimit të shqiptuar ose të dënuar për një tjetër vepër penale që është dënuar me burgim më të gjatë se 6 muaj me Aktgjykim të formës së prerë.

Afati i fundit për propozimin e kandidatëve është 30 ditë nga data e publikimit të ftesës në adresën e Kuvendit të komunës së Gucisë-Këshillit për zgjedhje dhe emërime.

Guci,më 01.11.2017

                                                                                                            Këshilli për zgjedhje dhe emërime

                                                                                                                                Kryetar

                                                                                                                          Demir Bajroviq

 

Mali i Zi                                                                                                                                                                                                               Komuna e Gucisë                                                                                                                                                                                                   Kuvendi i Komunës së Gucisë                                                    `                                                                                                             Nr 001-16/17                                                                                                                                                                                             Guci më, 16.06.2017.

 

Në bazë të nenit 46, të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale ( “Gazeta zyrtare e RMZ’’ nr.42/03,28/04, 75/05,13/06, dhe (“Gazeta zyrtare e MZ“nr.88/09,03/10,75/10,38/12,10/14 dhe 03/16), dhe nenit 30 të Statutit të Komunës së Gucisë (Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale nr.25 / 14):

THËRRAS

Mbledhje e tretë të Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2017

 

Mbledhja do të mbahet më 23. 06.2017(e premte), në IP-Qendra për Kulturë në Guci duke filluar nga ora 10 h.

Për mbledhje propozoi këtë :

REND TË DITËS

 1. Propozim Vendimi për kushtet,mënyrën dhe procedura e pjesëmarrjes së banorëve lokalë në ushtrimin e punëve publike.

2.Propozim Vendimi për transportin me taksi.

3.Propozim Vendimi për rrugët lokale dhe ato të pa kategorizuara.

4.Propozim Vendimi për këshillin për bashkëpunim në mes organeve të vetëqeverisjës lokale dhe organizatave joqeveritare.

5.Propozim Vendimi për Këshillin për zhvillim dhe mbrojtje të vetëqevirsjës lokale në Komunën e Gucisë.

6.Propozim Vendimi për themelimin e Shërbimit të Policisë komunale

7.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të etikës së përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve të vetëqeverisjes lokale për komunën e Gucisë.

8.Propozim Vendimi për miratimin e Kodit të etikës së zyrtarëve dhe shërbyesve lokal në komunën e Gucisë.

9.Propozim Vendimi për taksën e qëndrimit.

1o. Propozim Vendimi për inicimin e ndryshimeve në Statutin e komunës së Gucisë.

 1. Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të komunës së Gucisë.
 2. Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit për përcaktimin e simboleve dhe ditës së komunçs së Gucisë.

13.Propozim Vendimi për shkarkimin dhe emërimin e anëtarit të Komisionit për çështje komunale banesore, mbrojtje të mjedisit, zhvillim, ekonomi dhe financa.

14.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e SHPK “Veprimtarirë komunale”-Guci.

15.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e IP”Qendra për kultur”-Guci.

16.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Statutin e Organizatës turistike-Guci.

17.Propozim Vendimi për dhënjën e pëlqimit në Aktvendimin e Kryetarës së komunës në emërimin e nënkryetarit të komunës së Gucisë.

18.Propozim Vendimi për emërimin e sekretarit të Kuvendit të komunës së Gucisë.

19.Pyetje dhe përgjigjje të këshilltarëve

Në mbledhje janë të ftuar edhe përfaqësues të mediave.

 

                                                                                                                           Kryetari i Kuvendit

                                                                                                                         Dzenadin Radoncic d.v                 

 

Në bazë të nenit 45 paragrafi 1 në lidhje me nenin 108. paragrafin 1 i Ligjit për vetëqeverisjen lokale ( “Gazeta Zyrtare e republikës së Malit të Zi”, nr. 42 / o3,28 / 04,75 / 05,13 / 16 dhe ” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr.88 / 09,03 / 10,38 / 12 , 10/14 dhe 03/16), dhe nenit 35 paragrafi 1 pika 36 i Statutit të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi -dispozitat komunale”. nr 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 23.06. 2017, miratoi këtë:

 

VENDIM

për mënyrën dhe procedurën e pjesëmarrjes së popullatës lokale në ushtrimin e punëve publike

 

I – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

               Për të arritur parimin e pjesëmarrjes së qytetarëve në ushtrimin e punëve publike dhe transparencën e punës së vetëqeverisjes lokale, sigurimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në mes të vetëqeverisjes lokale dhe qytetarëve, ky vendim rregullon mënyrën dhe procedurën e pjesëmarrjes popullsisë lokale në çështjet publike, format dhe mekanizmat e pjesëmarrjes, lëndët, masat dhe veprimet e ndërmarra nga autoritetet komunale për të inkurajuar përfshirjen e qytetarëve në procesin e planifikimit, vendimmarrjes dhe në implementimin e tyre.

 

Neni 2

               Autoritetet komunale janë të obliguara të sigurojnë që qytetarët të jenë të informuar në kohën e duhur për të gjitha çështjet që janë me rëndësi për jetën e tyre.

               Qytetarët kanë të drejtë të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm për përfshirjen e tyre në fazën e deklarimit paraprake për përgatitjen e planeve, programit të zhvillimin dhe politikave të investimeve, deklarimi për dispozitat, përkatësisht aktet  që rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e popullatës lokale, si dhe të gjitha procedurat dhe dispozitat e tjera që janë me interes për realizimin e të drejtave të tyre ose përmbushjen e detyrimeve.

 

Neni 3

               Autoritetet komunale, jan të obliguar para se të marrin një vendim apo akt tjetër nga ana e tyre të informojë aplikantët dhe qytetarët për vendimin e marrë në propozimet e parashtruara, vërejtjet apo sugjerimet.

               Organet e komunës sigurojë kushte për arsimimin e zyrtarëve lokalë dhe punonjësve dhe popullsisë lokale, për përfshirjen më të drejtpërdrejtë dhe të plotë në kryerjen e punëve publike.

 

Neni 4

               Për të kuptuar më mirë arsyet e miratimit të ndonjë akti konkret; autoritetet komunale janë të obliguara të përshtaten formën e aktit, përmbajtjen dhe shpjegime me nevojat dhe aftësitë e pjesëmarrësve, të drejtat dhe detyrimet financiare që janë propozuar në aktë, e veçanërisht në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara; metoda e përgatitjes së akteve të pjesëmarrësve në procedurën e hartimit të aktit, mënyrën e dorëzimit të propozimit, vërejtjet, sugjerime apo mendimet në aktin e propozuar, dhe për çështje të tjera me rëndësi për përfshirjen e qytetarëve.

 

Neni 5

                Organet e komunës janë të obliguara të sigurojnë përfshirjen dhe inkurajimin e qytetarët në procesin e vendim-marrjes, duke përdorur mekanizmat e këtij Vendimi, në varësi të rrethanave të veçanta dhe burimeve financiare.

 

II – Format dhe mekanizmat e pjesëmarrjës së qytetarëve

Neni 6

                Banorët lokalë marrin pjesë në deklarimin dhe në vendimmarrje në çështjet publike me anë të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve të përcaktuara me ligj –  iniciativë, iniciativë qytetarësh, tubime qytetarësh, referendum (lokal dhe komunal) dhe përmes formave të tjera në përputhje me Ligj.

 

Neni 7

                Deklarimi paraprak i banorëve lokalë bëhet në procedurën para se të nxjerrën aktet e planifikimit (planin e zhvillimit, planifikimit hapësinor dhe urban, planin e zhvillimit, veprimtarisë dhe programet e investimeve).

                 Deklaimi paraprak për aktet e përmendura në paragrafin l të këtij neni, do të sigurohet duke u deklaruar bashkësitë lokale.

                  Varësisht nga natyra e aktit dhe mundësive materiale të përgjithshëm, deklarimi paraprak mund të sigurohet edhe me anë të një ankete në tubim të qytetarëve, diskutimeve të ekspertëve, tryezave të rrumbullakëta dhe formave të tjera.

 

Neni 8

               Banorët lokalë marrin pjesë në vendimmarrje në një mënyrë që deklarohen për aktet e miratuara nga vetëqeverisja lokale, për: – Statutin e Komunës, – planet dhe programet e zhvillimit; – plani i investimeve shumëvjeçare dhe politika e investimeve, – planeve hapësinore dhe urbanistike, – programit të zhvillimi dhe përdorimi i tokës ndërtimore, – buxhetin e komunës – programin e mbrojtjes dhe përmirësimin e mjedisit – akteve të tjera që rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve.

 

Neni 9

                Autoritetet komunale, nxisin pjesëmarrjen e qytetarëve në jetën publike dhe përmes formave të tjera, të tilla si organizimin e Forumit të konsumatorëve dhe përdoruesve të shërbimeve, organizimin tematik apo forumet e palëve të interesuara (njerëzve me nevoja të veçanta, personat që janë në nevojë, etj), organizimin e tribunave për problemet specifike dhe çështjet e grupeve nacionale dhe etnike, gratë, të rinjtë dhe fëmijët, të moshuarit, pensionistët dhe grupe të tjera të interesuara, organizatat dhe shoqatat .

Neni 10

 

               Mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve në çështjet publike janë:

– informimin e popullatës lokale nëpër faqet e internetit, broshurave informative, media, gazetat, planet, anketat, pyetësorët, panove  dhe tabelat e shpalljeve, etj,

 – marrjen e mendimet dhe propozimet e qytetarëve përmes linjave kujdestare telefonike,  kutive të vërejtjeve, kutive të përshtypjeve, etj,

– trajnimi i zyrtarëve lokalë, punonjësit dhe qytetarët duke organizuar seminare,mbajtjen e mbledhjeve të rregullta ose të kohë pas kohëshme

– trajnimi i zyrtarëve lokalë, punonjësit dhe qytetarët duke organizuar punëtori, mirëmbajtjen e takimeve të përhershme dhe të rastit, seminare, qendër informacioni, ligjërues- mysafir, organizimin e tryezave të rrumbullakëta etj.

– angazhimi i vullnetarëve për të ofruar ndihmë për personat në nevojë,

– sigurimin e pjesëmarrjes së grave dhe grupeve kombëtare e etnike, të rinjëve dhe grupet e tjera në miratimin dhe shqyrtimin e akteve dhe dokumenteve që kanë të bëjnë për ta.

 

Neni 11

                Organet e komunës janë të detyruar të krijojnë kushtet për aplikimin e mekanizmave sipas nenit lo të këtij Vendim.

 

Neni 12

 

               Autoritetet komunale janë të detyruar të aplikojnë forma të ndryshme të pjesëmarrjes së të rinjve në planifikimin dhe vendimmarrjen në komunë, në konsultim me ta dhe me përfaqësuesit e tyre të zgjedhur. Për të mbështetur aktivitetet e organizatave dhe shoqatave rinore, ose në mënyrë të shoqërimit së tyre, autoritetet komunale do të inkurajojnë punën e këtyre organizatave dhe shoqatave me masa konkrete dhe aktivitete, të tilla si: krijimi i një qendre për të rinjtë (ose qendrat e këshillimit), caktimin i kohës së lirë për aktivitete kulturore, krijimin e bashkëpunimit me shkollat, përfshirjen e të rinjve në programet e formimit profesional, nxitjen e punësimit, akomodimin dhe trajtimin e nevojave për strehim, përfshirja në punën e Parlamentit, parandalimin në luftën kundër sëmundjes, varësisë, etj

Neni 13

 

               Autoritetet komunale do të sigurojë që në çështjet e rëndësisë së përgjithshme në procesin e vendimmarrjes të përfshijë publikun e gjerë: qytetarët, bizneset dhe sipërmarrësit, organizatat joqeveritare dhe grupet e tjera të interesuara .

 

Neni 14

 

                Para fillimit të procedurës për përgatitjen dhe miratimin e akteve të përmendura në nenin 8 të këtij Vendimi, autoriteti kompetent do të krijojë një plan të pjesëmarrjes së qytetarëve për secilin nga këto akte.

              Me planin e pjesëmarrja do të përcaktohen format dhe mekanizmat e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e miratimit të atij akti, dhe përcaktohet afati për të vepruar autoritetet.

               Plani i pjesëmarrjës do të publikohet në mënyrë të përshtatshme për të informuar anëtarët.

 

Neni 15

 

                Organi i administratës lokale për mardhënje në fushë të administratës është i detyruar për të siguruar zbatimin e formave dhe mekanizmave të pjesëmarrjes qytetare për secilin akt individual të përcaktuar me këtë Vendim.

 

Neni 16

 

                Organet e qeverisjes vendore janë të detyruar të mundësojnë personat me aftësi të kufizuara të ushtrojnë të drejtën sipas këtij Vendimi, në një mënyrë të përshtatshme me nevojat dhe mundësitë e personave të tillë.

 

III – PROCEDURA E PJESËMARRJES SË POPULLËSISË LOKALE

 1. Përcaktimi i nevojave të popullatës lokale

Neni 17

 

                Punët përgatitore për hartimin e akteve normative dhe planifikuese sipas nenit 8 të këtij Vendimit, si rregull e kryejnë organet përkatëse të administratës lokale.

 

Neni 18

 

               Në procesin e përgatitjes së akteve organet janë të detyruar për të mbledhur informacion të nevojshëm dhe të dhëna nga qytetarët, bashkësive lokale, organet dhe organizatat, shërbimet publike, organizatave joqeveritare, shoqatave rinore, kategoritë e ndryshme të qytetarëve (gratë, rinia, personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit dhe invalidët ), dhe persona të tjerë në përputhje me karakterin e aktit.

               Me qëllim të krijimit të një baze sa më të plotë dhe kualitative për hartimin e akteve, mbledhja e të dhënave dhe informacioneve, do të bëhet me anë të mekanizmave të duhur në përputhje me planin e pjesëmarrjes së qytetarëve.

               Organi i administratës lokal kompetent për marrëdhënie në fushën administrative, është e nevojshme për të mbledhur të dhëna dhe informata para fillimit të procedurave të hartimit të akteve, e që do të analizohen për të vlerësuar problemin dhe përcaktimin e nevojave të qytetarëve.

 

Neni 19

 

                Bazuar në analizën e të dhënave dhe informatave, autoriteti relevant vendor përgatit projekt-aktet paraprake me propozimet themelore dhe zgjidhjet alternative me interes për popullatën vendase dhe ta dërgojë atë tek autoriteti kompetent për të përcaktuar projekt aktet.

                Në arsyetimin e aktit, sidomos për të dhënë arsyet të cilat ishin vendimtare për të propozuar zgjidhjet e tilla, me shpjegime të zgjidhjeve të reja, efektet financiare për qytetarët apo buxhetin e komunës, avantazhet e tyre në krahasim me ato ekzistuese dhe shpjegimet për të reflektuar mbi të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve dhe metodës për të tejkaluar problemet e mundshme të shkaktuara nga ndryshimet e propozuara.

 

 1. Dëgjim publik

Neni 20

 

                Organet e komunës janë të obliguara që tu sigurojnë qytetarëve që duke organizuar diskutime publike dhe të ekspertëve të japin propozime me shkrim dhe gojë, vërejtje, sugjerime dhe mendime për aktet që janë subjekt i debatit.

 

Neni 21

 

               Autoriteti kompetent komunal do të përgatisë projekt-aktin dhe ta vëjë në dëgjim publik, në përputhje me planin e pjesëmarrjes së qytetarëve.

               Autoriteti për organizimin e debatit publik është i obligueshëm që projekt aktet dhe planin e pjesëmarrjes së qytetarëve në mënyrën e duhur ta vëj në dispozicion për publikun.

               Organi për organizimin dhe mbajtjen e debat publik është e nevojshme për të dhënë arsyet për zgjedhjet në projektaktin e propozuara, veçanërisht në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, si dhe vlerësimin e ndikimit të këtyre vendimeve në statusin e qytetarëve, në mënyrë që qytetarët më mirë të njohin vendimin me të cilin në mënyrë më optimale sigurojnë përnbushjen e nevojave të tyre.

                Qendra e informacionit të komunës është e obliguar që të sigurojë një numër të mjaftueshëm të kopjeve për bashkësitë lokal, qytetarët e interesuar, organizatat dhe qytetarët.

 

Neni 22

                Projekt akti dhe programi i dëgjimit publik do të publikohen në media, tabelën e shpalljeve të komunës ose të bashkësisë lokal, web faqen e komunës ose në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme.

                Qendra për Informim e komunës është i obliguar që në mënyrë të duhur të bëj informacionin e disponueshëm në lidhje me aktin e përmendur në paragrafin 1 të këtij Vendimi.

 

Neni 23

                Dëgjim publik organizohet, si rregull, në çdo bashkësi lokal dhe zgjat të paktën 15 ditë .

               Dëgjimet publike mund të organizohen njëkohësisht për disa bashkësi lokale.

                Koha dhe vendi i mbajtjës së dëgjimit publik përshtatet për nevojat e popullsisë në zonat urbane, suburbane dhe rurale.

 

Neni 24

                Debati publik duhet tu mundësoj qytetarëve për të komunikuar direkt me përfaqësuesit e komunës.

                Në debatin publik në mënyrë të detyrueshme marrin pjesë përfaqësuesit e propozuesit, përfaqësuesit e organeve të administratës lokale që janë përgjegjëse për përgatitjen e aktit, dhe profesionistë të tjerë të cilët mund të kontribuojnë në cilësinë e diskutimit për aktit përkatës.

                Në dëgjim publik marrin pjesë edhe përfaqësues të organeve të bashkësive lokale në territorin e së cilës organizohet dëgjimi publik.

                Debati publik organizohet mundësisht me ndihmën e mjeteve moderne teknike dhe mjteve të tjera audio-vizuale në mënyrë që të jap prezentim më të përshtatshëm të përmbajtjes dhe zgjidhjeve të aktit që është objekt i debatit publik.

 

Neni 25

               Organi i cili drejton debatin publik do të mbajë një procesverbal të dëgjimit publik.

               Në procesverbal regjistrohen propozimet, sugjerime, komentet, vërejtjet dhe mendime të rëndësishme në përmbajtjen e vendimit.

 

Neni 26

               Propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet mund t’i komunikohen direkt ose të ipen me shkrim organit kompetent.

 

Neni 27

                 Në përputhje me planin e pjesëmarrjes qytetare, me qëllim të vlerësimit profesional të publikut në aktin e propozuar, organizohet një debat ekspertësh publik.

                 Debati profesional organizuar përmes tryezave të rrumbullakëta, simpoziumeve, duke i dhënë propozimet, vërejtje, sugjerime dhe opinione me shkrim.

                 Debati profesional i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni organizohet dhe mbahet nga autoriteti përgjegjës i debatit publik.

 

Neni 28

               Organi i cili organizon dhe mban debatin publik është i detyruar të përmbledhë dëgjimin publik dhe të përgatisë një raport, brenda 10 ditësh pas përfundimit të debatit.

                Të gjitha propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet e paraqitura brenda afatit të caktuar për dëgjim publik, autoriteti i përmendur në paragrafin 1 të këtij Vendimi është i detyruar të shqyrtoj dhe të jap shpjegimin se çfarë pranohet dhe çfarë jo, arsyet pse është marrë një pozicion i till, dhe ti përfshijë ato në raportin e diskutimit publik dhe të ekspertëve.

                Raporti për diskutim publik dhe të ekspertëve duhet të dorëzohet tek autoriteti kompetent që ka për ta miratuar projekt-aktin i cili ishte vënë në debat publik.

 

Neni 29

 

                 Raportin nga neni paraprak Qendra për Informim e komunës është e obliguar që në mënyrë të përshtatshme ta vëj në dispozicion të publikut.

                Propozuasi i aktit, raportin mbi mbajtjen e debatit publik i dorëzon Kuvendit, së bashku me projekt-aktin.

 

IV – DISPOZITA E FUNDIT

Neni 30

               Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale “.

 

Numër: 001-16/17-1

Guci,më 23.06.2017

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                              Kryetari i Kuvendit

                                                                                                              Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 63 paragrafi 15 të Ligjit për transportin rrugor ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”, nr 45/05 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi “, nr. 75/10, 38/12 dhe 18/14), nenit 4, paragrafi 2 dhe neni 13 paragrafi 3 i Ligjit për veprimtari komunale ( “Gazeta Zyrtare e RMZ” nr 12/95), nenit  51, paragrafi 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”, nr.42 / 03, 28/04, 75/05 dhe 13/06 dhe “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 88/09, 38/12,10/14,3/16), dhe neni 35 të Statuti të komunës së Gucisë ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”, nr 25/14, ), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur më 23.06.2017 , miratoi këtë

 

V E N D I M

për transportin me auto-taksi

 

I.DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

 

              Ky vendim përcakton kushtet, organizimin dhe mënyrën e kryerjes së transportit me auto-taksi në komunën e Gucisë (më poshtë referuar si: transporti me taksi).

 

Neni 2

 

              Transporti me taksi është një aktivitet i transportit publik të udhëtarëve që kryhen për qëllime komerciale, me automjete të pasagjerëve që janë prodhuar me maksimum prej pesë ulëseve, duke përfshirë edhe vendin e shoferit dhe të paktën katër dyer.

 

Neni 3

 

              Transporti me taksitë mund të kryhet nga subjektet dhe sipërmarrësit të regjistruara për transport taksi dhe kanë licencë për ushtrimin e veprimtarisë së transportit, të lëshuar nga autoriteti përkatës lokal (në tekstin e mëtejmë: transportuesit).

              Shoferi i transportit me taksi është person fizik i cili kryen transportin me taksi si sipërmarrës, ose është i punësuar nga personat juridikë dhe sipërmarrësit dhe i plotëson kushtet për shofer, siç parashihet me Ligjin për transportin rrugor.

 

Neni 4

 

              Licenca për taksi dhe certifika e licencës për automjetin që përdoret për transportin taksi  lëshohen nga administrata lokale kompetente për trafikn në pajtim me Ligjin për transportin rrugor, aktet nënligjore dhe këtë Vendimi.

 

Neni 5

 

              Lëshimi i licencës dhe certifikës së licencës kryhet në përputhje me programin optimal të organizimit të transportit në territorin e komunës së Gucisë (në tekstin e mëtejmë: programi).

 

 1. KUSHTET DHE ORGANIZIMI PËR TË USHTRUAR TRANSPORT-TAKSI

Neni 6

 

              Vlerësimi i i kushteve teknike të komunikacionit, analiza e nevojave të banorëve për transport në përputhje me zhvillimin e komunës, përcaktohet numri i stacioneve për taksi me numrin e vendeve  në to për taksi.

              Kushtet e referuara në paragrafin 1 të këtij neni do të përcaktohen nga administrata lokale kompetente për trafikun përmes Programit, në të cilin Kryetari i komunës jep pëlqimin.

              Programi miratohet në fund të vitit aktual për vitin e ardhshëm.

              Ndryshimet në Programin  lidhur me stacionet e taksive dhe numrin e vendeve për taksi mund të bëhet vetëm me propozim të administratës lokale përgjegjëse për çështjet e transportit, me pëlqimin e Kryetarit.

Neni 7

 

              Organi i administratës lokale përgjegjëse për çështjet e transportit e lëshon certifikatën e licencës për secilin automjet që përdoret për taksi.

 

Neni 8

 

              Transportuesi taksi duhet të sigurojnë që automjeti i përdorur për transport-taksi, përveç kushteve të parashikuara nga Ligji i transportit rrugor, Ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor, i plotëson edhe kushtet estetike dhe të shfrytëzimit, si më poshtë:

– që është i regjistruar në territorin e Gucisë,

– se mekanizmi i drejtimit është vendosura në anën e majtë të automjetit,

– se taksimetri është teknikisht i saktë, i kalibruar, vulosur dhe i vendosur në anën e djathtë të shoferit në mënyrë që shuma që numërohet të jetë e dukshme për udhëtarët,

– që të gjitha ulëset-karrigat në automjet të jenë në gjendje të rregullt, sipërfaqet e shëndetshme, me ngrohje dhe ventilim në gjendje të rregullt,

– në mes të kulmit të automjetit të jetë e vendosur shenja me emërtimin “TAXI” me stemën dhe emrin “Guci” dhe numri i evidencës i sinkronizuar me taksimetër, në mënyrë që drita në shenjën të ndalët kur taksimetri është i ndezur dhe se i njëjti  është lëshuar sipas licencës së dhënë nga organi i administratës lokale kompetente për trafik,

–  në automjet, në anën e djathtë të shoferët, dukshëm të jetë vendosur lista e tarifave e vërtetuar,

– të jetë e pastër dhe e pa dëmtuar,

– pa mbishkrime dhe fotot që kanë shenja partiake, fetare apo kombëtare,

– që ka të rregullt aparatin për shuarjen e zjarrit,

– automjetet e personit juridik duhet të bartin në derë të shkruar emrin e shkurtër të personit juridik dhe ngjyrë uniforme të cilën e përcakton personi juridik,

– që posedojnë kartë të vlefshme gjashtëmujor teknike.

 

Neni 9

 

              Plotësimi i kushteve të përmendura në nenin 8 të këtij Vendimi do të përcaktohet nga organi i qeverisjes vendore përgjegjëse për transportin dhe cakton numrin e evidencës për secilin automjet i cili do të përdoret për taksi në komunë e Gucisë.

 

Neni 10

 

              Pamja dhe madhësia e shenjës “TAXI” përcaktohet nga autoritet lokal përgjegjës për transportin.

Neni 11

 

              Transportuesi taksi është i detyruar, përveç kushteve të parashikuara nga Ligji i transportit rrugor, Ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor dhe akteve të tjera nënligjore për të gjitha automjetet për të siguruar edhe:

-certifikatë orginal të licencës për automjet,

-polisën e sigurimit nga pasojat e fatkeqësive për automjet,

– konfirmimi i plotësimit të kushteve specifike dhe kërkesave në lidhje me mbishkrimin e automjetit që përdoret për transportin taksi të udhëtarëve,

– marrëveshja mbi qiranë ose lizingut, si dhe certifikatë të licencës së lëshuar për qiramarrësin apo shfrytëzuesit të lizingut,

-lista e certifikuar e çmimeve të shërbimeve dhe faturat për llogarinë.

 

III LETËRNJOFTIMI I TAKSISË

 

Neni 12

 

               Transportuesi taksi është i detyruar të sigurojë për të gjithë shoferët taksi letërnjoftimat.

               Taksi letërnjoftimi përmban:

– emri i shoferit,

– numri personal i identifikimit dhe adresa,

– foto e dimensionit 3,00 x 3,5o cm,

– numrin dhe datën eaktvendimit për lëshim të licencës,

– emri i shoqatës nëse është anëtar i saj,

– numrin dhe datën e lidhjes së kontratës për punë,

– afati i vlefshmërisë së letërnjoftimit.

              Shoferi i automjetit taksi është i obliguar që letërnjoftimin pët taksi nga paragrafin 1 i këtij neni, ta vendos në vend të dukshëm në automjet, në anë të djathtë.

 

Neni 13

 

              Letërnjoftimi Taxi lëshohet nga autoritet lokal përgjegjës për transportin.

              Letërnjoftimi Taxi është i verdhë e dimensionit  10 x 12 cm.

 

Neni 14

 

              Taksi transportuesi është i detyruar që çdo ndryshim të të dhënave që është futur në letërnjoftimin taksi, ta raportoj te organi i administratës lokal përgjegjës për transportin.

              Në rast të ndërprerjes së kryerjës së transportit taksi, transportuesi  taksi është i detyruar që autoritetit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit ta kthejë taksi letërnjoftimin.

 

IV STACIONET E TAKSIVE

Neni 15

 

               Stacioni-vendqëndrimi i taksive është një zonë publike e destinuara për qëndrim të taksive, ku  transportuesi merr udhëtarët dhe nga ku fillon udhëtimi.

              Stacionet e taksive mund të jenë të përhershme ose të përkohshme.

              Stacioni i taksive është i shënuar nga shenja sinjalizuese përkatëse horizontale dhe vertikale.

              Për vendosjen dhe ruajtjen e stacioneve të taksive kujdeset kompania e ngarkuar me mirëmbajtjen e objekteve komunale.

              Për të përdorur stacionin e taksive do të paguhet taksa në përputhje me vendimin që rregullon këtë fushë.

Neni 16

 

              Stacionet e taksive janë përcaktuar në përputhje me Vendimin për rregullimin e trafikut në territorin e Gucisë dhe Programit të referuara në nenin 5 të këtij Vendimi.

 

V.MËNYRA E KRYERJES SË TRANSPORTIT TAKSI

Neni 17

 

              Shërbimi taksi kryhet ekskluzivisht në territorin e komunës së Gucisë, e cila ka lëshuar licencën.

               Nuk lejohet të mirrën për transport udhëtarëve jashtë kësaj zone.

 

Neni 18

 

               Shërbimi taksi nuk mund të kryhet nëse ka elemente të një linjë apo transport të veçantë të linjës, e që kanë pothuajse të njëjtën relacion, përafërsisht të njëjtën kohë të ardhjes dhe nisjës, si dhe pikën e njëjtë të hyrjes dhe daljes së udhëtarëve.

              Gjatë kryerjes së transportit taksi, ndalohet përdorimi i stacioneve të autobusëve dhe vend ndalimeve të autobusëve.

Neni 19

 

               Tasi transporti kryhet nga transportuesit taksi në të njëjtat kushte.

              Taksitë në stacionin e taksive, vendosen sipas rendit të mbërritjes.

              Udhëtarët marrin automjetin e parë që është në rënd, përveç nëse udhëtari kërkuar shprehimisht ndryshe.

Neni 20

 

              Taksi shoferi i automjetit është i obliguar që për sa kohë automjeti është në stacion të jete në automjet apo afër saj.

              Taksi transportuesi mund të përdorin automjetin për nevojat e tyre, duke larguar shenjat taksi.

Neni 21

 

              Transportuesi taksi mund ti marrë udhtarët me kërkesë të tyre edhe jashtë stacioneve taksi, nëse një gjë të tillë e lejojnë kushtet e trafikut dhe dispozitat e trafikut.

              Taksitë Transportuesi është i detyruar të pranojë udhëtarët në automjet në kufijtë e numrit në dispozicion të vendeve, si dhe bagazhet personale deri në madhësinë dhe kapacitetin e bagazhit.

              Transportuesi taksi nuk mund të transportojnë më shumë persona se sa numri i vendeve për pasagjerë i regjistruar në lejën e qarkullimit të automjeteve.

 

Neni 22

 

              Shoferi i mjetit taksi është i obliguar që gjatë transportit të udhëtarëve duhet të jetë i rregullt dhe i veshur me kujdes.

              Taksi shoferi i automjetit është i obliguar që gjatë kryerjes së transportit taksi, udhëtarët ti trajtojnë vëmendshëm dhe me kulturorë.

 

VI .KOMPENSIMI PËR USHTRIMIN E TRANSPORTIT TAKSI

Neni 23

 

              Taksi transportuesi është i detyruar që kur fillon transportin ta kyç taksimetrin, dhe pas përfundimit ta fikë.

              Taksi transportuesi për shërbimin e ofruar paguan çmimin e transportit në shumën që tregon taksimetri pas përfundimit të transportit.

               Nëse transportuesi taksi nuk kyç taksimetrin në fillim, pasagjeri nuk është i detyruar të paguajë çmimin e shërbimeve të transportit.

              Taksi transportuesi me kërkesën e shfrytëzuesve të shërbimeve të taksive, do të lëshojë faturë për kryerjen e transportit e cila përfshin: datën, relacionin dhe kilometrazhin, çmimi i transportit,i nënshkruar dhe vulosur.

              Taksi transportuesi është i detyruar që udhëtarët ti dërgoj në vendin e destinacionit nga ana e rrugës më të shkurtër, apo përmes rrugës të cilën udhëtari ka zgjedhur, në përputhje me regjimet e zbatueshme të trafikut.

              Në kompensim për kryerjën e shërbimeve të taksive është përfshirë edhe  transporti i bagazhit personal.

Neni 24

 

              Listën e çmimeve e krijon transportuesi  taksi.

               Taksi transportuesi është i obliguar që listën e shërbimeve dhe ndryshimeve në listën e çmimeve para se të filloj zbatimi i tij, ta vërtetoj në organet e administrates lokale përgjgjëse për punët e financave.

VIII MBIKËQYRJA

Neni 25

 

                Kontrolli mbi zbatimin e këtij Vendimi do të bëhet nga administrata lokale përgjegjëse për trafikun.

                Mbikëqyrjen inspektuese e bëjnë policia komunale e komunës së Gucisë në përputhje me ligjin dhe këtë Vendimi.

                Transportuesi, ose shoferi taksi është i detyruar që policisë komunale që mbikëqyrin tu mundësoj ta kryejnë punën të papenguar, tu vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe në afatin e caktuar nga inspektori.

 

IX DISPOZITAT NDËSHKIMORE

Neni 26

 

                Gjobë prej 150 euro deri në 3.000 euro do t’i shqiptohet personit juridik nëse:

– mjeti i cili kryen transport auto-taksi nuk është i regjistruar në territorin e Gucisë (neni 8, paragrafi 1, pika 1)

– nuk i siguron letërnjoftimin shoferit taksi (neni 12 paragrafi 1).

               Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet sipërmarrësi  në shumën 50 deri në 2.000 euro.

               Për veprën e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të dënohet personi përgjegjës në personin juridik nga 20 deri në 800 euro.

 

Neni 27

 

                     Me gjobë prej 100 deri në 1200 euro do t’i shqiptohet personit juridik nëse:

– automjetet që përdoren për taksi, mbahen jo të pastra dhe të dëmtuara (neni 8, paragrafi 1, pika 7)

– automjetet që përdoren për taksi kanë shenja të vendosura dhe foto të partive, fetare apo simboleve kombëtare (neni 8, paragrafi 1, alineja 8)

– automjeti për transport taksi në derë nuk e ka të shtypur emrin e shkurtër të personit juridik dhe nuk është uniforme ngjyra e cila është përcaktuar nga person juridik (neni 8, paragrafi 1, alineja 9)

– mjeti i cili kryen transport taksi nuk ka polisë të sigurimit ndaj pasojave të aksidenteve (neni 11 paragrafi 1 pika 2)

– automjetet që përdorën për shërbimin taksi nuk posedojnë certifikatë të plotësimit të kushteve specifike dhe kushteve në lidhje me mbishkrimin e automjetit që përdoret për transportin taksi të udhëtarëve (neni 11, paragrafi 1, pika 3);

– çdo ndryshim i të dhënave në kartën e letërnjoftimit taksi nuk e ka raportuar të organi lokal përgjegjës për transportin (neni 14, paragrafi 1)

– në rast të ndërprerjes së transportit taksi, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit, nuk e ka kthyer letërnjoftimin taksi organit të administratës vendore përgjegjëse për transportin (neni 14, paragrafi 2)

– nuk ka tansportuar pasagjerët rrugës më të shkurtër të përcaktuar në vend destinim  , përkatësisht rrugës përmes të cilën udhëtari ka urdhëruar, në përputhje me regjimet e zbatueshme të trafikut (neni 23, paragrafi 5)

– Lista e çmimeve të shërbimeve, si dhe ndryshimet në listën e çmimeve para se të filloj zbatimi i saj nuk është vertetuar nga organet e administratës vendore përgjegjëse për financa (neni 24, paragrafi 2)

                 Për veprat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të dënohet sipërmarrësi në shumën nga 30 deri në 200 euro.

                 Për veprat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të dëhohet personi përgjegjës në personin juridik nga 10 deri në 100 euro.

                  Gjobë në shumë prej 20-100 euro do të dënohet shoferi që drejton automjetin auto-taksi nëse:

-letërnjoftimin taksi  nuk e shfaq në një vend të dukshëm në të djathtë të automjetit(neni 12,paragrafi 3)

-gjatë qëndrimit të automjetit në stacionin taksi nuk është në automjet ose pranë tij(neni 20,paragrafi 1)

-gjatë transportit të udhëtarëve nuk është i rregullt dhe i veshur mirë (neni 22, paragrafi 1).

 

X DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 28

                Kompanitë e taksive që kryejnë shërbime taksi janë të obliguara të harmonizojnë veprimet e tyre me këtë Vendim, brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi.

Neni 29

 

                Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Numër:001-16/17-2

Guci,më 23.06.2017.god.

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                KRYETAR

                                                                                                     Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 5 paragrafi 1 dhe 3, nenit 13 paragrafi 3 në lidhje me nenin 22 të Ligjit për rrugët (,, Gayeta Zyrtare e RMZ “, nr 42/04 dhe” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi “, nr. 21 / 9,54 / 09,73 / 10 dhe 40 / 11),nenit 32 paragrafi 1 pika 2 e Ligjit për Vetëqeverisjen lokale (“Gaz. Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09, 03/10, 38/12,10/14 dhe 03/16), dhe nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë (,, Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale “, nr 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur më 23.06.2017, miratoi këtë

 

V E N D I M

për rrugët komunale dhe ato të pakategorizuara

 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

Neni 1

          Ky vendim përcakton rrugët komunale dhe të klasifikuara në territorin e

komunës së Gucisë, menaxhimin, financimin, mirëmbajtjen, përdorimin dhe mbrojtje nga ndërtimet në to.

          Ndërtimi dhe rindërtimi i rrugëve komunale dhe të pakategorizuara kryhet në përputhje

me Ligjin.

 

Neni 2

           Rruga komunale është një rrugë publike e destinuar që të lidh vendbanimet në komunitetin lokal ose të lidh pjesë të vendbanimit, monumentet natyrore dhe kulturore, objekteve të posaçme, etj në nivel lokal të bashkësisë.

          Rrugët komunale janë rrugët lokale, rrugët e qytetit dhe në vendbanime.

          Rruga lokale është një rrugë publike që lidh fshatrat dhe vendbanimet në territorin e  bashkësisë ose që lidhet me rrugët e duhura me bashkësitë e tjera fqinj, por me rëndësi për trafikun lokal në territorin e bashkësisë lokal.

           Rrugë lokale janë edhe rrugët që lidhin vendpushime turistike, monumentet kulturore dhe historike dhe objekteve të ngjashme me rrugë të tjera publike.

           Rruga e qytetit është pjesë e rrugës në qytet apo vendbanim, e cila është ndërtuar me shtigje këmbësori apo vendkalimet e këmbësorëve dhe shtigjet e biçikletave.

 

Neni 3

          Rrugë e pakategorizuara është sipërfaqja e cila përdoret për trafikun në çfarëdo baze

dhe që vihen në dispozicion për përdoruesit e shumta (rrugët rurale, fushore dhe rrugët pyjore, rrugët në pritat për kontrollin e përmbytjeve, parkingje dhe të ngjashme.).

          Zonat e trafikut që nuk janë kategorizuar si rrugë publike ( rrugët e pakategorizuara ) janë në përdorim të përgjithshëm, me përjashtim të rrugëve që  janë mjeti kryesor i

një subjekti ekonomik apo personi tjerër juridik dhe të rrugëve të ndërtuara me mjete të qytetarëve në tokën në pronësi të qytetarëve.

 

II. PËRCAKTIMI I RRUGËVE KOMUNALE DHE ATYRE TË PAKATEGORIZUARA

 

Neni 4

          Vendimin për përcaktimin dhe ri-kategorizimi i rrugëve komunale dhe të paklasifikuara e sjell Kuvendin i komunës me propozimin e Drejtorisë për planifikim hapësinor dhe investime.

          Sipas rëndësinë së transportit dhe funksionit të lidhjeve në hapësirë, rrugët në territorin e Komunës kategorizohen si:

 1. Rrugët lokale,dhe
 2. Rrugët e pakategorizuara.

Rrugët lokale

 

          Rrugët lokale janë rrugët në të cilat korsia është e shtruar me asfalt ose

beton, me një gjerësi prej 2.75m, me pjerrësi maksimale prejë 12%, me ose pa

trotuaret, me ose pa shtigje të ndërtuara për këmbësor ose trotuaret, me ose pa sistemin e zgjidhur për kullim të ujit atmosferik.

 

Rrugët e pakategorizuara

          Rrugët e pakategorizuara janë rrugët pyjore, fushore dhe të gjitha rrugët që janë në dispozicion për përdorues të shumtë.

 

Neni 5

          Procedurën për përcaktimin dhe kategorizimin e rrugëve komunale dhe të atyre të papakategorizuara e udhëheqë autoritet lokal përgjegjës për komunikacionin, me kërkesë të bashkësisë lokale, përsonave fizik dhe sipas detyrës zyrtare-ex officio.

 

Neni 6

          Sekretariati për rregullimin hapësinorë dhe pronë pas procedurës së iniciuar, formon

Komision ekspertësh që vlerëson arsyeshmerinë e kërkesës dhe kushtet për kategorizim.

          Bazuar në gjetjet dhe mendimet e Komisionit të referuar në paragrafin 1 të këtij neni, autoriteti komunal kompetent për komunikacion kryer veprime të mëtejshme për nxerrjën e vendimit për përcaktimin e kategorisë së rrugës.

 

Neni 7

          Nëse Komisioni i ekspertëve konstaton se rruga e pakategorizuar përdorët për trafik në çdo mënyrë, që është në dispozicion për përdoruesit e shumtë, që janë të zgjidhura çështjet pronsore-juridike, që gjerësinë e rrugës nuk është më pak se 5 m, pjerrtësia gjatësore nuk është më i madh se 12%, dhe se ka hapësirë për tejkalim, do ti propozojë shërbimit për komunikacion procedura të mëtejshme për deklarimin dhe regjistrimin në Regjistrin e rrugëve të pakategorizuara.

 

Neni 8

           Rruga e pakategorizuar në nenin 7 të këtij Vendimi, Kuvendi i komunës mund të shpallë rrugë lokale nëse Komisioni i ekspertëve konstaton se lidh fshatra dhe vendbanime në territorin bashkësisë lokal ose në qoftë se ajo lidhet më rrugët përkatëse me komuniteti lokal fqinjë dhe është e rëndësishme për trafikun lokal, si dhe:

 1. a) që janë të zgjidhura marrëdhëniet pronësor-juridike;
 2. b) është regjistruar në pasuri të patundshme si një e mirë në përdorim të përgjithshëm në pronësi të shtetit;
 3. c) kriteret për klasifikimin dhe mënyrën e shënimit të rrugëve komunale përcaktohet nga

autoriteti përkatës vendor, dhe

 1. d) që kategoria e rrugëve të reja komunale të përmendura në nënparagrafin c, përcaktohet me

Planin hapësinor të vetëqeverisjes lokale.

 

Neni 9

          Në qoftë se nuk janë përmbush kushtet nga neni 7 dhe 8 të këtij Vendimi, organi kompetent i komunikacionit e njofton Bashkësinë lokale se kërkesa është e pabazuar.

 

Neni 10

          Rrugët dhe sheshet në qytet dhe vendbanime përcaktuara me dokumentacionin e planifikimit hapësinor.

 

Neni 11

          Emrat e rrugëve në qytet dhe rrugëve në zonat e banuara do të përcaktohet me vendim të Kuvendit të komunës.

 

III. MENAXHIMI I RRUGËVE KOMUNALE DHE RRUGËVE TË PAKATEGORIZUARA

 

Neni 12

         Aktivitetet e menaxhimit, zhvillimit, ndërtimit, rindërtimit, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara bëhet nga Drejtoria për planifikim hapësinor dhe investimet e komunës së Gucisë (në tekstin e mëtejmë:Ddejtoria).

 

Neni 13

 

         Drejtoria kryen këto detyra:

– planifikimi dhe analiza (zhvillimi i strategjisë së mirëmbajtjes dhe zhvillimit të rrugëve, nxerrja e programit afatmesëm dhe zhvillimi i planeve vjetore për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrugëve të komunës dhe rrugëve të pakategorizuara);

– përgatitja e tenderëve dhe përfundimi i kontratave për dokumentacioni teknik;

– përgatitja e tenderëve dhe përfundimi i kontratave për punë ndërtimi dhe rindërtimi;

– kontrolli i punimeve;

– kontrolli profesional mbi mirëmbajtjen e rregullt të rrugëve të komunës dhe rrugëve të pakategorizuara;

– përgatitja e thirrjeve për tender dhe lidhja e kontratave për mirëmbajtjen dhe investime të rregullta të rrugëve dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të atyre të pakategorizuara;

– mbajtja e bazës së të dhënave për rrugët.

          Organi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të kryejnë detyra të tjera në përputhje me ligjin dhe dispozitat që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjeve.

 

Neni 14

          Sekretariati për planifikimin hapësinor dhe pronë i Komunës së Gucisë (në tekstin e mëtejmë:Sekretariati), kompetent për komunikacion, është përgjegjëse për lëshimin e:

– pëlqimin për kyçjen e rrugës anësore në rrugën komunale;

– pëlqimin për kyçjen e rrugës dhe kryqëzimi i rrugës së pakategorizuar në rrugë komunale,

përkatësisht me atë rrugë;

– miratimi për të ndërtuar linja të lidhjeve telegrafike, telefonike, dhe kabllo ajrorë dhe linjave të tensionit të ultë për ndriçim etj, objekteve të ngjashme dhe instalimeve në brezin mbrojtës

të rrugës komunale dhe asaj të pakategorizuar;

– miratimi për mbajtjen e manifestimeve sportive dhe ngjarje të tjera në rrugë komunale;

– leje për të kryer transport të posaçëm në rruget komunal dhe ato të pakategorizuara;

– leje për rrëmimin, ose punë të tjera në rrugët komunal dhe rrugët e pakategorizuara;

– leje për vendosjen e shenjave dhe reklamave në rrugët komunale dhe rrugët e pakategorizuara, përkatësisht pranë këyre rrugëve.

 

Neni 15

          Sekretariati për planifikim hapësinor dhe pronë është përgjegjëse për lëshimin e:

– kushteve urbanistike teknike dhe lejës për ndërtimin e vend parkimit pranë rrugëve komunale;

– kushteve urbanistike teknike dhe lejës për ngritjen e gardheve mbrojtëse pranë rrugëve komunale dhe të pakategorizuara;

– kushteve urbanistike teknike për projektimin dhe rregullimin e ndalesave të autobusëve

në rrugët komunale;

– lejet për ndërtimin e vend-ndalesave të autobusëve në rrugët komunale;

– lejet për ndërtimin e objekteve komerciale të cilave u është mundësuar qasje në

rrugët komunale dhe  rrugët e pakategorizuar.

 

Neni 16

          Objektivat dhe detyrat kryesore të zhvillimit dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugët e pakategorizuar, dinamika e tyre dhe shkalla e realizimit, korniza e fondeve të nevojshme e burimeve të financimit, planifikohen më programin afatmesëm të miratuar për periudhën5 vjeçare.

 

Neni 17

          Programi afatmesëm përcakton detyrat prioritare për zhvillimin dhe

mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugëve  të pakategorizuara, burimet e financimit për

zbatimi i tyre, dinamika dhe shkalla e detyrave individuale të zhvillimit për periudhën e planifikimit.

          Përcaktimin e prioriteteve duhet të bazohet në kriteret objektiv të komunikacionit, kriteret teknik,ekonomik dhe mjedisor.

Neni 18

          Në bazë të programit afatmesëm të nenit 16 dhe 17 të këtij Vendimi, Drejtoria

përcakton planin vjetor për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara për vitit vijues kalendarik.

          Plani vjetor për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara  sjellët deri në fund të viti, për vitin e ardhshëm.

          Programi afatmesëm dhe planin vjetor për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugëve të pakategorizuara e miraton Kuvendi i komunës së Gucisë me propozim të Drejtorisë.

 

IV. FINANCIMI I RRUGËVE KOMUNALE DHE TË PAKATEGORIZUARA

Neni 19

          Për përdorimin e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara do të paguhet kompensim si më poshtë:

– kompensimi vjetor për regjistrimin e automjeteve, traktorëve dhe rimorkiove;

– kompensimi për transport të veçantë;

– kompensimi për vendosjen e mbishkrimeve në rrugët komunal dhe të pakategorizuar dhe pranë tyre;

– kompensimi për qira të tokës së rrugës, e cila i takon komunës së Gucisë si menaxhuese e rrugës;

– kompensimi për lidhjen e rrugës anësore në rrugë komunale dhe rrugë të pakategorizuara;

– kompensimi për vendosjen e tubacioneve, furnizimin me ujë, kanalizimeve, energjisë elektrike, linjave telefonike dhe telegrafike të ndërtuar në rrugët komunale dhe të pakategorizuar.

          Lartësia e kompensimi për shfrytëzimin e rrugëve komunal dhe rrugëve të pakategorizuara e përcakton me vendim Kuvendi i komunës së Gucisë si menaxhuese e rrugëve.

 

Neni 20

          Financimin e ndërtimit, rindërtimit, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuar sigurohen nga Buxheti i komunës së Gucisë.

          Fondet nga Buxheti i komunës së Gucisë të siguruara dhe të destinuara për zhvillimin,

ndërtimin, rindërtimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara janë:

– mjetet e mbledhura nga kompensimi për regjistrimin e automjeteve, traktorëve dhe rimorkiove;

– mjetet e mbledhura nga kompensimi për përdorimin e rrugëve;

– mjetet e mbledhura nga kompensimet e koncesionit për shfrytëzimin e të mirave natyrore;

– huatë dhe kreditë;

– donacionet;

– investimi nga subjektet vendase dhe të huaja;

– burime të tjera në pajtim me ligjin.

 

V. NDËRTIMI I RRUGËVE KOMUNALE DHE TË PAKLASIFIKUARA DHE KRYERJA E PUNIMEVE NË TO

Neni 21

          Leja për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara

lëshohet nga organi komunal përgjegjës për planifikimin hapësinor.

          Organi i administratës i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni lëshon kushtet për lidhjen e lokacioneve në të cilat janë ndërtuar dhe instaluar pajisjet përgjatë rrugëve komunale: stacione për furnizimin me karburante të automjetve (pompat e karburantit), objektet e shërbimit të makinave-auto servise, strehimoret e përkohshme të automjeteve jashtë përdorimit, bazave rrugore, auto bazave për të ofruar ndihmë dhe informacion për pjesëmarrësit në komunikacion, objekteve hotelerike, objektet e turizmi, objektet tregtare, objekteve sportive-rekreative dhe komerciale si dhe objekte të tjera.

 

Neni 22

          Ndërtimi dhe rindërtimi i rrugëve komunale dhe të pakategorizuar kryhet në përputhje

me kriteret e përcaktuara nga Ligji për rrugët dhe Ligjin për ndërtim.

          Kryërsi i punës në rikonstruksionin e rrugës, pjesës së saj ose i objektit, ku

punët kryhen gjatë trafikut është i obliguar që gjatë ekzekutimit të punimeve të kryejë edhe

punët e mirëmbajtjes së rregullt në rrugë ose pjesë të rrugës.

 

Neni 23

          Puna në trotuar apo në korsi mund të bëhet nëse paraprakisht është marrë leja.

          Investitori me kërkesë për marrjën e lejes për kryerjen e punimeve nga paragrafin 1

i këtij neni, duhet të dorëzoi edhe:

 1. a) një leje ndërtimi, në qoftë se është duke u rindërtuar rrugë ose trotuar ose kyçjës së objekteve për furnizimi me ujë, energji elektrike, telefoni, ose të rrjeteve të tjera.
 2. b) dëshmi se ka paguar shumën e kërkuar për të sjellë trotuarin ose korsinë në gjendje në të cilën ato ishin para fillimit të ekzekutimit të punimeve;
 3. c) të përshkruajë rrugën e kanalit-skicën, ose projektimin e lidhjes.

          Leja për punimet në korsi ose trotuar përmban afatet për ekzekutimin e punimeve dhe afatin për të sjellë rrugën apo trotuarin në gjendje të rregullt.

          Drejtoria jep lejen për kryerjen e punimeve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.

 

Neni 24

          Për intervenime urgjente në sistemin e furnizimin me ujë, energji elektrike, telefoni dhe rrjet të tjeta mund të fillojnë punimet edhe para dhënies së lejes, por para fillimit të

punimeve duhet të njoftojë kompaninë që mirëmban rrugët, ose Drejtorinë.

          Kërkesa për leje për kryerjën e punëve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni duhet

të dorëzohet jo më vonë se 24 orë pas fillimit të punimeve, duke I treguar arsyet që shkaktuan urgjencën e ndërhyrjes.

 

Neni 25

         Gjatë kryerjes së punëve ndërtimore në rrugë dhe trotuar kryerësi i punimeve është i obliguar:

 1. që vendin e ndërtimit ta rrethoi dhe ta ndriçoj natën;
 2. që në kantierin e ndërtimit të vëjë tabelë në të cilën shkruhet emri i investitorit dhe kontraktuesit që kryen punimet;
 3. për të siguruar vendin e ndërtimit në mënyrë që të lejojnë kalimin e papenguar dhe të sigurt të automjeteve dhe këmbësorëve, për të siguruar dhe shënuar me dritë natën vendin ku është lejuar qarkullimi,ose ndaluar;
 4. për të instaluar shenjat e duhura të komunikacionit;
 5. në vendin e ndërtimit të mbajë rend dhe pastërti, në mënyrë që kalimtarët dhe automjetet nuk përlyhen apo të dëmtohen, dhe të mos krijoj dhe të shpërndajë pluhur, baltë dhe mbeturina;
 6. në baza ditore, pas përfundimit të punës, sheshi i ndërtimit të jetë i pastruar;
 7. pas përfundimit të punës kantieri i ndërtimit të pastrohet dhe lahet  .

 

Neni 26

           Organi administrative përgjegjës për trafikun duhet me kohë përmes

mediave ose me mjete të tjera të përshtatshme, të publikojë ndryshimet e përkohshme të

ndryshimit ose kufizimeve në trafik për shkak të ekzekutimit të punimeve në rrugë ose

rrugica.

 

VI. Mirëmbajtja e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara

Neni 27

          Mirëmbajtja e rrugëve komunale përfshijnë mirëmbajtjen e rregullt dhe të investimeve.

 

Neni 28

          Rrugët komunale dhe të pakategorizuar duhet të mbahen në një gjendje të tillë që

ato mund të kryejnë transport të qetë dhe të sigurt për të cilat ato janë të destinuara, në mënyrë

dhe sipas kushteve të përcaktuara me Ligj, këtë Vendim dhe dispozitat e tjera për rrugët publike dhe dispozitave për sigurinë e trafikut në rrugë.

 

Neni 29

         Punët në mirëmbajtjen e rregullt të rrugëve komunale përfshijnë:

 1. shqyrtimi, përcaktimi dhe vlerësimi i gjendjës së rrugëve komunale dhe ndërtesave;
 2. riparimin e pjesërishëm të konstruksioneve të rrugës, mureve mbrojtëse, sipërfaqeve dhe elementë të tjerë të rrugës;
 3. pastrimit të korsive dhe elementeve të tjera rrugore brenda kufijve të brezit rrugor;
 4. rregullimin e mbrojtësve anësor;
 5. rregullimin dhe ruajtja e shpateve, argjinaturave dhe prerjeve;
 6. pastrimit të kanale, ulluqeve, lëshimeve dhe pjesëve të tjera të sistemit të kullimit;
 7. riparimin e objekteve rrugore;
 8. instalimin, riparimin dhe zëvendësimin e shenjave të komunikacionit të zhdukura dhe shkatërruar ose dëmtuar;
 9. përpunimi dhe pastrimi i shenjave sinjalizuese të komunikacionit (horizontal dhe vertikal);
 10. instalimi, zëvendësimi dhe riparimin e shenjave të komunikacionit të shkatërruara ose të dëmtuara, përkatësisht pajisjet e dëmtuara rrugore dhe objekteve si dhe pajisjeve për mbrojtjen e rrugëve, trafikut dhe mjedisit;
 11. Pastrimi i borës nga rrugët komunale dhe rrugicat, si dhe hedhja e kripës

në rrugë dhe në kthesa si dhe rrugët e pjerrëta në rastin e akullit në rrugë;

 1. organizimin e numërimit të trafikut;
 2. informimin e publikut për gjendjen e qarkullueshmërisë të rrugëve komunale në situatat emergjente në to.

 

Neni 30

          Punët në mirëmbajtjen investicionale të rrugëve komunale janë punimet në rrugë që kryhen brenda profilin aktuale të rrugës, dhe përfshijnë:

 1. ripërtrirja dhe zëvendësimi i shtresës së poshtme të rrugës;
 2. përmirësimi i elementeve strukturore të rrugës, zbutjen dhe zvoglimin e pjerrtësisë gjatësore, korrigjimit dhe riparimin e elementeve horizontale dhe vertikale, zgjerimi dhe zëvendësimi i konstrukcionit të rrugës, mbrojtjet anësore, elementet e tjera të rrugës, përmirësimit të elementeve të kryqëzimit në nivel, etj.;
 3. krijimi, rinovimi dhe zëvendësimi e lëshimeve të konsumuara dhe të dëmtuara dhe sistemet e kullimit, muret mbajtëse, pajisja komplekse e zgjerimit, etj.;
 4. riparimin e urave, mbikalimeve, nënkalimeve, viadukteve dhe mbrojtjen e elementeve të çelikut nga korruzioni;
 5. zëvendësimi i urave të përkohshëm dhe urave të konsumuara;
 6. sanimin nga rrëshqitjet e tokës dhe orteqet;
 7. punë të tjera të ngjashme  me të cilat ruhen rrugët, përkatësishtë që të jenë në gjendjen e projektuar.

 

Neni 31

          Detyrat e mirëmbajtjes së rregullt të rrugëve komunale kryhen nga Drejtoria në përputhje me Programet dhe Planet e zhvillimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve komunale dhe të pakategorizuara.

 

Neni 32

          Në qoftë se Drejtoria në kuadër të mundësive të saj teknike, nuk mundet në mënyrë kualitative dhe të përhershme të kryen mirëmbajtjen e rregullt në masën dhe në mënyrën e përcaktuar me Program dhe Plan, në bazë të thirrjeve për tender, në pajtim me Ligjin do

të lidhë kontratë me kontraktorin e përzgjedhur për punë të caktuara për mirëmbajtje të

rrugëve komunale në masën e parashikuar me Program dhe Plan.

 

Neni 33

          Drejtoria shpall ftesën për tenderim për punime të caktuara për mirëmbajtje të rregullt dhe investicionale të rrugëve komunale, sipas kushteve, mënyrës dhe afateve të parapara në Program dhe Plan.

 

Neni 34

          Plani i zhvillimit vjetor, mirëmbajtja e rregullt dhe investicionale do të miratohet deri në fund të vitin aktual për vitin e ardhshëm.

 

Neni 35

          Puna në mirëmbajtjen e rrugëve komunale duhet të kryhet në mënyrë që

si rregull, nuk duhet të pezullojë apo ndaloj trafikun.

           Në qoftë se për shkak të punës së mirëmbajtjes në rrugë komunale mund të çojë në ngecje të qarkullimit normal të komunikacionit, kontraktorit duhet, para fillimit të punës, të sigurojë një vend ku kryhet puna dhe për kohëzgjatjen e punës të siguroj dhe organizoj trafik të sigurt në vendin ku kryhen punimet.

          Vendi ku punimet kryhen duhet të identifikohet dhe të shënohet me shenjen e duhur

sinjalizuese të komunikacionit.

 

Neni 36

         Nëse në rrugët komunale dhe të pakategorizuara ka një ndërprerje të trafikut për shkak të fatkeqësive natyrore (ortekët, rrëshqitjet e tokës në masë të madhe,tërmet), kur Drejtoria dhe kontraktori i zgjedhur nuk janë në gjendje që me mjetet e veta ti eleminojnë pengesat për të rivendosur qarkullimin, administrata lokale e Komunës vepron në bazë të Planit për eliminimin e fatkeqësive natyrore, e cila miratohet më procedur të përshpejtuar.

 

Neni 37

          Drejtoria dhe kontraktori i përzgjedhur janë të obliguar për ti ruajtur rrugët komunale në mënyrë që mbi to të mund të bëhen transport i sigurt, për të cilat ato janë të destinuara.

 

Neni 38

          Mirëmbajtja e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara përcaktohet nga Programi dhe

Plani i përmendur në nenin 17 dhe 18 të këtij Vendimi.

 

Neni 39

          Personat juridikë dhe sipërmarrësit të cilët për të kryer aktivitetet e tyre të rregullta shfrytëzojnë rrugët komunal dhe të pakategorizuara në territorin e komunës, janë përgjegjës për çdo dëm në rrugë për shkak të përdorimit jo adekuat të rrugës.

          Shuma e kompensimit për dëmin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të përcaktohen nga Komisioni i themeluar nga Drejtoria.

 

Neni 40

          Për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve të pakategorizuara sipas Programit dhe planit afatmesëm dhe vjetor, Drejtoria lidh kontratë me kontraktorin e përzgjedhur mbi bazën e thirrjeve për tender, në pajtim me Ligjin.

 

Neni 41

          Organi kompetent mund të ndalojë trafikun në rrugët komunale dhe të pakategorizuara

në qoftë se trafiku i disa llojeve të automjeteve shkakton dëme në rrugë dhe të objekteve në rrugë ose në qoftë se puna për rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës komunale nuk mund të kryhet pa ndalimin e trafikut ose për shkaqe të tjera të sigurisë në komunikacion në rrugë për të gjitha apo për lloje të veçanta të automjeteve,në të gjithë rrugën apo mbi pjesët e caktuara të saj, nëse rruga është në një gjendje të tillë që në te nuk është i sigurt trafiku.

          Përjashtimisht, në rast të fatkeqësive natyrore që mund të shkaktojë ndërprerje të trafikut organi kompetent mund të ndalojë trafikun në atë rrugë për të gjitha ose për

lloje të caktuara të automjeteve, gjatë gjithë rrugës, ose disa nga pjesët e saj.

          Ndalimi i trafikut në rrugë komunale dhe të pakategorizuara duhet menjëherë të publikohet në media dhe në mënyrë tjera të zakonshme në përputhje me rastet vendore, të vihen shenjat e duhura dhe mund të mirren edhe masa të tjera sigurisë.

 

VII. Mbrojtja e rrugëve komunale dhe pa të pakategorizuara

Neni 42

          Kryerja e punimeve në rrugët komunale dhe të pakategorizuara ose ngjitur me të, që ndikojnë në trafik, nga se për të tilla shkaqe është e nevojshme që pjesërisht ose plotësisht mbyllja e rrugës për trafikun, mund të bëhen vetëm në bazë të lejes të lëshuar nga organi kompetent.

          Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, është e lejuar përkohësisht, pjesërisht ose plotësisht mbyllja e rrugës për shkak të kryerjes së punëve për mirëmbajtjen e rregullt.

 

Neni 43

          Në rastin e rindërtimit të rrugëve, kërkesa për mbylljen e rrugëve të komunës dhe

rrugëve të pakategorizuara duhet të përfshijë informacion në lidhje me lokacionin, llojin dhe volumin e punimeve për të cilat kërkohet mbyllja e rrugës dhe kohëzgjatja e ekzekutimit të punimeve.

          Shpenzimet e mbylljes së rrugës dhe devijimit të drejtimit të trafikut për shkak të mbylljes së rrugëve do të përballohen nga aplikuesi.

          Aplikuesi për mbylljen e plotë të rrugës ose pjesë të saj duhet që për mbyllen e rrugës dhe të devijimit të drejtimit të trafikut me shkrim për të informuar Drejtorinë e policisë dhe publikun përmes mediave, të paktën 3 ditë para kohës së mbylljes.

 

Neni 44

          Transporti me mjetet e transportit pesha bruto e të cilëve, presioni i boshtit dhe dimensioni nuk përputhen me dispozitat dhe gjendja teknike e rrugës, konsideruar të jetë transport i jashtëzakonshëm.

          Transporti i jashtëzakonshëm në rrugë komunale dhe të pakategorizuara duhet të bazohet në leje të lëshuar nga organi kompetent me pëlqimin paraprak të policisë.

          Për lejen e referuara në paragrafin 2 të këtij neni, organi kompetent në formë të shkruar informon Drejtorinë e policisë dhe kompaninë dhe të gjithë përdoruesit e tjerë të rrugës perms mediave.

          Leja për transport të jashtëzakonshëm në një rrugë komunale nuk është e nevojshme në situatat e emergjencës (fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera).

 

Neni 45

          Nëse për transport të jashtëzakonshëm është e nevojshme për tu marrë masa të veçanta sigurie ( sigurimit të urave, përforcimi i zonës rrugore, objekteve, shoqërim, etj),shpënzimet për masat e marra i bartë ushtruesi i kërkesës.

          Transportuesi është i detyruar të kryejë transportin e jashtëzakonshëm në përputhje me lejen e lëshuar dhe është i obliguar për të kompensuar dëmet që rrjedhin nga transporti i jashtëzakonshëm në rrugët e komunës ose rrugë të pakategorizuara ose në objekte të rrugës.

 

Neni 46

          Kontrolli i peshës së lejuar të ngarkesës boshtore dhe dimensionet e automjeteve në

rrugët komunale dhe të pakategorizuara është pjesë integrale e mirëmbajtjes së rregullt dhe e kryen Shërbimi i policisë komunale, në praninë e përfaqësuesve të Drejtorisë së policisë.

 

Neni 47

         Rrugët tokësore që lidhen me rrugët komunale, me korsitë moderne, duhet të ndërtohen në një bazë të fortë ose me të njëjtën përberje si dhe rrugët komunale e që është e lidhur me një gjatësi prej të paktën 50m, duke llogaritur nga qoshja e korsisë së rrugës komunal.

          Kostoja e ndërtimit e referuara në paragrafin 1 të këtij neni, do të përballohen nga investitori, në qoftë se ndërtohet rrugë e re, ose përdoruesit e këtyre rrugëve, në qoftë se lidhen me rrugën ekzistuese komunale.

 

Neni 48

          Pronarët dhe shfrytëzuesit e tokës dhe ndërtesave që janë afër rrugëve komunal dhe të pakategorizuara mund të kenë qasje në to me një rrugë hyrëse që i lidh, në qoftë se ata marrin leje.

          Lidhja e rrugës hyrëse me rrugën komunale kryhet kryesisht me rrugë të tjera anësore lidhësëse ose rrugë të tjera të pakategorizuara e cila është e lidhur tashmë në rrugën komunale, në qoftë se ajo nuk është e mundur për tu lidhur, atëherë bëhet lidhja direkt e rrugës hyrëse me rrugën komunale, nëse ka kushte  teknike të komunikacionit.

          Lejen e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni për rrugët komunale dhe rrugë të pakategorizuara e lëshon organi kompetent.

         Me leje do të përcaktohet mënyra, kushtet teknike të lidhjes me rrugën dhe kompensimin sipas nenit 14 të këtij Vendimit.

          Kostoja e renovimit të lidhjes në rastin e përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, do të përballohet nga pronari,ose shfrytëzuesi i objektit.

          Leja e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, është e nevojshme në rastet kur në rrugën hyrëse ekzistuese rritet trafiku apo janë ndryshuar kushtet e trafikut.

 

Neni 49

          Në trekëndëshat e shikueshmërisë nuk duhet të mbillen fidane, të lihen dhe të vendosen

objekte, impiante, pajisje, materiale, të ndërtohet ndonjë objekt ose të kryhen të tjera veprimet që pengojnë pamjen e rrugës komunale dhe të rrugës të pakategorizuar.

 

Neni 50

          Për të mbrojtur objektet komunale dhe rrugore, si dhe për të siguruar trafikun në rrugë komunale, organi kompetent me propozim të Drejtorisë së policisë mund të ndalojnë përdorimin e lidhjeve ekzistuese dhe rrugëve hyrëse anësore, nëse është e mundur përdorimi i një rrugë tjetër hyrëse, ose mund të vendosë që të lidhen më shumë rrugët hyrëse në një vend me rrugë komunale.

 

Neni 51

          Për të mbrojtur rrugët komunale dhe të pakategorizuara është e ndaluar përkohësisht ose për gjithnjë marrja e rrugës ose pjesëve të tyre apo kryerja e çfardo punimeve në rrugë

të cilat nuk janë të lidhura me mirëmbajtjen ose rindërtimin e rrugës, dhe këtë:

 1. deponimi i dheut, mbeturinave, materiale ndërtimore dhe të tjera në rrugë dhe zonën e mbrojtjes;
 2. të kryejë larjën e automjeteve në rrugët komunale dhe të pakategorizuara,të lëshohet ujra të zeza dhe papastërti në rrugë dhe në tokën e rrugës dhe për të parandaluar rrjedhjen e ujit në

rrugë duke çuar dhe drejtuar në tubacionet e kullimit;

 1. heqja, çvendosja, fshehja, dëmtimi ose shkatërrimi i tabelave rrugore të shenjave të komunikacionit;
 2. bartja e baltës nga rrugët anësore në rrugët komunale;
 3. hiqja e gurëve, rërës dhe zhavorrit në zonën e rrugës;
 4. derdhja ​​apo lyerja e rrugës me mazut, naftë, vaj motori dhe material të tjera yndyrore;
 5. përdorimi i rrugës për lidhje me rrugë në vend ku nuk lejohet lidhja;
 6. instalimi dhe përdorimi i ndriçimit ose pajisjeve të tjera në rrugë apo në afërsi të rrugës të cilat mund të pengonin ose rrezikojnë komunikacionin;
 7. qëllimshëm në rrugë të digjet bari dhe materiale të tjera të mbeturinave;
 8. të ngasë apo të parkoj te mbrojtëset, zonat e destinuara për biçikleta dhe

Këmbësorë, apo pjesë të tjera të rrugës që nuk janë të parapara për trafikun e automjeteve,

përveç kur parkingu ose ndalimin është i lejuar shprehimisht;

 1. të lihen apo të hedhet në rrugë ndonjë objekt, material ndërtimor, ose çfardo materiali tjetër;
 2. për të udhëhequr bagëtinë nëpër rrugët dhe të lehen bagëtia në rrugë, shpatiet dhe prerjet sipërfaqsore të rrugës;
 3. lëshimin në rrugën në anën e prerë apo të shtruar: lëndë druri,dru zjarri, gurë dhe materiale të tjera;
 4. të kryhen veprime të tjera të ngjashme të cilat mund të dëmtojnë rrugën apo objektet rrugore, pengojnë ose rrezikojnë trafikun në rrugë.

 

Neni 52

          Pronarët ose shfrytëzuesit e tokës pranë rrugës së komunës dhe të pakategorizuar duhet të lejojnë lëvizjen e lirë të rrjedhës së ujit nga rruga dhe hedhjës së dëborës në pronën e tyre, në qoftë se nga kjo nuk u shkaktohet dëm.

         Pronarët ose shfrytëzuesit e tokës pranë rrugës së komunës dhe të pakategorizuar në pajtim me Ligji, dhe me kompensim, duhet të lejojë qasje në objektet e rrugës për

mirëmbajtja e tyre dhe ndërtimin e strukturave të përkohshme apo të përhershme për mirëmbrojtjen e rrugës dhe trafikut në te.

 

Neni 53

          Është e ndaluar materiali ndërtimor dhe materiale të tjera që nuk përdorën për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara për ti mbajtur pran rrugës në një distancë  prej 5m,duke filluar nga qoshja e jashtme të zonës rrugore.

 

Neni 54

          Në rrugët komunale dhe të pakategorizuara dhe objektet rrugor dhe në afërsi të tyre nuk duhet të kryhen punime që mund të dëmtojë ose të rrezikojë objektet rrugore, rritjen e

shpënzimeve të mirëmbajtjes së rrugëve dhe objekteve të rrugës ose të pengoj, dhe të rrezikojnë trafikut në rrugë.

 

Neni 55

          Personi i cili bartë yndyrë, baltë, derdhë, depoziton ose hedhë materiale ose të tjera

objekte në rrugët komunale dhe të pakategorizuar është i obliguat për ti hequr ato.

          Pronarët dhe shfrytëzuesit e objekteve komerciale pran rrugëve komunale dhe

rrugëve të pakategorizuara janë të obliguar për të pastruar një pjesë të rrugës para objekteve të tyre.

          Nëse personi i cili bart baltë, papastërti, materiale ose objekte në rrugët komunale dhe

rrugët e pakategorizuara, ose nëse pronari ose shfrytëzuesi i objekteve përgjatë rrugës nuk vepron në pajtim me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, rrugën do ta pastroj kompania  për pastrime, në shpënzime të atij personi.

          Në rastin e derdhjes të substancave të rrezikshme dhe toksike në rrugët komunale dhe të pakategorizuara, kompania përgjegjëse për mirëmbajtjen e pastërtisë do të organizojnë pastrimin në shpenzimet e personit përgjegjës për derdhje.

 

Neni 56

          Një automjet që nuk është në gjendje për ngarje më tej, dhe barra që ka rënë nga automjeti,mbajtësi i automjetit apo ngarkesës është i obliguar që menjëherë të largojë nga rruga komunale dhe rruga e pakategorizuar.

          Nëse largimi nuk është ekzekutuar në mënyrën dhe brenda periudhës së specifikuar në paragrafin 1 të këtij neni, heqjën do ta bëjë kompania përgjegjëse për mirëmbajtjen e pastërtisë në shpënzime të pronarit të mjetit ose ngarkesave.

          Një automjet që nuk është gjedje për ngarje më tej, dhe barrën që ka rënë nga automjeti,

mbajtësi i automjetit ose mallrave, është i obliguar ti largoj nga zona rrugore e rrugës së komunës menjëherë dhe jo më vonë se 12 orë.

          Heqja e automjetit ose ngarkesave nga rruga apo zonës së rrugës komunal dhe të pakategorizuar në paragrafët 1 deri 3 të këtij neni do të bëhet në atë mënyrë për të shmangur dëmtimin e rrugës.

 

Neni 57

          Zona mbrojtëse është një rrip toke përgjatë rrugës komunale dhe rrugës të pa kategorizuar në të cilën përdorimi i hapësirës është e kufizuar për të shmangur efektet e dëmshme të ambientit në rrugë dhe trafikut në të, dhe anasjelltas.

          Gjerësia e zonës mbrojtëse në të cilat nuk mund të hapen gurore, të mirrët zhavorr dhe rërë, për të ngritur impiante industriale dhe objekte të ngjashme përgjatë rrugëve komunale është 20 m, dhe 10 m- në rrugët e pakategorizuara duke filluar nga e pjesa e jashtme e zonës rrugore.

          Gjerësia e zonës mbrojtëse në të cilën mund të ndërtohen objekte banimi, komerciale,

ndërtesa ndihmëse dhe të ngjashme, gropa septike dhe të ngjashme, madje as linjat elektrike të lartpërçuesve pranë rrugëve  komunal është 10m, dhe rrugëve të pakategorizuara 5 m, duke filluar nga pjesa e jashtme të zonës rrugore.

          Pavarësisht nga paragrafi 3 i këtij neni, në rajonet malore me topografi të pafavorshme mund të ndërtohen objekte banimi, komerciale, objekte nduhmëse dhe të ngjashme edhe në zonën mbrojtëse, por jo në distancë më pak se prej 5 metrave nga zona e rrugës komunale dhe 3 m në rrugët e pakategorizuara.

          Në zonën mbrojtëse të përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, mund të ndërtohet mbi bazën e lejes nga organi kompetent: stacione për të furnizuar me karburant automjetet, auro servise, objekte për strehim të përkohshëm të automjeteve me defekte teknike, bazë për ofrimin e auto ndihmës dhe informacionit për pjesëmarrësit në komunikacion.

          Investitori në këtë zonë mbrojtëse të rrugës lokale dhe rrugës së pakategorizuar nuk ka

të drejtë për të kërkuar mbrojtje nga efektet e dëmshme të rrugës në objektet e tij ose pajisje.

          Linjat telegrafike, telefonike, linjat kabllore ajrore, linjat e energjisë, linjave të energjisë me tension të ulët për ndriçim, tubacionet, kanalizimit, ujësjellësit për furnizimi me ujë dhe objekte të tjera mund të vendosen vetëm me lejen e autoritetit kompetent.

          Shpënzimet e ndërtimit të këtyre objekteve do të përballohen nga investitori.

          Dispozitat e paragrafëve 1 deri 7 më sipër nuk kan të bëjnë në pjesën e rrugës që kalon nëpër vendbanime kur ajo është ndërtuar si rrugë e qytetit, ose për të cilat Plani i detajuar urbanistik e ka parashikuar të ndërtohet si rrugë e qytetit.

 

Neni 58

          Në vende ku njerëzit mblidhen në numër të madh (stadiume sportive,

panaire, shkolla, terreneve sportive, objektet e besimit, etj), dhe janë të vendosura pranë rrugëve komunale dhe rrugët e pakategorizuara me intensitet më të lartë të trafikut duhet të jenë të ngritur mbrojtëse sigurie në mënyrën e kërkuar për sigurinë e përdoruesve të rrugës dhe mbrojtjen e rrugëve ose objektet e rrugës nga dëmtimi.

          Rrethojën mbrojtëse të sigurisë në paragrafin 1 të këtij neni e vendos dhe e ruan pronari ose përdoruesit e tokës ose objektit, apo investitori I rrugës, në varësi të asaj se cili e ka shkaktuar nevojen për të ngritur rrethoja mbrojtëse.

          Me vendosjen e rrethojës mbrojtëse referuar në paragrafin 1 të këtij neni nuk duhet të pakësohet aspak shikueshmëria e rrugës komunale dhe të pakategorizuara.

          Organi i administratës lokale përgjegjës për komunikacion përcaktojë nevojën për

ngritjen e rrethojës mbrojtëse referuar në paragrafin 1 të këtij neni dhe për të përcaktuar kushtet dhe mënyrën e largimit së saj.

 

Neni 59

         Rrethojat dhe pemët pranë rrugëve komunale dhe të pakategorizuara mund të ngrihen në zonën mbrojtës, kështu që të mos e pengon pamjen e rrugës dhe nuk e kërcënojnë sigurinë e trafikut, si dhe të mos marrin hapësirën rrugore ​​që është mbi rrugë dhe përfshin hapësirën e lirë në lartësi prej së paku 4.7 m, nga pikën më e lartë e rrugës ose objektit rrugor.

 

Neni 60

          Përgjatë rrugëve komunale në distancë prej 10 m, duke llogaritur nga pjesa e jashtme

e rrugës, nuk lejohet për të ngritur monumente dhe përkujtimore të tjera në rrugë dhe shenjave

të ngjajshme.

 

Neni 61

          Ndalohet pa miratimin dhe lejet e lëshuar nga autoriteti kompetent kryeja e punëve jashtë zonës mbrojtëse të rrugës komunale dhe të pakategorizuar, e cila do të mund të shkaktojë ndryshim në nivelin e ujit ose nivelin e ujërave nëntokësore ose në ndonjë mënyrë tjetër do të ketë ndikimi në sigurinë e komunikacionit rrugor në të.

 

Neni 62

          Personat juridik dhe fizik të cilër pranë rrugëve komunale dhe të pakategorizuara bëjnë pyllëzimin, rregullimi i shtretërve të lumenjve, rregullimin e prrojeve, duhet të marrë pëlqimin e organit lokal të administratës përgjegjës për komunikacionin dhe të përshtatë llojin dhe volumin e punimeve kështu që të shmanget rrezikimi i rrugës.

 

Neni 63

          Për ti mbrojtur rrugët ekzistuese komunale dhe të pakategorizuara nga kullimi dhe

rrëshqitjet e tokës, kompania është e detyruar që shpatet, shkurtimet dhe prerjet e tokës ti gjelbëroj me bar dhe bimëve të tjera, në mënyrë që të mos pengoj shikueshmërinë e rrugës.

 

Neni 64

          Tabelat e reklamave dhe panotë reklamuese, shenjat dhe mbishkrimet (më poshtë:mbishkrimet), mund të vendosen pranë rrugëve komunale dhe të. pakategorizuara

          Vendosja e mbishkrimeve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni do të bëhet vetëm në bazë të lejes nga autoritetit kompetent duke specifikuar kushtet për instalimin e tyre,

mirëmbajtjen dhe heqjen.

          Mbishkrimet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, është i detyruar ti mirëmbajë personi që ka kërkuar vendosjen dhe instalimin e tyre.

 

Neni 65

          Objektet e biznesit të ndërtuara pranë rrugëve komunale dhe të pakategorizuara duhet të

kenë të ndërtuar hapësirë ​​për parkim të automjeteve(vend parkimi).

          Pronarët ose shfrytëzuesit e hapësirave të parkimit në paragrafin 1 të këtij neni, janë të obliguar që rripin e rrugës pranë parkimit ta gjelbërojnë më bar apo shkurre dekorative, apo të tjera vegjetacione e që nuk e pengon shikueshmërinë e rrugës.

 

Neni 66

          Në shenjë të komunikacionit, ose në shtyllë në të cilën shenja është vendosur, është e ndaluar për të vënë çdo gjë që nuk është e lidhur me kuptimin e shenjës së komunikacionit.

          Ndalohet heqja ose dëmtimi i shenjave të komunikacionit i paautorizuar dhe

pajisjeve rrugore ose ndryshimi i kuptimit të shenjave të komunikacionit.

 

Neni 67

          Kur kompania gjatë kryerjes së punimeve në  mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve komunale dhe rrugëve të pakategorizuar, gjenë se janë bërë shkelje së këtij Vendimi, është e obliguar të informojë menjëherë me shkrim Shërbimin e policisë komunale.

 

VIII. MBIKËQYRJA

Neni 68

          Monitorimi i zbatimit të këtij Vendimi e kryen Drejtoria.

          Mbikëqyrjen inspektuese e zbatimit të këtij Vendimi e kryen Shërbimi i  policis komunale.

 

Neni 69

          Përveç kompetencave të përcaktuara me Ligjin për kontrollin inspektues, policia komunale ka autoritetin për të:

 1. kontrolluar nëse rrugës komunale, struktura e saj dhe pjesët e rrugës janë duke u përdorur në bazë të lejës së përdorimit, përkatësisht lejës së shfrytëzimit të rrugës  së pakategorizuar dhe të njëjtat a janë dhënë në mënyrë të duhur.
 2. shqyrtimin e dokumentacionit teknik dhe të tjera për rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara, pjesë të saj dhe objektit rrugor;
 3. Të kontrollojë punimet në mirëmbajtjen e rregullt të komunës dhe rugëve të pakategorizuara;
 4. të kontrollojë gjendjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara, pjesëve të saj dhe  objekteve të rrugës;
 5. monitorojnë mirëmbajtjen e duhur të rrugëve komunale dhe të pakategorizuara, pjesët e saj dhe të objekteve rrugor, në përputhje me rregullat teknike dhe rregullave të tjera dhe kushteve që siguron aftësinë e rrugës komunale dhe të pakategorizuara, pjesëve të saj dhe objekteve të rrugës;
 6. të kontrollojë rrjedhën e trafikut në rrugët komunale dhe të paklasifikuara;
 7. kontrollojnë zbatimin e masave të duhura  dhe të rregullta për mbrojtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara;
 8. monitorojnë zbatimin e dispozitave teknike, normave teknike dhe standardet dhe normat e

cilësisë në ekzekutimin e punëve dhe përdorimin e materialeve për rindërtim dhe

mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuara;

 1. kontrollojnë nëse gjatë rindërtimin të rrugëve komunale dhe rrugëve të pakategorizuara, pjesëve të saj dhe objekteve rrugor mbahet ditari i ndërtimit dhe libri i inspektimit në mënyrën e përcaktuar;
 2. përcjellin punimet në rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugëve të pakategorizuara, pjesëve të saj dhe objektet rrugor.

 

Neni 70

  Për të eleminuar parregulltësitë e konstatuara, Policia komunale përpos kompetecave të përcaktuara me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese, është e autorizuar dhe e obliguuar që subjektit të mbikëqyrjes:

 1. të urdhëroi ndalimin e transportit ose llojeve të automjeteve të transportit në rrugët komunal

dhe rrugë të pakategorizuara, pjesëve të rrugës dhe objekteve të rrugës, me të cilat rrezikojnë, ose mund të rrezikohet siguria në komunikacion, ose me të cilat shkaktohën dëme për rrugët komunale dhe rrugët e pakategorizuara;

 1. të urdhëroi heqjen e mangësive në rrugët komunal dhe të pakategorizuara, pjesët e saj dhe objektet e rrugës me të cilat rrezikon ose mund të rrezikohet siguria në komunikacion;
 2. urdhëron investitin për të marrë lejen e përdorimit, brenda një periudhe e cila nuk mund të jetë më pak se 30 ditë, nëse konstaton se rruga komunale dhe e pakategorizuar, një pjesë e saj apo objektit të rrugës, për të cilat janë lëshuar lejet e ndërtimit,  përdoret pa leje ndërtimi, dhe në qoftë se investitori nuk ka siguruar leje përdorimi brenda afatit të caktuar, përkohësisht të ndalohet trafiku në rrugën e komunës ose të pakategorizuar, pjesët e saj ose objekteve të rrugës;
 3. të urdhëroi heqjen e mangësive brenda një afati të caktuar kohor, në qoftë se konstaton se gjatë ekzekutimit të punimeve dhe përdorimin e materialeve në rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugë të pakategorizuara, pjesët e saj dhe objektet rrugore, nuk zbatohen dispozitat teknike, normat teknike dhe standardet dhe normat e cilësisë, si dhe kushtet për sigurinë e komunikacionit, dhe në qoftë se brenda afatit të përcaktuar nuk i

heqë mangësitë të ndalojnë apo pezullojë ekzekutimin e mëtejshëm të punimeve dhe të urdhërojë shembjen dhe shkatrrimin e ndërtimit, rindërtimit dhe mirëmbajtjës pjesëve të rrugës së komunës dhe rrugës së pakategorizuara apo objektet e rrugëve në të cilat nuk janë hequr mangësit e konstatuara.

 

Neni 71

          Përveç masave administrative dhe veprimeve të parapara me Ligjin për mbikëqyrjen inspektuese, Policia komunale ndërmerr këto masa dhe veprime administrative:

 1. ndalojnë ose pezullojë ekzekutimin e punëve që kryhen në kundërshtim me ligjin dhe

dispozita të tjera, standardeve teknike dhe narmativave teknike dhe normave të cilësisë

gjatë ekzekutimit dhe përdorimit të materialeve në rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe të pakategorizuar, pjesëve të rrugës dhe objekteve rrugore në kundërshtim me kushtet e trafikut në rrugë komunale dhe të pakategorizuara, pjesët e saj dhe ndërtimin e rrugëve ose në kundërshtim me masat e përcaktuara për mbrojtjen e rrugve komunale dhe të pakategorizuara, pjesët e saj dhe objektit të rrugës;

 1. të urdhëroi prishjen dhe largimin e strukturave të ndërtuara ose të vendosura në zona mbrojtëse të rrugës komunale dhe të  pakategorizuar dhe heqja e deponive dhe mbeturinave të vendosur në kundërshtim me dispozitat e këtij Vendimi;
 2. të urdhëroi rrënimin dhe largimin e rrethojave, pemëve, bimëve, materialit të ndërtimit dhe marerialit tjër të vendosura ose të braktisur në kundërshtim me dispozitat e këtij Vendimi;
 3. të urdhëroi rrënimin dhe largimin e objekteve, tubacioneve, linjave të energjisë, instalimet në rrugët komunale dhe të pakategorizuara, pjesët e saj, objektet rrugore dhe zonës së rrugës, të cilat janë vendosur pa pëlqimin dhe  lejen e lëshuar nga organi kompetent;
 4. ndalimi i punimeve të kryera në afërsi të rrugëve të komunës dhe rrugëve të pakategorizuara, pjesët e saj dhe objekteve të rrugëve, të cilat mund të rrezikojnë stabilitetin dhe sigurin e trafikut;
 5. ndalimi i trafikut në rrugët komunal dhe të pakategorizuara për automjete të cilat bëjnë transportim të veçantë pa leje të posaçme;
 6. të urdhëroi vendosjen e barrierave fizike që pengojnë lidhjen me rrugët komunal dhe rrugët e pakategorizuara, pa pëlqimin paraprak të organit kompetent.

 

X.DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

 

Neni 72

          Për të gjitha kushtet dhe situatat që lidhen me rrugët komunale dhe të pa kategorizuara të cilat nuk parashikohen nga ky Vendim do të zbatohet drejtpërdrejt Ligji për rrugë.

 

Neni 73

          Kuvendi i komunës së Gucisë, brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij

Vendimi duhet të sjellë programin një-vjeçar dhe planin vjetor për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugëve të pakategorizuara.

          Drejtoria për investime e komunës së Gucsë do të përcaktojë kriteret për kategorizimin e rrugëve të komunës dhe atyre të pakategorizuar brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi dhe të krijojë një regjistër të rrugëve komunale dhe të pakategorizuara.

 

Neni 74

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi. –

dispozitat komunale “.

 

Numri: 001-16/17-3

Guci,më 23. 06. 2017

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                  Kryetar

                                                                                                         Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 45 dhe 116 të Ligjit për vetëqeverisjes lokale (,, Gayeta Zyrtare e RMZ “, nr 42/03,28/04,75/05,13/06 dhe” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi “, nr. 88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 dhe 127 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat omunale.”, nr. 25/14,), Kuvendi i komunës së Gucisë në seancën e mbajtur me datën 23.06.2017, miratoi këtë

 

V E N D I M

për themelimin e Këshillit për bashkëpunimi në mes të vetëqeverisjes lokale dhe   organizatave jo-qeveritare

 

Neni 1

 

           Me këtë Vendim themelohet Këshilli për bashkëpunimin në mes të vetëqeverisjes lokale dhe OJQ-ve (në tekstin e mëtejmë: Këshilli), dhe përcaktohet roli dhe detyrat, struktura, metoda, kushtet dhe procedura e emërimit të anëtarëve të saj, si dhe çështje të tjera të rëndësishme për funksionimin e tij.

Roli i Këshillit

Neni 2

 

          Këshilli është organ këshillimor i komunës për të monitoruar dhe analizuar bashkëpunimin ndërmjet komunës dhe organizatave joqeveritare, nisë iniciativat, dhe propozon për të ndërmarrë aktivitete që kanë për qëllim krijimin e kushteve për promovimin e bashkëpunimit dhe zhvillimin e marrëdhënieve në mes të komunës dhe OJQ-ve.

 

Neni 3

           Detyrat e Këshillit janë:

– monitorimin e zbatimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes komunave dhe organizatave jo-qeveritare për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe të punës së qytetarëve;

– ndikimin në përmirësimin e komplementaritetit dhe intensifikojnë marrëdhëniet e tyre reciproke në përcaktimin e politikave publike lokale dhe zbatimin e tyre;

– të inkurajojnë krijimin e mekanizmave institucionale për bashkëpunim dhe zhvillim të partneritetit;

 – Monitorimi dhe analiza e politikave publike në lidhje që ndikon në zhvillimin e shoqërisë civile dhe bashkëpunimit ndërsektorial të vazhdueshëm;

 – jep mendime për projektligjet dhe aktet e tjera që ndikojnë në kornizën institucionale dhe ligjore për punën e OJQ-ve dhe të aktiviteteve të tyre në komunë;

 – iniciojë miratimet e reja apo ndryshimet dhe plotësimet e dispozitave në fuqi për të krijuar kornizë më të mirë normative dhe institucionale për punën e organizatave joqeveritare ekzistuese;

– të ofrojë mbështetje në përfshirjen e organizatave relevante në procesin e vendosjes dhe zbatimit të politikave publike lokale dhe pjesëmarrjen e OJQ-ve në procesin e përgatitjes dhe miratimit të akteve normative, strategjive, planeve dhe programeve të komunës;

– kontribuon në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin dhe funksionimin e organizatave joqeveritare që veprojnë në komunë;

– marrin pjesë në planifikimin e prioriteteve për ndarjen e fondeve për organizatat jo-qeveritare dhe jep opinion mbi projektet dhe programet e organizatave joqeveritare të cilat financohen nga buxheti komunal;

– inicion veprime që duhen marrë për të realizuar marrëdhëniet dhe bashkëpunimin e qeverisë lokale dhe shërbimeve publike me OJQ si për të eliminuar pengesat në mënyrë që të mundësojë realizimin e disa aktiviteteve të përbashkëta;

– të paraqesë në Kuvend, të paktën një here në vit, raport mbi aktivitetet e saj dhe realizimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes komunës dhe OJQ-ve, në bazë të raportit mbi punën e organeve komunale dhe shërbimet publike;

 – shqyrtojnë edhe çështje të tjera me rëndësi për përmirësimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes komunës dhe OJQ-ve.

 

Neni 4

 

          Organet e vetëqeverisjes lokale, shërbimet publike, organizatat e tjera të themeluara nga komuna dhe Komisioni për ndarjen e fondeve për organizatat jo-qeveritare janë të detyruar të paraqesin Këshillit një raport mbi bashkëpunimin me OJQ-të,  informacionet për projektet e finansuara dhe programet e organizatave joqeveritare, si dhe informacione të tjera me rëndësi për bashkëpunimin e këtyre subjekte me organizatat joqeveritare.

           Këshilli mund të kërkojë nga organizatat joqeveritare për të dhënë informacione të rëndësishme për punën e Këshillit në lidhje me mundësinë e përmirësimit të bashkëpunimit me komunën.

Përbërja e Këshillit

Neni 5

 

           Këshilli ka një kryetar dhe katër (4) anëtarë.

           Kryetar i Këshillit është Kryetarit i Kuvendit të komunës.

           Këshillin e përbëjnë : 3 (tre) anëtarë përfaqësues të komunës dhe dy (2) anëtarë  përfaqësuese  të organizatave jo-qeveritare.

           Numri i anëtarëve të Këshillit do të vendoset në bazë të paritetit.

 

Emërimi i anëtarëve të Këshillit

Neni 6

 

          Anëtarët e Këshillit emërohen nga Kuvendi, me propozimin e Komisionit për përzgjedhjen dhe emërimin, për një periudhë prej katër viteve dhe anëtarët e Këshillit mund të riemërohen.

Neni 7

 

           Përfaqësuesit e komunës në Këshill emërohen nga organet e administrates lokale, shërbimet publike dhe organizatat e themeluara nga komuna.

           Përfaqësuesit e komunës në Këshill i propozon Kryetari/ja e komunës.

 

Neni 8

 

          Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Këshillin emërohen me propozimin e organizatave joqeveritare që veprojnë në komunë, më rëndësi për:

 – zhvillimin e demokracisë lokale,

– zhvillimin ekonomik lokal;

 – planifikimin hapësinor dhe mbrojtjen e mjedisit;

– mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve dhe formave të tjera të mbrojtjes;

 – realizimi, mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut;

– arsimi, kultura dhe sport.

 

Procedura për propozimin e kandidatëve nga organizatat joqeveritare

Neni 9

 

         Procedura për propozimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillit nga radhët e organizatës joqeveritare inicohet nga trupi punues amë i Kuvendit të komunës duke bërë ftesë publike.

          Ftesa publike publikohet në një gazetë ditore dhe në faqen e internetit të komunës.

          Ftesa publike përmban kushtet që duhet të përmbushen nga OJQ-të për propozimin e kandidatëve, kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët, dokumentacioni që duhet të dorëzohet së bashku me propozimin për kandidatët si dhe datat dhe vendin e dorëzimit të dokumenteve .

          Afati i fundit për propozimin e kandidatëve është 30 ditë nga data e publikimit të thirrjes.

Neni 10

 

        Nga një organizatë joqeveritare në Këshillin mund të emërohet vetëm një përfaqësues.

       Organizatë joqeveritare mund të propozojë vetëm një kandidat për anëtar të Këshillit.

 

Neni 11

 

          Kandidatin për anëtar të Këshillit mund ta paraqesë një organizatë jo-qeveritare që plotëson kushtet e mëposhtme:

 – që është regjistruar në regjistrin e organizatave joqeveritare, të paktën një vit para publikimit të thirrjes;

– që ka selinë apo vepronë në territorin e komunës;

– që në statut ka përcaktuar objektivat e punës dhe aktivitetet nga fushat e referuara në nenin 8 të këtij Vendimi;

– se në vitin e kaluar, në fushat e referuara në nenin 8 të këtij Vendimi,  ka realizuar një ose më shumë projekte, ose ka marrë pjesë në së paku një fushatë apo zbatuar të paktën dy aksione;

– që në organin e menaxhimit të OJQ-së, nuk ka anëtarë të partive politike dhe zyrtarëve publikë, në aspektin e kuptimit të  dispozitave për parandalimin e konfliktit të interesit.

 

Neni 12

 

           Organizata jo-qeveritare është e obliguar që me propozimin e kandidatëve, organit kompetent të punës së Kuvendit ti paraqesë dëshmitë e mëposhtme:

 1. Një kopje e vërtetuar e Aktvendimit mbi regjistrimin në regjistrin e administratës shtetërore kompetent për regjistrimin dhe evidentimin e të dhënave të OJQ-ve,
 2. Statutin e organizatës të vertetuar;
 3. Dëshmi mbi projektet e realizuara ose aktiviteteve në vitin e mëparshëm: të marrëveshjes së financimit, broshura, galeri, fletëpalosjeve, artikujt e gazetave dhe të ngjashme;
 4. Deklarata e personit të autorizuar për të përfaqësuar organizaten joqeveritare që në organet drejtuese të organizatave jo-qeveritare nuk ka anëtar të partive politike, zyrtarë publikë, në aspektin e e kuptimit të dispozutave për parandalimin e konfliktit të interesit dhe të zyrtarëve dhe të punësuarve lokal,
 5. Kopje të vërtetuar të llogarive përfundimtare (bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit) për vitin e kaluar.

 

Neni 13

          Kandidati i organizatës jo-qeveritare, si anëtar i Këshillit mund të jetë një person i cili:

– banon në territorin e komunës;

– të ketë përvojë në aktivitetet e përmendura në nenin 8 të këtij Vendimi për të cilat kandiohet;

– të mos jetë anëtar i ndonjë partie politike apo funksioar publik, dhe

– nuk është i punësuar / në organet e vetëqeverisjes lokale dhe shërbimet publike.

 

Neni 14

 

           Organizatë jo-qeveritare që propozon kandidatin për anëtar të Këshillit, përveç dokumentacionit të përmendur në nenin 12 të këtij Vendimi, është e detyruar të paraqesë për kandidatin si më poshtë:

– kopje e vërtetuar e kartës së identitetit-letërnjoftimit;

– biografia e kandidatit me informacion në lidhje me posedimin e përvojës në organizatat jo-qeveritare në fushën e veprimtarisë për të cilën kandidohet;

– deklaratë se kandidati nuk është anëtar i ndonjë partie politike apo funksionar publik;

 -deklaratë se kandidati nuk është i punësuar në organet e administratës lokale ose shërbimin publik të themeluar nga komuna,

– deklaratë që kandidati pranon emërimin si anëtar i Këshillit.

 

Neni 15

 

           Nëse organizatë joqeveritare ose kandidat i propozuar nuk i përmbush kushtet e vendosura me këtë Vendim, apo propozimi për kandidatët nuk është paraqitur në kohën e duhur, organi kompetent i punës,propozimet e tilla nuk do të shqyrtohen.

 

Neni 16

 

           Organi kompetent i punës së Kuvendit, në afat prej tetë ditësh nga data e fundit për dorëzimin e propozimeve, në faqen e internetit të komunës do të publikojë listën e kandidatëve të propozuar për anëtarë të Këshillit, me emrat e organizatave joqeveritare që pzopozuan ata.

           Organi kompetent i punës së Kuvendit, brenda 15 ditëve të publikimit të listës, krijuar një listë të vetme të kandidatëve për emërimin e anëtarëve të Këshillit.

          Nëse janë më shumë kandidatë për të njëjtën fushë të veprimtarisë, trupit punues do të propozojë një kandidat i cili është propozuar nga numri më i madh i organizatave joqeveritare.

           Nëse për fusha të veçanta të veprimtarisë nuk janë propozuar kandidat ose kandidatët nuk janë propozuar në pajtim me dispozitat e këtij Vendimi, organi kompetent e përseritë thirrjën publike për emërimin e kandidatëve për këto fusha të veprimtarisë, brenda shtatë ditëve.

Marrja e vendimeve për listën e propozuar

Neni 17

 

          Propozimet e një listë përmbledhësse të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, me arsyetimin dhe raportin për procedurën e përfunduar do të dorëzohet në Kuvendin e komunës për vendimin.

           Për propozimin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, Kuvendi do të vendos brenda 60 ditëve nga marrja e propozimit.

 

Ndërprerja e mandatit të anëtarit të Këshillit

Neni 18

          Anëtarit të Këshillit do ti përfundojë mandate para skadimit të periudhës për të cilën ai është i emëruar në rastin;

1) me dorëheqje, dhe për këtë do të njoftojë Kryetarin e Këshillit dhe subjektet që e kan propozuar;

2) në qoftë se me vendim të formës së prerë i është marr aftësia e veprimit;

3) në qoftë se me vendimi të formës së prerë të gjykatës është dënuar më burg efektiv për të paktën 6 muaj, dhe

4) në rast të shkarkimit.

Shkarkimi i anëtarit të Këshillit

Neni 19

 

          Kuvendi do të shkarkojë një anëtar të Këshillit nëse:

1) nësë konstaton që me rastin e emërimit për veten  ka dhënë të dhëna të pa vërteta, apo ka lëshuar të ofrojë të dhëna dhe rrethana që ishin me ndikim në emërimin e anëtarit të Këshillit;

2) nuk e kryen funksionin e anëtarit të Këshillit për një periudhë më të gjatë se gjashtë muaj;

3) ka deri te ndryshim i disave nga rrethanat nga neni 13 të këtij Vendimi,

4) humbja e përkrahjes së shumicës së subjekteve të përmendura në nenin 8 të këtij Vendimi.

 

Procedura për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit

Neni 20

 

           Procedura për shkarkimin e anëtarit të Këshilli e inicon organi kompetent i punës së Kuvendit me kërkesë të subjektit të autorizuar të propozojë kandidatë, apo me iniciativën e Këshillit.

          Në proceduren e shkarkimit të anëtarit të Këshillit, anëtari ka të drejtë që në Kuvend të deklarohet lidhur me arsyet e shkarkimit.

           Kuvendi, me propozim të organit kompetent të punës së Kuvendit, sjellë vendimin për shkarkimin e anëtarit të Këshillit.

Emërimi i anëtari të ri të Këshillit

Neni 21

 

          Në rast të ndërprerjes së mandatit të anëtarit të Këshillit, para skadimit të mandatit për të cilin është emëruar, organi kompetent i punës së Kuvendit, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit të mandatit, do të publikojë thirrje publike për emërimin e një kandidati të ri.

           Mandati i anëtarëve të sapoemëruar të Këshillit zgjat deri në skadimin e mandatit të Këshillit.

           Anëtar i Këshillit i cili është shkarkuar para skadimit të mandatit të tij nuk mund të ri-emërohet si anëtar i Këshillit.

 

Neni 22

 

          Mënyra e punës dhe çështje të tjera me rëndësi për punën e Këshillit, do të përcaktohen me Rregulloren e punës të miratuar nga Këshilli.

Raporti

Neni 23

 

           Raporti i Këshillit për punën dhe arritjen e bashkëpunimit ndërmjet komunës dhe OJQ-të përmban informacionin e mëposhtëm: zbatimin e detyrave të Këshillit sipas nenit 3 të këtij Vendimi, mënyrën e informimit dhe konsultimit të OJQ-ve; pjesëmarrja e OJQ-ve në grupet e punës, organizimi i diskutimeve të përbashkëta publike, seminareve, realizimin e mbështetjes financiare për OJQ-të, sigurimin e formave të tjera të përkrahjes për organizatat joqeveritare, veprimit në  iniciativat dhe propozimet e organizatave joqeveritare dhe të tjera.

 

Neni 24

 

          Punët profesionale dhe administrative për Këshillin kryhen nga Shërbimi i Sekretariatit për administratë të përgjithshme dhe veprimtari shoqërore të Komunës së Gucisë.

 

Neni 25

 

          Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi. –

dispozitat komunale “.

 

Numri: 001-16/17-4

Guci,më 23. 06. 2017

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                  Kryetar

                                                                                                         Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 45 në lidhje me nenin 145 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisjes lokale (,, Gazeta Zyrtare e RMZ “, nr 42/03,28/04,75/05,13/06 dhe” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi “, nr. 88/09,03/10, 38/12, 10/14 dhe 03/16) dhe neni 35 paragrafi 1 pika 33, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 23.06.2017, solli këtë

 

V E N D I M

për themelimin e Këshillit për zhvillimin dhe mbrojtje të vetëqeverisje lokale

 

 1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

           Me këtë Vendim themelohet Këshilli për zhvillimin dhe mbrojtjen e vetëqeverisjes lokal (në tekstin e mëtejmë: Këshilli), rregullohen të drejtat dhe detyrat, përbërja dhe mënyra e zgjedhjes dhe punën e Këshillit, si dhe çështje të tjera me rëndësi për funksionimin e saj për të arritur ndikimin demokratike të qytetarëve në përmirësimin e vetëqeverisjes lokale në komunën e Gucisë.

Neni 2

           Këshilli do t’i ushtrojë të drejtat dhe detyrat, në përputhje me Ligjin, Statutin e Komunës dhe të këtij Vendimi.

 

 1. DREJTAT DHE DETYRAT E KËSHILLIT

Neni 3

           Këshilli ka të drejtë që organeve shtetërore, Kuvendi të komunës, kryetarit të  komunës, organeve të vetëqeverisjes lokale dhe shërbimeve publike tu paraqesin propozime për përmirësimin dhe zhvillimin e vetëqeverisjes lokale, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike, mbrojtjen e të drejtave dhe detyrave të komunës dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të popullatës lokale të përcaktuara me Kushtetut dhe Ligj.

           Propozimet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, Këshilli i bën me iniciativën e vet, me iniciativën e qytetarëve apo subjekteve të tjera.

 

1.Të drejtat ndaj organeve shtetërore dhe shërbimeve publike të themeluara nga shteti

Neni 4

           Në qëllim për të nxitur zhvillimin dhe mbrojtjen e vetëqeverisjes lokale, Këshilli mund të paraqesë propozime në organet shtetërore dhe shërbime të themeluara nga shteti për:

 –  ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve dhe akteve të tjera,

 – marrjen e masave për përmirësimin e vetëqeverisjes lokale,

 – marrja e masave për përmirësimin e situatës në fusha të posçme,

 – realizimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të popullatës lokale.

 

Neni 5

          Këshilli mund të paraqesë nismë në Gjykatën Kushtetuese të Malit të Zi, për fillim të procedurës për shqyrtimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë nëse konsideron se një ligj, dispozit apo akt tjetër i organit shtetëror ka shkelur të drejtën e vetëqeverisjes lokale.

           Këshilli mund të kërkojë mbrojtje gjyqësore nëse akti apo veprimi i organit shtetëror ose pushtetit lokal është shkelur e drejta në vetëqeverisjen lokale.

 

Neni 6

          Këshilli ka të drejtë të kërkojë mendimin nga organeve kompetente shtetërore dhe shërbimeve publike të themeluara nga shteti në lidhje me zbatimin e Ligjit, i cili   ka një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin dhe realizimin e vetëqeverisjes lokale, si dhe ligjshmërinë dhe efektivitetin e veprimit të këtyre organeve dhe shërbimeve publike.

 

 1. Të drejtat në kuadër të Kuvendit të Komunës dhe Kryetarit të Komunës

Neni 7

           Këshilli mundet me qëllim për të mbrojtur të drejtat e popullsisë lokale, përcaktimin e përgjegjësive të organeve të pushtetit lokal dhe kryerjen më efikase të detyrave, të dërgoj propozim në Kuvend  dhe kryetarit të komunëse ose propozim për ndryshimin e vendimeve dhe dispozitave më të cilat përcaktohet ose rregullohet:

– përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes,

– realizimi i parimeve të hapjes dhe transparencës së organeve,

– përmirësimin e cilësisë së shërbimeve,

– e drejta e qytetarëve për të qeverisjes vendore, dhe

 – zgjidhjen e çështjeve të caktuara në kompetencë të administratës lokale dhe shërbimeve publike.

Neni 8

           Në procesin e përgatitjes dhe miratimit të vendimeve dhe akteve të tjera të Kuvendit, të cilat janë me rëndësi për parimet bazë të vetëqeverisjes lokale dhe përcaktimin e të drejtave dhe detyrimet e qytetarëve, anëtarët e Këshillit mund të marrin pjesë në punën e Kuvendit dhe të trupave të tij të punës, pa të drejtë vote.

 

 1. Të drejtat ndaj administratës lokale dhe shërbimeve publike të themeluar nga komuna

Neni 9

          Këshilli paraqetë propozime administratës dhe shërbimeve publike të themeluara nga komuna në mënyrë që të:

–  që të kenë performanc efikas dhe efektiv të veprimtarisë në kuadër të kompetencave të tyre,

–  sigurimin e raportimit të qytetarëve për nevojat e tyre,

– sigurimin e të drejtave për informacion të saktë, të plotë dhe me kohë,

– adresimin e problemeve individuale të qytetarëve –

– sigurimin e të drejtës së përgjigjes në kërkesë, dhe

– sigurimin e të drejtës në cilësi më të mirë të shërbimeve, dhe të ngjashme.

Neni 10

          Në rastin e dorëzimit të propozimit të përmendur në nenin 9 të këtij Vendimi, Këshilli ka të drejtë të kërkojë autoritetit kompetent të pushtetit lokal dhe shërbimeve publike të dhënat e duhura ose informacion për arsyeshmërin faktike dhe juridike të iniciativave dhe propozimeve.

 1. Detyrat e Këshillit

Neni 11

         Këshilli është i obliguar të shqyrtoi çështjet relevante për punën dhe funksionimin e kuvendit të komunës, kryetarit të komunës, administratës lokale dhe shërbimeve publike.

          Nëse me aktet dhe veprimet e organeve dhe shërbimeve të referuara në paragrafin 1 të këtij neni, janë shkelur të drejtën e vetëqeverisjes lokale dhe të drejtat e komuniteteve lokale dhe të drejtat e popullsisë lokale, Këshilli është i detyruar të dërgojë për këto organe propozim për ti mbrojtur këto të drejta.

 

Neni 12    

         Këshilli do t’i dorëzojë Kuvendit raport vjetor për aktivitetet e tij.

          Përjashtimisht, me kërkesë të kryetarit të komunës ose të gjykimit të lire të tij, Këshilli mund të paraqesë raport të veçantë Kuvendit, me të cilën gjë tregon për shkelje të veçanta të rënda të të drejtave të qytetarëve dhe të problemeve në punën e administratës lokale dhe të shërbimeve publike.

          Kuvendi është i obliguar të shqyrtojë raportin e Këshillit dhe për të njëjtin të marrin qëndrim.

 

III. PËRBËRJA DHE MËNYRA E ZGJEDHJËS SË KËSHILLIT

Neni 13

          Këshilli ka kryetarin dhe 6 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi me propozim të Këshillit për zgjedhje dhe emërime, me shumicën e votive i numrit të përgjithshëm të këshilltarve.

         Gjithkush ka të drejtë të propozojë kandidatë për anëtarë të Këshillit.

 

Neni 14

           Anëtarët e këshillit zgjidhen nga radhët e qytetarëve të shquar dhe të dalluar të komunës dhe ekspertë në fusha të rëndësishme për pushtetin lokal.

 

Neni 15

           Në proceduren e miratimit të propozimit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit, Këshilli për rzgjedhje dhe emërime fillon procedurën e propozimit të kandidatëve dhe për këtë e informon publikun.

           Informimin e publikut referuar në paragrafin 1 të këtij neni do të bëhet me publikimin e ftesës publike në media dhe në faqen e internetit të komunës.

           Kandidatët për anëtarë të Këshillit mund ti propozojnë: institucionet profesionale, ndërmarrjet dhe institucionet, OJQ-të , shoqatat e bashkësive lokale dhe qytetarët.

           Propozimi për kandidimin e anëtarit të Këshillit përfshinë edhe një deklaratë e pranimit të emërimit të kandidatit.

          Këshilli për zgjedhje dhe emërime duhet të krijojë një listë të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, duke përcaktuar listen e kandidatëve për anëtar të Këshillit, duke siguruar përfaqësim proporcional të ekspertëve nga të gjitha fushat me rëndësi për vetëqeverisjen lokale.

Neni 16

          Kryetarin e Këshillit e zgjedh Këshilli nga radhët e anëtarëve.

          Mandati i Këshillit zgjat për aq kohë sa zgjat mandate i Kuvendit.

          Këshilli nxerr Rregulloren e punës.

Neni 17

           Për anëtar të Këshillit nuk mund të zgjidhen: – deputetë ose këshilltarët – funksionarët lokalë, krerët e administratave lokale dhe drejtuesit e shërbimeve publike të themeluara nga komuna – të zgjedhurit dhe të emëruarit në Qeverinë e Republikës së Malit të Zi dhe organe të administratës shtetërore, – funksionarët e partive politike (kryetarët e partive, anëtarët e kryesisë, zëvendësit e tyre, anëtarët e këshilleve kryesore dhe ekzekutive, si dhe zyrtarë të tjerë të partisë.) – personat që janë dënuar për veprat penale kundër detyrës zyrtare, personi që pavarësisht dënimit të shqiptuar ose të dënuar për një tjetër vepër penale që është dënuar me burgim më të gjatë se 6 muaj me Aktgjykim të formës së prerë.

 

Neni 18

           Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit mandati u ndërpritet:

 – skadimit të mandatit të Kuvendit të komunës,

 – dorëheqjës,

 – sipas fuqisë së ligjit, dhe

 – shkarkimi.

           Ndërprerjen e mandatit Kuvendit e konstaton me një akt.

 

Neni 19

           Anëtari i Këshillit mund të shkarkohet nëse me slelljën e tij diskrediton funksionin që kryen ose nuk i përmbush detyrat e tij në pajtim me Ligjin dhe me këtë Vendim.

          Nisma për shkarkimin e anëtarit të Këshillit mund ta inicojnë të paktën 1/3 e këshilltarëve në Kuvend.

          Iniciativën për shkarkimin e Këshillit pushimit ose anëtarit të Këshillit, duhet të dorëzohet në Këshillin për zgjedhje dhe emërime, për të kryer procedurën për përcaktimin e shkarkimin.

Neni 20

          Kur Këshilli për përzgjedhjen dhe emërimin konstaton se ka baza për shkarkim, propozon shkarkimin e anëtarëve të Këshillit ose të Këshillit.

          Propozimi i Vendimit për shkarkim duhet të arsyetohet.

          Në proceduren e shkarkimit, anëtari i Këshillit ka të drejtë të deklarohet në mbledhjen e Kuvendit në lidhje më arsyet për shkarkimin e kërkuar.

          Vendimi për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit ose të Këshillit mirret nga Kuvendi.

          Vendimi konsiderohet i miratuar nëse për të njëjtën votojnë shumica e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve.

 

 1. MËNYRA E PUNËS SË KËSHILLIT

Neni 21

          Në qëllimin e ushtrimit të të drejtave të këtij Vendimi, Këshilli vepron me iniciativën e vet, me iniciativën e organeve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes lokale dhe shërbimeve publike, si dhe në iniciativën e qytetarëve të cilët konsiderojnë se akti i tyre i organeve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes lokale dhe shërbimeve publike ka shkelur të drejtën mbi vetëqeverisjen lokale ose të drejtat dhe liritë e qytetarëve.

 

Neni 22

          Këshilli vepron me iniciativën e organeve shtetërore, nëse  me dispozita dhe akte të tjera të vetëqeverisjes lokale është shkel ligji apo jan shkel të drejtat dhe liritë e popullatës lokale, si dhe për të marrë masa për përmirësimin e gjendjes në organet e administratës lokale dhe fusha të tjera të caktuara administrative.

 

Neni 23

           Iniciativa për veprim, Këshillit duhet ti dorëzohet në formë të shkruar.

           Për iniciativën e dorëzuar Këshillit do të informojë Kuvendin e komunës, kryetarin e komunës, organin e administratës lokale ose shërbimin publik në punën dhe veprimet e të cilit është dorëzuar iniciativa.

 

Neni 24

          Organi i vetëqeverisjes lokale dhe të shërbimit publik, sipas nenit 23 të këtij Vendimi, janë të detyruara që Këshillit, me kërkesë të tij, në afat prej 8 ditëve nga data e njoftimit, të sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm brenda kompetencave të tyre dhe të vënë në dispozicion dosjet e kërkuara dhe dokumentacionit.

 

Neni 25

           Nëse Këshilli gjatë procedurës konstaton shkelje të të drejtave të qytetarëve apo parregullsi të tjera në punën e organit, brenda 15 ditëve nga marrja e informacionit të nevojshëm, do të marrë qëndrimi për këtë, do të japë mendim të duhur apo rekomandim dhe të informojë organin për punën dhe veprimet e të cilit ka të bëjë qëndrimi, mendimi ose rekomandimi.

           Organi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, kur Këshilli i ka dërguar rekomandim apo mendim është i obliguar që më së voni në afat prej 15 ditëve ta informoj Këshillin për masat e marra.

          Nëse organi nuk e informon Këshillin në kuptimin e paragrafit 2 të këtij neni për atë se çka ka ndërmarrë ose nëse Këshilli konsideron se masat e duhura nuk janë marrë, për mosveprim apo veprime jo adekuate do ta njofton organin që mbikëqyr punën e saj.

 

Neni 26

          Në ushtrimin e punës së tij e tij Këshilli sjellë vendime, konkluzione, rekomandime, mendime dh propozime, dhe merrë qëndrime.

 

 1. PUNA PUBLIKE E KËSHILLIT

Neni 27

           Puna e Këshillit është publike.

           Puna publike e Këshillit sigurhet me: raportimin në Kuvend, përmes mediave, publikimi i raportit në web sajt, etj.

 

 1. Çështje të tjera me rëndësi për Këshillin

Neni 28

           Punët profesionale dhe administrative për Këshillin i kryen Shërbimi i Kuvendit.

 

Neni 29

          Fondet për punën e Këshillit do të sigurohen në buxhetin komunal.

          Anëtarët e këshillit kanë të drejtë për shpërblim i cili do të përcaktohet me vendim të veçantë të Kuvendit.

 

VII. DISPOZITA E FUNDIT DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 3o

           Me vendim të veçantë të Kuvendit, Këshilli duhet të zgjidhen brenda 9o ditëve nga data e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi.

 

Neni 31

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

 Numri: 001-16/17-5

 Guci,më, 23.06. 2017.

 

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                                          Kryetari i Kuvendit,

                                                                                                          Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 63 paragrafi 15 të Ligjit për transportin rrugor ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”, nr 45/05 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi “, nr. 75/10, 38/12 dhe 18/14), nenit 4, paragrafi 2 dhe neni 13 paragrafi 3 i Ligjit për veprimtari komunale ( “Gazeta Zyrtare e RMZ” nr 12/95), nenit  51, paragrafi 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”, nr.42 / 03, 28/04, 75/05 dhe 13/06 dhe “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 88/09, 38/12,10/14,3/16), dhe neni 35 të Statuti të komunës së Gucisë ( “Gazeta zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale”, nr 25/14, ), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur më 23.06.2017 , miratoi këtë

 

V E N D I M

për transportin me auto-taksi

 

I.DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

 

              Ky vendim përcakton kushtet, organizimin dhe mënyrën e kryerjes së transportit me auto-taksi në komunën e Gucisë (më poshtë referuar si: transporti me taksi).

Neni 2

 

              Transporti me taksi është një aktivitet i transportit publik të udhëtarëve që kryhen për qëllime komerciale, me automjete të pasagjerëve që janë prodhuar me maksimum prej pesë ulëseve, duke përfshirë edhe vendin e shoferit dhe të paktën katër dyer.

Neni 3

 

              Transporti me taksitë mund të kryhet nga subjektet dhe sipërmarrësit të regjistruara për transport taksi dhe kanë licencë për ushtrimin e veprimtarisë së transportit, të lëshuar nga autoriteti përkatës lokal (në tekstin e mëtejmë: transportuesit).

              Shoferi i transportit me taksi është person fizik i cili kryen transportin me taksi si sipërmarrës, ose është i punësuar nga personat juridikë dhe sipërmarrësit dhe i plotëson kushtet për shofer, siç parashihet me Ligjin për transportin rrugor.

Neni 4

 

              Licenca për taksi dhe certifika e licencës për automjetin që përdoret për transportin taksi  lëshohen nga administrata lokale kompetente për trafikn në pajtim me Ligjin për transportin rrugor, aktet nënligjore dhe këtë Vendimi.

Neni 5

 

              Lëshimi i licencës dhe certifikës së licencës kryhet në përputhje me programin optimal të organizimit të transportit në territorin e komunës së Gucisë (në tekstin e mëtejmë: programi).

 

 1. KUSHTET DHE ORGANIZIMI PËR TË USHTRUAR TRANSPORT-TAKSI

Neni 6

 

              Vlerësimi i i kushteve teknike të komunikacionit, analiza e nevojave të banorëve për transport në përputhje me zhvillimin e komunës, përcaktohet numri i stacioneve për taksi me numrin e vendeve  në to për taksi.

              Kushtet e referuara në paragrafin 1 të këtij neni do të përcaktohen nga administrata lokale kompetente për trafikun përmes Programit, në të cilin Kryetari i komunës jep pëlqimin.

              Programi miratohet në fund të vitit aktual për vitin e ardhshëm.

              Ndryshimet në Programin  lidhur me stacionet e taksive dhe numrin e vendeve për taksi mund të bëhet vetëm me propozim të administratës lokale përgjegjëse për çështjet e transportit, me pëlqimin e Kryetarit.

Neni 7

 

              Organi i administratës lokale përgjegjëse për çështjet e transportit e lëshon certifikatën e licencës për secilin automjet që përdoret për taksi.

Neni 8

 

              Transportuesi taksi duhet të sigurojnë që automjeti i përdorur për transport-taksi, përveç kushteve të parashikuara nga Ligji i transportit rrugor, Ligji për sigurinë në komunikacionin rrugor, i plotëson edhe kushtet estetike dhe të shfrytëzimit, si më poshtë:

– që është i regjistruar në territorin e Gucisë,

– se mekanizmi i drejtimit është vendosura në anën e majtë të automjetit,

– se taksimetri është teknikisht i saktë, i kalibruar, vulosur dhe i vendosur në anën e djathtë të shoferit në mënyrë që shuma që numërohet të jetë e dukshme për udhëtarët,

– që të gjitha ulëset-karrigat në automjet të jenë në gjendje të rregullt, sipërfaqet e shëndetshme, me ngrohje dhe ventilim në gjendje të rregullt,

– në mes të kulmit të automjetit të jetë e vendosur shenja me emërtimin “TAXI” me stemën dhe emrin “Guci” dhe numri i evidencës i sinkronizuar me taksimetër, në mënyrë që drita në shenjën të ndalët kur taksimetri është i ndezur dhe se i njëjti  është lëshuar sipas licencës së dhënë nga organi i administratës lokale kompetente për trafik,

–  në automjet, në anën e djathtë të shoferët, dukshëm të jetë vendosur lista e tarifave e vërtetuar,

– të jetë e pastër dhe e pa dëmtuar,

– pa mbishkrime dhe fotot që kanë shenja partiake, fetare apo kombëtare,

– që ka të rregullt aparatin për shuarjen e zjarrit,

– automjetet e personit juridik duhet të bartin në derë të shkruar emrin e shkurtër të personit juridik dhe ngjyrë uniforme të cilën e përcakton personi juridik,

– që posedojnë kartë të vlefshme gjashtëmujor teknike.

Neni 9

 

              Plotësimi i kushteve të përmendura në nenin 8 të këtij Vendimi do të përcaktohet nga organi i qeverisjes vendore përgjegjëse për transportin dhe cakton numrin e evidencës për secilin automjet i cili do të përdoret për taksi në komunë e Gucisë.

 

Neni 10

 

              Pamja dhe madhësia e shenjës “TAXI” përcaktohet nga autoritet lokal përgjegjës për transportin.

Neni 11

 

              Transportuesi taksi është i detyruar, përveç kushteve të parashikuara nga Ligji i transportit rrugor, Ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor dhe akteve të tjera nënligjore për të gjitha automjetet për të siguruar edhe:

-certifikatë orginal të licencës për automjet,

-polisën e sigurimit nga pasojat e fatkeqësive për automjet,

– konfirmimi i plotësimit të kushteve specifike dhe kërkesave në lidhje me mbishkrimin e automjetit që përdoret për transportin taksi të udhëtarëve,

– marrëveshja mbi qiranë ose lizingut, si dhe certifikatë të licencës së lëshuar për qiramarrësin apo shfrytëzuesit të lizingut,

-lista e certifikuar e çmimeve të shërbimeve dhe faturat për llogarinë.

 

III LETËRNJOFTIMI I TAKSISË

 

Neni 12

 

               Transportuesi taksi është i detyruar të sigurojë për të gjithë shoferët taksi letërnjoftimat.

               Taksi letërnjoftimi përmban:

– emri i shoferit,

– numri personal i identifikimit dhe adresa,

– foto e dimensionit 3,00 x 3,5o cm,

– numrin dhe datën eaktvendimit për lëshim të licencës,

– emri i shoqatës nëse është anëtar i saj,

– numrin dhe datën e lidhjes së kontratës për punë,

– afati i vlefshmërisë së letërnjoftimit.

              Shoferi i automjetit taksi është i obliguar që letërnjoftimin pët taksi nga paragrafin 1 i këtij neni, ta vendos në vend të dukshëm në automjet, në anë të djathtë.

 

Neni 13

 

              Letërnjoftimi Taxi lëshohet nga autoritet lokal përgjegjës për transportin.

              Letërnjoftimi Taxi është i verdhë e dimensionit  10 x 12 cm.

 

Neni 14

 

              Taksi transportuesi është i detyruar që çdo ndryshim të të dhënave që është futur në letërnjoftimin taksi, ta raportoj te organi i administratës lokal përgjegjës për transportin.

              Në rast të ndërprerjes së kryerjës së transportit taksi, transportuesi  taksi është i detyruar që autoritetit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit ta kthejë taksi letërnjoftimin.

 

IV STACIONET E TAKSIVE

Neni 15

 

               Stacioni-vendqëndrimi i taksive është një zonë publike e destinuara për qëndrim të taksive, ku  transportuesi merr udhëtarët dhe nga ku fillon udhëtimi.

              Stacionet e taksive mund të jenë të përhershme ose të përkohshme.

              Stacioni i taksive është i shënuar nga shenja sinjalizuese përkatëse horizontale dhe vertikale.

              Për vendosjen dhe ruajtjen e stacioneve të taksive kujdeset kompania e ngarkuar me mirëmbajtjen e objekteve komunale.

              Për të përdorur stacionin e taksive do të paguhet taksa në përputhje me vendimin që rregullon këtë fushë.

Neni 16

 

              Stacionet e taksive janë përcaktuar në përputhje me Vendimin për rregullimin e trafikut në territorin e Gucisë dhe Programit të referuara në nenin 5 të këtij Vendimi.

 

V.MËNYRA E KRYERJES SË TRANSPORTIT TAKSI

Neni 17

 

              Shërbimi taksi kryhet ekskluzivisht në territorin e komunës së Gucisë, e cila ka lëshuar licencën.

               Nuk lejohet të mirrën për transport udhëtarëve jashtë kësaj zone.

 

Neni 18

 

               Shërbimi taksi nuk mund të kryhet nëse ka elemente të një linjë apo transport të veçantë të linjës, e që kanë pothuajse të njëjtën relacion, përafërsisht të njëjtën kohë të ardhjes dhe nisjës, si dhe pikën e njëjtë të hyrjes dhe daljes së udhëtarëve.

              Gjatë kryerjes së transportit taksi, ndalohet përdorimi i stacioneve të autobusëve dhe vend ndalimeve të autobusëve.

Neni 19

 

               Tasi transporti kryhet nga transportuesit taksi në të njëjtat kushte.

              Taksitë në stacionin e taksive, vendosen sipas rendit të mbërritjes.

              Udhëtarët marrin automjetin e parë që është në rënd, përveç nëse udhëtari kërkuar shprehimisht ndryshe.

Neni 20

 

              Taksi shoferi i automjetit është i obliguar që për sa kohë automjeti është në stacion të jete në automjet apo afër saj.

              Taksi transportuesi mund të përdorin automjetin për nevojat e tyre, duke larguar shenjat taksi.

Neni 21

 

              Transportuesi taksi mund ti marrë udhtarët me kërkesë të tyre edhe jashtë stacioneve taksi, nëse një gjë të tillë e lejojnë kushtet e trafikut dhe dispozitat e trafikut.

              Taksitë Transportuesi është i detyruar të pranojë udhëtarët në automjet në kufijtë e numrit në dispozicion të vendeve, si dhe bagazhet personale deri në madhësinë dhe kapacitetin e bagazhit.

              Transportuesi taksi nuk mund të transportojnë më shumë persona se sa numri i vendeve për pasagjerë i regjistruar në lejën e qarkullimit të automjeteve.

 

Neni 22

 

              Shoferi i mjetit taksi është i obliguar që gjatë transportit të udhëtarëve duhet të jetë i rregullt dhe i veshur me kujdes.

              Taksi shoferi i automjetit është i obliguar që gjatë kryerjes së transportit taksi, udhëtarët ti trajtojnë vëmendshëm dhe me kulturorë.

 

VI .KOMPENSIMI PËR USHTRIMIN E TRANSPORTIT TAKSI

Neni 23

 

              Taksi transportuesi është i detyruar që kur fillon transportin ta kyç taksimetrin, dhe pas përfundimit ta fikë.

              Taksi transportuesi për shërbimin e ofruar paguan çmimin e transportit në shumën që tregon taksimetri pas përfundimit të transportit.

               Nëse transportuesi taksi nuk kyç taksimetrin në fillim, pasagjeri nuk është i detyruar të paguajë çmimin e shërbimeve të transportit.

              Taksi transportuesi me kërkesën e shfrytëzuesve të shërbimeve të taksive, do të lëshojë faturë për kryerjen e transportit e cila përfshin: datën, relacionin dhe kilometrazhin, çmimi i transportit,i nënshkruar dhe vulosur.

              Taksi transportuesi është i detyruar që udhëtarët ti dërgoj në vendin e destinacionit nga ana e rrugës më të shkurtër, apo përmes rrugës të cilën udhëtari ka zgjedhur, në përputhje me regjimet e zbatueshme të trafikut.

              Në kompensim për kryerjën e shërbimeve të taksive është përfshirë edhe  transporti i bagazhit personal.

Neni 24

 

              Listën e çmimeve e krijon transportuesi  taksi.

               Taksi transportuesi është i obliguar që listën e shërbimeve dhe ndryshimeve në listën e çmimeve para se të filloj zbatimi i tij, ta vërtetoj në organet e administrates lokale përgjgjëse për punët e financave.

VIII MBIKËQYRJA

Neni 25

 

                Kontrolli mbi zbatimin e këtij Vendimi do të bëhet nga administrata lokale përgjegjëse për trafikun.

                Mbikëqyrjen inspektuese e bëjnë policia komunale e komunës së Gucisë në përputhje me ligjin dhe këtë Vendimi.

                Transportuesi, ose shoferi taksi është i detyruar që policisë komunale që mbikëqyrin tu mundësoj ta kryejnë punën të papenguar, tu vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe në afatin e caktuar nga inspektori.

 

IX DISPOZITAT NDËSHKIMORE

Neni 26

 

                Gjobë prej 150 euro deri në 3.000 euro do t’i shqiptohet personit juridik nëse:

– mjeti i cili kryen transport auto-taksi nuk është i regjistruar në territorin e Gucisë (neni 8, paragrafi 1, pika 1)

– nuk i siguron letërnjoftimin shoferit taksi (neni 12 paragrafi 1).

               Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet sipërmarrësi  në shumën 50 deri në 2.000 euro.

               Për veprën e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të dënohet personi përgjegjës në personin juridik nga 20 deri në 800 euro.

 

Neni 27

 

                     Me gjobë prej 100 deri në 1200 euro do t’i shqiptohet personit juridik nëse:

– automjetet që përdoren për taksi, mbahen jo të pastra dhe të dëmtuara (neni 8, paragrafi 1, pika 7)

– automjetet që përdoren për taksi kanë shenja të vendosura dhe foto të partive, fetare apo simboleve kombëtare (neni 8, paragrafi 1, alineja 8)

– automjeti për transport taksi në derë nuk e ka të shtypur emrin e shkurtër të personit juridik dhe nuk është uniforme ngjyra e cila është përcaktuar nga person juridik (neni 8, paragrafi 1, alineja 9)

– mjeti i cili kryen transport taksi nuk ka polisë të sigurimit ndaj pasojave të aksidenteve (neni 11 paragrafi 1 pika 2)

– automjetet që përdorën për shërbimin taksi nuk posedojnë certifikatë të plotësimit të kushteve specifike dhe kushteve në lidhje me mbishkrimin e automjetit që përdoret për transportin taksi të udhëtarëve (neni 11, paragrafi 1, pika 3);

– çdo ndryshim i të dhënave në kartën e letërnjoftimit taksi nuk e ka raportuar të organi lokal përgjegjës për transportin (neni 14, paragrafi 1)

– në rast të ndërprerjes së transportit taksi, brenda 15 ditëve nga data e përfundimit, nuk e ka kthyer letërnjoftimin taksi organit të administratës vendore përgjegjëse për transportin (neni 14, paragrafi 2)

– nuk ka tansportuar pasagjerët rrugës më të shkurtër të përcaktuar në vend destinim  , përkatësisht rrugës përmes të cilën udhëtari ka urdhëruar, në përputhje me regjimet e zbatueshme të trafikut (neni 23, paragrafi 5)

– Lista e çmimeve të shërbimeve, si dhe ndryshimet në listën e çmimeve para se të filloj zbatimi i saj nuk është vertetuar nga organet e administratës vendore përgjegjëse për financa (neni 24, paragrafi 2)

                 Për veprat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të dënohet sipërmarrësi në shumën nga 30 deri në 200 euro.

                 Për veprat e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të dëhohet personi përgjegjës në personin juridik nga 10 deri në 100 euro.

                  Gjobë në shumë prej 20-100 euro do të dënohet shoferi që drejton automjetin auto-taksi nëse:

-letërnjoftimin taksi  nuk e shfaq në një vend të dukshëm në të djathtë të automjetit(neni 12,paragrafi 3)

-gjatë qëndrimit të automjetit në stacionin taksi nuk është në automjet ose pranë tij(neni 20,paragrafi 1)

-gjatë transportit të udhëtarëve nuk është i rregullt dhe i veshur mirë (neni 22, paragrafi 1).

 

X DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

 

Neni 28

 

                Kompanitë e taksive që kryejnë shërbime taksi janë të obliguara të harmonizojnë veprimet e tyre me këtë Vendim, brenda tre muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi.

 

Neni 29

 

                Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

Numër:001-16/17-2

Guci,më 23.06.2017.god.

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                KRYETAR

                                                                                                     Dzenadin Radoncic

 

KODI I ETIKËS SË PËRFAQËSUESVE TË ZGJEDHUR DHE FUNKSIONARËVE TË VETËQEVERISJES LOKALE PËR KOMUNËN E GUCISË

KREU I.

KONCEPTI, FUSHËVEPRIMI DHE PARIMET E PËRGJITHSHME

NOCIONI

 

Neni 1

 

                Kodi i etikës së përfaqësuesve të zgjedhur /a dhe funksionarëve të vetëqeverisjes lokale për komunën e Gucisë, është një grup i standardeve dhe rregullave të praktikës së sjellëjeve të përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve, që u përmbahen në kryerjen e detyrave dhe ushtrimin e funksioneve në vetëqeverisjen lokale të komunës së Gucisë.

 

Objekti i Kodit

Neni 2

 

                Përcaktimi i standardeve etike të sjelljës në të cilat obligohen përfaqësuesit e zgjedhur dhe funkisionarët e vetëqeverisjes lokale në kryerjen e funksioneve të tyre,

                informimi i publikut me sjelljen që ata kanë të drejtë të presin nga përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët e vetëqeverivsjes lokale.

 

Nocioni i përfaqësuesve të zgjedhur dhe funksionarëve

 

Neni 3

                Në kuptim të këtij Kodi, përfaqësues i zgjedhur dhe funksionarë i vetëqeverisjes lokale është këshilltari, përfaqësuesi i Kuvendit të vetëqeverisjes lokale, Kryetari/ja i/e komunës, Nënkryetari/ja i/e komunës,Kryeadministratori / ja, dhe çdo i zgjedhur apo person i emëruar në ndonjë organ të vetëqeverisjes lokal, në shërbime të tjera profesionale,në organe të shërbimeve publike, si dhe në organizata të tjera themeluese e së cilave është vetëqeverisja lokale (në tekstin e mëtejmë „përfaqësuesit e zgjedhur dhe funksionarët„).

 

Respektimi i ligjit dhe përparësia e interesit publik mbi privat

 

Neni 4

 

                Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, e ushtron funksionin e vetë sipas ligjit, dispozitave të tjera dhe akteve të përgjithshme.

                Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, në ushtrimin e funksionit vepron vetëm në të mirë të

interesit publik dhe jo në atë personal, privat, grupor, apo interes partiak.

 

Respektimi i vullnetit zgjedhor të qytetarëve

 

Neni 5

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, e ushtron funksionin e vetë  dhe kryen detyrat e tij brenda kufijve të të drejtave dhe detyrimeve, në përputhje me mandatin që i është dhënë nga votuesit , apo organet që e kanë  zgjedhur, emëruar dhe i janë përgjegjës të gjithë qytetarëve në vetëqeverisjen lokale, duke përfshirë edhe ata votues të cilët nuk kanë votuar për atë dhe organeve që e kanë zgjedhur, emëruar ose caktuar.

 

Mënyra  e ushtrimit të funksionit publik

Neni 6

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, e ushtron funksionin e vetë publik me ndërgjegje, me ndershmëri dhe në mënyrë të paanshme, me zbatueshmëri dhe përgjegjësi për vendimet dhe veprimet e tyre.

                Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të jetë i angazhuar në përmirësimin e performancës së vetëqeverisjes lokale dhe shkëmbimin e përvojave të organizuara nga ana e autoriteteve në nivel shtetëror dhe lokal.

                Gjatë mandatit të tij, si dhe në kryerjen e funksionit ose në jetën private, përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të sillen në një mënyrë që do të degradojë funksionin që kryen.

 

Marrëdhëniet me përfaqësues të tjerë të zgjedhur dhe funksionarëve,punonjësve dhe qytetarëve.

 

Neni 7

              Në kryerjen e funksioneve përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, respekton të drejtat e përfaqësuesve të tjerë të zgjedhur, funksionarëve, punonjësve dhe qytetarëve, përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të sillet me edukatë, respekt dhe pa diskriminim ndaj qytetarëve, kolegëve, punonjësve dhe mediave.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të inkurajojnë ose ndihmojnë  përfaqësuesit e tjerë të zgjedhur, funkcinerët dhe punonjësit që në ushtrimin e detyrave të tyre të shkelin rregullat e sjelljes të përcaktuara nga ky Kod.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, publikishtë do të tregojnë të gjitha rastet e sjelljeve të paligjshme ose sjelljes në kundërshtim me rregullat dhe parimet e këtij Kodi.

 

KREU II

Standardet në kryerjen e funksioneve

l. Rregullat e përgjithshme

Ndalimi i konfliktit të interesit

 

Neni 8

 

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të kryejë detyrën e tij, përkatësisht të përdorin kompetencat e pozitës së tyre për të realizuar interesat personale ose private.

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do ti shmangët të gjitha sjelljeve që mund të sjellë përfitime dhe favorizim të interesave private mbi ate publik, edhe në qoftë se një sjellje e tillë nuk është e ndaluar formalisht.

 

Ofrimi i të dhënave mbi pronën

Neni 9

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të veprojnë në përputhje me rregullat që përcaktojnë detyrimin për të dhënë informacion në lidhje me të ardhurat dhe pasuritë.

 

Kufizimi i kryerjen së më shumë funksioneve

 

Neni 1o

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të respektojnë Ligjin dhe aktin dhe akteve të tjera në ushtrimin e funksioneve publike.

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të shmangë kryerjen e funksioneve të tjera apo aktiviteteve që pengojnë në kryerjen e detyrave të tij /saj .

 

2. Sjellja para zgjedhjes në funksion

Fushata zgjedhore

Neni 11

              Fushata zgjedhore e kandidatëve , burrave dhe gratve për funksione në vetëqeverisjen lokale duhet të ketë qëllim që qytetarët të kenë informacion dhe shpjegime rreth programeve të kandidatëve.

              Kandidatët, nuk do të pretendojnë për të marrë vota me çdo kushtë, përpos me argumentim bindës.

              Në veçanti, kandidati/ja, nuk do të përpiqet për të marrë vota duke shpifur për të tjerët kandidat, duke përdorur dhunë ose kërcënime, abuzimi me funksionin që kryen, ose duke dhënë premtimin për shpërblim.

Shpenzimet e fushatës elektorale

Neni 12

                Kandidatet  burrat dhe gratë për funksion në vetëqeverisje lokal shpenzimet e fushatës zgjedhore të tyre do të jenë brenda kufijve të arsyeshëm.

                Kandidatet do të japin informacion të plotë dhe të saktë në lidhje me natyrën dhe shumën e shpenzimeve të fushatës së tyre zgjedhore.

                Funksionari lokal në asnjë rast të mos përdorin mjetet apo pronën zyrtare

për qëllime të fushatës së tyre zgjedhore.

 

3. Sjellja gjatë kryerjes së funksionit

Papajtueshmëria e funksioneve mbikëqyrësse

 

Neni 13

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të vetëpërjashtohen nga puna e organit dhe trupës në qoftë se i njëjti bën mbikëqyrjën e punës së tij /saj.

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të punësohet, e as të marrin pjesë në punën e organit mbi të cilën mbikëqyr sipas detyrës zyrtare (ex officio).

 

Vendimmarrja

Neni 14

             Në proceduren e vendimmarrjës përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, sa më shumë të jetë e mundur ka për të pranuar mendimet e qytetarëve të propozuara në dëgjime publike apo nëpërmjet formave të tjera të pjesëmarrjes.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, gjatë procedurës së vendimmarrjës do të përmbahet nga ushtrimi i çdo lloji të fitimit dhe interest të drejtpërdrejtë ose të mundësoj realizim të interesave personale ose private të individëve ose grupeve.

 

Zbulimi i konfliktit të interesit

Neni 15

                Nëse përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, ka një interes privat në një çështje në të cilën është duke u diskutuar ose duke u vendosur nga autoriteti ose organi i të cilit ai / ajo është anëtar, duhet që para pjesëmarrjes në diskutim dhe më së voni para fillimit të marrjës së vendimit, ta komunikoi ekzistencën e interesave të tilla private.

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, duhet të përmbahet nga ndonjë deklaratë apo

votimin mbi çështjet në lidhje me të cilën ka interes privat.

 

Arsyetimi i vendimit

Neni 16

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, për çdo vendim të tij ka për të dhënë një shpjegim kur qytetarët kështu e kërkojnë, duke deklaruar të gjitha faktet dhe rrethanat në të cilat vendimi është bazuar, në veçanti, cilat dispozita janë zbatuar.

              Në mungesë të rregullave dhe dispozitave, shpjegimi i vendimit do të përfshijë elemente të tilla  për të treguar përshtatshmërinë, ndershmërinë dhe përputhshmërinë e saj me interesin publik.

Lufta kundër korrupsionit

Neni 17

             Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, në ushtrimin e funksioneve do të përmbahet nga çdo sjellje e cila, sipas ligjeve ndërkombëtare ose të brendshme penale në fuqi, mund të karakterizohet si sjellje korruptive.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të angazhohen në mënyrë aktive në luftën kundër të gjitha formave të korrupsionit në komunitetin lokal.

 

Ndalimi i dhënies dhe marrjes së dhuratave

 

Neni 18

            Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të kërkojë, pranojë, ose të lejojë person të tjetër që në emër të tij ose për përfitimin e tij të merr ose të jep dhuratë, të ofroj ndonjë shërbim, mikpritje apo ndonjë lloj tjetër të përfitimit në lidhje me ushtrimin e funksionit, përveç rastit kur vlerat dhe dhurata protokollare janë minimale.

 

4.Disiplina financiare dhe buzhetore

Menaxhimi dhe përdorimi i fondeve publike

 

Neni 19

             Në menaxhimin dhe përdorimin e fondeve publike, përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja,do të veprojë me kujdesin e një nikoqiri të mirë.

             Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do ti përmbahet disiplinës buxhetore dhe financiare që siguron menaxhimin e duhur në përdorimin e të ardhurave publike, siç është përcaktuar nga dispozitat në fuqi .

             Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të ndërmarrë ndonjë veprim që mund të çojë që fondeve publike të përdorën jashtë destinimit,veprim direkt ose indirekt, për qëllime private.

Bashkëpunimi në zbatimin e masave të kontrollit

 

Neni 2o

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të ndërhyjë apo pengojë në aplikimin e ndonjë mase të bazuar në dispozita të kontrollit nga autoritetet e kontrollit të brendshëm apo të jashtëm.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do ti përmbahet çdo vendimi të përkohshëm ose përfundimtar të këtyre autoriteteve.

5. Sjellja në fund të mandatit të funksionit

Ndërprerja e funksionit

Neni 21

 

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, nuk do të ndërmarrin aktivitete për

organizatat dhe ndërmarrjet mbi të cilat ushtron kontroll, me të cilat kanë marrëdhënie kontraktuale ose të cilat janë krijuar gjatë mandatit të tij / saj të detyrës, në mënyrë që të sigurojë për veten e tij apo të tjerëve  privilegje personale dhe profesionale pas largimit nga detyra.

 

KREU III

MARËDHËNIET NDAJ TË PUNËSUARVE

Sjellja shembullore

 

Neni 22

 

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, me sjelljen e tyre të mirë do të paraqesin një shembull të mire për të gjithë të punësuarit në administratën lokale, shërbimet publike dhe shërbimet e tjera, si dhe në organet dhe organizatat e tjera në administratën lokale.

Punësimi dhe sistemimi

Neni 23

               Funksionari me rastin e punësimit, sistemimit dhe ngritjës në detyrë të të punësuarve

do të marrë vendim në përputhje me dispozitat, e që është i bazuar vetëm në ekspertizën dhe

përgatitjës profesionale të tyre, dhe në përputhje me objektivat, mundësit dhe nevojat e shërbimit.

Respektimi i rolit të punonjësve

Neni 24

 

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të sillet respektueshëm ndaj të punësuarit në administratën lokal dhe nuk do të ndikojnë në ta për të vepruar në mënyrë të paligjshme, ose të marrë zyrtarisht ose të abstenoj  të marrin çdo gjë që do ti mundësoi atij/asaj, ose individëve të tjerë ose grupeve interes privat direkt apo indirekt.

 

Realizimi dhe avancimi i rolit të punonjësve

 

Neni 25

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të sigurojë që roli dhe detyrat e të punësuarve në administratën lokale të ushtrohet në mënyrë të plotë.

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, ka për të ndërmarrë dhe për të nxitur masat dhe aktivitetet që kontribuojnë në përmirësimin e funksionimit të vetëqeverisjes lokale, organeve të administratës lokale, shërbimeve dhe organeve tjera dhe organizatave për punën e të cilëve është përgjegjës si dhe për motivimin e punonjësve për të kryer punët.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, i vetëqeverisjes lokale ka për të përmirësuar njohuritë dhe ekspertizën e tyre, si dhe të krijojnë kushte për përmirësimin e njohurive dhe ekspertizës së punonjësve në administratën lokale

 

KREU IV

MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN

Transparenca e punës

Neni 26

 

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, i/e vetëqeverisjes lokale do të kërkojë për

të siguruar transparencën e punës së saj dhe funksionimin e shërbimeve dhe departamenteve që punojnë nën përgjegjësinë e tij/saj.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të përgjigjen për çdo kërkesë të deklaruar publikisht në lidhje me kryerjen e funksionit së tij / saj, arsyetimin e veprimeve të veta apo funksionimit të shërbimeve dhe organit për punën e të cilit është përgjegjës/se.

 

Marrëdhëniet me media

Neni 27

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, saktë dhe në kohë ka për t’iu përgjigjur të gjitha kërkesave të mediave për informacion në lidhje me kryerjen e funksioneve të tyre, por nuk do të japë asnjë informacion zyrtar ose informacion konfidencial në lidhje me jetën private të palës së tretë.

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të ndërmerrë të gjitha masat që synojnë përmirësimin e mbulimit mediatik të punës së tij / saj dhe funksionimin e organeve dhe shërbimeve publike nën përgjegjësinë e tij /saj.

KREU V

ZBATIMI I KODIT

Deklaratë me shkrim e pajtueshmërisë me Kodin

 

Neni 28

 

              Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, pas miratimit apo njohjës me Kodin, do ta jep një deklaratë me shkrim, se është i gatshëm /me për tu sjellur në përputhje me dispozitat e tij.

Informimi i publikut me përmbajtjën e Kodit

 

Neni 29

               Përfaqësuesi /ja i/e zgjedhur dhe funksionari /ja, do të promovojë Kodin në mesin e punonjësve të administratës vendor, publikut dhe mediave, me qëllim të përmirësimit të vetëdijes për parimet e Kodit dhe rëndësinë e zbatimit të tij në funksionimin e vetëqeverisjës lokale .

Sigurimi i zbatimit të Kodit

 

Neni 3o

              Në mënyrë që të monitorohet zbatimi i Kodit, themelon Komisionin i Etikës.

              Me vendimin e Kuvendit të komunës për themelimin e Komisionit të Etikës do të përcaktohën nga më për së afërmi të drejtat dhe përgjegjësitë, përbërjen, mënyrën e punës, raportimit dhe çështjet e tjera me rëndësi për punën e tij dhe për zbatimin e Kodit.

Publikimi

Neni 31

               Kodi i etikës do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale” në tabelën e shpalljeve të organeve të administratës dhe shërbimeve publike, si dhe në faqen e internetit të Komunës së Gucisë.

 

Në bazë të nenit 45 paragrafi 1 në lidhje me nenin 111 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”, nr. 42/3, 28 / O4, 75 / O5, 13 / O6, dhe ” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi” nr. 88 / o9,3 /10, 38 /12, 10/14 dhe 3/16.), dhe neni 35 paragrafi 1 pika 24 e Statutit të komunës së Gucisë, ( ” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale”, nr. 25/14.), Kuvendi i komunës së Gucisë, në seance e mbajtur me datën 23.06.2ol7, miratoi këtë:

 

VENDIM

 

PËR MIRATIMIN E KODIT TË ETIKËS SË ZYRTARËVE DHE SHËRBYESVE LOKAL NË KOMUNËN E GUCISË

Neni 1

 

                Miratohet  Kodi i etikës së zyrtarëve dhe shërbyesve lokal në komunën e Gucisë, (në tekstin e mëtejmë “Kodi i etikës”).

Neni 2

 

               Pjesë integrale e këtij Vendimi është Kodi i etikës.

Neni 3

 

                 Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

Nr: 001-16/17-8

Guci,më 23.06.2ol7

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

                                                                                                                              KRYETAR I KUVENDIT

                                                                                                                                 Dzenadin Radoncic

 

KODI I ETIKËS

SË ZYRTARËVE DHE SHËRBYESVE LOKAL NË KOMUNËN E GUCISË

 

Neni 1

              Me Kodin e etikës për zyrtarë dhe shërbyes lokalë përcaktohen praktikat e sjelljës shembullore të zyrtarëve dhe shërbyesve lokal.

              Kodi i Etikës (në tekstin e mëtejmë: ,,Kodi“), ka të bëjë me të punësuarit në vetëqeverisjen lokale, shërbimet publike (institucionet, ndërmarrjet) dhe organizatat e themeluar nga bashkësia e vetëqeverisjes lokale (në tekstin e mëtejmë: ,,Punonjësit“ ).

OBJEKTIVI I KODIT

Neni 2

               Qëllimi i Kodit është për të përcaktuar standardet në sjellje të cilave duhet tu përmbahen punonjësit, të tilla si integriteti moral, ndershmëria, përgjegjësia, profesionalizëmi, efikasiteti, efektiviteti, paanshmërisë, neutralitetiti politik, respektimit të besimeve të ndryshme dhe vlerësimin e të gjithë anëtarëve të bashkësisë;

               Ti informoj qytetarët se çfarë kanë të drejtë të kërkojë nga sjellja e të punësuarve.

               Për të kontribuar në ndërtimin e besimit të qytetarëve në pushtetin lokal dhe shërbime publike;

               Ti mbështesë punonjësit në respektimin e standardeve të përcaktuara.

Detyrimi i punonjësit

Neni 3

              Punonjësi detyrat e tij i kryen sipas ligjit, dispozitave të tjera, akteve të përgjithshme, si dhe me standardet profesionale dhe etike.

              Punonjësi duhet për ti kryer detyrat dhe punët politikisht neutral, me paanshmëri,

duke respektuar vendimet, masat dhe aktivitetet të nxjerra dhe të zbatuara nga autoritetet lokale.

              Nga i punësuari pritet që me sjelljën e tij në punën profesionale nuk do ta dëmtojnë reputacionin e organit apo të shërbimit në të cilin është i punësuar.

Neni 4

              Punonjësi, edhe kur nuk është në vendin e punës, duhet të ketë kujdës që sjellja e tij të mos ndikoj në uljen e reputacionit të organit, ose të shërbimit në të cilin është i punësuar.

Neni 5

      Punonjësi ka detyrim që me respekt të sillet ndaj drejtuesve të pushtetit lokal.

             Punonjësi në kryerjen e detyrave të tyre vepron vetëm për interesin publik, e jo në interes personale private, të grupit, apo interes partiak.

Neni 6

             Në kryerjen e detyrave në raport me shfrytëzuesit e shërbimeve, punonjësi:

 1. Të sillet korrekt, me mirësjellëje, dhe pikëpamjet e tij i bazon në objektivitet dhe paanshmëri.
 2. Të veprojë në mënyrë të drejtë, në mënyrë profesionale, në mënyrë konstruktive  dhe efikase, duke treguar interesim dhe durim, sidomos me palët e pa shkolluara.
 3. Në kohë, korrekt dhe saktë ta jep informacionin në përputhje dhe sipas Ligjit  dhe akteve të tjera.                                                                                                                                                       4. Ofron ndihmë dhe jep informacion rreth Organit përgjegjës për trajtimin e kërkesave dhe mjetet juridike dhe mënyrat e ankimit të parashikuara nga ligjit për mbrojtjën e të drejtave dhe interesit;
 4. Trajnimi i vazhdueshëm profesional.
 5. Veprime korrekte dhe mirësjellje me kolegë dhe udhëheqësit.
 6. Respekton personalitetin dhe dinjitetin e çdo personi.
 7. Duhet të jetë i veshur në mënyrë të përshtatshme.

Neni 7

              Në kryerjen e detyrave dhe aktiviteteve, të punësuarit nuk do të diskriminojë ose në mënyrë të pabarabartë të trajtojnë personin ose grup personash për shkak të cilësive të tyre personale, cilësive të fituara ose përkatësisë, të tilla si raca, ngjyrë, gjinia, etnisë, origjinës, gjendjës sociale, lindjes, besimit fetar, bindja politike apo të tjera bindje, gjendjen financiare, kultura, gjuha, moshës, invaliditetit etj.

Neni 8

               Punonjësi nuk duhet që të vepron në dëm të asnjë personi, grupi njerëzish apo personi juridik, dhe duhet të sillet e ti respektoi të drejtat e tyre, interest dhe detyrat.

               Në përmbushjen e detyrave, punonjësi duhet të zbatojë kompetencat diskrecionale të veta në mënyrë të paanshme.

Neni 9

               Punonjësi nuk guxon të lejojnë që interesat e tij personale të vijnë në çfardo mënyre në konflikt me punën që bën, pa marrë parasysh se a është konkret apo potencial.

Neni 10

              Punonjësi në asnjë rast nuk duhet që pozitën e vetë ta shfrytëzoi për realizim të interesit personal.

              Inreres personal në kuptim të këtij Kodi konsiderohet: përfitimi material dhe ndonjë përfitim tjetër për vetën apo familjën e tij, të afërmit, miqtë e tij ose me personat juridikë ose fizikë me të cilët realizon kontakte private, afariste apo politike.

Rapotri i punonjësit ndaj qasjes në infomacione

 

Neni 11

               Punonjësi duhet të sigurojnë qasje në informacion, në përputhje me Ligjin.

               Punonjësi nuk duhet të mbaj informacionin e fshehur e që si rregull duhet të jetë publik.

               Punonjësi mund të shpallë ndonjë informacion,për të cilën shpallje është i autorizuar.

               Punonjësi nuk duhet të kërkojnë qasje në informata, nëse për këtë nuk është i autorizuar, as që në mënyrë të paligjshme të shfrytëzoi informacionin deri te i cili ka ardhë ose e ka marrë nga kryerja e detyrave zyrtare.

               Punonjësi do të marrë masa të përshtatshme për të mbrojtur dhe siguruar konfidencialitetin e informacionit për të cilat është përgjegjëse ose ato që i ka mësuar.

               Punonjësi  nuk do të mbajë informata të fshehta, informata që duhet të publikohn, si dhe nuk mund që të japin informacione për të cilat di ose ka dyshim të bazuar se nuk janë të sakta dhe të cilat shpiejnë në qëndrime të gabuara.

Neni 12

               Duke respektuar të drejtën për qasje të lirë në Informata, punonjësi është i obliguar që ti ruaj të dhënat për personat dhe të dhëna të tjera konfidenciale dhe dokumente deri te të cilat ka ardhur gjatë kryerjës së punës, përkatësisht që dalin si rezultat i kësaj pune dhe të marrin masa për mbrojtjen e informacionit dhe dokumenteve konfidenciale në dispozicion të tij që kanë rrjedhur si rezultat i kryerjes së detyrave zyrtare.

Raportimi i shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit

Neni 13

                Punonjësi, kur beson me arsye se është kryer ose do të ketë një shkelje të ligjit, dispozitave të tjera ose të këtij Kodi, do të raportojë këtë fakt eprorit të tij, dhe nëse është e nevojshme autoritetit përgjegjës për hetimin e fakteve të tilla.

                Në të njëjtën mënyrë do të veprojë edhe punonjësi kur konsideron se mbi atë po bëhet presion për të vepruar në kundërshtim me ligjin, dispozitat e tjera apo të këtij Kodi.

               Punonjësi i cili ka raportuar rastin, nuk duhet për këtë, të vuajnë pasoja negative.

Konflikti i interesit

Neni 14

               Konflikti i interesave lind kur punonjësi ka interes të caktuar privat që ndikon, mund të ndikojnë ose duket të ndikojë në performancën e paanshme dhe objektive të ushtrimit të detyrave të tij zyrtare.

               Interesi privat i punonjësit nuk përfshin çfardo përfitim që mund të ketë ai, familja e tij, të afërmit e ngushtë, miqtë, personat ose organizatat me të cilat ai ka ose ka pasur të punësuar apo lidhjeve politike.

               Punonjësi, ka detyrim për ta informuar eprorin në lidhje me rastin e tij të mundshme të konfliktit aktual apo të mundshëm të interesit dhe të marrë hapa për të shmangur konflikt të tillë.

               Kur nga ai kërkohet, punonjësi është i obliguar për të dhënë informacionin e nevojshëm për vlerësimin e ekzistencës së konfliktit të interesit.

               Deklarata e konfliktit të interesit do të konsiderohen konfidenciale, përveç nëse me ligj ndryshe përcaktohet

Papajtueshmëria e interesit

Neni 15

                Punonjësit nuk i lejohet të kryejë çfardo aktiviteti, e as për të pranuar çdo punë ose funksion, të paguar ose të papaguar, që nuk është në pajtueshmëri me punën që e kryen.

                Në rastet e dyshimit, punonjësi është i obliguar të kërkojë mendimin e eprorit të tij.

                Punonjësi, me kërkesë të eprorit ka për të dhënë deklaratë të arsyetuar mbi aktivitetet apo funksionet, të paguar ose të papaguar, që mund të ndikojnë në kryerjen e detyrave të tij.

Aktiviteti politik ose publik

Neni 16

              Punonjësi do të kujdeset në atë se aktiviteti i tij  politike nuk do të ndikojë në aftësinë për të kryer detyrat e tij në mënyrë të paanshme.

              Në kryerjen e detyrave të tij, punonjësi nuk do të udhëhiqet nga bindjet e tij politike, e as të ndjekë udhëzimet e një natyre politike.

Reaksioni ndaj ofertave të paligjshme

Neni 17

              Nëse punonjësit i ofrohet një dhuratë apo ndonjë përfitim tjetër në lidhje me kryerjen e detyrës, punonjësi do të:

1.Menjëherë ta refuzojë ofertën, të bëjë një shënim zyrtar dhe të informojë në lidhje me këtë përpjekje eprorin e tij, ose autoritetin direkt përgjegjës për këtë shkelje.

2.Paraqesë personin që ka bërë ofertën dhe ti shmanget kontaktin me të.

3.Nëse dhurata nuk mund ti kthehet dërguesit, e njëjta ti dorëzohet organit kompetent me një shkresë zyrtare.

4.Objektivisht të zgjidhet rasti në lidhje me të cilën është bërë oferta për dhurat, ose për përfitime të tjera.

Punët

Neni 18

               Punonjësi, nuk do të kërkojë, as të pranojë, ose të lejojë një person tjetër në emrin e tij, apo në favor të tij të marrë ose të japë dhuratë, të ofrojë ndonjë shërbim, mikpritje apo ndonjë lloj tjetër të përfitimit për vete ose për persona të tjerë, në lidhje me kryerjen e punës dhe detyrave të tij.

Përdorimi i fondeve dhe mënyrën e kryerjes së detyrave

Neni 19

 

              Në kryerjen e punëve dhe detyrave, punonjësi do të përmbahet nga çdo llojë abuzimi financiar apo të tjera.

              Punonjësi, do të kujdeset për mjetet e tij të ngarkuara në kryerjen e punëve dhe detyrave, përdorimin e tyre sipas destinimit dhe punët ti kryejë në përputhje me parimet e efikasitetit, efektivitetit, racionalitetit dhe ekonomicitetit.

               Mjetet e ngarkuar i punësuari, në asnjë rast nuk do ti përdor për qëllime private, e as të lejojë të tjerët për të bërë një gjë të tillë.

Shpërdorimi i detyrës zyrtare

Neni 2o

               Punonjësi, në kryerjen e punëve dhe detyrave të tij askujt nuk do ti ofrojë as të sigurojë ndonjë avantazh, përveç nëse autorizohet me ligj.

               Punonjësi, nuk do të përdorë pozitën e tij zyrtare për të ndikuar në cilindo person fizik ose juridik, duke përfshirë edhe punonjësit e tjerë, në mënyrë që të marrë ndonjë përfitim për veten e tij ose për të tjerë.

Roli i veçantë i drejtuesit

Neni 21

                 Drejtuesi i organit të administrates lokale ose shërbimit publik, do të kujdesët për të siguruar që punonjësit të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të ndërgjegjshme, me përgjegjësi dhe në përputhje me dispozitat.

                 Drejtuesi, duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar korrupsionin në organin ose shërbimin të cilin e drejton.

                 Këto masa mund të përfshijnë miratimin dhe zbatimin e rregullave dhe udhëzimeve, ofrimin e trajnimeve adekuate, duke i njohur me ligjin, nëse është dikush nga punonjësit e tij janë në vështirësi financiare apo vështirësi të tjera, dhe të japë shembuj personale të sjelljes që karakterizon qëndrim të duhur moral dhe integritet personal.

Lëshimi i shërbimit

Neni 22

              Punonjësi nuk duhet të përdorin pozitën e tyre në mënyrë që ti sigurojë vetës së tij punësim tjetër.

               Punonjësi nuk do të lejojë që perspektiva e tij për punësim të ri të vijë në një konflikt aktual apo të mundshëm të interesit.

               Nëse është nënshkruar, i punësuari pas përfundimit të punësimit, deri në skadimin e një periudhë të përshtatshme kohore, nuk do të punojë për llogari të ndonjë personi fizik apo juridik në lidhje me lëndën që ka punuar gjatë punësimit të tij, në qoftë se kjo mund të ishte me përfitime të veçanta për atë person fizik ose juridik.

               Punonjësi edhe pas përfundimit të punësimit në organin e vetëqeverisjes lokale përkatësisht shërbim, nuk do të përdorin ose të bartë informacione konfidenciale të marra gjatë kryerjes së punëve dhe detyrave , përveç nëse autorizohet për ta bërë këtë gjë në përputhje me dispozita.

Denoncimi

Neni 23

                Çdokush mund të paraqesë denoncim për shkelje të dispozitave të Kodit të bërë nga i punësuari.

                Denoncimi me shkrim dorëzohet në Komisionin e etikës.

                Denoncuesi duhet të informohet për rezultatin e denoncimit.

Shkelja e Kodit të etikës

Neni 24

               Punonjësi jep përgjegjësi disiplinore për shkeljen e standardeve dhe rregullave të sjelljes  së Kodit të etikës në përputhje me Ligjin dhe dispozita të tjera.

               Shkeljet e standardeve të etikës dhe rregullave të sjelljës nga neni 5,6,7,8,9,10 dhe 15 të këtij Kodi janë shkelje të lehta të detyrave të punës.

Komisioni i etikës

Neni 25

                Në mënyrë që të monitorojë zbatimin e këtij Kodi, formohet Komisioni i etikës.

                Me Vendimin e Kuvendit të komunës për themelimin e Komisionit të etikës duhet të specifikojnë të drejtat dhe detyrat, përbërja, mënyra e punës, raportimin dhe çështjet e tjera me rëndësi për përdorimin dhe zbatimin e këtij Kodi.

Informimi i punonjësit

Neni 26

                Punonjësi, në mënyrë adekuate do të njihët me Kodin dhe do të japë një deklaratë që ai është i gatshëm të udhëhiqet nga dispozitat e tij.

                Deklarata duhet të nënshkruhet në dy kopje, njëra prej të cilave kopje vendoset në dosjen personale, kopja e dytë i dërgohet Komisionit të etikës.

Publikimi

Neni 27

               Kodi i etikës do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale” në tabelën e shpalljeve të organeve të administratës dhe shërbimeve publike, si dhe në faqen e internetit të Komunës së Gucisë.

 

  

 

Në bazë të nenit 1paragra 2 dhe nenit 7 paragrafi 1 dhe 2 të ligjit për taksën e qëndrimit ( “Gazeta Zyrtare e RMZ”, nr 4/11. dhe”Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”) nenit 45 paragrafi 1 pika 8 e Ligjit për vetëqeverisjes lokale (,, Gazeta Zyrtare e RMZ “, nr 42/03,28/04,75/05,13/06 dhe” Gazeta Zyrtare e Malit të Zi “, nr. 88/09,03/10, 38/12, 10/14 dhe 03/16)dhe nenit 35 të Statutit të Komunës së Guci ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale,” nr 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën 23.06.2017, miratoi këtë

 

V E N D I M

për taksën e qëndrimit

 

Neni 1

 

               Me këtë Vendim përcaktohet taksa e qëndrimit në territorin e komunës së Gucisë.

 

Neni 2

 

              Taksa e qëndrimit është shuma e parave të paguara paushal nga një person i cili jashtë vendbanimit të tij akomodohet në objektin për turizëm, në të cilën zhvillohet veprimtari turistike dhe shërbime hoteliere (në tekstin e mëtejmë: objekti i akomodimit).

              Objekteti i akomodimit i përmendura në paragrafin 1 të këtij neni do të konsiderohet: hoteli, moteli, pansioni, apartamentet turistike, pushimoret,  shtëpizat malore, dhomat me qira dhe të gjitha objektet e tjera që ofrojnë shërbime të akomodimit.

              Taksa e qëndrimit paguar nën të njëjtat kushte edhe nga shtetasit e huaj.

 

Neni 3

 

              Taksa e qëndrimit nuk paguhet nga:

1) fëmijët nën 12 vjeç,

2) personat me pengesa  dhe çrregullime të rënda në shqisa trupore (të verbërit, të shurdhërit, distrofikët, et j.),

3) personat që kryejnë punë sezonale me qëndrimin e lajmëruar në vendin turistik,

4) personat që banojnë në objektin për tu akomoduar më shumë se 30 ditë,

5) nxënësit në ekskursioneve të shkollës, ose nxënësit dhe studentët qëndrimi i të cilëve është i organizuar nga shkollat ​​si pjesë e programeve të rregullta të mbajtjes së aktiviteteve sportive dhe kulturore,

6) shtetasit e huaj të cilët janë të organizuar përmes organizatave humanitare e që vijnë për të ofruar ndihmë humanitare.

               Personat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk paguajnë nëse ata paraqesin dëshmi mbi përmbushjen e kushteve të përcaktuara në paragrafin e njëjtë (kartën e anëtarësisë,  vërtetim të shkollës, mjekut, etj).

              Taksa zbritët  me 50%  për personat e moshës 12 deri në 18 vjeç.

 

Neni 4

 

                       Lartësia e taksës së qëndrimit përcaktohet në vlerë prej  1,00 €  që e paguan personi për një natë.

Neni 5

 

             Taksat e qëndrimit janë të hyra të Organizatës turistike.

             Mjetet e mbledhura nga taksat e qëndrimit përdoren:

1) 80% për financimin e aktiviteteve të organizatës turistike, nga të cilat:

– 10% e fondeve të alokuara për projektet e valorizimin e trashëgimisë kulturore në lidhje me hulumtimet arkeologjike, punëve konservuese dhe restauruese, rindërtimin dhe promovimin e të mirave kulturore;

  – 10% e tyre për përmirësimin e kushteve të qëndrimit të turistëve dhe rritjen e cilësisë së produkteve të turizmit;

2) 20% për financimit  të programeve të Organizatës nacionale të turizmit.

 

Neni 6

 

               Inkasimin e taksës së qëndrimit e bën personi juridik ose fizik i cili ofron shërbime të akomodimit (në tekstin e mëtejmë: ofruesi i akomodimit).

               Ofruesi i akomodimit e bën pagesën e taksës së qëndrimit në të njëjtën kohë me pagesën e shërbimit për akomodim.

                Nëse ofruesi i akomodimit nuk ka ngarkuar taksën e qëndrimit, është i obliguar që me shpenzimet e veta të paguaj shumën e taksës së papaguar.

 

Neni 7

 

               Ofruesi i akomodimit është i detyruar që në faturën  për shërbimin e akomodimit  veçmas  ta tregojnë shumën e taksës së qëndrimit, e në rastin e përmendur në nenin 3 të Vendimit të deklarojë arsyen për lirim nga pagesa e saj me prova.

               Ofruesi i akomodimit është i detyruar të mbajë evidencat e pagesës së taksës së qëndrimit në libër apo të evidencave të tjera të përshtatshme që përcaktohën nga Ministria kompetente për punët e turizmit.

              Ofruesi i akomodimit është i detyruar që organit tatimor me datën 15 të muajit, të ia paraqesë raportin për muajin e kaluar, mbi numrin e shfrytëzuesve të akomodimit dhe shumën e taksës së qëndrimit.

              Mjetet nga taksa e qëndrimit ofruesi i akomodimit i paguen brenda 5 ditëve pas përfundimit të 15 ditëshit të muajit, ose pas përfundimit të muajit.

 

Neni 8

 

               Monitorimi i zbatimit të këtij Vendimi duhet të kryhet nga organi tatimor kompetent i komunës së Gucisë.

Neni 9

 

              Me gjobë prej 500.00 euro deri në 10 000.00 euro do të dënohet për kundërvajtje personi- juridik ofrues i akomodimit, nëse:

 1.Nuk paguan taksën e qëndrimit njëkohësisht me pagesën e shërbimit të akomodimit (neni 6.stav 2)

 1. Në faturën e shërbimit të akomodimit në veçanti nuk paraqesin shumën e taksës së qëndrimit apo nuk paraqet arsyet e lirimit nga pagesa e saj. (Neni 7.stav 1)
 2. Nuk mban një evidencë të llogarisë së kalkuluar dhe të paguar të taksës së qëndrimit në libër apo të evidencave të tjera të përshtatshme (neni 7.stav 2)
 3. Deri në 15 të muajit për muajin paraprak nuk i paraqet organit kompetent për tatime raportin për numrin e shfrytëzuesve të shërbimeve të akomodimit, si dhe shumën e përllogaritur dhe të paguar (neni 7.stav 3)
 4. Mjetet e mbledhura nga taksa e qëndrimit nuk i paguan brenda 5 ditëve pas përfundimit të çdo 15 ditëve të muajit, ose në fund të muajit (neni 7.stav 4)
 5. Në afat prej 24 orëve pas mbërritjes së turistëve nuk raportojnë ardhjen e turistëve në organizatën lokale të turizmit ose njësive organizative- zyrat e informacionit  turistike në territorin e së cilës ofrohen shërbimet e akomodimit ose nuk bën çlajmërimin e qëndrimit brenda 24 orëve pas largimit të tyre.

               Për kundërvajtje të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, do të gjobitet personi përgjegjës në personin juridik me gjobë në vlerë prej 250,00 euro deri në 1 500.00 euro.

              Për kundërvajtje të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni  do të  gjobitet sipërmarrësi prej 250.00 euro deri në 5 000.00 euro.

              Për kundërvajtje të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni  do t’i shqiptohet gjoba personit fizik prej 250.00 euro për  1 500.00 euro .

 

Neni 10

               Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi- dispozitat komunale “

Numër:001-16/17-9

Guci,më 23.06.2017

Kuvendi i komunës së Gucisë       

                                                                                                                         Kryetar                                                                           

                                                                                                                Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 45 paragrafi 1 pika 1 e Ligjit për vetëqeverisjen lokale ( ” Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 dhe ” Gazeta e Malit të Zi”, nr. 88/09, 3/10, 38 / 12, 10/04 dhe 3/16), nenit 35, në lidhje me nenin 137 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale ” nr.25 / 14), Kuvendit i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur me datën  23.06.2017, miratoi këtë :

 

VENDIM

për inicimin e procedurës për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Gucisë

 

Neni 1

           Me këtë Vendim iniciohet procedura për ndryshimin e Statutit të Komunës së Gucisë.

 

Neni 2

             Kuvendi me një vendim të veçantë do ta emërojë një komision për të kryer procedurën e parashikuar dhe për të përcaktuar propozimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit.

Neni 3

             Vendimi hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitatkomunale  “.

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

Nr: 001-16/17-10

Guci,më 23.06. 2017.

 

                                                                                                             Kryetari i Kuvendit

                                                                                                              Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 26 në lidhje me nenin 137 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale ” nr.25 / 14), Kuvendit i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur me datën 23.06.2017, miratoi këtë :

VENDIM                                                                                                                                       

Për emërimin e Komisionit për ndryshimin dhe plotësimin në Statutin e Komunës së Gucisë

Neni 1

              Emërohët Komisioni për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës së Gucisë në këtë përbërje:                                                                                                                                                              1.Demir Bajrovic ,kryetar;

2.Irfan Dervisevic, anëtar;

3.Merdin Cekic, anëtar;

4.Jeta Hasangjekaj, anëtar;

5.Dzevat feratovic, anëtar;

 1. Bujar Hasangjekaj, anëtar;
 2. Sajma Redzepagic,anëtar.
 3. Veselin Vujacic,anëtar.
 4. Ruzdija Radoncic,anëtar.

Neni 2

               Detyra e Komisionit është që të kryejë të tërë  procedurën  ligjore në hartimin e tekstit, dhe të paraqesë propozimin Kuvendit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të komunës së Gucisë.

Neni 3

               Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale “.    

                                KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

Nr: 001-16/17-11                                                                                                                                                   Guci,më 23.06.2017.

                                                                                                              Kryetari i Kuvendit

                                                                                                              Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 në lidhje me nenin 36 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale ” nr.25 / 14), Kuvendit i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur me datën 23.06. 2017, miratoi këtë :

 

VENDIM                                                                                                                                        Për emërimin e Komisionit për përcaktimin e simbloeve dhe ditës së komunës së Gucisë

Neni 1

              Emërohët Komisioni për përcaktimin e propozimit të simbloeve dhe ditës së komunës së Gucisë në këtë përbërje:                                                                                                                                                           1. Anela Cekic ,kryetare;

 1. Dzenadin Radoncic, anëtar;
 2. Ismet Cekic, anëtar;
 3. Erdin Radoncic, anëtar;
 4. Fadil Ulaj, anëtar;
 5. Ali Kukaj, anëtar;
 6. Zuvdija Hodzic,anëtar.
 7. Asmina Omeragic,anëtar.
 8. Mihailo Jovovic,anëtar.

Neni 2                                                                                                                                                    Detyra e Komisionit është që të kryejë të tërë  procedurën  ligjore për përcaktimin e simbloeve dhe ditës së komunës së Gucisë dhe Kuvendit  të ia dorzojë propozimin  për datën dhe simbolet e komunës së Gucisë.

Neni 3

               Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale “.    

                                KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

Nr: 001-16/17-12                                                                                                                                                   Guci,më 23.06. 2017.

                                                                                                              Kryetari i Kuvendit

                                                                                                              Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 49 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale(“Gaz.Zyr. e RMZ”nr.42/03,28/04, 75/05,13/06 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”nr.88/09,03/10,38/12,10/14 dhe 03/16), nenit 35 të Statutit të komunës së Gucisë(“Gazeta zyrtare e Malit të Zi-dispozitat komunale” nr.25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më datën, 15.03.2017, miratoi këtë:

 

VENDIM  

 

Për shkarkimin dhe emërimin e anëtarit të Komisionit për çështje komunale-banesore,mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa

 

Neni 1

 

                  Shkarkohet Sead Nikocevic nga detyra e anëtarit të Komisionit për çështje komunale-banesore, mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa .

                  Emërohët Suad Djurkovic anëtarë i Komisionit për çështje komunale-banesore, mbrojtëje të mjedisit,zhvillim,ekonomi dhe financa.

 

Neni 2

 

                  Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Malit të Zi-dispozitat komunale”.

 

Nr:001-16/17-13

 

Guci, më 23.06.2017.

 

                                                        KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                 KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                     Dzenadin Radoncic

 

           Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 43, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 23.06. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në Statutin e SHPK Veprimtaritë komunale-Guci

 

Neni 1

         Ipet pëlqimi në Statutin e SHPK Veprimtaritë komunale-Guci,i miratuar nga Këshilli i drejtorëve me datën 24/042017, rregjistruar nën numrin 03/17.

 

Neni 2

 

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

 Numri: 001-16/17-14

 Guci,më, 23.06. 2017.

 

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                           Kryetari i Kuvendit,

                                                                                           Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 43, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 23. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në Statutin e IP Qendra për kulturë-Guci

 

Neni 1

 

         Ipet pëlqimi në Statutin e IP Qendra për kulturë -Guci,i miratuar nga Këshilli i Qendrës për kulturë me datën 05.06.2017,rregjistruar nën numrin 001-1/17.

Neni 2

 

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

 Numri: 001-16/17-15

 Guci,më, 23.06. 2017.

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                           Kryetari i Kuvendit,

                                                                                            Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 pika 43, të Statuti të komunës së Gucisë, ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale”, nr. 25/14), Kuvendi i komunës së Gucisë, në mbledhjen e mbajtur me datën 23.06. 2017, solli këtë

 

V E N D I M

për dhënjen e pëlqimit në Statutin e Organizatës turistike të Gucisë

 

Neni 1

 

         Ipet pëlqimi në Statutin e Organizatës turistike të Gucisë,i miratuar nga Kuvendi i Organizatës turistike të Gucisë me datën 14.06.2017,rregjistruar nën numrin  04/17.

 

Neni 2

 

           Ky vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

 Numri: 001-16/17-16

 Guci,më, 23.06. 2017.

Kuvendi i komunës së Gucisë

 

                                                                                           Kryetari i Kuvendit,

                                                                                            Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenit 45 dhe nenit 57, paragrafi 1, pika 6 të Ligjit të vetëqeverisjen lokal e( ” Gazeta Zyrtare e RMZ”. nr: 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, “dhe Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr: 88/09 , 03/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 03/16), neni 35, paragrafi 1, pika 19 në lidhje me nenin 71 të Statutit të komunës së Gucisë ( “Gazeta Zyrtare e Malit të Zi – dispozitat komunale,” nr .: 25/14 ), Kuvendi I komunës së Gucisë në seancën e mbajtur më 23,06. 2017 solli këtë

 

VENDIM

Për dhënjën e pëlqimit në Aktvendimin e Kryetarës së komunës së Gucisë në emërimin e Huso Berdakic për nënkryetar të komunës së Gucisë

 

Neni 1

   

            Jepet pëlqimi në Aktvendimin  e Kryetarës së komunës së Gucisë në  emërimin e Huso Berdakic për nënkryetar të komunës së Gucisë nr:002-332 nga data 12.06.2017.

Neni 2

 

              Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale” dhe do të zbatohet nga data e miratimit të tij.

 

No: 001-16 / 17-17

Gucia, më 23/06/2017

 

                                                             Kuvendi I Komunës së Gucisë

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             Kryetar

                                                                                                                     Dzenadin Radoncic

 

Në bazë të nenint 55 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gaz.zyrt e RMZ”, nr. 42/3, 28 /04 75/05, l3 /o6 dhe “Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, nr. 88 / o9, O3 / 1o, 73 / 1o, 38/12, 1o /14 dhe O3 /16), më propozim të kryetarit të Kuvendit të 4 , Kuvendi i komunës së Gucisë në mbledhjen e mbajtur më 23. 06. 2o17,  miratoi këtë

 

V  E  N  D  I  M

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË GUCISË

 

Neni 1

 

             Për sekretar të Kuvendit të komunës së Gucisë emërohet Enver Dedushaj, jurist i diplomuar, për periudhë prej 4 vitësh.

 

Neni 2

 

            Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit  në “Gazetën Zyrtare të Malit të Zi – dispozitat komunale”.

 

Nr: 001-16 / 17-18

Guci,më 23. 06. 2ol7

 

KUVENDI I KOMUNËS SË GUCISË

 

                                                                                                                          KRYETARI I KUVENDIT

                                                                                                                                 Dzenadin Radoncic

 

Mali i Zi                                                                                                                                                                                                               Komuna e Gucisë                                                                                                                                                                                                   Kuvendi i Komunës së Gucisë                                                    `                                                                                                             Nr 001-9/17                                                                                                                                                                                             Guci më, 24.03.2017.

Në bazë të nenit 46, të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale( “Gazeta zyrtare e RMZ’’ nr.42/03,28/04, 75/05,13/06, dhe“( “Gazeta zyrtare e MZ “nr.88/09,03/10,,75/10,38/12,10/14 dhe 03/16), dhe  nenit 30 të Statutit të Komunës së Gucisë (Gazeta Zyrtare e Malit të Zi- dispozitat komunale nr.25 / 14):

THËRRAS

Mbledhje e dytë të Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2017

 

Mbledhja do të mbahet më 30. 03.2017(e ënjte), në IP-Qendrën për Kulturë në Guci duke filluar nga ora  10h.

Për mbledhje propozoi këtë :

REND TË DITËS

1.Propozim Vendimi për buxhetin  e Komunës së Gucisë për vitin 2017.                                                                                                                                                         2.Plan i investimeve në komunën e Gucisë për vitin 2017.

3.Propozim Vendimi për themelimin e SHPK “ Veprimtaritë komunale” – Guci.

4.Propozim Vendimi për emërimin e Bordit të drejtorëve të SHPK;” Veprimtaritë komunale”-Guci.

5.Propozim Vendimi për themelimin e Institucionit Publik “Qendra për Kulturë”-Guci.

6.PropozimVendimi për emërimin e këshillit të IP”Qendra për Kultur”-Guci.

7.PropozimVendimi për themelimin e ”Organizatës turistike”-Guci.

8.PropozimVendimi për zgjedhjen e UD-Drejtorit të ”Organizatës turistike”-Guci.

 1. PropozimVendimi për furnizimin me ujë të pijshëm për nevojat e vendbanimeve të komunës së Gucisë.

10.Propozim Vendimi për financimin e aktiviteteve në sport.

11.Programi i rregullimit hapësinor për Komunën e Gucisë për vitin 2017.

12.Propozim Vendimi për ndryshim plotësimin e vendimit për pagat e funksionarëve lokal në komunën e Gucisë.

13.Propozim Vendimi për ndryshim- plotësimin e vendimin për pagat dhe pagesave të tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve në komunën e Gucisë.

14.Propozim Vendimi për dhënjën e ndihmës sociale.

15.Propozim Vendimi për dhënien e tokës së ndërtimit në shfrytëzim të përhershëm Ministrisë së punës dhe çështjeve sociale.

16.Propozim Vendimi për dhënien e tokës së ndërtimit në shfrytëzim të përhershëm Bashkësisë Islame të Gucisë.

17.Propozim Vendimi për shitjen e tokës së ndertimit.

18.Propozim Vendimi për inicimin e hartimit të studimit lokal të lokacionit të Burimeve të Ali Pashës-Komuna Guci.

 1. Propozim Vendimi për lirimin nga pagesat për tokën e ndërtimit.
 2. Propozim Vendimi për mënyrën e kryerjes së funksionit të Kryetarit të Kuvendit të komunës së Gucisë.

21.Programi i punës së Kuvendit  të komunës së Gucisë për vitin 2017.

22.Pyetje dhe përgjigjje të këshilltarëve

Në mbledhje janë të ftuar edhe përfaqësues të mediave.

 

                                                                                                                                 Kryetari i Kuvendit

                                                                                                                                  Dzenadin Radoncic                  

 

Mali i Zi                                                                                                                                                                            Komuna e Gucisë                                                                                                                                                            Kuvendi i Komunës                                                                                                                                                                       Nr: 001-9 / 17                                                                                                                                                                           Guci më, 30.03.2017.

                                                              P R O C E S V E R B A L

 

Nga seancëa e dytë e Kuvendit të komunës së Gucisë për vitin 2017, të mbajtur me datën 30.03.2017. duke filluar në ora 10.

        Mbledhjen e hapi Kryetari i Kuvendit Dzenadin Radoncic.Në fillim u bë verifikimi i mandatin të këshilltarëve, pasi Sead Nikocevic ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij si këshilltar,e në bazë të raportit të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve mandatin e ka fituar Suad Djurkovic. Kourumi është përcaktuar me thirrje, dhe u konstatua që egziston kuorumi ngase prej 30 këshilltarëve sa numëron gjithësei Kuvendi,në seancë morën pjesë të gjitithë këshilltarët. Kryetari i Kuvendit ka lexuar rendin e ditës të propozuar dhe pyeti këshilltarët se a ka propozime për ndryshimin dhe plotësimin e rendit të ditës.Kryetarja e komunës tërhoqi nga rend ii ditës tri vendime që ajo ishte propozuese dhe ato janë: PropozimVendimi për zgjedhjen e UD-Drejtorit të ”Organizatës turistike”-Guci, Propozim Vendimi për dhënien e tokës së ndërtimit në shfrytëzim të përhershëm Ministrisë së punës dhe çështjeve sociale,Propozim Vendimi për dhënien e tokës së ndërtimit në shfrytëzim të përhershëm Bashkësisë Islame të Gucisë. Antigona Kukaj ka propozuar që Propozim Vendimi për inicimin e hartimit të studimit lokal të lokacionit të Burimeve të Ali Pashës-Komuna Guci të heqët nga rendi i ditës,propozim i cili me 6 vota Pro dhe 24 Kundër nuk pranohet.Për plotësimin e rendit të ditës Kryetarja e komunës propozoi që në rend të ditës të futet edhe propozim Vendimi për llogarinë përfundimtare të Buxhetit për vitin 2015,Propozim që u miratua njëzëri nga Kuvendi me ç’rast Kuvendi miratoi në mënytë unanime këtë rend të ditës:

1.Propozim Vendimi për llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunës së Gucisë për vitin 2015.  

2.Propozim Vendimi për buxhetin  e Komunës së Gucisë për vitin 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3.Plan i investimeve në komunën e Gucisë për vitin 2017.

4.Propozim Vendimi për themelimin e SHPK “ Veprimtaritë komunale” – Guci.

5.Propozim Vendimi për emërimin e Bordit të drejtorëve të SHPK;” Veprimtaritë komunale”-Guci.

6.Propozim Vendimi për themelimin e Institucionit Publik “Qendra për Kulturë”-Guci.

7.PropozimVendimi për emërimin e këshillit të IP”Qendra për Kultur”-Guci.

8.PropozimVendimi për themelimin e ”Organizatës turistike”-Guci.

 1. PropozimVendimi për furnizimin me ujë të pijshëm për nevojat e vendbanimeve të komunës së Gucisë.

10.Propozim Vendimi për financimin e aktiviteteve në sport.

11.Programi i rregullimit hapësinor për Komunën e Gucisë për vitin 2017.

12.Propozim Vendimi për ndryshim plotësimin e vendimit për pagat e funksionarëve lokal në komunën e Gucisë.

13.Propozim Vendimi për ndryshim- plotësimin e vendimin për pagat dhe pagesave të tjera të zyrtarëve dhe shërbyesve në komunën e Gucisë.

14.Propozim Vendimi për dhënjën e ndihmës sociale.

15.Propozim Vendimi për shitjen e tokës së ndertimit.

16.Propozim Vendimi për inicimin e hartimit të studimit lokal të lokacionit të Burimeve të Ali Pashës-Komuna Guci.

 1. Propozim Vendimi për lirimin nga pagesat për tokën e ndërtimit.
 2. Propozim Vendimi për mënyrën e kryerjes së funksionit të Kryetarit të Kuvendit të komunës së Gucisë.

19.Programi i punës së Kuvendit  të komunës së Gucisë për vitin 2017.

20.Pyetje dhe përgjigjje të këshilltarëve

AR.1. Te kjo pikë i rendit të ditës shpjegim hyrës është dhënë nga Sekretari i Sekretariatit për ekonomi,zhvillim dhe financa Rakib Radoncic i cili përpos tjerash tha se krahas Propozim Vendimit për llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunës së Gucisë për vitin 2015 e keni edhe Raportin e auditit të jashtëm. Pasi në lidhje me këtë pike të rendit të ditës nuk pati të lajmëruar për diskutim,Kryetari i Kuvendit vënë në votim vendimin e propozuar dhe Kuvendi me 26 vota Pro dhe 4 Abstenime, ka miratuar këtë Përfundim:

-Miratohet Vendimi për llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunës së Gucisë për vitin 2015.  

AR.2. Te kjo pikë i rendit të ditës Enver Dedushaj ka propozuar që pika 2 dhe 3 e rendit të ditës të bashkohen dhe për të njëjtat të diskutohet si një tërësi dhe më pas kur të votohen të votohen veç e veç këto dy pika. Propozimi i tillë u pranua nga propozuesit e propozim vendimeve dhe më pas Kryetarja e komunës Anela Cekic mori fjalën ku dha një shpjegim hyrës pastaj Sekretari i Sekretariatit për ekonomi,zhvillim dhe finansa Rakib Radoncic i cili përpos tjerash tha se krahas Propozim Vendimit për Buxhetin e Komunës së Gucisë për vitin 2017 e keni edhe Pëlqimin që në të njëjtin e ka dhënë Ministria kompetente.Drejtori i Drejtorisë për planifikim hapësinor dhe investime Semso Jarovic  ka dhënë shpjegime të detajuara për Planin e investimeve për vitin 2017 në komunën e Gucisë.

Ruzdia Radoncic ka theksuar se ne duhet investuar në vendbanimet ku njerëzit jetojnë vazhdimisht dhe pastaj aty ku ata jetojnë përkohësisht, dhe duhet të angazhohemi që sa më pare të fillojmë ndërtimin e sallës së sporteve.

Asdren Çelaj tha se Klubi i këshilltarëve të LDnëMZ ka një mori të kundërshtimeve dhe vërejtjeve ndaj Buxhetit të propozuar .Pozicionet nuk janë të qarta, sepse paraqiten si tërësi dhe nuk mund të përcaktohet saktësisht se sa, kur dhe ku ka për tu investuar,sa investime në qender të Gucisë dhe sa e ku në vende të tjera. Për zyren e përkthimit në gjuhën shqipe nuk është bër asgjë duke shkelur ligjin dhe Statutin e komunës, dhe e gjithë këto po i them nga shkaku që disa ditë më parë një kërkesë është kthyer për shkak se ajo është shkruar në gjuhën shqipe. Buxheti dhe Plani i investimeve nuk përputhen nga se në Buxhet për investime janë paraparë  262 700 euro, ndërsa Plani i investimeve thekson se burimi nga Buxheti komunal për Planin e investimeve janë 275 000 euro, dhe çfarë është dallimi prej 12 000 euro.

Antigona Kukaj-ka propozuar për t’u ndërtuar rruga lokale në Vishnjevë, rruga lokale në Kukaj,  riparimin e rrugës Guci-Krushevë-Plavë, ndriçimi publik në Kukaj dhe sanimi i urës që lidh Krushevën dhe Kukajt në mënyrë që të ketë qarkullim normale të komunikacionit. Ka tërheqë vemendjen se në lokalitetet e lartpërmendur asgjë nuk është investuar ndonjëherë.

Semso Jarovic iu përgjigj pyetjeve të këshilltarëve dhe tha se ju keni një pjesë të fajit, sepse ju nuk marrni pjesë në dëgjimet publike nga ku duhet të vijnë propozimet dhe prioritetet për Planin e investimeve.Në Plan nuk është specifikuar se ku ka për tu investuar, por janë paraqitur në një vlerë të përgjithshme dhe do të investohen në infrastrukturën rurale në bazë të prioriteteve.Dokumentacioni dhe projekti për sallën e sporteve është bërë vetëm në vitin 2015.

Rakib Radoncic dha përgjigje për pyetjet dhe dha shpjegimet me ç’rast tha se do të dëshiroja që të kishit disa ekonomistë të mirë për të diskutuar me ta për Buxhetin.

Elvis Omeragic proceduralisht ka kërkuar fjalën dhe tha se të gjithë funksionarët dhe zyrtarët e tjerë në këto funksione janë profesionist për të bërë punën e tyre, dhe këshilltarët mund të jenë nga profesione të ndryshme me shkolla të ndryshme apo pa shkollë dhe ata kanë të drejtë për të bërë pyetje. Këshillëtari këtu përfaqëson qëndrimin e tij politik apo qëndrimin e partisë politike të cilës ai i takon.

Asdren Çelaj-replikë-unë kam pyetur në mënyrë të qartë dhe nuk kam marrë një përgjigje, pyetja ishte: pse nuk përputhen Buxheti dhe Plani i investimeve në shumën prej 12 000 euro. Unë nuk jam ekonomist por këtë ma shpjegoni ju, si ekonomist.

Antigona Kukaj tha se ne nuk jemi të informuar për debatin publik në lidhje me Buxhetin dhe Planin e Investimeve.

Mihailo Jovovic-ka kërkuar për sanimin e lumit Gërnçar dhe të asfaltohet rruga në Gërnçarë, të ndahen mjetet e destinuara për sportin dhe veçmas për kulturën, shumë pak janë ndarë mjete për ndihmat sociale, pyeti se çfarë janë 2 000 euro për ditën e komunës. Ai kishte një mori të kundërshtimeve ndaj buxhetit të propozuar, por ai tha se kur bëhet fjalë për interesin e popullit gjithmonë do të votojë dhe njoftoi se ai do të mbështesë këtë Buxhet.

Ragip Deljanin pyeti se pse në disa rrugë në Guci nuk punon ndriçimi publik dhe propozoi që të jetë prioritet sanimi i rrugës Doli -Gërbaj që është dëmtuar nga vërshimet.

Asdren Çelaj –ka përshkruar atë që ai e quajti arsyen kryesore pse partia e tij nuk do të mbështesë buxhetin e propozuar dhe kjo është fakti që 43% e buxhetit është planifikuar për pagat dhe pjesa tjetër për çdo gjë tjetër, që nuk mundëson zhvillim të komunës. Ka pyetur, çfarë ndodhë nëse nuk realizohet buxheti në shumën e planifikuar ; dhe tha se me këtë rast përqindja e shpenzimeve e të ardhurave personale do të rritet në Buxhet dhe ku pastaj të flasim për zhvillim.

Elvis Omeragic tha se në dëgjimi publik Buxheti është planifikuar për 100 000 euro më shumë se në këtë propozim dhe pyeti se çfarë është arsyeja.Elvisi theksoi se komisioni qeveritar përcakton cifrat e Fondit të egalizimit dhe komunës sonë i janë ndarë pak më shumë se 300 000 euro.Buxheti është shpenzues për shkak se në qoftë se 43% e tij do të përdoret për pagat e punonjësve atëherë e gjithë kjo është treguesi më i mirë. Buxheti duke marrë parasysh vitin e kaluar do të realizohet në vlerë prej rreth 60%, dhe kur kësaj i shtoni faktin që ka plan për të futur funksione të reja, si Nënkryetari i komunës, Menaxher i komunës dhe shumë këshilltarë të tjera, atëherë mund të themi se ky buxhet shkon për pagat, kështu që në fund të fundit, komuna duhet të marrë hua 300-400 000 euro, e cila do të jetë një gur rreth qafës së saj. Kjo qeveri duhet të punojë më shumë në punësimin e të rinjve tanë në organet e shtetit, dhe të mos përseritet rasti pas zgjedhjeve të fundit, kur u punësuan në komunën tonë nga komunat tjetër, ndërsa të rinjtë tanë çdo ditë shpërngulen. Paralajmëroi se Planin e investimeve ka për ta mbështetur,ndersa Buxhetin jo, për shkak të shkaqet të lartpërmendura.

Fadil Ulaj- kërkoi që gjatë këtij viti të bëhen të gjitha punët përgatitore dhe dokumentacioni i plotë për pjesën e rrugës lokale për Vuthaj, pjesa nga Qosajt deri te ura në Gjonbalaj, ngase rruga aktuale nuk i plotëson nevojat. Ai e përshkroi si një rrethanë  lehtësuese për komunë faktin se pronarët e këtyre pronave kanë shpreh gatishmërinë e tyre për lirimin e një pjesë të tokës së tyre ku kalon rruga pa kompensim dhe shfrytëzoi rastin për ti falënderuar përzemërsisht. Ai falënderoi iniciatoret dhe të g