KONTAKTI

  Emri i juaj (obligativ)

  E-maili juaj (obligativ)

  Titulli

  Mesazhi juaj

  Sanel Balić, kryetar

  +382 (0) 51 250 157
  predsjednik@opstinagusinje.me

   

  Suad Đurković, nenkryetar

  +382 (0) 67 510 157
  potpredsjednik@opstinagusinje.me

   

  Hasret Radončić, administrator

  +382 (0) 67 610 340
  gl.administrator@opstinagusinje.me

   

  Bujar Hasangjekaj, kryetari i kuvendit

  +382 (0) 69 281 430

  skupstina@opstinagusinje.me

  Samra Balić, sekretare e sekretariatit per administrate te pergjithshme dhe veprimtari shoqerore

  + 382 (0) 69 721 714

  opstauprava@opstinagusinje.me

   

  Miralem Bektešević, sekretar i sekretariatit per ekonomi, zhvillim dhe financa

  +382 (0) 68 037 444

  finansije@opstinagusinje.me

   

  Havaja Prelvukaj, sekretare e sekretariatit per planifikim hapesinor dhe prone

  + 382 (0) 63 212 727
  urbanizam@opstinagusinje.me

   

  Shaban Prelvukaj, sekretar i sekretariatit per pune inspektuese

  +382 (0) 69 727 013

  inspekcija@opstinagusinje.me

   

  Šemso Jarović, drejtor i drejtorise per rregullim hapesinor dhe investime

  + 382 (0) 67 610 320
  investicije@opstinagusinje.me

  Sherbimi i mbrojtjes dhe shpetimit

  +382 (0) 67 211 492

  +382 (0)  51 256 828

  sluzbazastite@opstinagusinje.me

   

  Edin Mulic, drejtor i SHPK veprimtarite komunale

  +382 (0) 51 250 369
  +382 (0) 68 869 453

  komunalnedjelatnosti@opstinagusinje.me

   

  Lejla Balić, u.d drejtoreshe e qendres per kulture

  +382 (0) 51 256 971

  kultura@opstinagusinje.me

   

  Irfan Radončić, u.d drejtor i organizates turistike

  +382 (0) 67 651 771

  turizam@opstinagusinje.me